KÖY MÜ KALDI?


   Bir ge­ce­de Ma­hal­le ol­du­lar ya hepsi… Hepsi hi­kâ­ye… Bü­yük­şe­hir ve ilçe be­le­di­ye­ler, iş­le­ri­ne gel­di­ği zaman ma­hal­le, iş­le­ri­ne gel­di­ği zaman köy gibi dav­ra­nı­yor­lar.
   Önce Ko­ca­ali’de bir köy muh­ta­rın­dan din­le­miş­tim şi­kâ­ye­ti. Şimdi de Ka­ra­su’da bir köylü ta­ra­fın­dan din­le­dim. Konu şu;
   Köy­ler­de­ki İmar…
   Ko­ca­ali­li muh­tar, açık­la­ma­sı­na “Köy yer­le­şim mer­ke­zi diye çi­zi­len pafta çok es­ki­ler­de kaldı. O zaman 150-200 hane olan sayı, şimdi 1000 ha­ne­ye da­yan­dı. Ama hala köy yer­le­şim mer­ke­zin­de değil diye bir­çok ki­şi­nin evi­nin ruh­sa­tı yok. Bir­ço­ğu da ruh­sat ala­mı­yor. Köyün sı­nır­la­rı iyice ge­niş­le­di ama imar pla­nı­na iş­len­me­di” de­miş­ti. Bah­set­ti­ğim köy, Ko­ca­ali Ca­fe­ri­ye köyü…
   Şimdi de bir va­tan­daş, ana­yol ke­na­rın­da­ki 6 dö­nüm­lük ara­zi­si­ne ruh­sat ala­ma­dı­ğı için ruh­sat­sız baş­la­mış tek katlı in­şa­atı­na. Ya­nın­da ve kar­şı­sın­da daha ön­ce­den ya­pıl­mış ya­pı­lar var. Yani köyün sı­nır­la­rı bu­ra­la­rı çok­tan aşmış. Köy yer­le­şim mer­ke­zin­de ol­ma­dı­ğı­nı kimse iddia ede­mez. Ne­ti­ce­de za­bı­ta ya­ka­la­mış ve en­cü­me­ne ha­va­le etmiş. Sonuç, 10.000 TL ceza… Neden? Ruh­sat­sız baş­la­dı diye… Ee, ruh­sat ver o zaman! Olmaz, köy yer­le­şim mer­ke­zi dı­şın­da…
   30-40 sene evvel çi­zil­miş her ta­ra­fı yır­tık bir imar paf­ta­sı çı­ka­rıp baktı Be­le­di­ye­de­ki gö­rev­li. Öyle karar verdi köy yer­le­şim mer­ke­zi dı­şın­da ol­du­ğu­na. Yahu o köyün hu­dut­la­rı 2’ye kat­lan­dı, 3’e kat­lan­dı, sen hala eski paf­tay­la ya­pı­yor­sun imarı.
   Bü­yük­şe­hi­re bağ­lan­dık ve bu­ra­lar ma­hal­le oldu ya! Ma­hal­le yer­le­şik mer­ke­zi di­ye­bi­li­yor musun?
   Yeni İmar ça­lış­ma­sı ya­pı­lı­yor. Ko­ca­ali’nin­ki­ni Bü­yük­şe­hir ya­pı­yor. Ama muh­tar­la­rı ça­ğı­rıp hiç soran yok. Zaten o se­bep­le hal­kın ya­rı­sı iti­raz eti imara. Evin or­ta­sın­dan yol ge­çir­miş­ler. Va­tan­daş da di­lek­çe­sin­de yaz­mış, “Bari ca­nı­mı­zı da alın­da göçüp gi­de­lim bu dün­ya­dan!” diye.
   Yeni ya­pı­lan imar plan­la­rın­da köy­le­rin akı­be­ti­nin ne ola­ca­ğı belli değil. Muh­te­me­len köylü, yani ma­hal­le­li, her şey olup bit­tik­ten sonra öğ­re­necek evi­nin tar­la­sı­nın akı­be­ti­ni!
   Ka­ra­su’da ise hep­ten ka­rı­şık! Köy­ler­de­ki imar için her­kes fark­lı şey söy­lü­yor. Kimin ya­pa­ca­ğı, ne zaman ya­pa­ca­ğı belli değil. Evini ya­par­ken ya­ka­lan­ma­dan bi­ti­ren şans­lı... Daha sonra gidip muh­tar­lık­tan lazım olan ev­ra­kı ala­bi­li­yor. Ama ya­par­ken ya­ka­la­nan, ya da ruh­sat almak is­te­yip ala­ma­yan ne ya­pa­cak?
   Mil­let, ge­ce­kon­du yap­ma­ya iti­li­yor. Bu da his­se­li ara­zi­le­re, imara ay­kı­rı ya­pı­lar ya­pıl­ma­sı­na, zayıf de­ne­tim­siz ya­pı­la­rın ço­ğal­ma­sı­na sebep olu­yor. 
   Ma­hal­ley­se ma­hal­le gibi dav­ra­nın, verin in­san­la­rın ruh­sat­la­rı­nı. Yok eğer köy ise, ka­rış­ma­yın, muh­tar hal­le­der. Ceza kes­me­nin alemi yok!
ZIK­KI­MIN KÖ­KÜ­NÜ YİYİN
   Göl ve deniz ke­na­rın­da ol­tay­la av­la­nan ama­tör ba­lık­çı­lar gö­rü­yo­ruz. Zaten doğru dü­rüst balık ya­ka­la­ya­mı­yor­lar. Ya­ka­la­dık­la­rı balık cins­le­ri de öyle ahım şahım bü­yü­ye­bi­len ba­lık­lar değil. Tek is­tis­na, de­niz­de kal­kan ba­lı­ğı av­la­yan­lar…!
   Kal­kan ba­lı­ğı, ol­duk­ça bü­yü­ye­bi­len bir balık cinsi... Kö­kü­nü ne­re­dey­se ku­rut­tu­lar. Bu se­bep­le ve de eti­nin lez­zet­li ol­ma­sı se­be­biy­le fi­ya­tı da yük­sek. Ki­lo­su 80-100 Li­ra­dan alıcı bu­lu­yor. Ki­lo­su di­yo­rum ama 1 ki­lo­dan bü­yü­ğü­ne de artık rast­lan­mı­yor kı­yı­la­rı­mız­da.
   Kı­yı­lar­da­ki olta ba­lık­çı­lı­ğı ya­pan­lar, ol­ta­la­rı­nı kal­kan ya­ka­la­ya­cak şe­kil­de ayar­lı­yor­lar. 
   Daha yeni bir ar­ka­da­şım an­lat­tı; Bu ba­lık­çı­lar­dan bi­ri­si kal­kan ya­ka­la­dım diye se­vi­nip ha­va­la­ra zıp­la­mış. Ya­ka­la­dı­ğı kal­kan da bir karış ya var ya yok! An­la­tan ar­ka­da­şı­mız da bunu kap­tı­ğı gibi de­ni­ze fır­lat­mış. Bu sefer ya­ka­la­yan­la ara­la­rın­da tar­tış­ma çık­mış. “Yahu, bir karış kal­kan… Yesen, uğ­raş­tı­ğı­na değ­mez, kar­nı­nı do­yur­maz. Gel ben sana balık ıs­mar­la­yıp kar­nı­nı do­yu­ra­yım. Yazık günah. Bunu yi­ye­ce­ği­ne zık­kı­mın kö­kü­nü ye… Hay o bo­ğa­za ben ne ya­pa­yım!” demiş.
   Kal­kan ba­lı­ğı­nın 30 cm’den kü­çü­ğü­nü ya­ka­la­mak yasak. Hatta bu yüz­den tez­gah­ta­ki bir balık yü­zün­den yüklü bir ceza ke­sil­miş­ti bir ba­lık­çı­ya. 
   Yasak ama de­net­le­yen yok ki!
Kı­yı­da­ki ba­lık­çı­la­rın in­sa­fı­na kal­mış!
   Geçen yıl küçük ta­ka­sıy­la Uk­ray­na sı­nır­la­rı­na giden bir ar­ka­daş an­lat­mış­tı; “Öyle bir kal­kan ba­lık­la­rı var ki, kay­nı­yor! Ya­ka­la­mak için hiç zor­lan­ma­dık. Ya­nı­mız­da ye­ter­li teç­hi­zat ol­ma­dı­ğı için, ka­yı­ğı­mız da küçük kal­dı­ğı için daha sonra tek­rar git­tik. Bir tona yakın ya­ka­la­dık. Ancak tam dön­me­ye ni­yet­le­nir­ken on­la­rın sahil ko­ru­ma­sı bizi ya­ka­la­yıp hapse attı!” 
   Bizde, stan­dart­la­ra uy­ma­dı diye, av mev­si­mi ha­ri­cin­de av­lan­dı diye hapse atı­lan var mı?
   Ko­ca­ali’de, Kal­kan Ba­lı­ğı Ya­ka­la­ma Ya­rış­ma­sı ya­pı­lı­yor, Fes­ti­val adı al­tın­da. Hem de yav­ru­la­ma za­ma­nı… Var mı iti­raz eden bir kamu gö­rev­li­si, bir yet­ki­li?
   Bu gi­diş­le, mer­sin ba­lı­ğı gibi kö­kü­nü ku­ru­ta­ca­ğız. Ondan sonra uğraş dur ye­ni­den tü­ret­mek için…
Sahi, bu çev­re­ci­ler ne­re­de? Bu Sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ne iş yapar? 
   Ma­hal­le bas­kı­sı ya­pa­cak kadar eği­tim de mi gös­ter­me­dik yahu!
   O bir karış kal­ka­nı yi­ye­ce­ğim diye kat­le­den ba­lık­çı, sen ba­lık­çı değil, olsa olsa çevre kat­li­am­cı­sı­sın. 
   Zık­kı­mın kö­kü­nü ye!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 740