MAVİ BAYRAK


Mar­ma­ra Böl­ge­sin­de­ki İstan­bul’a yakın plaj­lar yer alı­yor­du bir der­gi­de, araş­tır­ma ve ta­nı­tım ola­rak. Ma­ale­sef Ka­ra­su yoktu. Bu­nun­la il­gi­li bir­kaç ar­ka­da­şım da ser­ze­niş­te bu­lun­muş­tu. Hâl­bu­ki Lis­te­nin en ba­şın­da ol­ma­sı ge­re­kir­di, ek­sik­le­ri­ne ve kötü yö­ne­til­me­si­ne rağ­men.
Mavi Bay­rak de­ni­lin­ce, önce te­miz­lik ge­li­yor akla. De­ni­zi, kum­sa­lı, çevre es­na­fı… 
Geçen yıl da alın­mış­tı. Demek her yıl alın­ma­sı lazım. Bir kere Mavi Bay­rak ve­ril­di­ğin­de, “Sizin Mavi Bay­ra­ğı­nız var, tek­rar ver­me­ye gerek yok, es­ki­siy­le idare edin” de­mi­yor­lar! Ya da, sizin de­ni­zi­niz artık temiz değil, verin Mavi Bay­ra­ğı geri!” de­mi­yor­lar. Her yıl Mavi Bay­rak ver­mek ge­le­nek­sel hale ge­ti­ri­li­yor! 
Peki, Mavi Bay­rak almak için ne gibi bir gay­re­ti­miz oldu?
De­ni­zi­miz pis. İster dal­ga­lı ister dur­gun ol­du­ğu za­man­lar­da bu pis­li­ği De­ni­ze giren her­kes fark edi­yor, gö­rü­yor. Dal­ga­lı iken yü­zey­de, dur­gun­ken dipte..! Üs­te­lik, zah­met etme ge­re­ği duy­ma­dı­ğı­nız ko­ca­man bir gemi ya­tı­yor sa­hi­li­miz­de mez­be­le­lik! (Ge­mi­nin pet­rol ürün­le­ri ile de­ni­zi­mi­zi kir­let­ti­ği­ni söy­le­yen­ler bence if­ti­ra atı­yor. Adam zaten ic­ra­lık… De­po­da mazot bı­ra­kır mı?) Ge­mi­nin pas­la­nan par­ça­la­rı, her gün su­yu­mu­za ka­rı­şı­yor. Ço­cuk­lar üs­tü­ne çıkıp suya at­la­ya­rak sa­kat­lan­maz­lar­sa, paslı bir kö­şe­ye yas­la­nıp te­ta­nos ol­maz­lar­sa, kuv­vet­li dal­ga­lar­da ka­ya­lar ile gemi ara­sı­na sı­kış­maz­lar­sa, Deniz ve kum­sa­lı­mız her gün pas­la­nı­yor.
Kir­li­li­ği gi­der­mek için ne yap­tı­nız? Öyle tah­min edi­yo­rum ki, tah­lil için su ör­ne­ği al­sa­lar, Bay­ra­ğı geri alır­lar, di­re­ği kalır bize!
Ya kum­sal…?
Bir uçtan diğer uca, adım başı çöp. Örnek olsun diye bir çöp ko­va­sı yok. He­sap­ta, sa­hil­de iş­let­me ruh­sa­tı ver­dik­le­ri şez­long, şem­si­ye ve diğer hiz­met­le­ri ve­ren­ler, aynı za­man­da kum­sa­lı da te­miz­le­ye­cek­ler­di! Sa­nı­yo­rum ki hesap tut­ma­dı! Adım başı çöp!
Peki ya Esnaf..? 
Sat­tı­ğı ya da ver­di­ği hiz­me­tin be­de­li­ni asmış mı gö­rü­nen bir yere? 
Ya Hal­kı­mız..?
Hala dim­dik ba­kı­yor mu kısa şort­lu, mini etek­li ha­nım­la­ra dik dik?
Mavi Bay­rak almak için hangi kri­ter­le­ri sağ­la­dık? Pla­jı­mı­zın bü­yük­lü­ğü ve kum­sa­lı zaten Allah ver­gi­si..!
Ha, Jets­ki ile can­kur­ta­ran­la­rı­mız ile gü­ven­li­ği sağ­la­yıp bo­ğul­ma­la­rı ön­le­ye­bi­li­yor­sak, diğer en önem­li so­ru­nu çöz­dük de­mek­tir. İnsan­la­rın yü­zer­ken et­raf­la­rın­dan geçen jets­ki­le­re ba­ka­rak ken­di­ni gü­ven­de his­set­me­si bile bay­ra­ğın ya­rı­sı eder. 
Bık­tı­ran anons­lar­la de­fa­lar­ca söy­len­di, “Mavi Bay­rak tö­re­ni var” diye… Yine de halk­tan ka­tı­lan ol­ma­dı. Mec­bu­ren Be­le­di­ye per­so­ne­li davet edil­di, ka­la­ba­lık gö­rün­sün diye. Se­be­bi­ni sor­dum Bir Be­le­di­ye gö­rev­li­si­ne. Tek ba­şı­na bu tür açı­lış­la­rın ka­la­ba­lık top­la­ma­dı­ğı­nı, hal­bu­ki kon­ser türü bir ak­ti­vi­te daha ter­tip edil­se daha ka­la­ba­lık olu­şa­ca­ğı­nı dile ge­tir­di. “Bizim hal­kı­mız, bir yerde hıyar, diğer ta­raf­ta tuz da­ğı­tıl­dı­ğı­nı duysa, önce hı­ya­ra koşar, sonra tuza” diye de bir ben­zet­me yaptı.
KA­RA­SU TURİZM VE FIN­DIK FESTİVALİ
70’li yıl­lar­da baş­la­yan ve her yıl devam eden Fes­ti­val, 2-3 yıl­dır ya­pıl­mı­yor. 
Başta, şe­hit­ler ge­li­yor, olmaz de­ni­le­rek ya­pıl­ma­yan, mu­ha­le­fe­tin de ses çı­kar­ma­dı­ğı fes­ti­val, İlçe­miz es­na­fı­na büyük katkı sağ­lı­yor­du. Otel­ler ve pan­si­yon­lar do­lu­yor, lo­kan­ta ve ka­fe­ler büyük ci­ro­la­ra ula­şı­yor­du. Yaz­lık sa­tış­la­rın­da pat­la­ma ya­şa­nı­yor, lu­na­park­ta boş yer bu­lun­mu­yor­du. Bu se­bep­le de fi­nan­sı Be­le­di­ye­ye yük ol­mu­yor, Mü­te­ah­hit ve Lu­na­park iş­let­me­ci­le­ri­nin kat­kı­sıy­la ma­li­yet kar­şı­la­nı­yor­du. Hatta bazı büyük fir­ma­lar spon­sor olu­yor, ken­di­le­ri­ne ay­rı­lan bö­lüm­ler­de sat­tık­la­rı ürün ve hiz­me­ti ta­nı­tı­yor­lar­dı.
Canlı folk­lo­rik mü­zik­ten yana sı­kın­tı yok. Çünkü hemen her pro­pa­gan­da da kon­ser ve­ri­li­yor, büyük ta­nı­tım­lar­la halka ta­nı­tı­lı­yor­du. Öy­ley­se müzik din­len­me­si ya da şe­hit­ler ol­ma­sı Fes­ti­val için engel değil!
Havai fi­şek­ler hemen her gece atı­lı­yor, ke­sin­lik­le bu da değil.
Fes­ti­va­lin dü­zen­len­me­si, Bü­yük­şe­hir ile İlçe Be­le­di­ye­si ara­sın­da görev ve yetki tak­si­mi ko­nu­sun­da­ki an­laş­maz­lık­tan kay­nak­lan­mış ola­bi­lir mi?
Ya da kon­se­re ka­tı­la­cak sa­nat­çı­la­rın para ka­za­na­rak baş­la­rı­nın fazla dik ol­ma­sı bi­ri­le­ri­ni hu­zur­suz etmiş ola­bi­lir mi? Çünkü Ka­ra­su’dan sonra Ko­ca­ali, Ak­ça­ko­ca ve diğer il­çe­ler­de de kon­ser­ler ya­pı­lı­yor­du, Fes­ti­val adı al­tın­da.
Bu konu ile il­gi­li bir açık­la­ma yok! Tek du­yu­mu­muz, yu­ka­rı­lar­dan “Fes­ti­val yap­ma­ya­cak­sı­nız” diye emir gel­di­ği…
Yoksa Bizim kendi kül­tü­rü­mü­zü yan­sıt­tı­ğı­mız fes­ti­va­lin kime ne za­ra­rı ola­bi­lir? 
ŞİŞEDE DUR­DU­ĞU GİBİ
İlçe­miz­de, böl­ge­nin eğ­len­ce mer­ke­zi ola­bi­lecek bir alan var. Bir­çok gi­ri­şim­ci­nin ki­şi­sel gay­ret­le­ri ve Be­le­di­ye­nin de yol ver­me­si sa­ye­sin­de çevre il ve il­çe­ler­den büyük döviz gir­di­si ya­şan­ma­sı müm­kün iken, ge­re­ken il­gi­nin ve­ril­me­me­si se­be­biy­le yine ocak­lar sö­nü­yor.
Hal­bu­ki, yo­lu­nu yap, ışık­lan­dır­ma ve ay­dın­lan­ma dü­ze­ne­ği­ni de kur. Polis kont­rol nok­ta­sı oluş­tur­ma­na gerek yok, her iş­ye­rin­de ruh­sat şartı ola­rak, özel gü­ven­lik per­so­ne­li, gi­riş­te te­pe­den tır­na­ğa aran­ma­yı sağ­la­yan dü­ze­nek, Tu­rizm ve otel­ci­lik bi­tir­miş yö­ne­ti­ci per­so­nel… Ve her fa­tu­ra­da % 10 gar­so­ni­ye­nin ya­nın­da % 5 be­le­di­ye payı ile sıkı bir de­net­le­me…
Ame­ri­ka’yı ye­ni­den keş­fet­mi­yo­ruz. Diğer ül­ke­ler nasıl çöz­dü­ler­se ben­ze­ri­ni uy­gu­la. Uy­gu­la ki ocak­lar sön­me­sin.
Şi­şe­de dur­du­ğu gibi dur­mu­yor meret!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 731