SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

Mazerete bak!


   Kadın, ko­ca­sı­na ait kam­yo­net­le göl ke­na­rı­na gelip yine ko­ca­sı­na ait san­da­la bi­ne­rek kitap oku­ma­ya baş­la­mış. Bunu gören gö­rev­li, ka­dı­nın ya­nı­na ge­le­rek, “Bu­ra­da balık tut­mak yasak, size 1.500 Lira ceza kes­mek zo­run­da­yım” demiş. Kadın, balık tut­ma­dı­ğı­nı, kitap oku­du­ğu­nu söy­le­se de gö­rev­li, san­dal­da­ki olta ta­kı­mı­nı gös­te­re­rek “Ama ya­nı­nız­da ge­rek­li teç­hi­zat var” di­ye­rek, ceza yaz­ma­ya devam etmiş. Kadın, “O ce­za­yı ya­zar­sa­nız, ben de çığ­lık atar, sizin bana te­ca­vü­ze yel­ten­di­ği­ni­zi söy­le­rim” demiş. Gö­rev­li, “Ne te­ca­vü­zü, ben size te­ca­vüz mü edi­yo­rum?” de­yin­ce kadın, “Ama ya­nı­nız­da ge­rek­li teç­hi­zat var!” demiş. 
*** 
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, ne­re­dey­se sa­hil­de­ki bütün ka­fe­le­ri ka­pat­tı. Sebep, “Kadın sa­tı­lı­yor!” 
   Ben, ailem, ta­nı­dı­ğım bir­çok nezih insan bu ka­pa­tı­lan ka­fe­le­rin ba­zı­la­rı­na gidip canlı müzik din­li­yor. Böyle bir itham, bu ka­fe­le­re giden bir çok in­sa­nı töh­met al­tı­na koyar. 
   Eğer o ka­fe­de kadın sa­tıl­dı­ğı­nı tes­pit eder­sen, po­li­se suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nur­sun, polis de ge­re­ği­ni yapar. Yok eğer kendi ka­fa­na göre ceza ver­me­ye kal­kar­san, neler olur, bi­li­yor musun? Söy­le­ye­lim;
-O ka­fe­ye dün­ya­nın ya­tı­rı­mı­nı yapan kafe sa­hi­bi, Be­le­di­ye­ye, dev­le­te, ki­ra­yı peşin öde­di­ği dük­kan sa­hi­bi­ne kin­le­nir. Bu kin so­nu­cu da bu­ra­la­ra düş­man olur. Eğer ger­çek­ten amacı bah­se­di­len işi yap­mak­sa, gider yaz­lık­lar­dan bir­kaç ta­ne­si­ni çok daha ucuza ka­pa­tıp aynı işi yapar.
-O ka­fe­de ça­lı­şa­rak iş bul­ma­ya ça­lı­şan gar­son ve ben­ze­ri iş kolu sa­hip­le­ri işsiz kalır. Öyle ya, Be­le­di­ye on­la­rı da işe ala­mı­yor!
-Ka­ra­su’ya gelen yaz­lık­çı, ak­şam­la­rı gi­de­rek canlı müzik din­le­ye­ce­ği bir kafe bu­la­maz. Ta­ti­li­ni keser, eğ­len­ce­nin bol ol­du­ğu Ak­de­niz ve ege sa­hil­le­ri­ne akar.
-Ka­ra­su­lu elit in­san­lar, ak­şam­la­rı stres at­ma­ya gi­decek kafe bu­la­ma­yın­ca, Ak­ça­ko­ca, Sa­pan­ca, İzmit gibi yer­ler­de­ki ka­fe­le­re akar. 
Grup Yorum gibi bir ekibi ge­ti­ren kafe, ka­pa­tı­lı­yor. Bah­se­di­len işle bir ala­ka­sı ol­ma­dı­ğı­na yü­rek­ten inan­dı­ğım KIR’lara ait Kum­sal Kafe ka­pa­tı­lıp mü­hür­le­ni­yor. Nos­tal­ji Kafe’ye çe­şit­li za­man­lar­da ke­sil­miş tu­ta­nak­sız ih­bar­sız ses de­si­be­li sı­nı­rı­nı aş­tı­nız diye 20.000 TL para ce­za­sı gön­de­ri­li­yor. Bu ka­pat­mak değil de nedir?  Hangi iş­let­me bu ce­za­yı öde­ye­bi­lir?  Nas­ret­tin Hoca’nın de­me­si gibi, “Ya sayı say­ma­yı bil­mi­yor­su­nuz ya dayak ye­me­di­niz!” 
   Eğer Ka­ra­su Be­le­di­ye­si Yö­ne­ti­mi, bu ka­fe­le­rin ka­pa­nıp in­san­la­rı tar­la­ya, yani Dö­şe­me Gölün’deki mü­zik­hol­le­re git­me­ye teş­vik etmek is­ti­yor­sa, kafe müş­te­ri­le­rin­den hiç­bi­ri oraya git­mez. Mü­zik­hol ve ka­fe­ler, iki fark­lı müş­te­ri gu­ru­bu­na hitap et­mek­te­dir. Ka­fe­le­re giden elit in­san­lar, mü­zik­hol­le­re git­me­ye uta­nır. Kaldı ki mü­zik­hol sa­hip­le­ri de bu in­san­la­rı ağır­lar­ken ra­hat­sız olur.
   Yeni iş­ba­şı yap­tı­ğı­nız­da sa­de­ce bi­na­la­rı yı­kı­yor­du­nuz. Şimdi ise in­san­la­rın gön­lün­de­ki ye­ri­ni­zi yı­kı­yor­su­nuz. 
BA­LIK­ÇI­YIZ YA
   Balık tez­ga­hı­na ya­naş­tım, ham­si­yi sor­dum, 10 mil­yon… “On lira deyin şuna yahu” dedim. Mez­git 10, be­ğen­me­di­ğin is­tav­ri­t­15, tez­ga­hın göz­de­si bar­bun 25 Lira…
   “Te­miz­ler­sen 2 kilo mez­git ala­yım” dedim, olur dedi. 
   Tam bu arada başka bir müş­te­ri gelip us­kum­ru­yu sordu. Ta­ne­si 2,5 lira de­yin­ce 6 tane aldı gitti. Mez­git­ten vaz­geç­tim, ver bana da 6 us­kum­ru, dedim. 
   Üç ta­ra­fı deniz olan mem­le­ket­te ithal balık alıp yemek daha ucuz­du.  Neden böyle ol­du­ğu­nu sor­dum, ba­lık­çı an­lat­ma­ya baş­la­dı; “Abi, bu ba­lı­ğın ye­ri­ni gös­te­ren sonar ci­ha­zı­nı yapan ülke, bunun kul­la­nı­mı­nı kendi ül­ke­sin­de ya­sak­lı­yor. Sonar ci­ha­zıy­la ba­lı­ğın ye­ri­ni tes­pit eden ba­lık­çı­la­rı­mız, ay­rı­ca ba­lı­ğa şok dal­ga­sı gön­de­ri­yor­lar, balık ser­sem­le­şi­yor. Böy­le­ce de­ni­zi ku­ru­tu­yor­lar!”
   Ya­rı­nı dü­şün­me­den ya­pı­lan balık av­cı­lı­ğı so­nu­cu de­niz­le­ri­miz iyice ku­ru­ma­ya baş­la­dı. Bu gün pa­ha­lı ye­di­ği­miz ba­lı­ğı yarın tez­gah­ta da bu­la­ma­ya­bi­li­riz. 
SİVRİLER VE ZİKA
   Ka­ra­su hal­kı­nın en büyük şi­ka­ye­ti, önce yol, sonra siv­ri­si­nek. Tamam, 3 yıl önce do­ğal­gaz yü­zün­den kös­te­bek yu­va­sı­na dönen yol­la­rı­mı­zı yap­ma­yı bir plan da­hi­li­ne al­dı­nız. Her taraf in­şa­at oldu ama yol­la­rı yok, olanı da ya as­falt­sız, ya da ya­ma­lı… Peki, siv­ri­si­nek­ler için ted­bi­ri­niz nedir? 
   Ya siv­ri­ler… Kışın or­ta­sın­da siv­ri­si­nek mi olur yahu? 
   Si­nek­ler­le mü­ca­de­le, gös­te­riş olsun diye ya­pıl­maz, sü­rek­li­lik ister. Sulak alan­lar, su bi­ri­kin­ti­le­ri, ot­lak­lar vb yer­ler ilaç­la­na­rak ya­pı­lır. Şimdi larva za­ma­nı, ya­kın­da yu­mur­ta­dan çıkar ve he­pi­mi­zi il­lal­lah et­ti­rir. O zaman, sözde mü­ca­de­le edi­yor­muş­su­nuz gibi ha­va­ya sı­kı­lan gaz­la­rın ne de­re­ce fayda sağ­la­dı­ğı, fay­da­sın­dan çok za­rar­lı ol­du­ğu tar­tı­şı­lır.
   Şim­di­ye kadar siv­ri­si­nek sa­de­ce ısı­rı­yor­du. Ken­di­miz ki­şi­sel ted­bir­ler alı­yor­duk. Ama şimdi öyle değil. Siz, Zika vi­rü­sü duy­du­nuz mu? Bre­zil­ya­da baş­la­yıp 20’ye yakın ül­ke­de ya­yı­lan kü­re­sel teh­li­ke için henüz ül­ke­miz­de alarm ve­ril­me­di. 
   Bu vi­rü­sün so­nuç­la­rı­na değil de nasıl ya­yıl­dı­ğı­nı bi­li­yor mu­su­nuz, siv­ri­si­nek­ler­le… Yani, mü­ca­de­le et­me­di­ği­miz siv­ri­si­nek­ler­le ya­yı­lan virüs, il­çe­mi­zin fe­la­ke­ti ola­bi­lir.
FIKRA GİBİ
   Aşa­ğı­da­ki anek­dot, ay­nıy­la ger­çek­tir;
   “Yahu Hocam, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si 45 Mil­yon­luk ihale ver­miş, bu ihale kap­sa­mın­da top sa­ha­sı filan ya­pı­lı­yor­muş. Siz ise ga­ze­te­niz­de bun­dan bah­set­mi­yor­su­nuz!”
   “Ya, öy­le­miy­miş, ilk sen­den duy­dum valla!”
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1339