KRİZ KARASU’YU DA VURDU


   Tür­ki­ye’yi sar­san eko­no­mik kriz, ses­siz se­da­sız il­çe­mi­zi de vurdu. Önce orta öl­çek­li mü­te­ah­hit­ler, ban­ka­la­rın BCH kre­di­le­ri­ne sı­nır­la­ma ge­tir­me­si ve ver­di­ği kre­di­le­ri fa­iziy­le bir­lik­te geri is­te­me­si so­nu­cu ödeme güç­lü­ğü çek­me­ye baş­la­dı­lar. 
   Daha güçlü olan­lar da hızla frene bastı, du­va­ra çarp­ma­mak için. İnşaat sek­tö­rü ve ona bağlı ola­rak yan sek­tör­ler de durdu, bek­li­yor­lar kriz bit­sin diye. 
   Son Garaj Yö­net­me­li­ği bile mü­te­ah­hit­le­ri kı­mıl­dat­ma­dı. 2-3 büyük mü­te­ah­hit dı­şın­da ruh­sat ta­lep­le­ri ol­duk­ça dü­şük­tü. Hal­bu­ki garaj yö­net­me­li­ği her da­ire­ye bir garaj şartı ko­şu­yor ve bu da bi­na­la­ra büyük yük ge­ti­ri­yor! Şimdi ise hemen hemen günde bir es­na­fı­mız if­la­sı­nı is­ti­yor! Or­ta­la­ma günde bir kişi iş ye­ri­ni ka­pa­tı­yor ve ka­pa­nı­şı­nı ve­ri­yor. 
   Orta öl­çek­li es­naf­la­rı­mız­dan gi­yim-ku­şam ve gıda ti­ca­re­ti ya­pan­lar, Be­le­di­ye­nin il­gi­li bi­rim­le­ri­ne iş­yer­le­ri­ni ka­pat­tık­la­rı­na ait bil­di­rim­de bu­lu­nu­yor­lar! Tabi bunda hiç dü­şü­nül­me­den ruh­sat ve­ri­len büyük mar­ket­le­rin de et­ki­si var. İğne­den ip­li­ğe, zü­ca­ci­ye­den kasap re­yo­nu­na kadar hemen her ürünü satan büyük mar­ket­ler, küçük ve orta öl­çek­li es­na­fın ti­ca­re­ti­ni en­gel­li­yor. Hani Be­le­di­ye bu büyük mar­ket­le­rin ci­ro­la­rın­dan ve ver­gi­le­rin­den bir bütçe oluş­tu­rup sar­sın­tı­da­ki küçük es­na­fa en azın­dan bu krizi at­lat­ma­sı için ki­ra­sı­nı öde­ye­bi­lir miydi? 
HEN­DEK NERE KERPE NERE? 
   Hen­dek Be­le­di­ye­si’nin bir hiz­me­ti­ni öğ­ren­dim ga­ze­te­ler­den; "On bin ka­dı­nı de­niz­le bu­luş­tur­mak"... Proje kap­sa­mın­da ka­dın­lar 2 yıl­dır oto­büs­ler­le Kerpe`ye ta­şın­mış. Haf­ta­da 2 gün olan bu tur­lar, önü­müz­de­ki yıl da devam edecek! Hal­bu­ki Ka­ra­su Hen­dek ile sınır kom­şu­su. Ko­ca­ali de öyle. Hen­dek­li ka­dın­la­rın Kerpe`ye ta­şın­ma­sı se­be­bi nedir? Yoksa Hen­dek Be­le­di­ye Baş­ka­nı İrfan Püs­kül­lü bizi sev­mi­yor mu? Tesis mi yok? Yoksa uçsuz bu­cak­sız pla­jı­mız­da ka­dın­la­rın ra­hat­sız ol­ma­dan gi­re­bi­le­ce­ği yer mi yok? İki il­çe­nin Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı bir araya gelip İlçe­miz eko­no­mi­le­ri­ne de katkı sağ­la­ya­cak bu pro­je­ye ortak ol­ma­lı­dır­lar. Hadi Ka­ra­su ol­ma­dı, Çam­da­ğı`ndan beri doğ­ru­dan Ko­ca­ali`ye in­me­yi de mi dü­şün­me­di­ler. Malum, bu yıl Ko­ca­ali`ye sa­de­ce ka­dın­lar için sos­yal tesis de ya­pıl­dı! 
AFET 
   Kay­nar­ca`yı vuran sel, Geyve, Ada­pa­za­rı ve diğer komşu böl­ge­le­ri de teh­dit etti. Bir­kaç sa­at­lik yağ­mur, bir kaç saat daha devam etse, ben­zer akı­bet ka­çı­nıl­maz­dı. Neyse ki, bir trafo ve bir eve düşen yıl­dı­rım dı­şın­da bir hasar yok! Yağ­mur, şid­det­le devam et­ti­ğin­de ara­cım­la seyir ha­lin­dey­dim. Asıl teh­li­ke­nin ba­yır­lar­da ve bayır dip­le­rin­de­ki düz­lük­ler­de gör­düm. Ba­yır­lar­da ara­cım ne­re­dey­se suyla bir­lik­te aka­cak gi­biy­di. Bayır di­bin­de de ise suya gö­mü­lüp ka­la­cak san­dım. Tabii asıl risk, dere ya­tak­la­rın­da... Hem zaten biz afet kre­di­si alıp ge­rek­li ön­lem­le­ri al­mış­tık, değil mi? 
İMAR İŞLERİ 
   Ahmet Genç dö­ne­min­de imar­da sa­de­ce 2 kişi vardı. Mes­lek­taş­la­rım­dan biri, boş va­kit­le­ri­ni hep bu­ra­da ge­çi­rir, imar du­ru­mu al­ma­ya gelen "müş­te­ri"leri kap­ma­ya ça­lı­şır­dı. Du­ru­mu Baş­ka­na an­lat­tım ve Baş­kan, "İmar iş­le­rin­de işi ol­ma­yan­lar otur­ma­sın!" diye ta­li­mat verdi. 
   Şimdi ba­kı­yo­rum da, bir­kaç kişi tüm me­sa­isi­ni imar­da har­cı­yor! Sa­nır­sın ki Be­le­di­ye­nin kad­ro­lu iş­çi­si... Me­se­la, İmar Ba­rı­şı ya­sa­sın­da be­le­di­ye­ler devre dışı bı­ra­kıl­dı­ğı halde, va­tan­da­şın büyük çoğu be­le­di­ye­le­re akın edi­yor, yar­dım is­ti­yor. Gö­rev­li me­mur­lar da "Bu bizim işi­miz değil" demek ye­ri­ne ıs­rar­la yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lı­şı­yor, kendi iş­le­ri yok­muş gibi!    Bir ara ben de "İmar Ba­rı­şı için yar­dım is­te­yen­le­ri bana yön­len­di­re­bi­lir­si­niz!" deme gaf­le­tin­de bu­lun­dum. Ters­len­dim ve zo­ru­ma gitti. Si­ne­ye çek­me­ye ça­lı­şır­ken, bana gelen bir ta­nı­dık, Be­le­di­ye­den eline tu­tuş­tu­ru­lan ka­ğı­dı gös­ter­di. Bir mes­lek­ta­şı­mı­zın ismi ve bir te­le­fon nu­ma­ra­sı ya­zı­yor­du. Ne te­sa­düf ki, bu mes­lek­ta­şı­mız, kasap dük­ka­nı önün­de bek­le­yen ci­ğer­ci ke­di­si gibi her be­le­di­ye­ye git­ti­ğim­de aynı ban­kın önün­de... Demek ki o ta­nı­dı­ğı­mın git­ti­ği sa­at­te mes­lek­ta­şı­mız be­le­di­ye­den ay­rıl­mış ve gö­rev­li ar­ka­daş­lar bu yok­lu­ğu te­la­fi etmiş! Siz de git­ti­ği­niz­de bakın, ilk ban­kın ar­ka­sın­da gö­rev­li­ler ha­ri­ci kim var?
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 437