KÜÇÜK FELAKET


   Pa­zar­te­si günü Ka­ra­su, küçük çaplı bir fe­la­ket ya­şa­dı.
   Şid­det­li ve uzun sü­re­li yağan yağ­mur­lar, il­çe­nin bir­çok so­ka­ğı­nı sular al­tın­da bı­rak­tı. 
   Bay­ram ön­ce­si ol­ma­sı, okul­la­rın tatil ol­ma­sı se­be­biy­le de ilçe pa­za­rı­na olan aşırı rağ­bet, kent yol­la­rın­da­ki tra­fi­ği de tı­ka­dı. 
   Üs­te­lik daha yaz ve yaz­lık­çı da henüz gel­me­miş­ti!
   Şu­ra­sı bir ger­çek­tir ki, Sa­man­yo­lu kav­şa­ğı açıl­maz­sa bu yaz Ka­ra­su çok sı­kın­tı çe­kecek. Çünkü Plaj Cad­de­si ve Dört­yol’daki ışık­lar, mev­cut tra­fik yü­kü­nü ta­şı­ya­mı­yor. 
   Ka­ra­yol­la­rı ne­den­se ısrar etti, Sa­man­yo­lu Cad­de­si ba­şın­da­ki kav­şa­ğı yap­tır­ma­ya­cak. Kos­ko­ca il­çe­nin ka­de­ri, ka­ra­yol­la­rın­da­ki komp­leks­li bir tek­nis­ye­nin ina­dı­na bağ­lan­mış!
“Ney­miş efen­dim, bu yolun so­rum­lu­lu­ğu ka­ra­yol­la­rın­day­mış. Bu­ra­da kaza olur­sa, be­le­di­ye so­rum­lu­lu­ğu üst­le­necek miy­miş?” 
   Sanki her yer düz­gün ve hiç­bir yerde kaza ol­mu­yor­muş gibi!
   Sanki ka­ra­yol­la­rı, Ka­ra­su’daki bütün üst ve alt ge­çit­le­ri ta­mam­la­mış gibi, bir kav­şak­la uğ­ra­şı­yor.   
   Yap ar­ka­daş bütün ge­çiş­le­ri­ni. Be­le­di­ye de yap­sın yan yol­la­rı­nı. İhti­yaç duy­ma­ya­lım Dört­yol’daki ikin­ci bir kav­şa­ğa. Bize iş­ken­ce çek­tir­me­ye ne hak­kın var? Sen bu mil­le­te hiz­met etmek için oluş­tu­rul­muş bir ku­rum­sun. 
   Pa­zar­te­si günü fe­la­ke­tin daha da bü­yü­me­me­si­nin se­be­bi, Çağ­daş’ın ol­du­ğu cad­de­nin açık ol­ma­sı… Bu­ra­da­ki tra­fik ışık­la­rı da ça­lı­şı­yor ol­say­dı vay ha­li­mi­ze!
   Plaj Cad­de­si’ndeki tra­fik, in­san­la­rın zaman zaman yan yol­la­ra sap­ma­sıy­la nefes aldı. 
   Bu­ra­da da baş gös­te­ren teh­li­ke, orta re­fü­jün ke­sin­ti­siz ve çok uzun ol­ma­sıy­dı. Yine de bu kav­şak­lar­da yo­ğun­luk aşırı faz­lay­dı. 
   İlçe­nin ge­le­cek­te­ki en büyük so­ru­nu, tra­fik ola­cak. Önce buna bir önlem alı­nıp çö­züm­ler dü­şü­nül­me­li. Ancak be­le­di­ye­nin dü­şün­dü­ğü en büyük şey, tra­fik ola­rak kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ken yol­la­ra park eden­ler­den park üc­re­ti almak, yani si­nek­ten yağ çı­kar­mak! Hiç bir şey üret­me­den her şeyi tü­ke­ti­me ve ranta dö­nüş­tür­me­yi be­le­di­ye­ci­lik sa­yan­lar, artık şap­ka­la­rı­nı ön­le­ri­ne koyup dü­şün­me­li­dir­ler.
***
Son za­man­lar­da, özel­lik­le cad­de­ler­de as­falt­la­ma ça­lış­ma­sı ol­du­ğu­nu göz­lem­li­yo­ruz. Bunun da küçük bir hi­kâ­ye­si var tabii…
   Da­rı­ça­yır­lı bir ar­ka­daş İstan­bul’a gi­di­yor. Gi­der­ken yolda aracı bo­zul­muş bir aile gö­rü­yor ve yar­dım için du­ru­yor. Aile, İstan­bul’daki bir ak­ra­ba­la­rı­na git­mek­te­dir, çünkü 15 Tem­muz’da şehit olan bir ak­ra­ba­la­rı­na Cum­hur­baş­ka­nı zi­ya­ret­te bu­lu­na­cak­tır. Bu se­bep­le acele et­mek­te­dir­ler ve ara­ba­la­rı­nı bı­ra­kıp Da­rı­ça­yır­lı’nın ara­ba­ya atlar, ak­ra­ba­la­rı­na gi­der­ler.
Bizim Da­rı­ça­yır­lı ar­ka­daş da sanki aile­den bi­riy­miş gibi gider baş­kö­şe­ye ku­ru­lur. Cum­hur­baş­ka­nı, ta­zi­ye­le­ri­ni ilet­tik­ten sonra aile­ye sorar, bir is­te­ği­niz var mı, diye. Bizim Da­rı­ça­yır­lı ar­ka­daş el kal­dı­rır ve “Ka­ra­su’nun yol­la­rı uzun za­man­dır çok kötü, ne zaman dü­ze­lecek!” diye sorar. Bunun üze­ri­ne Cum­hur­baş­ka­nı te­le­fo­nu­nu çı­ka­rır ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nı (Meh­met İspir’i değil!) arar;
“Zeki, Ka­ra­su’nun yol­la­rı­nı hemen yap, yoksa önü­müz­de­ki dönem fo­toğ­ra­fı­nı benim fo­toğ­ra­fı­mın ya­nın­da gö­re­mez­sin!”
   Şimdi an­la­dı­nız mı, as­falt eki­bi­nin gece gün­düz ça­lış­ma­sı­nın se­be­bi­ni!
KENT­SEL DÖ­NÜ­ŞÜM 
   Hep du­yu­yo­ruz ya, nedir kent­sel dö­nü­şüm diye… Eski ya­pı­la­rın bu­lun­du­ğu mer­ke­zi yer­ler­de dep­rem­den hasar gör­müş ya da gör­me­miş ya­pı­la­rın yı­kı­la­rak ye­ri­ne daha dü­zen­li, yeni, kul­la­nış­lı bi­na­lar üret­mek. 
   Bunun kar­şı­lı­ğın­da da arsa sa­hi­bi­ne, daire sa­hi­bi­ne bir ya da bir­kaç daire ver­mek.
   Şimdi Ada­pa­za­rı’nda bir böl­ge­de pilot bölge uy­gu­la­ma­sı ola­rak ya­pı­lı­yor. Ancak, arsa pa­ra­sı yok, Yapı de­ne­ti­mi yok!
   Be­le­di­ye ruh­sat harcı 1/10..!
   Buna kar­şı­lık, ya­pı­lan in­şa­at­lar kat kar­şı­lı­ğı olup büyük bö­lü­mü mü­te­ah­hi­de ka­lı­yor! Ma­li­yet­le­rin düşük ol­du­ğu in­şa­at­la­rı yap­mak için mü­ra­ca­at eden fir­ma­la­rın için­de hiç Sa­kar­ya­lı bir firma da yok!  
   Diğer fir­ma­lar da işin bü­yük­lü­ğü kar­şı­sın­da ver­me­le­ri ge­re­ken te­mi­nat­ta zor­lan­dık­la­rı için iha­le­yi daha çok ulus­lar arası bo­yut­ta­ki büyük fir­ma­lar ka­pa­cak gibi…
HER SENE BÖYLE
   İlçe­miz­de Bü­yük­şe­hi­rin ver­di­ği iftar ye­me­ği, hem ka­la­ba­lık oldu hem de ar­ka­sın­dan çok ko­nu­şul­du.
   Ön­ce­lik­le tra­fi­ğin ki­lit­len­di­ği yö­nün­de aşırı şi­ka­yet­ler dile ge­ti­ril­di.  
   Öyle ya, kos­ko­ca ken­tin bul­va­rı ve parkı var­ken ana cad­de­yi ka­pa­tıp sofra kur­ma­sı­nı kim akıl et­tiy­se, iyi et­me­di. 
   Son­ra­sın­da sof­ra­da yer kapma kav­ga­la­rı baş­la­dı. Evin bi­rey­le­rin­den bi­ri­le­ri yer kap­ma­sı için önden gön­de­ril­di ama aşırı he­ze­yan ve ka­la­ba­lı­ğa bu yer kapma sök­me­di.
   Hep­sin­den önem­li­si de if­ta­rı ve­ren­le­rin hemen aka­bin­de Ye­ni­ma­hal­le’ye ka­ça­rak hamsi bu­ğu­la­ma ye­me­le­ri oldu. Öyle ya, kos­ko­ca Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı, halk­la iç içe ka­vur­ma pilav ye­me­le­ri ya­kış­maz­dı!
   İki Baş­ka­nın el­bet­te kent için özel gö­rüş­me­le­ri ola­bi­lir. Bunu iftar ye­me­ği­ne de denk ge­ti­re­bi­lir­ler.    
   Ancak so­run­la­rı halk­la iç içey­ken de ko­nu­şa­bi­lir­ler.
   Her sene tek­rar­la­nan bu olay, halk ta­ra­fın­dan ya­dır­gan­mış­tır. Uma­rız se­ne­ye olmaz!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 606