SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

KONGRE DEDİĞİN


Malum, CHP’nin seçim kong­re­si oldu bu hafta. Dik­ka­ti­mi çeken il­ginç­lik­le­ri ya­za­yım dedim. İlgi­ni­zi çe­ke­ce­ği­ni sa­nı­yo­rum..
Ön­ce­lik­le bu tür top­lan­tı­lar­da neden İstik­lal Marşı ka­se­ti bu­lun­maz. Onu geç­tim, in­ter­net üze­rin­den İstik­lal Marşı in­di­ri­lip neden söy­len­mez. Her­ke­sin İnter­ne­te bağlı cep te­le­fo­nu var­ken… Neden der­se­niz, İstik­lal Marşı’nı söy­let­mek için kür­sü­ye çıkan hanım, “Ses ve­ri­yo­rum” dedi ve baş­la­dı, “Kork­maa…” Top­lan­tı­da bu­lu­nan­lar sesi hemen aldı ve “…Sön­mez bu şa­fa­a­a­akk….” Ve marş devam etti.
***
Her kong­re­de bu­lu­nup ko­nuş­ma yapan Mu­zaf­fer Tatlı, ön­ce­ki soh­be­ti­miz­de bu kong­re­ye gel­me­ye­ce­ği­ni söy­le­miş­ti. Ger­çek­ten gel­me­di. Ancak, ga­ze­te­de, kö­şe­sin­de­ki ya­zı­da, Mus­ta­fa İngenç’e oy is­ti­yor­du. Sa­nı­rım yüzü tut­ma­dı!
***
Bir par­ti­li, oyu­nun ren­gi­ni sor­du­ğu­muz­da, boş oy kul­lan­dı­ğı­nı söy­le­di, Ce­bin­de­ki mavi ve beyaz lis­te­le­ri gös­te­re­rek… Ancak oylar sa­yı­lır­ken boş zarf çık­ma­dı! Ya­lan­cı­nın mumu….
***
Kav­ga­sız pa­tır­tı­sız bir seçim oldu. Hatta su­nu­cu­luk yapan ha­nı­mın bir ara, daha önce ya­pı­lan bir kav­ga­yı gün­de­me ge­tir­mek is­te­me­si bile üye­ler ara­sın­da hoş­nut­suz­luk ya­rat­tı. Eski bok­sör, yeni yazar Remzi Akbaş, CHP kong­re­si­nin diğer par­ti­le­re örnek ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Atama baş­ka­na rakip çıktı diye kong­re­nin iptal edil­di­ği­ni söy­le­di, diğer par­ti­de. Muh­te­me­len bu hafta kö­şe­sin­de bunu ya­za­cak.
***
Oy­la­ma ön­ce­si ko­nuş­ma yapan ta­raf­lar­dan Nur­han Aydın, kısa bir ko­nuş­ma yaptı. Ra­ki­bi İngenç ise ken­di­si­nin pek ta­nın­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı epey uzun tuttu. Amacı ken­di­ni ta­nıt­mak­tı. Ko­nuş­ma­sı­nın bir ye­rin­de 5 vakit namaz kıl­dı­ğı­nı bile söy­le­di. Se­çim­den sonra söz hakkı ver­mek için ken­di­si­ni ara­dı­lar, na­ma­za git­ti­ği söy­len­di.
***
42-56 biten oy­la­ma nefes ke­si­ciy­di. Zarf­lar iki­şer iki­şer açı­lı­yor­du. Bir mavi bir beyaz, iki mavi iki beyaz çı­kı­yor­du zarf­lar­da. Oylar zarf­tan çı­ka­rı­lır­ken daha sa­yıl­ma­sı bit­me­den Nur­han Aydın ve ta­raf­tar­la­rı al­kış­lar­la sa­lo­nu in­let­ti. Meğer bir yan­dan da sa­yı­yor­lar­mış.
***
Kong­re­ye davet edil­me­yen­le­rin si­te­mi vardı Nur­han Aydın’a. “Ben, gö­rev­li de­ğil­dim” di­ye­rek özür di­le­di. Hatta kong­re son­ra­sın­da sa­lon­da par­ti­ye ait de­mir­baş eş­ya­la­rın alın­ma­sı da gün­de­me gel­di­ğin­de, “Ben gö­rev­li de­ği­lim” dedi. Ama yine de bir kaç ki­şi­yi gö­rev­len­dir­di.
***
Kong­re son­ra­sın­da sa­lon­da ve devir tes­lim tö­re­nin­de par­ti­de bir tek Tur­han Kalay vardı. Kalay, Nur­han Ha­nı­mı teb­rik etti ve ba­şa­rı­lar di­le­di. Nur­han Aydın da ta­raf­sız tu­tu­mun­dan ve zor dö­nem­de bu gö­re­vi üst­len­di­ğin­den do­la­yı Tur­han Abiyi teb­rik etti. 
MU­ZAF­FER ÖZKAN
Cafer Ağa namlı mer­hum am­ca­mı­zın oğlu Mu­zaf­fer hak­kın­da il­ginç bir bil­gi­ye ulaş­tık, def­ne­dil­di­ği gün. Mu­zaf­fer, 7 ya­şın­day­ken ze­hir­len­miş. Öldü diye defin iş­lem­le­ri ya­pıl­mış, hatta gö­mül­müş bile. Hoca, tal­kın gö­tü­rür­ken bir ses duy­muş me­zar­dan. Me­za­rı aç­tır­mış. Bir de bak­mış­lar ki Mu­zaf­fer, me­zar­da otur­muş ağ­lı­yor. Bu, ikin­ci def­ne­dil­me­si, Allah rah­met ey­le­sin.
MAH­KUM­LA­RIN DRAMI 
Ce­za­evin­de yatan mah­kum­lar, ye­mek­le­ri için haf­ta­lık 50’şer lira para top­lu­yor­lar. Ço­ğu­nun du­ru­mu yok. Bu pa­ra­yı te­da­rik et­mek­te zor­la­nan­lar var. Üs­te­lik elekt­rik ve ya­ka­cak pa­ra­la­rı da ken­di­le­rin­den is­te­ni­yor. Ce­za­evi yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan ve­ri­len yu­mur­ta ve kaşar ise, iaşe be­de­li ola­rak daha sonra mah­kum­lar­dan is­te­ni­yor! 
Her­han­gi bir ge­lir­le­ri ol­ma­yan bu ki­şi­le­rin mas­raf­la­rı­nı da aile­le­ri çe­ki­yor. Yani 2 dert bir­den…
Fe­riz­li’de ya­tan­lar da aynı şe­kil­de mi diye merak ettim. On­lar­dan gün­lük 5 lira is­te­ni­yor­muş sa­de­ce. Du­ru­mu ol­ma­yan­lar da Kay­ma­kam­lık­tan al­dık­la­rı il­mü­ha­ber­le yemek pa­ra­sı öde­me­ye­bi­li­yor­lar­mış. 
Hani, özgür ola­ma­mak bir dert de, aile­ye yük olmak da ayrı bir dert! Ka­ra­su’da ise du­ru­mu ol­ma­yan­la­rın ih­ti­ya­cı­nı diğer mah­kum­lar üst­le­ni­yor ve kar­şı­lı­ğın­da ye­mek-bu­la­şık hiz­me­ti yap­tı­rı­lı­yor!
Bu arada;
Ka­ra­sus­por eski Baş­ka­nı Bur­han Er­do­ğan, ce­za­sı­nın son 5 yı­lı­nı Geyve açık ce­za­evin­de çe­kecek. Üni­ver­si­te sı­nav­la­rı­na giren ve ba­şa­rı­lı olan Bur­han Er­do­ğan, Geyve Mes­lek Yük­sek Okulu’nu ka­zan­dı. Hem oku­yup hem ce­za­sı­nı çe­kecek olan Er­do­ğan bu du­rum­dan mem­nun ve siz say­gı­de­ğer tüm okur­la­ra benim ara­cı­lı­ğım­la selam söy­lü­yor. Ce­za­sı bit­ti­ğin­de Emlak Da­nış­ma­nı ola­rak dip­lo­ma sa­hi­bi ola­cak. Ka­ra­su’da bütün mes­lek er­bap­la­rı­nın ikin­ci mes­le­ği, yani… 
ÖNERİ
Geçen haf­ta­lar­da, be­le­di­ye­ye para ka­zan­dır­mak için GSM şal­ter­le­ri­ni in­di­ren Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’nın bu hafta da Sa­kar­ya Nehri’nin su­yu­nu kes­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Nehir bo­yun­ca tüm bel­de­le­rin çöp­le­ri­ni bu­ra­ya at­ma­sı so­nu­cu çöp iş­lem­le­ri­ni be­da­va­ya ge­ti­ren bel­de­ler, ya bun­dan sonra çöp pa­ra­sı öde­me­li­ler ya da Sa­kar­ya’nın su­yu­nun be­le­di­ye­miz ta­ra­fın­dan ke­sil­me­si­ni öne­ri­yo­ruz! 




Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 896