SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

NE BİTMEZ ALTYAPI


‘’Baş­kan, bu yol­la­rın hali ne?’’ diye so­rul­du­ğun­da, “Bü­yük­şe­hir’i bek­li­yo­ruz, onlar su bo­ru­su dö­şe­me işini bi­tir­sin­ler de onsan sonra as­fal­ta baş­la­ya­ca­ğız!” ce­va­bı alı­nı­yor.
Bir ken­tin alt­ya­pı­sı plan­lı prog­ram­lı ya­pı­lır. Bü­yük­şe­hir’in hangi yol­la­rı bi­tir­di­ği belli değil mi? O biten yol­lar­dan baş­la­sa­nız as­fal­ta, olmaz mı?
Ka­ra­su’nun bel­ke­mi­ği Plaj Cad­de­si, çift ta­raf­lı sö­kül­dü. Üs­tü­ne yağ­mur da ya­ğın­ca, oldu ilkel bir Af­ri­ka bel­de­si. Yahu, İnsan önce bir ta­ra­fı kırar döker yapar, tra­fi­ği diğer ta­ra­fa ak­ta­rır. Bir taraf bi­tin­ce de tra­fi­ği oraya ak­ta­rıp diğer ta­ra­fı kırar söker yapar. İş bil­mez­lik desen, değil. Bunun adına ancak hal­kı­na say­gı­sız­lık denir. Hal­kı­mız da kat­la­nı­yor mec­bu­ren ya­pı­la­cak as­fal­tın bek­len­ti­si için­de!
Ka­na­lın kuzey ta­ra­fın­da bir nebze as­falt dö­kül­müş. Yahu, o ka­na­lın gü­ne­yi daha sık kul­la­nı­lı­yor. Önce orayı as­falt­la­sa­nız ya..! Olmaz, çünkü o ta­raf­ta ha­tı­rı sa­yı­lır in­san­la­rın yap­tı­ğı ve sa­tıl­ma­yı bek­le­yen ko­nut­lar var! Güney taraf ise bir­kaç kez as­fal­ta ha­zır­lan­dı­ğı halde nasip ol­ma­dı. Şimdi güney yolu kul­la­nan­lar, çu­kur­lar­dan geç­mek ye­ri­ne kısa me­sa­fe de olsa kuzey ta­ra­fı kul­la­nı­yor­lar.
Ha, as­falt atı­yor­lar da, sa­nır­sı­nız ki be­le­di­ye­nin kendi büt­çe­sin­den atı­yor­lar! As­fal­tın pa­ra­sı­nı o böl­ge­de otu­ran­lar­dan is­ti­yor­lar, yüz­süz­ce! Adam, aile­siy­le bir­lik­te İstan­bul’dan gel­miş, Tenha bir yerde bod­rum katta met­ruk bir daire alıp onar­mış. Bil­mem ka­çın­cı sa­hi­bi… Şimdi o ki­şi­den as­falt pa­ra­sı is­te­ni­yor. “Yahu, mas­raf et­me­miş ol­say­dım, bı­ra­kır gi­der­dim bu kent­ten” diyor.
Kent de­diy­sem, lafın ge­li­şi… Köy­ler ma­hal­le oldu ma­hal­le­ler köy..! Şim­di­den as­falt pa­ra­nı­zı ha­zır­la­yın. Hatta be­le­di­ye is­te­me­den siz ken­di­niz verin!
Hey gidi Ka­ra­su hey… Seni ne mü­hen­dis­ler, avu­kat­lar, dok­tor­lar is­te­di de biz ver­me­dik. Git­tik de emek­li­ye ver­dik, si­gor­ta­sı var diye..!
As­falt atı­lın­ca biter diye de se­vin­me­yin, daha ara so­kak­lar­da­ki elekt­rik di­rek­le­ri­nin Arap­sa­çı­na ben­zer tel­le­ri var yer al­tı­na alı­na­cak!
Bu gün­ler­de en mak­bul dua ney­miş, bi­li­yor mu­su­nuz? Allah’ım, Ka­ra­su’nun alt­ya­pı­sı­nın bit­ti­ği­ni gör­me­den ca­nı­mı alma!”
Bu arada ya­pı­lan güzel şey­le­ri de söy­le­mek lazım. Sa­man­yo­lu Cad­de­si’ni Yalı Ma­hal­le­si’ne bağ­la­yan kav­şak tek­rar açı­lıp hiz­me­te gir­miş. Bu kav­şak daha önce de açı­lıp hiz­me­te gir­miş­ti ama Ka­ra­yol­la­rı Ku­ru­mu gelip ka­pat­mış­tı. Uma­rım bu sefer ka­pan­maz. Çünkü bu­ra­sı İstan­bul Bo­ğa­zı’na köprü gibi, Dört­yol’un tra­fi­ği­ni ciddi ciddi ra­hat­la­tı­yor.
KÜL­TÜR MER­KEZİ
Daha önce te­me­li atı­lıp ciddi pa­ra­lar har­ca­nan KM’nin te­mel­le­ri sö­kü­lüp yeni bir sos­yal tesis ya­pı­lı­yor. Hani di­yo­rum ki, Ka­ra­su ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı de­ğiş­se, yeni gelen baş­kan­lar bu­ra­nın da te­me­li­ni söküp başka bir yapı yapar mı? Biz o kadar zen­gin bir mil­let miyiz?
23 NİSAN’LAR
Ço­cuk­lu­ğu­muz­dan beri bi­li­riz ki 23 Nisan ta­ri­hi, soğuk ve yağ­mur­lu olur. Ço­cuk­lar, o soğuk ha­va­da gös­te­ri kı­ya­fe­tiy­le üşür­ler, tit­rer­ler. Bay­ra­mın ta­ri­hi­ni de de­ğiş­tir­me­ye­ce­ği­mi­ze göre, al­ter­na­tif prog­ram her zaman dü­şü­nül­me­li­dir.
Bu sene, sa­at­ler­ce anons­la­rı din­le­dik. Hâl­bu­ki me­te­oro­lo­ji ra­po­ru gün­ler ön­ce­sin­den söy­le­miş­ti yağ­mur­lu ola­ca­ğı­nı. Ne yap­tık, Şehit Üs­teğ­men İbra­him Aba­noz Kon­fe­rans sa­lo­nu­na tı­kı­lıp kal­dık. ka­pa­lı spor sa­lo­nu bence daha uy­gun­du. Pro­va­lar ve gös­te­ri bu­ra­da ya­pı­la­bi­lir­di.
Esa­sın­da Ka­ra­su’ya komp­le bir spor te­si­si şart. Ye­ni­ma­hal­le me­zar­lı­ğı­nın ya­nın­da 20 dö­nü­mün üze­rin­de bir alan var, spor te­sis­le­ri için ay­rıl­mış. Bu­ra­ya de­va­sa bir üstü ka­pa­lı spor alanı ya­pı­la­bi­lir. Aynı za­man­da kon­fe­rans ve gös­te­ri alanı ola­rak da kul­la­nı­la­bi­lir.
De­ni­zi ile tu­riz­mi ve nü­fu­su hızla artan il­çe­miz­de bana göre en büyük ih­ti­yaç da olim­pik öl­çü­ler­de stat ve yüzme sa­lo­nu. (Yazın hava ya­ğış­lı ve de­ni­zin dal­ga­lı ol­du­ğu za­man­lar­da anons etmek ye­ri­ne yüzme sa­lo­nu­muz hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne açıl­mış­tır anon­su daha güzel değil mi?)
BATAN GEMİNİN 
MAL­LA­RI
Gö­zü­mü­zün önün­de bat­mak­ta olan gemi, bir ser­vet de­ğe­rin­de. Ama bu ser­vet, ne gemi sa­hi­bi­nin, ne de ona icra ko­ya­rak bağ­la­ta­nın işine ya­ra­ma­ya­cak gibi. Ge­mi­nin arka kıs­mın­da bir fi­li­ka vardı, bize ak­se­su­ar gibi gö­rü­nen. Gemi ile bir­lik­te o da heba ola­cak­tı! Bu se­bep­le bakan her­kes ona iç ge­çi­ri­yor­du! İşte o fi­li­ka­nın da par­ça­lan­ma­sı­na gönlü razı ol­ma­yan 4 ki­şi­lik bir gi­ri­şim­ci gu­ru­bu, fi­li­ka­yı in­di­rip ka­ra­ya çı­kar­mış. Sanki on­la­rı orada ha­zır­da bek­le­yen bir em­ni­yet güç­le­ri ekibi var­mış gibi anın­da yaka paça tu­tuk­la­mış­lar. Fi­li­ka­yı da ye­di­emin ola­rak bir bek­çi­ye tes­lim et­miş­ler. Par­ça­lan­say­dı daha mı iyiy­di yani..!
YUNUS ÖLÜM­LERİ
Deniz ke­na­rın­da ölü bir yunus resmi çekip pay­laş­mış­tım. Ben, mün­fe­rit bir olay sa­nı­yor­dum. Meğer son za­man­lar­da sık rast­la­nı­yor­muş. Bir ho­ca­mız, Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si, Bi­yo­lo­ji bö­lü­mü­ne bil­dir­me­mi­zi söy­le­di. Orada, balık ölüm­le­ri­ni araş­tı­ran İhti­yo­log (Balık Bi­lim­ci­si) ola­bi­lir­miş. Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­rin­den bi­ri­si il­gi­le­nir her­hal­de.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 686