KONGRE DEDİĞİN


Malum, CHP’nin seçim kong­re­si oldu bu hafta. Dik­ka­ti­mi çeken il­ginç­lik­le­ri ya­za­yım dedim. İlgi­ni­zi çe­ke­ce­ği­ni sa­nı­yo­rum..
Ön­ce­lik­le bu tür top­lan­tı­lar­da neden İstik­lal Marşı ka­se­ti bu­lun­maz. Onu geç­tim, in­ter­net üze­rin­den İstik­lal Marşı in­di­ri­lip neden söy­len­mez. Her­ke­sin İnter­ne­te bağlı cep te­le­fo­nu var­ken… Neden der­se­niz, İstik­lal Marşı’nı söy­let­mek için kür­sü­ye çıkan hanım, “Ses ve­ri­yo­rum” dedi ve baş­la­dı, “Kork­maa…” Top­lan­tı­da bu­lu­nan­lar sesi hemen aldı ve “…Sön­mez bu şa­fa­a­a­akk….” Ve marş devam etti.
***
Her kong­re­de bu­lu­nup ko­nuş­ma yapan Mu­zaf­fer Tatlı, ön­ce­ki soh­be­ti­miz­de bu kong­re­ye gel­me­ye­ce­ği­ni söy­le­miş­ti. Ger­çek­ten gel­me­di. Ancak, ga­ze­te­de, kö­şe­sin­de­ki ya­zı­da, Mus­ta­fa İngenç’e oy is­ti­yor­du. Sa­nı­rım yüzü tut­ma­dı!
***
Bir par­ti­li, oyu­nun ren­gi­ni sor­du­ğu­muz­da, boş oy kul­lan­dı­ğı­nı söy­le­di, Ce­bin­de­ki mavi ve beyaz lis­te­le­ri gös­te­re­rek… Ancak oylar sa­yı­lır­ken boş zarf çık­ma­dı! Ya­lan­cı­nın mumu….
***
Kav­ga­sız pa­tır­tı­sız bir seçim oldu. Hatta su­nu­cu­luk yapan ha­nı­mın bir ara, daha önce ya­pı­lan bir kav­ga­yı gün­de­me ge­tir­mek is­te­me­si bile üye­ler ara­sın­da hoş­nut­suz­luk ya­rat­tı. Eski bok­sör, yeni yazar Remzi Akbaş, CHP kong­re­si­nin diğer par­ti­le­re örnek ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Atama baş­ka­na rakip çıktı diye kong­re­nin iptal edil­di­ği­ni söy­le­di, diğer par­ti­de. Muh­te­me­len bu hafta kö­şe­sin­de bunu ya­za­cak.
***
Oy­la­ma ön­ce­si ko­nuş­ma yapan ta­raf­lar­dan Nur­han Aydın, kısa bir ko­nuş­ma yaptı. Ra­ki­bi İngenç ise ken­di­si­nin pek ta­nın­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı epey uzun tuttu. Amacı ken­di­ni ta­nıt­mak­tı. Ko­nuş­ma­sı­nın bir ye­rin­de 5 vakit namaz kıl­dı­ğı­nı bile söy­le­di. Se­çim­den sonra söz hakkı ver­mek için ken­di­si­ni ara­dı­lar, na­ma­za git­ti­ği söy­len­di.
***
42-56 biten oy­la­ma nefes ke­si­ciy­di. Zarf­lar iki­şer iki­şer açı­lı­yor­du. Bir mavi bir beyaz, iki mavi iki beyaz çı­kı­yor­du zarf­lar­da. Oylar zarf­tan çı­ka­rı­lır­ken daha sa­yıl­ma­sı bit­me­den Nur­han Aydın ve ta­raf­tar­la­rı al­kış­lar­la sa­lo­nu in­let­ti. Meğer bir yan­dan da sa­yı­yor­lar­mış.
***
Kong­re­ye davet edil­me­yen­le­rin si­te­mi vardı Nur­han Aydın’a. “Ben, gö­rev­li de­ğil­dim” di­ye­rek özür di­le­di. Hatta kong­re son­ra­sın­da sa­lon­da par­ti­ye ait de­mir­baş eş­ya­la­rın alın­ma­sı da gün­de­me gel­di­ğin­de, “Ben gö­rev­li de­ği­lim” dedi. Ama yine de bir kaç ki­şi­yi gö­rev­len­dir­di.
***
Kong­re son­ra­sın­da sa­lon­da ve devir tes­lim tö­re­nin­de par­ti­de bir tek Tur­han Kalay vardı. Kalay, Nur­han Ha­nı­mı teb­rik etti ve ba­şa­rı­lar di­le­di. Nur­han Aydın da ta­raf­sız tu­tu­mun­dan ve zor dö­nem­de bu gö­re­vi üst­len­di­ğin­den do­la­yı Tur­han Abiyi teb­rik etti. 
MU­ZAF­FER ÖZKAN
Cafer Ağa namlı mer­hum am­ca­mı­zın oğlu Mu­zaf­fer hak­kın­da il­ginç bir bil­gi­ye ulaş­tık, def­ne­dil­di­ği gün. Mu­zaf­fer, 7 ya­şın­day­ken ze­hir­len­miş. Öldü diye defin iş­lem­le­ri ya­pıl­mış, hatta gö­mül­müş bile. Hoca, tal­kın gö­tü­rür­ken bir ses duy­muş me­zar­dan. Me­za­rı aç­tır­mış. Bir de bak­mış­lar ki Mu­zaf­fer, me­zar­da otur­muş ağ­lı­yor. Bu, ikin­ci def­ne­dil­me­si, Allah rah­met ey­le­sin.
MAH­KUM­LA­RIN DRAMI 
Ce­za­evin­de yatan mah­kum­lar, ye­mek­le­ri için haf­ta­lık 50’şer lira para top­lu­yor­lar. Ço­ğu­nun du­ru­mu yok. Bu pa­ra­yı te­da­rik et­mek­te zor­la­nan­lar var. Üs­te­lik elekt­rik ve ya­ka­cak pa­ra­la­rı da ken­di­le­rin­den is­te­ni­yor. Ce­za­evi yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan ve­ri­len yu­mur­ta ve kaşar ise, iaşe be­de­li ola­rak daha sonra mah­kum­lar­dan is­te­ni­yor! 
Her­han­gi bir ge­lir­le­ri ol­ma­yan bu ki­şi­le­rin mas­raf­la­rı­nı da aile­le­ri çe­ki­yor. Yani 2 dert bir­den…
Fe­riz­li’de ya­tan­lar da aynı şe­kil­de mi diye merak ettim. On­lar­dan gün­lük 5 lira is­te­ni­yor­muş sa­de­ce. Du­ru­mu ol­ma­yan­lar da Kay­ma­kam­lık­tan al­dık­la­rı il­mü­ha­ber­le yemek pa­ra­sı öde­me­ye­bi­li­yor­lar­mış. 
Hani, özgür ola­ma­mak bir dert de, aile­ye yük olmak da ayrı bir dert! Ka­ra­su’da ise du­ru­mu ol­ma­yan­la­rın ih­ti­ya­cı­nı diğer mah­kum­lar üst­le­ni­yor ve kar­şı­lı­ğın­da ye­mek-bu­la­şık hiz­me­ti yap­tı­rı­lı­yor!
Bu arada;
Ka­ra­sus­por eski Baş­ka­nı Bur­han Er­do­ğan, ce­za­sı­nın son 5 yı­lı­nı Geyve açık ce­za­evin­de çe­kecek. Üni­ver­si­te sı­nav­la­rı­na giren ve ba­şa­rı­lı olan Bur­han Er­do­ğan, Geyve Mes­lek Yük­sek Okulu’nu ka­zan­dı. Hem oku­yup hem ce­za­sı­nı çe­kecek olan Er­do­ğan bu du­rum­dan mem­nun ve siz say­gı­de­ğer tüm okur­la­ra benim ara­cı­lı­ğım­la selam söy­lü­yor. Ce­za­sı bit­ti­ğin­de Emlak Da­nış­ma­nı ola­rak dip­lo­ma sa­hi­bi ola­cak. Ka­ra­su’da bütün mes­lek er­bap­la­rı­nın ikin­ci mes­le­ği, yani… 
ÖNERİ
Geçen haf­ta­lar­da, be­le­di­ye­ye para ka­zan­dır­mak için GSM şal­ter­le­ri­ni in­di­ren Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’nın bu hafta da Sa­kar­ya Nehri’nin su­yu­nu kes­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Nehir bo­yun­ca tüm bel­de­le­rin çöp­le­ri­ni bu­ra­ya at­ma­sı so­nu­cu çöp iş­lem­le­ri­ni be­da­va­ya ge­ti­ren bel­de­ler, ya bun­dan sonra çöp pa­ra­sı öde­me­li­ler ya da Sa­kar­ya’nın su­yu­nun be­le­di­ye­miz ta­ra­fın­dan ke­sil­me­si­ni öne­ri­yo­ruz! 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 920