SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019

KRİZ KARASU’YU DA VURDU


   Tür­ki­ye’yi sar­san eko­no­mik kriz, ses­siz se­da­sız il­çe­mi­zi de vurdu. Önce orta öl­çek­li mü­te­ah­hit­ler, ban­ka­la­rın BCH kre­di­le­ri­ne sı­nır­la­ma ge­tir­me­si ve ver­di­ği kre­di­le­ri fa­iziy­le bir­lik­te geri is­te­me­si so­nu­cu ödeme güç­lü­ğü çek­me­ye baş­la­dı­lar. 
   Daha güçlü olan­lar da hızla frene bastı, du­va­ra çarp­ma­mak için. İnşaat sek­tö­rü ve ona bağlı ola­rak yan sek­tör­ler de durdu, bek­li­yor­lar kriz bit­sin diye. 
   Son Garaj Yö­net­me­li­ği bile mü­te­ah­hit­le­ri kı­mıl­dat­ma­dı. 2-3 büyük mü­te­ah­hit dı­şın­da ruh­sat ta­lep­le­ri ol­duk­ça dü­şük­tü. Hal­bu­ki garaj yö­net­me­li­ği her da­ire­ye bir garaj şartı ko­şu­yor ve bu da bi­na­la­ra büyük yük ge­ti­ri­yor! Şimdi ise hemen hemen günde bir es­na­fı­mız if­la­sı­nı is­ti­yor! Or­ta­la­ma günde bir kişi iş ye­ri­ni ka­pa­tı­yor ve ka­pa­nı­şı­nı ve­ri­yor. 
   Orta öl­çek­li es­naf­la­rı­mız­dan gi­yim-ku­şam ve gıda ti­ca­re­ti ya­pan­lar, Be­le­di­ye­nin il­gi­li bi­rim­le­ri­ne iş­yer­le­ri­ni ka­pat­tık­la­rı­na ait bil­di­rim­de bu­lu­nu­yor­lar! Tabi bunda hiç dü­şü­nül­me­den ruh­sat ve­ri­len büyük mar­ket­le­rin de et­ki­si var. İğne­den ip­li­ğe, zü­ca­ci­ye­den kasap re­yo­nu­na kadar hemen her ürünü satan büyük mar­ket­ler, küçük ve orta öl­çek­li es­na­fın ti­ca­re­ti­ni en­gel­li­yor. Hani Be­le­di­ye bu büyük mar­ket­le­rin ci­ro­la­rın­dan ve ver­gi­le­rin­den bir bütçe oluş­tu­rup sar­sın­tı­da­ki küçük es­na­fa en azın­dan bu krizi at­lat­ma­sı için ki­ra­sı­nı öde­ye­bi­lir miydi? 
HEN­DEK NERE KERPE NERE? 
   Hen­dek Be­le­di­ye­si’nin bir hiz­me­ti­ni öğ­ren­dim ga­ze­te­ler­den; "On bin ka­dı­nı de­niz­le bu­luş­tur­mak"... Proje kap­sa­mın­da ka­dın­lar 2 yıl­dır oto­büs­ler­le Kerpe`ye ta­şın­mış. Haf­ta­da 2 gün olan bu tur­lar, önü­müz­de­ki yıl da devam edecek! Hal­bu­ki Ka­ra­su Hen­dek ile sınır kom­şu­su. Ko­ca­ali de öyle. Hen­dek­li ka­dın­la­rın Kerpe`ye ta­şın­ma­sı se­be­bi nedir? Yoksa Hen­dek Be­le­di­ye Baş­ka­nı İrfan Püs­kül­lü bizi sev­mi­yor mu? Tesis mi yok? Yoksa uçsuz bu­cak­sız pla­jı­mız­da ka­dın­la­rın ra­hat­sız ol­ma­dan gi­re­bi­le­ce­ği yer mi yok? İki il­çe­nin Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı bir araya gelip İlçe­miz eko­no­mi­le­ri­ne de katkı sağ­la­ya­cak bu pro­je­ye ortak ol­ma­lı­dır­lar. Hadi Ka­ra­su ol­ma­dı, Çam­da­ğı`ndan beri doğ­ru­dan Ko­ca­ali`ye in­me­yi de mi dü­şün­me­di­ler. Malum, bu yıl Ko­ca­ali`ye sa­de­ce ka­dın­lar için sos­yal tesis de ya­pıl­dı! 
AFET 
   Kay­nar­ca`yı vuran sel, Geyve, Ada­pa­za­rı ve diğer komşu böl­ge­le­ri de teh­dit etti. Bir­kaç sa­at­lik yağ­mur, bir kaç saat daha devam etse, ben­zer akı­bet ka­çı­nıl­maz­dı. Neyse ki, bir trafo ve bir eve düşen yıl­dı­rım dı­şın­da bir hasar yok! Yağ­mur, şid­det­le devam et­ti­ğin­de ara­cım­la seyir ha­lin­dey­dim. Asıl teh­li­ke­nin ba­yır­lar­da ve bayır dip­le­rin­de­ki düz­lük­ler­de gör­düm. Ba­yır­lar­da ara­cım ne­re­dey­se suyla bir­lik­te aka­cak gi­biy­di. Bayır di­bin­de de ise suya gö­mü­lüp ka­la­cak san­dım. Tabii asıl risk, dere ya­tak­la­rın­da... Hem zaten biz afet kre­di­si alıp ge­rek­li ön­lem­le­ri al­mış­tık, değil mi? 
İMAR İŞLERİ 
   Ahmet Genç dö­ne­min­de imar­da sa­de­ce 2 kişi vardı. Mes­lek­taş­la­rım­dan biri, boş va­kit­le­ri­ni hep bu­ra­da ge­çi­rir, imar du­ru­mu al­ma­ya gelen "müş­te­ri"leri kap­ma­ya ça­lı­şır­dı. Du­ru­mu Baş­ka­na an­lat­tım ve Baş­kan, "İmar iş­le­rin­de işi ol­ma­yan­lar otur­ma­sın!" diye ta­li­mat verdi. 
   Şimdi ba­kı­yo­rum da, bir­kaç kişi tüm me­sa­isi­ni imar­da har­cı­yor! Sa­nır­sın ki Be­le­di­ye­nin kad­ro­lu iş­çi­si... Me­se­la, İmar Ba­rı­şı ya­sa­sın­da be­le­di­ye­ler devre dışı bı­ra­kıl­dı­ğı halde, va­tan­da­şın büyük çoğu be­le­di­ye­le­re akın edi­yor, yar­dım is­ti­yor. Gö­rev­li me­mur­lar da "Bu bizim işi­miz değil" demek ye­ri­ne ıs­rar­la yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lı­şı­yor, kendi iş­le­ri yok­muş gibi!    Bir ara ben de "İmar Ba­rı­şı için yar­dım is­te­yen­le­ri bana yön­len­di­re­bi­lir­si­niz!" deme gaf­le­tin­de bu­lun­dum. Ters­len­dim ve zo­ru­ma gitti. Si­ne­ye çek­me­ye ça­lı­şır­ken, bana gelen bir ta­nı­dık, Be­le­di­ye­den eline tu­tuş­tu­ru­lan ka­ğı­dı gös­ter­di. Bir mes­lek­ta­şı­mı­zın ismi ve bir te­le­fon nu­ma­ra­sı ya­zı­yor­du. Ne te­sa­düf ki, bu mes­lek­ta­şı­mız, kasap dük­ka­nı önün­de bek­le­yen ci­ğer­ci ke­di­si gibi her be­le­di­ye­ye git­ti­ğim­de aynı ban­kın önün­de... Demek ki o ta­nı­dı­ğı­mın git­ti­ği sa­at­te mes­lek­ta­şı­mız be­le­di­ye­den ay­rıl­mış ve gö­rev­li ar­ka­daş­lar bu yok­lu­ğu te­la­fi etmiş! Siz de git­ti­ği­niz­de bakın, ilk ban­kın ar­ka­sın­da gö­rev­li­ler ha­ri­ci kim var?
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 320