SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019

KÖY MÜ KALDI?


   Bir ge­ce­de Ma­hal­le ol­du­lar ya hepsi… Hepsi hi­kâ­ye… Bü­yük­şe­hir ve ilçe be­le­di­ye­ler, iş­le­ri­ne gel­di­ği zaman ma­hal­le, iş­le­ri­ne gel­di­ği zaman köy gibi dav­ra­nı­yor­lar.
   Önce Ko­ca­ali’de bir köy muh­ta­rın­dan din­le­miş­tim şi­kâ­ye­ti. Şimdi de Ka­ra­su’da bir köylü ta­ra­fın­dan din­le­dim. Konu şu;
   Köy­ler­de­ki İmar…
   Ko­ca­ali­li muh­tar, açık­la­ma­sı­na “Köy yer­le­şim mer­ke­zi diye çi­zi­len pafta çok es­ki­ler­de kaldı. O zaman 150-200 hane olan sayı, şimdi 1000 ha­ne­ye da­yan­dı. Ama hala köy yer­le­şim mer­ke­zin­de değil diye bir­çok ki­şi­nin evi­nin ruh­sa­tı yok. Bir­ço­ğu da ruh­sat ala­mı­yor. Köyün sı­nır­la­rı iyice ge­niş­le­di ama imar pla­nı­na iş­len­me­di” de­miş­ti. Bah­set­ti­ğim köy, Ko­ca­ali Ca­fe­ri­ye köyü…
   Şimdi de bir va­tan­daş, ana­yol ke­na­rın­da­ki 6 dö­nüm­lük ara­zi­si­ne ruh­sat ala­ma­dı­ğı için ruh­sat­sız baş­la­mış tek katlı in­şa­atı­na. Ya­nın­da ve kar­şı­sın­da daha ön­ce­den ya­pıl­mış ya­pı­lar var. Yani köyün sı­nır­la­rı bu­ra­la­rı çok­tan aşmış. Köy yer­le­şim mer­ke­zin­de ol­ma­dı­ğı­nı kimse iddia ede­mez. Ne­ti­ce­de za­bı­ta ya­ka­la­mış ve en­cü­me­ne ha­va­le etmiş. Sonuç, 10.000 TL ceza… Neden? Ruh­sat­sız baş­la­dı diye… Ee, ruh­sat ver o zaman! Olmaz, köy yer­le­şim mer­ke­zi dı­şın­da…
   30-40 sene evvel çi­zil­miş her ta­ra­fı yır­tık bir imar paf­ta­sı çı­ka­rıp baktı Be­le­di­ye­de­ki gö­rev­li. Öyle karar verdi köy yer­le­şim mer­ke­zi dı­şın­da ol­du­ğu­na. Yahu o köyün hu­dut­la­rı 2’ye kat­lan­dı, 3’e kat­lan­dı, sen hala eski paf­tay­la ya­pı­yor­sun imarı.
   Bü­yük­şe­hi­re bağ­lan­dık ve bu­ra­lar ma­hal­le oldu ya! Ma­hal­le yer­le­şik mer­ke­zi di­ye­bi­li­yor musun?
   Yeni İmar ça­lış­ma­sı ya­pı­lı­yor. Ko­ca­ali’nin­ki­ni Bü­yük­şe­hir ya­pı­yor. Ama muh­tar­la­rı ça­ğı­rıp hiç soran yok. Zaten o se­bep­le hal­kın ya­rı­sı iti­raz eti imara. Evin or­ta­sın­dan yol ge­çir­miş­ler. Va­tan­daş da di­lek­çe­sin­de yaz­mış, “Bari ca­nı­mı­zı da alın­da göçüp gi­de­lim bu dün­ya­dan!” diye.
   Yeni ya­pı­lan imar plan­la­rın­da köy­le­rin akı­be­ti­nin ne ola­ca­ğı belli değil. Muh­te­me­len köylü, yani ma­hal­le­li, her şey olup bit­tik­ten sonra öğ­re­necek evi­nin tar­la­sı­nın akı­be­ti­ni!
   Ka­ra­su’da ise hep­ten ka­rı­şık! Köy­ler­de­ki imar için her­kes fark­lı şey söy­lü­yor. Kimin ya­pa­ca­ğı, ne zaman ya­pa­ca­ğı belli değil. Evini ya­par­ken ya­ka­lan­ma­dan bi­ti­ren şans­lı... Daha sonra gidip muh­tar­lık­tan lazım olan ev­ra­kı ala­bi­li­yor. Ama ya­par­ken ya­ka­la­nan, ya da ruh­sat almak is­te­yip ala­ma­yan ne ya­pa­cak?
   Mil­let, ge­ce­kon­du yap­ma­ya iti­li­yor. Bu da his­se­li ara­zi­le­re, imara ay­kı­rı ya­pı­lar ya­pıl­ma­sı­na, zayıf de­ne­tim­siz ya­pı­la­rın ço­ğal­ma­sı­na sebep olu­yor. 
   Ma­hal­ley­se ma­hal­le gibi dav­ra­nın, verin in­san­la­rın ruh­sat­la­rı­nı. Yok eğer köy ise, ka­rış­ma­yın, muh­tar hal­le­der. Ceza kes­me­nin alemi yok!
ZIK­KI­MIN KÖ­KÜ­NÜ YİYİN
   Göl ve deniz ke­na­rın­da ol­tay­la av­la­nan ama­tör ba­lık­çı­lar gö­rü­yo­ruz. Zaten doğru dü­rüst balık ya­ka­la­ya­mı­yor­lar. Ya­ka­la­dık­la­rı balık cins­le­ri de öyle ahım şahım bü­yü­ye­bi­len ba­lık­lar değil. Tek is­tis­na, de­niz­de kal­kan ba­lı­ğı av­la­yan­lar…!
   Kal­kan ba­lı­ğı, ol­duk­ça bü­yü­ye­bi­len bir balık cinsi... Kö­kü­nü ne­re­dey­se ku­rut­tu­lar. Bu se­bep­le ve de eti­nin lez­zet­li ol­ma­sı se­be­biy­le fi­ya­tı da yük­sek. Ki­lo­su 80-100 Li­ra­dan alıcı bu­lu­yor. Ki­lo­su di­yo­rum ama 1 ki­lo­dan bü­yü­ğü­ne de artık rast­lan­mı­yor kı­yı­la­rı­mız­da.
   Kı­yı­lar­da­ki olta ba­lık­çı­lı­ğı ya­pan­lar, ol­ta­la­rı­nı kal­kan ya­ka­la­ya­cak şe­kil­de ayar­lı­yor­lar. 
   Daha yeni bir ar­ka­da­şım an­lat­tı; Bu ba­lık­çı­lar­dan bi­ri­si kal­kan ya­ka­la­dım diye se­vi­nip ha­va­la­ra zıp­la­mış. Ya­ka­la­dı­ğı kal­kan da bir karış ya var ya yok! An­la­tan ar­ka­da­şı­mız da bunu kap­tı­ğı gibi de­ni­ze fır­lat­mış. Bu sefer ya­ka­la­yan­la ara­la­rın­da tar­tış­ma çık­mış. “Yahu, bir karış kal­kan… Yesen, uğ­raş­tı­ğı­na değ­mez, kar­nı­nı do­yur­maz. Gel ben sana balık ıs­mar­la­yıp kar­nı­nı do­yu­ra­yım. Yazık günah. Bunu yi­ye­ce­ği­ne zık­kı­mın kö­kü­nü ye… Hay o bo­ğa­za ben ne ya­pa­yım!” demiş.
   Kal­kan ba­lı­ğı­nın 30 cm’den kü­çü­ğü­nü ya­ka­la­mak yasak. Hatta bu yüz­den tez­gah­ta­ki bir balık yü­zün­den yüklü bir ceza ke­sil­miş­ti bir ba­lık­çı­ya. 
   Yasak ama de­net­le­yen yok ki!
Kı­yı­da­ki ba­lık­çı­la­rın in­sa­fı­na kal­mış!
   Geçen yıl küçük ta­ka­sıy­la Uk­ray­na sı­nır­la­rı­na giden bir ar­ka­daş an­lat­mış­tı; “Öyle bir kal­kan ba­lık­la­rı var ki, kay­nı­yor! Ya­ka­la­mak için hiç zor­lan­ma­dık. Ya­nı­mız­da ye­ter­li teç­hi­zat ol­ma­dı­ğı için, ka­yı­ğı­mız da küçük kal­dı­ğı için daha sonra tek­rar git­tik. Bir tona yakın ya­ka­la­dık. Ancak tam dön­me­ye ni­yet­le­nir­ken on­la­rın sahil ko­ru­ma­sı bizi ya­ka­la­yıp hapse attı!” 
   Bizde, stan­dart­la­ra uy­ma­dı diye, av mev­si­mi ha­ri­cin­de av­lan­dı diye hapse atı­lan var mı?
   Ko­ca­ali’de, Kal­kan Ba­lı­ğı Ya­ka­la­ma Ya­rış­ma­sı ya­pı­lı­yor, Fes­ti­val adı al­tın­da. Hem de yav­ru­la­ma za­ma­nı… Var mı iti­raz eden bir kamu gö­rev­li­si, bir yet­ki­li?
   Bu gi­diş­le, mer­sin ba­lı­ğı gibi kö­kü­nü ku­ru­ta­ca­ğız. Ondan sonra uğraş dur ye­ni­den tü­ret­mek için…
Sahi, bu çev­re­ci­ler ne­re­de? Bu Sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ne iş yapar? 
   Ma­hal­le bas­kı­sı ya­pa­cak kadar eği­tim de mi gös­ter­me­dik yahu!
   O bir karış kal­ka­nı yi­ye­ce­ğim diye kat­le­den ba­lık­çı, sen ba­lık­çı değil, olsa olsa çevre kat­li­am­cı­sı­sın. 
   Zık­kı­mın kö­kü­nü ye!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 642