NE BİTMEZ ALTYAPI


‘’Baş­kan, bu yol­la­rın hali ne?’’ diye so­rul­du­ğun­da, “Bü­yük­şe­hir’i bek­li­yo­ruz, onlar su bo­ru­su dö­şe­me işini bi­tir­sin­ler de onsan sonra as­fal­ta baş­la­ya­ca­ğız!” ce­va­bı alı­nı­yor.
Bir ken­tin alt­ya­pı­sı plan­lı prog­ram­lı ya­pı­lır. Bü­yük­şe­hir’in hangi yol­la­rı bi­tir­di­ği belli değil mi? O biten yol­lar­dan baş­la­sa­nız as­fal­ta, olmaz mı?
Ka­ra­su’nun bel­ke­mi­ği Plaj Cad­de­si, çift ta­raf­lı sö­kül­dü. Üs­tü­ne yağ­mur da ya­ğın­ca, oldu ilkel bir Af­ri­ka bel­de­si. Yahu, İnsan önce bir ta­ra­fı kırar döker yapar, tra­fi­ği diğer ta­ra­fa ak­ta­rır. Bir taraf bi­tin­ce de tra­fi­ği oraya ak­ta­rıp diğer ta­ra­fı kırar söker yapar. İş bil­mez­lik desen, değil. Bunun adına ancak hal­kı­na say­gı­sız­lık denir. Hal­kı­mız da kat­la­nı­yor mec­bu­ren ya­pı­la­cak as­fal­tın bek­len­ti­si için­de!
Ka­na­lın kuzey ta­ra­fın­da bir nebze as­falt dö­kül­müş. Yahu, o ka­na­lın gü­ne­yi daha sık kul­la­nı­lı­yor. Önce orayı as­falt­la­sa­nız ya..! Olmaz, çünkü o ta­raf­ta ha­tı­rı sa­yı­lır in­san­la­rın yap­tı­ğı ve sa­tıl­ma­yı bek­le­yen ko­nut­lar var! Güney taraf ise bir­kaç kez as­fal­ta ha­zır­lan­dı­ğı halde nasip ol­ma­dı. Şimdi güney yolu kul­la­nan­lar, çu­kur­lar­dan geç­mek ye­ri­ne kısa me­sa­fe de olsa kuzey ta­ra­fı kul­la­nı­yor­lar.
Ha, as­falt atı­yor­lar da, sa­nır­sı­nız ki be­le­di­ye­nin kendi büt­çe­sin­den atı­yor­lar! As­fal­tın pa­ra­sı­nı o böl­ge­de otu­ran­lar­dan is­ti­yor­lar, yüz­süz­ce! Adam, aile­siy­le bir­lik­te İstan­bul’dan gel­miş, Tenha bir yerde bod­rum katta met­ruk bir daire alıp onar­mış. Bil­mem ka­çın­cı sa­hi­bi… Şimdi o ki­şi­den as­falt pa­ra­sı is­te­ni­yor. “Yahu, mas­raf et­me­miş ol­say­dım, bı­ra­kır gi­der­dim bu kent­ten” diyor.
Kent de­diy­sem, lafın ge­li­şi… Köy­ler ma­hal­le oldu ma­hal­le­ler köy..! Şim­di­den as­falt pa­ra­nı­zı ha­zır­la­yın. Hatta be­le­di­ye is­te­me­den siz ken­di­niz verin!
Hey gidi Ka­ra­su hey… Seni ne mü­hen­dis­ler, avu­kat­lar, dok­tor­lar is­te­di de biz ver­me­dik. Git­tik de emek­li­ye ver­dik, si­gor­ta­sı var diye..!
As­falt atı­lın­ca biter diye de se­vin­me­yin, daha ara so­kak­lar­da­ki elekt­rik di­rek­le­ri­nin Arap­sa­çı­na ben­zer tel­le­ri var yer al­tı­na alı­na­cak!
Bu gün­ler­de en mak­bul dua ney­miş, bi­li­yor mu­su­nuz? Allah’ım, Ka­ra­su’nun alt­ya­pı­sı­nın bit­ti­ği­ni gör­me­den ca­nı­mı alma!”
Bu arada ya­pı­lan güzel şey­le­ri de söy­le­mek lazım. Sa­man­yo­lu Cad­de­si’ni Yalı Ma­hal­le­si’ne bağ­la­yan kav­şak tek­rar açı­lıp hiz­me­te gir­miş. Bu kav­şak daha önce de açı­lıp hiz­me­te gir­miş­ti ama Ka­ra­yol­la­rı Ku­ru­mu gelip ka­pat­mış­tı. Uma­rım bu sefer ka­pan­maz. Çünkü bu­ra­sı İstan­bul Bo­ğa­zı’na köprü gibi, Dört­yol’un tra­fi­ği­ni ciddi ciddi ra­hat­la­tı­yor.
KÜL­TÜR MER­KEZİ
Daha önce te­me­li atı­lıp ciddi pa­ra­lar har­ca­nan KM’nin te­mel­le­ri sö­kü­lüp yeni bir sos­yal tesis ya­pı­lı­yor. Hani di­yo­rum ki, Ka­ra­su ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı de­ğiş­se, yeni gelen baş­kan­lar bu­ra­nın da te­me­li­ni söküp başka bir yapı yapar mı? Biz o kadar zen­gin bir mil­let miyiz?
23 NİSAN’LAR
Ço­cuk­lu­ğu­muz­dan beri bi­li­riz ki 23 Nisan ta­ri­hi, soğuk ve yağ­mur­lu olur. Ço­cuk­lar, o soğuk ha­va­da gös­te­ri kı­ya­fe­tiy­le üşür­ler, tit­rer­ler. Bay­ra­mın ta­ri­hi­ni de de­ğiş­tir­me­ye­ce­ği­mi­ze göre, al­ter­na­tif prog­ram her zaman dü­şü­nül­me­li­dir.
Bu sene, sa­at­ler­ce anons­la­rı din­le­dik. Hâl­bu­ki me­te­oro­lo­ji ra­po­ru gün­ler ön­ce­sin­den söy­le­miş­ti yağ­mur­lu ola­ca­ğı­nı. Ne yap­tık, Şehit Üs­teğ­men İbra­him Aba­noz Kon­fe­rans sa­lo­nu­na tı­kı­lıp kal­dık. ka­pa­lı spor sa­lo­nu bence daha uy­gun­du. Pro­va­lar ve gös­te­ri bu­ra­da ya­pı­la­bi­lir­di.
Esa­sın­da Ka­ra­su’ya komp­le bir spor te­si­si şart. Ye­ni­ma­hal­le me­zar­lı­ğı­nın ya­nın­da 20 dö­nü­mün üze­rin­de bir alan var, spor te­sis­le­ri için ay­rıl­mış. Bu­ra­ya de­va­sa bir üstü ka­pa­lı spor alanı ya­pı­la­bi­lir. Aynı za­man­da kon­fe­rans ve gös­te­ri alanı ola­rak da kul­la­nı­la­bi­lir.
De­ni­zi ile tu­riz­mi ve nü­fu­su hızla artan il­çe­miz­de bana göre en büyük ih­ti­yaç da olim­pik öl­çü­ler­de stat ve yüzme sa­lo­nu. (Yazın hava ya­ğış­lı ve de­ni­zin dal­ga­lı ol­du­ğu za­man­lar­da anons etmek ye­ri­ne yüzme sa­lo­nu­muz hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne açıl­mış­tır anon­su daha güzel değil mi?)
BATAN GEMİNİN 
MAL­LA­RI
Gö­zü­mü­zün önün­de bat­mak­ta olan gemi, bir ser­vet de­ğe­rin­de. Ama bu ser­vet, ne gemi sa­hi­bi­nin, ne de ona icra ko­ya­rak bağ­la­ta­nın işine ya­ra­ma­ya­cak gibi. Ge­mi­nin arka kıs­mın­da bir fi­li­ka vardı, bize ak­se­su­ar gibi gö­rü­nen. Gemi ile bir­lik­te o da heba ola­cak­tı! Bu se­bep­le bakan her­kes ona iç ge­çi­ri­yor­du! İşte o fi­li­ka­nın da par­ça­lan­ma­sı­na gönlü razı ol­ma­yan 4 ki­şi­lik bir gi­ri­şim­ci gu­ru­bu, fi­li­ka­yı in­di­rip ka­ra­ya çı­kar­mış. Sanki on­la­rı orada ha­zır­da bek­le­yen bir em­ni­yet güç­le­ri ekibi var­mış gibi anın­da yaka paça tu­tuk­la­mış­lar. Fi­li­ka­yı da ye­di­emin ola­rak bir bek­çi­ye tes­lim et­miş­ler. Par­ça­lan­say­dı daha mı iyiy­di yani..!
YUNUS ÖLÜM­LERİ
Deniz ke­na­rın­da ölü bir yunus resmi çekip pay­laş­mış­tım. Ben, mün­fe­rit bir olay sa­nı­yor­dum. Meğer son za­man­lar­da sık rast­la­nı­yor­muş. Bir ho­ca­mız, Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si, Bi­yo­lo­ji bö­lü­mü­ne bil­dir­me­mi­zi söy­le­di. Orada, balık ölüm­le­ri­ni araş­tı­ran İhti­yo­log (Balık Bi­lim­ci­si) ola­bi­lir­miş. Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­rin­den bi­ri­si il­gi­le­nir her­hal­de.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 765