• Ana Sayfa
  • »
  • NAMIK KEMAL İMAM HATİP OR­TA­OKU­LU

NAMIK KEMAL İMAM HATİP OR­TA­OKU­LU


Şaka gibi değil mi?
İmam hatip or­ta­oku­lu oldu, oku­lu­muz. Va­li­lik­ten gelen bir ka­rar­la, önü­müz­de­ki yıl okula kay­dol­mak is­te­yen öğ­ren­ci­ler, artık İmam Hatip Or­ta­oku­lu’na kay­do­la­cak! Sa­de­ce Ka­ra­su’da değil, Sa­kar­ya’daki tüm iyi okul­lar, son ka­rar­na­mey­le artık se­ne­ye imam ye­tiş­ti­recek!
Mem­le­ke­tin İmama mı ih­ti­ya­cı var? Öğ­ret­me­ne, mü­hen­di­se, dok­to­ra ih­ti­yaç yok mu? Dini bütün iman­lı imam­la­ra ih­ti­ya­cı var demek ki! Yahu on­lar­dan zaten bin­ler­ce­si var Irak’da, Şam’da, Su­ri­ye’de… IŞİD adı al­tın­da İs­la­mi­ye­ti yay­mak için uğ­ra­şı­yor­lar! Bizim ül­ke­miz­den de yüz­ler­ce­si gidip orada as­ker­lik ya­pı­yor, kafa kesme eği­ti­mi alı­yor! 
Ön­ce­lik­le İlçe­miz­de yeni ya­pı­lan bir İmam Hatip Or­ta­oku­lu var. Yeni bir ta­ne­ye ne ih­ti­yaç var, ne talep. Ta­ma­men va­li­li­ğin iş­gü­zar­lı­ğı… Yani demek is­ti­yor­lar ki, Bakın biz daha çok Müs­lü­ma­nız, mem­le­ke­te imam hatip açıp iman­lı genç­ler ye­tiş­ti­re­ce­ğiz!
Yahu bu mem­le­ke­te biraz da dünya ilim­le­ri üze­ri­ne kafa yoran araş­tır­ma­cı genç­ler ye­tiş­tir­se­niz! Okulu da me­se­la Ana­do­lu Or­ta­oku­lu, Fen Bi­lim­le­ri Or­ta­oku­lu, Öğ­ret­men Or­ta­oku­lu, Sağ­lık Or­ta­oku­lu diye isim­len­dir­se­niz… İlla ki ölün­ce öbür ta­raf­ta ne yap­ma­mız ge­re­ken, bizi öteye ha­zır­la­ya­cak, ka­der­ci, her şeyi Al­lah­tan bilen ne­sil­ler ye­tiş­ti­re­cek­si­niz. Sonra o nesil bü­yü­dü­ğün­de, hiç­bir iş gü­ven­li­ği al­ma­dan olan ka­za­la­rı, be­ce­rik­siz­lik­le­rin su­çu­nu Allah’ın üze­ri­ne atıp ka­za­nı­lan aylık 1000 lira maaşa şük­re­den bir nesil ola­cak, Baş­ka­la­rı de­ve­yi ha­mu­duy­la gö­tü­rür­ken…
Ben, imam hatip okulu ye­ri­ne düz or­ta­oku­lu is­ti­yo­rum ma­hal­lem­de. Ama bir va­tan­daş ola­rak bunu is­te­me­ye bile hak­kım yok. Az sesim fazla çı­kar­sa, din­siz­lik­le suç­la­nır, yine sus­tu­ru­lu­rum! 
Tek­no­lo­ji ve sa­na­yi­de dünya li­de­ri olan, bizim Boğaz Köp­rü­le­ri­mi­zin, Mar­ma­ray’ımı­zın ve Ya­lo­va’ya giden Kör­fez köp­rü­sü­nün in­şa­atı­nı yapan Ja­pon­la­rın okul­la­rın­da din eği­ti­mi yok! Onlar ate­ist! Ka­der­ci değil, araş­tır­ma­cı... Daha 3 ya­şın­day­ken ço­cu­ğu eği­ti­me alıp insan iliş­ki­le­ri­ni dü­zen­li­yor­lar. Ba­şa­rı­sız olan ya is­ti­fa edi­yor ya in­ti­har! Bizim genç­le­ri­miz de ka­zan­cı­nı bu dünya devi ül­ke­ye ak­ta­rı­yor. 
Fatih İstan­bul’u son tek­no­lo­ji­yi kul­la­na­rak fet­het­ti. Top­lar kul­lan­dı. Ve bunu ya­par­ken Pa­paz­lar Ga­la­ta Ku­le­si di­bin­de me­lek­le­rin ka­nat­la­rı­nı tar­tı­şı­yor­lar­dı!
***
Kent mey­da­nın­da, “İlçe­miz kadın pa­za­rı ola­rak anıl­ma­sın”, diye bir imza kam­pan­ya­sı baş­lat­mış­tı bir işa­da­mı­mı­zın ön­cü­lü­ğün­de. Bir­çok kişi bu kam­pan­ya­ya gö­nül­lü ka­tıl­dı. Şimdi oku­lu­mu­za sahip çı­ka­rak, İmam hatip ol­ma­sın diye imza kam­pan­ya­sı baş­lat­sak, kaç kişi ka­tı­lır, kaçı ce­sa­ret eder imza at­ma­ya?
YENİ HAS­TA­NEMİZ
. Mo­dern gö­rü­nüm­lü has­ta­ne­miz, Ni­ha­yet fa­ali­ye­te geçti. Belki de seçim ya­tı­rı­mı ola­rak, bir­çok ek­sik­li­ği gi­de­ril­me­den apar topar açı­lan has­ta­ne­mi­zin ek­sik­le­ri­nin za­man­la gi­de­ri­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Me­se­la acil çıkış ta­be­la­la­rı, Acile giden dış ta­be­la­lar, elekt­ro­nik sis­tem, kul­la­nıl­ma­yan boş oda­la­ra atıl­mış mal­ze­me­ler, ta­di­la­tı devam eden oda­lar… 
En çok üzül­dü­ğüm, bod­rum kat­ta­ki su sız­ma­la­rı… Ne kadar si­lin­miş de olsa, yer yer ıs­lak­lık ken­di­ni belli edi­yor. Üs­te­lik yaz ay­la­rın­da… Kışın bu­ra­lar ne olur, kes­tir­mek zor. Namık Kemal Or­ta­oku­lu gibi bod­rum katı sular al­tın­da kal­ma­sa da, bu ru­tu­bet­te elekt­ro­nik alet­ler sık sık arı­za­la­nır. Şim­di­den çevre dre­naj ka­nal­la­rı­nın açı­lıp ye­ral­tı su se­vi­ye­si­ni dü­şür­me ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­ma­sı ge­re­kir.
En ho­şu­ma giden nokta da, her yere mey­ve­si ol­ma­yan ağaç dikme alış­kan­lı­ğı edi­nen yet­ki­li­le­rin bu­ra­da ay­rı­ca­lık gös­te­rip bir­çok yere dut ağacı dik­me­le­ri… Sa­nı­rım kuş­la­rı bu­ra­ya çe­ke­rek has­ta­la­rın ma­ne­vi­ya­tı­nı dü­şün­müş ola­cak­lar. Şim­di­den kı­zar­ma­ya baş­la­yan dut ağaç­la­rı bü­yü­dü­ğün­de, çoluk çocuk çı­kı­yor, kol­la­ya­mı­yo­ruz diyen iş­gü­zar bir yö­ne­ti­ci ta­ra­fın­dan ke­sil­mez uma­rım. Pey­za­jı yapan ve uy­gu­la­yan­la­ra çok te­şek­kür edi­yo­rum.
Has­ta­ne am­bu­lan­sı­nı sa­hil­de, Ka­ra­de­niz cad­de­sin­de gi­der­ken gör­düm. Ana­yo­la ters yönde çık­tı­ğı için belki bu yolu ter­cih et­ti­ler ama gel­ge­le­lim sahil yolu sık sık hız tüm­sek­le­riy­le dolu. Ha­ya­ti önem ta­şı­yan, za­man­la ya­rı­şan am­bu­lans­la­rın, bu tüm­sek­ler­de ya­vaş­la­ma­sı ya da has­ta­yı hop­la­ta­rak geç­me­si ge­re­ki­yor. Artık MO­BE­SE ka­me­ra­la­rı­mız var. Hız tüm­se­ği­ne ih­ti­yaç yok. Hızlı gi­den­ler tes­pit edi­lip ce­za­lan­dı­rı­la­bi­lir. Bu çağ­dı­ğı uy­gu­la­ma­nın sona er­di­ril­me­si­ni ve tüm­sek­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı­nı öne­ri­yo­rum.
Yeni Has­ta­ne, mer­ke­ze uzak ol­du­ğu için, yü­rü­ye­rek git­mek zor. E, her­ke­sin al­tın­da da özel araba yok! Sayın Hasan Emi­noğ­lu, eski has­ta­ne­nin de 24 saat açık tu­tul­ma­sı ve bu­ra­da acil hiz­met­le­re devam et­me­si için ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di. Umu­yo­ruz ki her­han­gi bi­ri­le­ri­ne peş­keş çe­kil­mez. Hızla bü­yü­yen il­çe­miz­de 2 has­ta­ne ol­ma­sı lüks değil. Acil bakım üni­te­si ola­rak hiz­me­te devam ede­bi­le­ce­ği gibi, bazı ke­sim­le­ri de özel kli­nik ola­rak ki­ra­ya ve­ri­le­bi­lir.
U20 ALMAN DENİZAL­TI­SI
Pa­zar­te­si günü, te­miz­le­nen de­ni­zal­tın­dan çıkan ağlar ser­gi­len­di. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Müs­te­şa­rı ve Vali’nin de ge­le­ce­ği du­yu­rul­du. Vali gel­me­di ama açı­lı­şa or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri de ge­ti­ril­di. Sa­nı­rım bir emir­le ka­la­ba­lık gö­zük­sün diye ya­pı­lan bu uy­gu­la­ma, Tüm Tür­ki­ye’de ge­çer­li­li­ği­ni ko­ru­yor.
De­ni­zal­tı­ya ta­kı­lan ağ­la­rın ya­nın­da il­ginç bir şey olur mu diye aran­dı göz­le­rim. Bir silah, bir tor­pi­do, bir dür­bün… Ne fakir de­ni­zal­tıy­mış bu, tabii ta­la­na uğ­ra­ma­dıy­sa!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1671