SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019

KÜÇÜK FELAKET


   Pa­zar­te­si günü Ka­ra­su, küçük çaplı bir fe­la­ket ya­şa­dı.
   Şid­det­li ve uzun sü­re­li yağan yağ­mur­lar, il­çe­nin bir­çok so­ka­ğı­nı sular al­tın­da bı­rak­tı. 
   Bay­ram ön­ce­si ol­ma­sı, okul­la­rın tatil ol­ma­sı se­be­biy­le de ilçe pa­za­rı­na olan aşırı rağ­bet, kent yol­la­rın­da­ki tra­fi­ği de tı­ka­dı. 
   Üs­te­lik daha yaz ve yaz­lık­çı da henüz gel­me­miş­ti!
   Şu­ra­sı bir ger­çek­tir ki, Sa­man­yo­lu kav­şa­ğı açıl­maz­sa bu yaz Ka­ra­su çok sı­kın­tı çe­kecek. Çünkü Plaj Cad­de­si ve Dört­yol’daki ışık­lar, mev­cut tra­fik yü­kü­nü ta­şı­ya­mı­yor. 
   Ka­ra­yol­la­rı ne­den­se ısrar etti, Sa­man­yo­lu Cad­de­si ba­şın­da­ki kav­şa­ğı yap­tır­ma­ya­cak. Kos­ko­ca il­çe­nin ka­de­ri, ka­ra­yol­la­rın­da­ki komp­leks­li bir tek­nis­ye­nin ina­dı­na bağ­lan­mış!
“Ney­miş efen­dim, bu yolun so­rum­lu­lu­ğu ka­ra­yol­la­rın­day­mış. Bu­ra­da kaza olur­sa, be­le­di­ye so­rum­lu­lu­ğu üst­le­necek miy­miş?” 
   Sanki her yer düz­gün ve hiç­bir yerde kaza ol­mu­yor­muş gibi!
   Sanki ka­ra­yol­la­rı, Ka­ra­su’daki bütün üst ve alt ge­çit­le­ri ta­mam­la­mış gibi, bir kav­şak­la uğ­ra­şı­yor.   
   Yap ar­ka­daş bütün ge­çiş­le­ri­ni. Be­le­di­ye de yap­sın yan yol­la­rı­nı. İhti­yaç duy­ma­ya­lım Dört­yol’daki ikin­ci bir kav­şa­ğa. Bize iş­ken­ce çek­tir­me­ye ne hak­kın var? Sen bu mil­le­te hiz­met etmek için oluş­tu­rul­muş bir ku­rum­sun. 
   Pa­zar­te­si günü fe­la­ke­tin daha da bü­yü­me­me­si­nin se­be­bi, Çağ­daş’ın ol­du­ğu cad­de­nin açık ol­ma­sı… Bu­ra­da­ki tra­fik ışık­la­rı da ça­lı­şı­yor ol­say­dı vay ha­li­mi­ze!
   Plaj Cad­de­si’ndeki tra­fik, in­san­la­rın zaman zaman yan yol­la­ra sap­ma­sıy­la nefes aldı. 
   Bu­ra­da da baş gös­te­ren teh­li­ke, orta re­fü­jün ke­sin­ti­siz ve çok uzun ol­ma­sıy­dı. Yine de bu kav­şak­lar­da yo­ğun­luk aşırı faz­lay­dı. 
   İlçe­nin ge­le­cek­te­ki en büyük so­ru­nu, tra­fik ola­cak. Önce buna bir önlem alı­nıp çö­züm­ler dü­şü­nül­me­li. Ancak be­le­di­ye­nin dü­şün­dü­ğü en büyük şey, tra­fik ola­rak kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ken yol­la­ra park eden­ler­den park üc­re­ti almak, yani si­nek­ten yağ çı­kar­mak! Hiç bir şey üret­me­den her şeyi tü­ke­ti­me ve ranta dö­nüş­tür­me­yi be­le­di­ye­ci­lik sa­yan­lar, artık şap­ka­la­rı­nı ön­le­ri­ne koyup dü­şün­me­li­dir­ler.
***
Son za­man­lar­da, özel­lik­le cad­de­ler­de as­falt­la­ma ça­lış­ma­sı ol­du­ğu­nu göz­lem­li­yo­ruz. Bunun da küçük bir hi­kâ­ye­si var tabii…
   Da­rı­ça­yır­lı bir ar­ka­daş İstan­bul’a gi­di­yor. Gi­der­ken yolda aracı bo­zul­muş bir aile gö­rü­yor ve yar­dım için du­ru­yor. Aile, İstan­bul’daki bir ak­ra­ba­la­rı­na git­mek­te­dir, çünkü 15 Tem­muz’da şehit olan bir ak­ra­ba­la­rı­na Cum­hur­baş­ka­nı zi­ya­ret­te bu­lu­na­cak­tır. Bu se­bep­le acele et­mek­te­dir­ler ve ara­ba­la­rı­nı bı­ra­kıp Da­rı­ça­yır­lı’nın ara­ba­ya atlar, ak­ra­ba­la­rı­na gi­der­ler.
Bizim Da­rı­ça­yır­lı ar­ka­daş da sanki aile­den bi­riy­miş gibi gider baş­kö­şe­ye ku­ru­lur. Cum­hur­baş­ka­nı, ta­zi­ye­le­ri­ni ilet­tik­ten sonra aile­ye sorar, bir is­te­ği­niz var mı, diye. Bizim Da­rı­ça­yır­lı ar­ka­daş el kal­dı­rır ve “Ka­ra­su’nun yol­la­rı uzun za­man­dır çok kötü, ne zaman dü­ze­lecek!” diye sorar. Bunun üze­ri­ne Cum­hur­baş­ka­nı te­le­fo­nu­nu çı­ka­rır ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nı (Meh­met İspir’i değil!) arar;
“Zeki, Ka­ra­su’nun yol­la­rı­nı hemen yap, yoksa önü­müz­de­ki dönem fo­toğ­ra­fı­nı benim fo­toğ­ra­fı­mın ya­nın­da gö­re­mez­sin!”
   Şimdi an­la­dı­nız mı, as­falt eki­bi­nin gece gün­düz ça­lış­ma­sı­nın se­be­bi­ni!
KENT­SEL DÖ­NÜ­ŞÜM 
   Hep du­yu­yo­ruz ya, nedir kent­sel dö­nü­şüm diye… Eski ya­pı­la­rın bu­lun­du­ğu mer­ke­zi yer­ler­de dep­rem­den hasar gör­müş ya da gör­me­miş ya­pı­la­rın yı­kı­la­rak ye­ri­ne daha dü­zen­li, yeni, kul­la­nış­lı bi­na­lar üret­mek. 
   Bunun kar­şı­lı­ğın­da da arsa sa­hi­bi­ne, daire sa­hi­bi­ne bir ya da bir­kaç daire ver­mek.
   Şimdi Ada­pa­za­rı’nda bir böl­ge­de pilot bölge uy­gu­la­ma­sı ola­rak ya­pı­lı­yor. Ancak, arsa pa­ra­sı yok, Yapı de­ne­ti­mi yok!
   Be­le­di­ye ruh­sat harcı 1/10..!
   Buna kar­şı­lık, ya­pı­lan in­şa­at­lar kat kar­şı­lı­ğı olup büyük bö­lü­mü mü­te­ah­hi­de ka­lı­yor! Ma­li­yet­le­rin düşük ol­du­ğu in­şa­at­la­rı yap­mak için mü­ra­ca­at eden fir­ma­la­rın için­de hiç Sa­kar­ya­lı bir firma da yok!  
   Diğer fir­ma­lar da işin bü­yük­lü­ğü kar­şı­sın­da ver­me­le­ri ge­re­ken te­mi­nat­ta zor­lan­dık­la­rı için iha­le­yi daha çok ulus­lar arası bo­yut­ta­ki büyük fir­ma­lar ka­pa­cak gibi…
HER SENE BÖYLE
   İlçe­miz­de Bü­yük­şe­hi­rin ver­di­ği iftar ye­me­ği, hem ka­la­ba­lık oldu hem de ar­ka­sın­dan çok ko­nu­şul­du.
   Ön­ce­lik­le tra­fi­ğin ki­lit­len­di­ği yö­nün­de aşırı şi­ka­yet­ler dile ge­ti­ril­di.  
   Öyle ya, kos­ko­ca ken­tin bul­va­rı ve parkı var­ken ana cad­de­yi ka­pa­tıp sofra kur­ma­sı­nı kim akıl et­tiy­se, iyi et­me­di. 
   Son­ra­sın­da sof­ra­da yer kapma kav­ga­la­rı baş­la­dı. Evin bi­rey­le­rin­den bi­ri­le­ri yer kap­ma­sı için önden gön­de­ril­di ama aşırı he­ze­yan ve ka­la­ba­lı­ğa bu yer kapma sök­me­di.
   Hep­sin­den önem­li­si de if­ta­rı ve­ren­le­rin hemen aka­bin­de Ye­ni­ma­hal­le’ye ka­ça­rak hamsi bu­ğu­la­ma ye­me­le­ri oldu. Öyle ya, kos­ko­ca Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı, halk­la iç içe ka­vur­ma pilav ye­me­le­ri ya­kış­maz­dı!
   İki Baş­ka­nın el­bet­te kent için özel gö­rüş­me­le­ri ola­bi­lir. Bunu iftar ye­me­ği­ne de denk ge­ti­re­bi­lir­ler.    
   Ancak so­run­la­rı halk­la iç içey­ken de ko­nu­şa­bi­lir­ler.
   Her sene tek­rar­la­nan bu olay, halk ta­ra­fın­dan ya­dır­gan­mış­tır. Uma­rız se­ne­ye olmaz!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 517