SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

KÖPRÜNÜN AYAKLARI


Va­tan­da­şa hiz­met diye an­la­tı­lan köp­rü­ler var ya… Hani ve­re­si­ye yap­tı­rı­lan ve üze­rin­den belli sa­yı­da araç ge­çi­şi ta­ah­hüt edi­len… Bazı ken­di­ni bil­mez­ler, “Hem eleş­ti­ri­yor­su­nuz hem de üze­rin­den ge­çi­yor­su­nuz. O köp­rü­nün ayak­la­rı…!” diye ya­kış­tır­ma ya­pı­yor­lar ya..!
Şimdi ben de size bir misal ve­re­ce­ğim.
Be­le­di­ye­nin afet fo­nun­dan al­dı­ğı pa­ra­yı har­car­ken…
Ya­pı­lan stat­lar­da­ki 25 met­re­lik di­rek­le­rin ta­ne­si­ne kaç para ver­di­ği­ni bi­li­yor mu­su­nuz? Bir fik­ri­niz yoksa fikir olsun diye bir örnek ve­re­lim; Li­man­da­ki 35 met­re­lik, yani 10 metre daha uzun di­rek­ler, ay­dın­lat­ma ka­pa­si­te­si daha yük­sek ol­du­ğu halde, 21.000 Lira (KDV­da­hil). Bizim Be­le­di­ye­mi­zin direk ba­şı­na ver­di­ği para, sıfır oto­mo­bil fi­ya­tın­dan yük­sek, ta­ne­si 98.000,- Lira..! 12 ta­ne­si­ne ve­ri­len para 1.176.000TL. (KDV hariç).
(Hü­se­yin Ya­vuz­yi­ğit 2 tane okul ya­par­dı o pa­ray­la!)
O di­rek­ler var ya o di­rek­ler…!
Neyse… Yine de 5 kat pa­ha­lı alın­mış gibi gö­zü­kü­yor. Şöyle de ya­pa­bi­lir­ler­di; Ta­ne­si 5 mil­yon, 12 ta­ne­si 60 mil­yon, hadi da­ğı­lın…! Kim hesap so­ra­cak ki? 
O di­rek­ler var ya o di­rek­ler..!
Ama ya­pı­la­cak en man­tık­lı sa­vun­ma hazır; “Biz va­tan­da­şa hiz­met etmek için kay­nak bu­la­mı­yo­ruz. Re­fe­ran­dum kam­pan­ya­la­rı için ca­mi­ler­de da­ğıt­tı­ğı­mız si­mit­le­ri ne­re­den aldık sa­nı­yor­su­nuz?”
BATAN GEMİNİN MAL­LA­RI
Bizim sa­hi­li­mi­ze kimse sahip çık­mı­yor! Kos­ko­ca gemi, geldi, yan yattı, kir­li­lik ya­ra­tı­yor, diye eleş­tir­miş­tik ya… Hiç kork­ma­yın. O ge­mi­nin zer­re­si kal­maz ge­ri­de. 
Dal­ga­kı­ra­na yas­lan­dı­ğın­da ay­rı­lan bir parça, ok­si­jen kay­na­ğı ile ke­si­lip uçu­rul­muş. Üze­ri­ne çık­mak için ip mer­di­ven bile sar­kı­tı­lan ge­mi­de ne var yok suya atı­lıp apar­tıl­mış. Ar­ka­da­ki fi­li­ka­yı al­ma­ya uğ­ra­şan ka­la­ba­lık bir gurup, ye­rin­den oy­na­ta­ma­yın­ca şim­di­lik bı­rak­mış­lar.
Gemi, biraz daha yan yatıp par­ça­lan­ma­ya yüz tut­sun bak, ge­ri­de zer­re­si ka­lı­yor mu? Ton­lar­ca saç, kes kes sat!
İşin garip yanı, 500 metre ile­ri­de saç­lar­dan gemi yapan ter­sa­ne­miz vardı, şimdi ise ge­mi­den saç üre­ten bir halk iş­let­me­si..! En az 7-8 mil­yon­luk milli ser­vet, göz göre göre eri­yip gi­di­yor ve bütün bu olan­lar gö­zü­mü­zün önün­de olu­yor. 
An­la­şı­lan, ge­mi­nin sa­hi­bi de, ala­cak­lı da vaz­geç­ti­ler ge­mi­den.
ŞAİBELİ KANTİN
Lise kan­ti­ni… Bir öğ­ren­ci gi­di­yor, 20 lira verip tost alı­yor. Ge­ri­ye para üstü ola­rak, 5 lira ve­ril­miş gibi öde­ni­yor. Öğ­ren­ci, 20 lira öde­dim diye ısrar edin­ce, açı­yor çek­me­ce­yi ve “Bak bu­ra­da 20 lira yok!” de­ni­li­yor. 
Öğ­ren­ci yıl­mı­yor, gi­di­yor müdür yar­dım­cı­sı­na, şi­ka­yet edi­yor. Gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­na ba­kı­lı­yor, pa­ra­nın rengi belli değil!
Pa­ra­dan zi­ya­de, yalan söy­le­miş-do­lan­dı­rı­cı mu­ame­le­si ya­pı­lan çocuk, olan­la­rı eve gidip aile­si­ne an­la­tı­yor ağ­la­ya ağ­la­ya. Ağ­la­ma­sı da, ya­lan­cı mu­ame­le­si gör­müş ol­mak­tan… Aile­si, ço­cu­ğa 20 lira ver­di­ği­ne emin. Yalan söy­le­me­ye­ce­ği­ne de… Er­te­si günü aile­si gidip kan­tin­ci­ye so­ru­yor. Kan­tin­de gö­rev­li hanım, piş­kin piş­kin, “Gü­ven­lik ka­me­ra­sın­da belli oldu 20 lira ver­me­di­ği, de­nil­di. Hal­bu­ki daha ka­me­ra­ya ba­kıl­ma­mış­tı bile. 
O çocuk, benim oğlum ve bırak 20 li­ra­ya, ba­ba­an­ne­si 50 lira verir, is­te­mem der, pa­ra­nın yü­zü­ne bak­maz. Pa­ra­ya değer ver­mez.
O gün­den sonra, tüm ıs­rar­la­rı­mı­za rağ­men kan­tin­den alış­ve­riş et­me­di oğlum. Kan­ti­nin ya­nın­da­ki pas­ta­ne­den aldı ala­ca­ğı­nı.
Son za­man­lar­da, pas­ta­ne önün­de yı­ğı­lan öğ­ren­ci ka­la­ba­lı­ğı dik­ka­ti­mi çekti. Sa­bah­le­yin bir çok öğ­ren­ci, pas­ta­ne­den alı­yor, po­ğa­ça­sı­nı, bö­re­ği­ni. Sor­dum oğ­lu­ma, bun­lar neden bu­ra­dan alı­yor da kan­tin­den al­mı­yor, diye? 
Meğer kan­ti­nin sa­bı­ka­sı çok­muş! Or­ta­lık­ta ge­zi­nen bö­cek­ler, günü geç­miş ürün­le­rin kul­la­nıl­ma­sı, eski tost­la­rın ye­ni­den ısı­tı­lıp ve­ril­me­si vb. 
Okul kan­tin­le­ri­nin iha­ley­le ve­ril­di­ği, iha­le­yi ala­nın da türlü sı­kın­tı­lar­la uğ­raş­tı­ğı­nı bi­li­yo­rum. Ancak 500 öğ­ren­ci 1`er lira verse, gün­lük 500 lira ci­ro­su olur. Azım­sa­na­cak bir rakam değil.
Müdür Bey, “Okul kan­ti­nin­den alış­ve­riş edin” diye öğ­ren­ci­le­ri yön­len­dir­se de, bunun için daha müs­pet adım­lar at­ma­sı lazım. Öğ­ren­ci­le­ri do­lan­dı­rıp kü­çüm­se­mek, te­miz­li­ğe önem ver­me­mek, iha­le­yi iptal için ye­ter­li se­bep­tir. Ya çeki düzen ve­ril­sin, ya da yeni bir ihale ya­pıl­sın. Ya da okul­la­rın dış ka­pı­sı te­nef­füs­ler­de açıl­sın, öğ­ren­ci­ler ci­var­da­ki dük­kan­lar­dan gi­der­sin ih­ti­yaç­la­rı­nı.
DAN­SÖ­ZÜN DAN­SÖ­ZE YAP­TI­ĞI
Bilen bilir, ga­zi­no­lar­da dan­söz­ler bah­şiş kap­mak için müş­te­ri­nin ku­ca­ğı­na yatar yu­var­la­nır! Ola­yın ol­du­ğu gün, işe çık­ma­yan bir dan­söz, sev­gi­li­siy­le (!) bir­lik­te bir ga­zi­no­ya gi­der­ler, müş­te­ri ola­rak eğ­len­me­ye. Ge­ce­nin iler­le­yen sa­at­le­rin­de, al­ko­lün de tavan yap­tı­ğı sı­ra­da, sah­ne­de­ki dan­söz­ler­den biri o an müş­te­ri olan dan­sö­zün ma­sa­ya gelir ve er­ke­ğin ku­ca­ğı­na otu­rup bah­şiş için ba­yı­lır. “Vay, sen benim sev­gi­li­min ku­ca­ğı­na nasıl otu­rur­sun” diyen dan­söz sev­gi­li, fal­ça­ta­sı­nı çı­kar­dı­ğı gibi sal­lar. Or­ta­lık ka­rı­şır. 
Bu arada, diğer ma­sa­lar­da­ki ka­dın­lar­dan biri ba­ğı­rır, “Sen de yıl­lar­ca başka er­kek­le­rin ku­cak­la­rı­na otu­rup yu­va­lar yık­tın, bunu hak ettin!”
Ola­yın daha sonra has­ta­ne ve ka­ra­kol bö­lüm­le­ri de olmuş tabii! Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 640