SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

MEGAKÖY KARASU


   Ka­ra­su, iyi yö­ne­til­mi­yor. Tıpkı büyük bir köy gibi… Peki, Ka­ra­su Halkı bunu hak edi­yor mu?
***
   Ka­ra­su çı­kı­şın­da, Tuzla’da, ka­ra­yol­la­rı bir tra­fik sin­ya­li­zas­yo­nu koydu ki, ev­le­re şen­lik. Orada olan bir kaza so­nu­cu, ale­la­ce­le ya­pı­lan ışık­lar, Ka­ra­su’dan ay­rı­lan her in­sa­nı 1 da­ki­ka­lık saygı du­ru­şu­na davet edi­yor! 
   Yan yol­dan gelen ol­ma­sa bile, ge­ce­nin saat 03’ü olsa bile, Ada­pa­za­rı’na geçen araç­lar ışık­lar­da bek­le­ti­li­yor. Bu bek­le­me, Pazar günü ve tatil dö­nüş­le­rin­de iş­ken­ce­ye dö­nü­şü­yor. Ada­pa­za­rı’na giden araç­lar, öyle bir kuy­ruk oluş­tu­ru­yor ki ge­rek­siz yere, ucu ta mez­ba­ha­ya da­ya­nı­yor. Ben­zer kuy­ruk, Cuma ak­şam­la­rı Ka­ra­su’ya gi­rer­ken olu­yor. 
Hâl­bu­ki mo­dern top­lum­lar­da bu sorun çö­zül­müş, akıl­lı kav­şak­lar oluş­tu­rul­muş­tur. Çok uzak­lar­da değil, Ada­pa­za­rı’nda bir­çok kav­şak­ta var. Yan yolda, yer­de­ki alı­cı­lar, araç yok­ken ana­yo­la sü­rek­li­lik sağ­lı­yor, diğer araç­la­rı boşu bo­şu­na bek­let­mi­yor! 
   Ka­ra­yol­la­rı, sa­nı­rım Ka­ra­su’yu hala küçük bir köy gibi gö­rü­yor. Bu kav­şak­ta araç­la­rın bo­şu­na bek­le­me­si­ni gör­mez­den ge­li­yor. Bizim Ka­ra­su­lu yet­ki­siz baş­kan­lar da sey­re­di­yor işte! Yahu hiç mi pazar ak­şa­mı Ada­pa­za­rı’na dü­ğü­ne, si­ne­ma­ya vs. git­me­di­niz?
   Ben, Ka­ra­su hal­kın­dan, o kır­mı­zı ışığı yanıp söner kır­mı­zı ışık gibi de­ğer­len­dir­me­si­ni ve kont­rol­lü ola­rak geç­me­le­ri­ni öne­ri­yo­rum. Her­ke­sin vakti de­ğer­li­dir ve hıyar ye­ri­ne ko­nul­mak zo­ru­mu­za gi­di­yor! Siz­le­rin be­ce­rik­siz­li­ği­ni­zin ce­za­sı­nı bir çe­ke­me­yiz.
***
   Yol­lar, so­kak­lar, araç tra­fi­ği için­dir. Araç­la­rın park et­me­si için kul­la­nı­la­maz. Hele araç­lar­dan park pa­ra­sı alın­ma­sı ya­sa­la­ra ay­kı­rı… Yar­gı­tay’ın bu ko­nu­da ve­ril­miş ka­ra­rı var. Kent mer­ke­zi­ne oto­park yap­mak ye­ri­ne, yol­la­rı oto­park ola­rak kul­lan­mak ancak köy­ler­de olur. Hele adım başı sü­per­mar­ket ruh­sa­tı ve­ri­len yer­le­re oto­park so­ru­nu­nun hal­le­dil­me­den ruh­sat ve­ril­me­si şa­şır­tı­cı­dır. 
   Mo­dern kent­ler­de yol­lar tra­fik için kul­la­nı­lır. Araç­la­rın park edil­me­si için katlı oto­park­lar ya­pıl­mak­ta­dır. Ye­ral­tı çar­şı­sı sö­kü­lüp Kent­park ya­pı­lır­ken katlı ola­rak ya­pıl­ma­sı­nı ve al­tı­nı oto­park ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­nı ha­tır­lat­tık. 
   Ben­zer husus, diğer park­ta da söz ko­nu­su. Şeh­rin mer­ke­zin­de katlı oto­park ya­pı­la­cak kadar bile boş alan kal­ma­dı zaten. Tek sıra doldu, şimdi 2. sı­ra­la­rı mı oto­park ya­pa­ca­ğız? İle­ri­de tek çare, be­le­di­ye­yi daha tenha bir yere ta­şı­mak gibi gö­rü­nü­yor!
   Oto­park için kul­la­nı­lan yol ke­nar­la­rı, aynı yer­de­ki esnaf ta­ra­fın­dan bir­kaç parça eşya ko­nu­la­rak ka­pa­tıl­mış du­rum­da. Yani be­le­di­ye­nin park için kul­lan­dı­ğı yere park edil­me­me­si için eşya ko­yu­yor. 
   Ya­sa­la­ra karşı gelen esnaf ise ceza al­ma­sı ge­re­ken bu durum kar­şı­sın­da adeta ödül­len­di­ri­li­yor. Dük­kâ­nı­nın önü ve man­za­ra­sı ka­pan­mı­yor.
   Bütün es­naf­la­rı­mı­za, dük­kâ­nı­nın önüne eş­ya-mal­ze­me ko­ya­rak park edil­me­si­ni ve bu du­ru­mu pro­tes­to et­me­si­ni öne­ri­yo­rum.
***
   10 ki­lo­met­re kum­sal pla­jı­mız ol­du­ğu­nu gu­rur­la söy­lü­yo­ruz. Kü­çük­bo­ğaz ile Sa­kar­ya nehri arası tamı ta­mı­na 9800 metre… Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Ka­ra­su Halkı’na hiz­met amaç­lı yap­tı­ğı park ve onun yakın çev­re­si ha­ri­cin­de tu­va­let ve duş yok!
Neşe Çay Bah­çe­si ve Ro­di­bur­ger ar­ka­sın­da de­niz­de yü­zer­ken, Al­man­ya’dan gelen bir ya­kı­nım, tu­va­le­te gi­de­ce­ği­ni söy­le­di. Bak­tım et­raf­ta tu­va­let yok. “Ben de eve gi­de­rim” di­ye­rek 300 metre ile­ri­de yaz­lı­ğa gidip geldi. Bir küçük ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek için eve gitti. De­ni­ze ya da kumu az eşe­rek çak­tır­ma­dan ya­pa­bi­lir­di hâl­bu­ki!
   Bir kadın, içme su­yu­nu kul­lan­dı­ğı boş plas­tik şi­şe­ye ço­cu­ğu­nu işet­ti ve göz­le­ri­mi­zin önün­de kumu eşe­rek şi­şe­yi kuma gömdü. Bu du­rum­dan az önce, ben de al­dı­ğım bir ürü­nün kağıt am­ba­la­jı­nı ko­ya­cak çöp ko­va­sı ara­mış­tım. Yok... Kos­ko­ca sa­hil­de çöp ko­va­sı yok! 
   Yani be­le­di­ye bize, ye­di­ği­niz kar­puz ka­buk­la­rı­nı, ço­cu­ğu­nu­zun be­zi­ni, ürün­le­ri­ni­zin am­ba­la­jı­nı, ga­ze­te ve po­şet­le­ri­ni­zi açık ha­va­ya, kuma atın, diyor. Sen koy çöp ko­va­sı­nı, ondan sonra çe­kir­de­ğin ka­bu­ğu­nu bile yere atana ceza kes. 
   Peki bu durum kimin ayıbı? 
   Tu­va­let yok, çöp ko­va­sı yok da, so­yun­ma ka­bi­ni var mı? 40-50 sene ön­ce­yi ya­şa­yan­lar bilir, kabin ki­ra­la­mak mec­bu­riy­di. Şimdi mil­le­tin or­ta­sın­da st­rip­tiz şov yapar gibi so­yu­nup gi­yi­ni­yo­ruz. 
   Ya da, evi­miz­den so­yu­nup plaj kı­ya­fe­tiy­le çı­kı­yo­ruz. (her ne kadar bazı mu­ha­fa­za­kar kesim hoş kar­şı­la­ma­sa da mec­bu­ri­yet­ten doğan bir ih­ti­yaç!)
***
   Yol­la­rı­mız ve kav­şak­la­rı­mız, bizim is­te­di­ği­miz gibi değil, Ka­ra­yol­la­rı ya da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin is­te­di­ği gibi şe­kil­le­ni­yor. Kav­şak­lar, ge­çiş­ler, cep­ler kon­mu­yor, Ka­ra­su Halkı sey­re­di­yor! 
Hala yol­lar­da kasis ko­nu­lu­yor. Hız ta­be­la­sı koy­mak ve mo­be­se ka­me­ra­lar­la hız tes­pi­ti yap­mak, sı­nı­rı aşana ceza kes­mek gibi bir tek­no­lo­ji var­ken bunu kul­lan­ma­yıp hız tüm­se­ği yap­mak, geri ka­fa­lı­lık­tır.
***
   Hala be­le­di­ye anon­suy­la du­yu­ru ya­pıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor bu ile­ti­şim ça­ğın­da. Üs­te­lik ama­cı­na da ulaş­mı­yor çoğu kere…
Bir öne­rim var. Her­ke­sin ce­bin­de cep te­le­fo­nu ve in­ter­net var. Malum, be­le­di­ye­nin de in­ter­net si­te­si mev­cut, kul­lan­ma­sa da, gün­cel­le­me­se de! 
   Önem­li bir anons ol­du­ğu zaman be­le­di­ye­nin ho­par­lö­rün­den (me­se­la) ding-dong diye bir me­lo­di ça­lın­sa ve in­san­lar cep te­le­fon­la­rın­dan in­ter­ne­te girip baksa…
***
   Mini çarşı ve diğer kum­sal­da­ki müzik ses­le­ri, yaz­lık­çı­la­rı ve evi de­ni­ze yakın olan­la­rı adeta çıl­dır­tı­yor. Ses ya­lı­tı­mı ol­ma­dan ve­ri­len izin­ler, ge­ce­nin geç sa­at­le­ri­ne kadar ya­pı­lan gü­rül­tü mü­zi­ği, plaj ve çevre hal­kı­nın ruh sağ­lı­ğı­nı bo­za­cak dü­ze­ye gel­miş­tir. Saat 10’da sonra mü­zi­ğin se­si­ni kı­sın-kıs­tı­rın lüt­fen.
***
   Şimdi bana hak ver­di­niz mi, Ka­ra­su mega bir köy. Bu köyü kente çe­vi­recek yö­ne­ti­ci­le­re ih­ti­ya­cı­mız var. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1135