SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • NAMIK KEMAL İMAM HATİP OR­TA­OKU­LU

NAMIK KEMAL İMAM HATİP OR­TA­OKU­LU


Şaka gibi değil mi?
İmam hatip or­ta­oku­lu oldu, oku­lu­muz. Va­li­lik­ten gelen bir ka­rar­la, önü­müz­de­ki yıl okula kay­dol­mak is­te­yen öğ­ren­ci­ler, artık İmam Hatip Or­ta­oku­lu’na kay­do­la­cak! Sa­de­ce Ka­ra­su’da değil, Sa­kar­ya’daki tüm iyi okul­lar, son ka­rar­na­mey­le artık se­ne­ye imam ye­tiş­ti­recek!
Mem­le­ke­tin İmama mı ih­ti­ya­cı var? Öğ­ret­me­ne, mü­hen­di­se, dok­to­ra ih­ti­yaç yok mu? Dini bütün iman­lı imam­la­ra ih­ti­ya­cı var demek ki! Yahu on­lar­dan zaten bin­ler­ce­si var Irak’da, Şam’da, Su­ri­ye’de… IŞİD adı al­tın­da İs­la­mi­ye­ti yay­mak için uğ­ra­şı­yor­lar! Bizim ül­ke­miz­den de yüz­ler­ce­si gidip orada as­ker­lik ya­pı­yor, kafa kesme eği­ti­mi alı­yor! 
Ön­ce­lik­le İlçe­miz­de yeni ya­pı­lan bir İmam Hatip Or­ta­oku­lu var. Yeni bir ta­ne­ye ne ih­ti­yaç var, ne talep. Ta­ma­men va­li­li­ğin iş­gü­zar­lı­ğı… Yani demek is­ti­yor­lar ki, Bakın biz daha çok Müs­lü­ma­nız, mem­le­ke­te imam hatip açıp iman­lı genç­ler ye­tiş­ti­re­ce­ğiz!
Yahu bu mem­le­ke­te biraz da dünya ilim­le­ri üze­ri­ne kafa yoran araş­tır­ma­cı genç­ler ye­tiş­tir­se­niz! Okulu da me­se­la Ana­do­lu Or­ta­oku­lu, Fen Bi­lim­le­ri Or­ta­oku­lu, Öğ­ret­men Or­ta­oku­lu, Sağ­lık Or­ta­oku­lu diye isim­len­dir­se­niz… İlla ki ölün­ce öbür ta­raf­ta ne yap­ma­mız ge­re­ken, bizi öteye ha­zır­la­ya­cak, ka­der­ci, her şeyi Al­lah­tan bilen ne­sil­ler ye­tiş­ti­re­cek­si­niz. Sonra o nesil bü­yü­dü­ğün­de, hiç­bir iş gü­ven­li­ği al­ma­dan olan ka­za­la­rı, be­ce­rik­siz­lik­le­rin su­çu­nu Allah’ın üze­ri­ne atıp ka­za­nı­lan aylık 1000 lira maaşa şük­re­den bir nesil ola­cak, Baş­ka­la­rı de­ve­yi ha­mu­duy­la gö­tü­rür­ken…
Ben, imam hatip okulu ye­ri­ne düz or­ta­oku­lu is­ti­yo­rum ma­hal­lem­de. Ama bir va­tan­daş ola­rak bunu is­te­me­ye bile hak­kım yok. Az sesim fazla çı­kar­sa, din­siz­lik­le suç­la­nır, yine sus­tu­ru­lu­rum! 
Tek­no­lo­ji ve sa­na­yi­de dünya li­de­ri olan, bizim Boğaz Köp­rü­le­ri­mi­zin, Mar­ma­ray’ımı­zın ve Ya­lo­va’ya giden Kör­fez köp­rü­sü­nün in­şa­atı­nı yapan Ja­pon­la­rın okul­la­rın­da din eği­ti­mi yok! Onlar ate­ist! Ka­der­ci değil, araş­tır­ma­cı... Daha 3 ya­şın­day­ken ço­cu­ğu eği­ti­me alıp insan iliş­ki­le­ri­ni dü­zen­li­yor­lar. Ba­şa­rı­sız olan ya is­ti­fa edi­yor ya in­ti­har! Bizim genç­le­ri­miz de ka­zan­cı­nı bu dünya devi ül­ke­ye ak­ta­rı­yor. 
Fatih İstan­bul’u son tek­no­lo­ji­yi kul­la­na­rak fet­het­ti. Top­lar kul­lan­dı. Ve bunu ya­par­ken Pa­paz­lar Ga­la­ta Ku­le­si di­bin­de me­lek­le­rin ka­nat­la­rı­nı tar­tı­şı­yor­lar­dı!
***
Kent mey­da­nın­da, “İlçe­miz kadın pa­za­rı ola­rak anıl­ma­sın”, diye bir imza kam­pan­ya­sı baş­lat­mış­tı bir işa­da­mı­mı­zın ön­cü­lü­ğün­de. Bir­çok kişi bu kam­pan­ya­ya gö­nül­lü ka­tıl­dı. Şimdi oku­lu­mu­za sahip çı­ka­rak, İmam hatip ol­ma­sın diye imza kam­pan­ya­sı baş­lat­sak, kaç kişi ka­tı­lır, kaçı ce­sa­ret eder imza at­ma­ya?
YENİ HAS­TA­NEMİZ
. Mo­dern gö­rü­nüm­lü has­ta­ne­miz, Ni­ha­yet fa­ali­ye­te geçti. Belki de seçim ya­tı­rı­mı ola­rak, bir­çok ek­sik­li­ği gi­de­ril­me­den apar topar açı­lan has­ta­ne­mi­zin ek­sik­le­ri­nin za­man­la gi­de­ri­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Me­se­la acil çıkış ta­be­la­la­rı, Acile giden dış ta­be­la­lar, elekt­ro­nik sis­tem, kul­la­nıl­ma­yan boş oda­la­ra atıl­mış mal­ze­me­ler, ta­di­la­tı devam eden oda­lar… 
En çok üzül­dü­ğüm, bod­rum kat­ta­ki su sız­ma­la­rı… Ne kadar si­lin­miş de olsa, yer yer ıs­lak­lık ken­di­ni belli edi­yor. Üs­te­lik yaz ay­la­rın­da… Kışın bu­ra­lar ne olur, kes­tir­mek zor. Namık Kemal Or­ta­oku­lu gibi bod­rum katı sular al­tın­da kal­ma­sa da, bu ru­tu­bet­te elekt­ro­nik alet­ler sık sık arı­za­la­nır. Şim­di­den çevre dre­naj ka­nal­la­rı­nın açı­lıp ye­ral­tı su se­vi­ye­si­ni dü­şür­me ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­ma­sı ge­re­kir.
En ho­şu­ma giden nokta da, her yere mey­ve­si ol­ma­yan ağaç dikme alış­kan­lı­ğı edi­nen yet­ki­li­le­rin bu­ra­da ay­rı­ca­lık gös­te­rip bir­çok yere dut ağacı dik­me­le­ri… Sa­nı­rım kuş­la­rı bu­ra­ya çe­ke­rek has­ta­la­rın ma­ne­vi­ya­tı­nı dü­şün­müş ola­cak­lar. Şim­di­den kı­zar­ma­ya baş­la­yan dut ağaç­la­rı bü­yü­dü­ğün­de, çoluk çocuk çı­kı­yor, kol­la­ya­mı­yo­ruz diyen iş­gü­zar bir yö­ne­ti­ci ta­ra­fın­dan ke­sil­mez uma­rım. Pey­za­jı yapan ve uy­gu­la­yan­la­ra çok te­şek­kür edi­yo­rum.
Has­ta­ne am­bu­lan­sı­nı sa­hil­de, Ka­ra­de­niz cad­de­sin­de gi­der­ken gör­düm. Ana­yo­la ters yönde çık­tı­ğı için belki bu yolu ter­cih et­ti­ler ama gel­ge­le­lim sahil yolu sık sık hız tüm­sek­le­riy­le dolu. Ha­ya­ti önem ta­şı­yan, za­man­la ya­rı­şan am­bu­lans­la­rın, bu tüm­sek­ler­de ya­vaş­la­ma­sı ya da has­ta­yı hop­la­ta­rak geç­me­si ge­re­ki­yor. Artık MO­BE­SE ka­me­ra­la­rı­mız var. Hız tüm­se­ği­ne ih­ti­yaç yok. Hızlı gi­den­ler tes­pit edi­lip ce­za­lan­dı­rı­la­bi­lir. Bu çağ­dı­ğı uy­gu­la­ma­nın sona er­di­ril­me­si­ni ve tüm­sek­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı­nı öne­ri­yo­rum.
Yeni Has­ta­ne, mer­ke­ze uzak ol­du­ğu için, yü­rü­ye­rek git­mek zor. E, her­ke­sin al­tın­da da özel araba yok! Sayın Hasan Emi­noğ­lu, eski has­ta­ne­nin de 24 saat açık tu­tul­ma­sı ve bu­ra­da acil hiz­met­le­re devam et­me­si için ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di. Umu­yo­ruz ki her­han­gi bi­ri­le­ri­ne peş­keş çe­kil­mez. Hızla bü­yü­yen il­çe­miz­de 2 has­ta­ne ol­ma­sı lüks değil. Acil bakım üni­te­si ola­rak hiz­me­te devam ede­bi­le­ce­ği gibi, bazı ke­sim­le­ri de özel kli­nik ola­rak ki­ra­ya ve­ri­le­bi­lir.
U20 ALMAN DENİZAL­TI­SI
Pa­zar­te­si günü, te­miz­le­nen de­ni­zal­tın­dan çıkan ağlar ser­gi­len­di. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Müs­te­şa­rı ve Vali’nin de ge­le­ce­ği du­yu­rul­du. Vali gel­me­di ama açı­lı­şa or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri de ge­ti­ril­di. Sa­nı­rım bir emir­le ka­la­ba­lık gö­zük­sün diye ya­pı­lan bu uy­gu­la­ma, Tüm Tür­ki­ye’de ge­çer­li­li­ği­ni ko­ru­yor.
De­ni­zal­tı­ya ta­kı­lan ağ­la­rın ya­nın­da il­ginç bir şey olur mu diye aran­dı göz­le­rim. Bir silah, bir tor­pi­do, bir dür­bün… Ne fakir de­ni­zal­tıy­mış bu, tabii ta­la­na uğ­ra­ma­dıy­sa!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1613