SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019

MAVİ BAYRAK


Mar­ma­ra Böl­ge­sin­de­ki İstan­bul’a yakın plaj­lar yer alı­yor­du bir der­gi­de, araş­tır­ma ve ta­nı­tım ola­rak. Ma­ale­sef Ka­ra­su yoktu. Bu­nun­la il­gi­li bir­kaç ar­ka­da­şım da ser­ze­niş­te bu­lun­muş­tu. Hâl­bu­ki Lis­te­nin en ba­şın­da ol­ma­sı ge­re­kir­di, ek­sik­le­ri­ne ve kötü yö­ne­til­me­si­ne rağ­men.
Mavi Bay­rak de­ni­lin­ce, önce te­miz­lik ge­li­yor akla. De­ni­zi, kum­sa­lı, çevre es­na­fı… 
Geçen yıl da alın­mış­tı. Demek her yıl alın­ma­sı lazım. Bir kere Mavi Bay­rak ve­ril­di­ğin­de, “Sizin Mavi Bay­ra­ğı­nız var, tek­rar ver­me­ye gerek yok, es­ki­siy­le idare edin” de­mi­yor­lar! Ya da, sizin de­ni­zi­niz artık temiz değil, verin Mavi Bay­ra­ğı geri!” de­mi­yor­lar. Her yıl Mavi Bay­rak ver­mek ge­le­nek­sel hale ge­ti­ri­li­yor! 
Peki, Mavi Bay­rak almak için ne gibi bir gay­re­ti­miz oldu?
De­ni­zi­miz pis. İster dal­ga­lı ister dur­gun ol­du­ğu za­man­lar­da bu pis­li­ği De­ni­ze giren her­kes fark edi­yor, gö­rü­yor. Dal­ga­lı iken yü­zey­de, dur­gun­ken dipte..! Üs­te­lik, zah­met etme ge­re­ği duy­ma­dı­ğı­nız ko­ca­man bir gemi ya­tı­yor sa­hi­li­miz­de mez­be­le­lik! (Ge­mi­nin pet­rol ürün­le­ri ile de­ni­zi­mi­zi kir­let­ti­ği­ni söy­le­yen­ler bence if­ti­ra atı­yor. Adam zaten ic­ra­lık… De­po­da mazot bı­ra­kır mı?) Ge­mi­nin pas­la­nan par­ça­la­rı, her gün su­yu­mu­za ka­rı­şı­yor. Ço­cuk­lar üs­tü­ne çıkıp suya at­la­ya­rak sa­kat­lan­maz­lar­sa, paslı bir kö­şe­ye yas­la­nıp te­ta­nos ol­maz­lar­sa, kuv­vet­li dal­ga­lar­da ka­ya­lar ile gemi ara­sı­na sı­kış­maz­lar­sa, Deniz ve kum­sa­lı­mız her gün pas­la­nı­yor.
Kir­li­li­ği gi­der­mek için ne yap­tı­nız? Öyle tah­min edi­yo­rum ki, tah­lil için su ör­ne­ği al­sa­lar, Bay­ra­ğı geri alır­lar, di­re­ği kalır bize!
Ya kum­sal…?
Bir uçtan diğer uca, adım başı çöp. Örnek olsun diye bir çöp ko­va­sı yok. He­sap­ta, sa­hil­de iş­let­me ruh­sa­tı ver­dik­le­ri şez­long, şem­si­ye ve diğer hiz­met­le­ri ve­ren­ler, aynı za­man­da kum­sa­lı da te­miz­le­ye­cek­ler­di! Sa­nı­yo­rum ki hesap tut­ma­dı! Adım başı çöp!
Peki ya Esnaf..? 
Sat­tı­ğı ya da ver­di­ği hiz­me­tin be­de­li­ni asmış mı gö­rü­nen bir yere? 
Ya Hal­kı­mız..?
Hala dim­dik ba­kı­yor mu kısa şort­lu, mini etek­li ha­nım­la­ra dik dik?
Mavi Bay­rak almak için hangi kri­ter­le­ri sağ­la­dık? Pla­jı­mı­zın bü­yük­lü­ğü ve kum­sa­lı zaten Allah ver­gi­si..!
Ha, Jets­ki ile can­kur­ta­ran­la­rı­mız ile gü­ven­li­ği sağ­la­yıp bo­ğul­ma­la­rı ön­le­ye­bi­li­yor­sak, diğer en önem­li so­ru­nu çöz­dük de­mek­tir. İnsan­la­rın yü­zer­ken et­raf­la­rın­dan geçen jets­ki­le­re ba­ka­rak ken­di­ni gü­ven­de his­set­me­si bile bay­ra­ğın ya­rı­sı eder. 
Bık­tı­ran anons­lar­la de­fa­lar­ca söy­len­di, “Mavi Bay­rak tö­re­ni var” diye… Yine de halk­tan ka­tı­lan ol­ma­dı. Mec­bu­ren Be­le­di­ye per­so­ne­li davet edil­di, ka­la­ba­lık gö­rün­sün diye. Se­be­bi­ni sor­dum Bir Be­le­di­ye gö­rev­li­si­ne. Tek ba­şı­na bu tür açı­lış­la­rın ka­la­ba­lık top­la­ma­dı­ğı­nı, hal­bu­ki kon­ser türü bir ak­ti­vi­te daha ter­tip edil­se daha ka­la­ba­lık olu­şa­ca­ğı­nı dile ge­tir­di. “Bizim hal­kı­mız, bir yerde hıyar, diğer ta­raf­ta tuz da­ğı­tıl­dı­ğı­nı duysa, önce hı­ya­ra koşar, sonra tuza” diye de bir ben­zet­me yaptı.
KA­RA­SU TURİZM VE FIN­DIK FESTİVALİ
70’li yıl­lar­da baş­la­yan ve her yıl devam eden Fes­ti­val, 2-3 yıl­dır ya­pıl­mı­yor. 
Başta, şe­hit­ler ge­li­yor, olmaz de­ni­le­rek ya­pıl­ma­yan, mu­ha­le­fe­tin de ses çı­kar­ma­dı­ğı fes­ti­val, İlçe­miz es­na­fı­na büyük katkı sağ­lı­yor­du. Otel­ler ve pan­si­yon­lar do­lu­yor, lo­kan­ta ve ka­fe­ler büyük ci­ro­la­ra ula­şı­yor­du. Yaz­lık sa­tış­la­rın­da pat­la­ma ya­şa­nı­yor, lu­na­park­ta boş yer bu­lun­mu­yor­du. Bu se­bep­le de fi­nan­sı Be­le­di­ye­ye yük ol­mu­yor, Mü­te­ah­hit ve Lu­na­park iş­let­me­ci­le­ri­nin kat­kı­sıy­la ma­li­yet kar­şı­la­nı­yor­du. Hatta bazı büyük fir­ma­lar spon­sor olu­yor, ken­di­le­ri­ne ay­rı­lan bö­lüm­ler­de sat­tık­la­rı ürün ve hiz­me­ti ta­nı­tı­yor­lar­dı.
Canlı folk­lo­rik mü­zik­ten yana sı­kın­tı yok. Çünkü hemen her pro­pa­gan­da da kon­ser ve­ri­li­yor, büyük ta­nı­tım­lar­la halka ta­nı­tı­lı­yor­du. Öy­ley­se müzik din­len­me­si ya da şe­hit­ler ol­ma­sı Fes­ti­val için engel değil!
Havai fi­şek­ler hemen her gece atı­lı­yor, ke­sin­lik­le bu da değil.
Fes­ti­va­lin dü­zen­len­me­si, Bü­yük­şe­hir ile İlçe Be­le­di­ye­si ara­sın­da görev ve yetki tak­si­mi ko­nu­sun­da­ki an­laş­maz­lık­tan kay­nak­lan­mış ola­bi­lir mi?
Ya da kon­se­re ka­tı­la­cak sa­nat­çı­la­rın para ka­za­na­rak baş­la­rı­nın fazla dik ol­ma­sı bi­ri­le­ri­ni hu­zur­suz etmiş ola­bi­lir mi? Çünkü Ka­ra­su’dan sonra Ko­ca­ali, Ak­ça­ko­ca ve diğer il­çe­ler­de de kon­ser­ler ya­pı­lı­yor­du, Fes­ti­val adı al­tın­da.
Bu konu ile il­gi­li bir açık­la­ma yok! Tek du­yu­mu­muz, yu­ka­rı­lar­dan “Fes­ti­val yap­ma­ya­cak­sı­nız” diye emir gel­di­ği…
Yoksa Bizim kendi kül­tü­rü­mü­zü yan­sıt­tı­ğı­mız fes­ti­va­lin kime ne za­ra­rı ola­bi­lir? 
ŞİŞEDE DUR­DU­ĞU GİBİ
İlçe­miz­de, böl­ge­nin eğ­len­ce mer­ke­zi ola­bi­lecek bir alan var. Bir­çok gi­ri­şim­ci­nin ki­şi­sel gay­ret­le­ri ve Be­le­di­ye­nin de yol ver­me­si sa­ye­sin­de çevre il ve il­çe­ler­den büyük döviz gir­di­si ya­şan­ma­sı müm­kün iken, ge­re­ken il­gi­nin ve­ril­me­me­si se­be­biy­le yine ocak­lar sö­nü­yor.
Hal­bu­ki, yo­lu­nu yap, ışık­lan­dır­ma ve ay­dın­lan­ma dü­ze­ne­ği­ni de kur. Polis kont­rol nok­ta­sı oluş­tur­ma­na gerek yok, her iş­ye­rin­de ruh­sat şartı ola­rak, özel gü­ven­lik per­so­ne­li, gi­riş­te te­pe­den tır­na­ğa aran­ma­yı sağ­la­yan dü­ze­nek, Tu­rizm ve otel­ci­lik bi­tir­miş yö­ne­ti­ci per­so­nel… Ve her fa­tu­ra­da % 10 gar­so­ni­ye­nin ya­nın­da % 5 be­le­di­ye payı ile sıkı bir de­net­le­me…
Ame­ri­ka’yı ye­ni­den keş­fet­mi­yo­ruz. Diğer ül­ke­ler nasıl çöz­dü­ler­se ben­ze­ri­ni uy­gu­la. Uy­gu­la ki ocak­lar sön­me­sin.
Şi­şe­de dur­du­ğu gibi dur­mu­yor meret!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 640