SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019

NE SANDIK AMA!


   Ara­dı­lar, de­di­ler ki "Seni çarşı mer­kez­de­ki san­dı­ğa gö­rev­li yaz­dık!" Önce bo­zul­dum. "Yahu bir sor­say­dı­nız", dedim. Ak­şa­ma kadar evde yatıp uzan­mak­tan­sa, biraz sos­ya­li­te­miz artar, de­ği­şik in­san­lar gö­rü­rüz, dedim, kabul ettim. Va­tan­daş­lık gö­re­vi desem daha po­pü­ler olur­du ya...!
   Bo­zul­ma­mın se­be­bi, sa­de­ce san­dık he­ye­ti­ne ya­zıl­mış olmam değil tabii. Daha ön­ce­ki re­fe­ran­dum­da "San­dık Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­na" ya­zıl­mış­tım. Kaç para aldın diye sor­duk­la­rın­da, ge­ri­le ge­ri­le 450 lira dedim. Seçim ak­şa­mı sa­de­ce 2 sa­at­lik ça­lış­ma­mın be­de­liy­di bu. Bu se­çim­de beni ora­dan alıp daha tor­pil­li bi­ri­ni ata­dı­lar. Bense ak­şa­ma kadar san­dık ba­şın­da bek­le­me­min kar­şı­lı­ğı 102 lira para ala­ca­ğım. Ben 200 lira sa­nı­yor­dum ve bu pa­ra­yı kı­zı­ma ve­re­ce­ği­me söz ver­dim, to­ru­nu­ma he­di­ye alsın diye. Şimdi mec­bur kal­dım, 100 lira da ce­bim­den ka­ta­ca­ğım. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı 2. tura kal­say­dı, he­sa­bı düz­le­miş­tik ama o da ol­ma­dı!
   San­dık gö­re­vi­ni kabul et­me­min en büyük se­be­bi de, siz say­gı­de­ğer oku­yu­cu­la­rı­ma ya­şa­dı­ğım tec­rü­be­le­ri ve il­ginç­lik­le­ri ak­tar­mak is­te­mem­dir. 
   İlçe baş­ka­nı bana 7`ye çey­rek kala orda ol dedi. Cum­hur­baş­ka­nı ada­yım da 6`da... Zaten uyku tut­ma­dı, uyu­ya­ ka­lı­rım da san­dı­ğın ba­şı­na bir hal gelir diye...  6`da kalk­tım, lo­kan­ta­da çor­ba­mı iç­tik­ten sonra oku­lun önüne gel­dim. Ben­den erken ge­len­ler var­mış ki, oku­lun ka­pı­sı açıl­ma­mış­tı. Ah­ma­kıs­la­tan yağ­mu­ru al­tın­da epey bir bek­le­dik. Gelen gö­rev­li­ye daha ağ­zı­mı­zı aç­ma­dan da fır­ça­yı yedik, "Saat 7 diye size söy­le­me­di­ler mi?" diye. Meğer oy kul­lan­ma saati 8`e kadar gelen her san­dık gö­rev­li­si, görev ala­bi­li­yor­muş! 
   Oku­lun san­dal­ye­le­ri sert ve al­çak­tı. Bir tane yu­mu­şak ve büyük kol­tuk bul­dum, Öğ­ret­me­nin­di sa­nı­rım. Ona da san­dık baş­ka­nı sahip çıktı! 
   Oy­la­rı ve zarf­la­rı sayıp mü­hür­le­dik­ten sonra görev tak­si­mi yap­tık. Ben, kim­lik­le­ri kont­rol etme gö­re­vi­ni üst­len­dim. Bir kadın geldi, kim­lik­le be­ra­ber pu­su­la­sı­nı da ve­rin­ce lis­te­de­ki sıra nu­ma­ra­sı­nı tes­pit ettik. Gitti oyunu kul­lan­dı, im­za­yı atar­ken bak­tık ki, isim tut­mu­yor! "Ben, kı­zı­mın ye­ri­ne oy kul­lan­dım” demez mi? Yahu Teyze, ya­ka­cak mısın bizi... Neyse ki o bir oyu iptal ettik, yak­tık!
Başka bir teyze geldi, "Benim ika­met­ga­hım İstan­bul`da, bu­ra­da oy kul­la­na­bi­lir miyiz?" diye sordu! Başka biri de kim­li­ği­ni kay­bet­ti­ği­ni, oy kul­la­nıp kul­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı sordu! Ben yu­mu­şak yüz­lü­yüm, kır­ma­mak için se­si­mi çı­ka­ra­ma­dım. Hani ısrar et­se­ler, bu­yu­run, kul­la­nın der­dim belki ama san­dık Baş­ka­nı öyle mi? Aynı okul­da görev yapan san­dık Baş­ka­nı­mız Ho­ca­ha­nım, HAYIR diye ba­ğır­dı. Hani ben bile kork­tum!
   İlk önce MHP ilçe baş­ka­nı, sonra CHP, Sonra AKP, Sonra İYİ Parti, sonra da Sa­adet Parti ilçe baş­kan­la­rı zi­ya­ret etti. Her­hal­de adet­ten­dir ki, hepsi ha­tı­rı­mı­zı ve bir is­te­ği­miz olup ol­ma­dı­ğı­nı sordu.  Yahu insan ge­lir­ken bir tatlı ge­ti­rir, ekmek içi köfte sucuk filan yap­tı­rır! Bir meş­ru­bat alır ikram eder! Ol­ma­dı, lokum yap­tı­rır. CHP ilçe baş­ka­nı ve yar­dım­cı­sı gel­di­ğin­de ses­len­dim, "Bu Pazar gü­nü­mü bu­ra­da har­cı­yo­rum sizin yü­zü­nüz­den, bana bir rakı borç­lu­su­nuz" dedim. Şşt diye sus işa­re­ti yap­tı­lar. Yahu mil­let neler neler ya­pı­yor, utan­mı­yor, Bi­zim­ki­ler, yasal olan bir şeyin mu­hab­be­tin­den bile çe­ki­ni­yor. 
   Ko­ri­dor­lar­da pek mar­kaj gör­me­dim. Hani kol kola girip "Gel bizim par­ti­ye at" diyen ar­ka­daş­lar­dan... Bu dü­şün­ce­mi, san­dık ku­ru­lu­muz­la pay­laş­tı­ğım­da, "Ma­hal­li ida­re­ler, Be­le­di­ye ya da Muh­tar­lık se­çi­mi ol­say­dı, mar­kaj ya­pan­dan ge­çil­mez­di," de­di­ler. Sanki genel bir tes­li­mi­yet vardı!
   Neyse ki ça­yı­mız vardı. Çay önem­li çünkü. Bu­ra­da Mer­kez İnönü İ.O. yet­ki­li­si­ni de kut­la­rım. "Sakın para filan is­ter­ler­se ver­me­yin, çay ik­ra­mı­mız­dır" dedi. Öğ­le­de gelen pi­de­yi de artık ce­na­ze­ler­de de gör­me­ye alış­tı­ğı­mız için pek iştah açıcı gel­me­di! 
Görev es­na­sın­da hem çok sevip mu­hab­be­ti­miz olan in­san­lar geldi oy­kul­lan­mak için, hem de gör­mek­ten pek hoş­lan­ma­dı­ğı­mız...?Sevdik­le­ri­miz ge­lin­ce kal­kıp sa­rıl­dık, öpüş­tük. Diğer san­dık gö­rev­li­le­ri­ne, "Bakın benim ne kadar çok ta­nı­dı­ğım var" der gibi... Hoş­lan­ma­dık­la­rı­mız ge­lin­ce de gör­mez­den gel­dik tabii!
   En il­ginç oy kul­la­nan­lar­dan biri, yaşlı bir karı ko­cay­dı. Adam, ayrı bir san­dık­ta oy kul­lan­mak is­te­yen ka­rı­sı­nın göz­le­ri­nin gör­me­di­ği­ni ve yar­dım etmek is­te­di­ği­ni söy­le­di. San­dık Baş­ka­nı, bunun müm­kün ola­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yin­ce seç­men kadın; "Ben hal­le­de­rim" diye cevap verdi. Karı koca, kar­şı­lık­lı ka­bin­le­rin için­den bir­bir­le­ri­ne yavaş ol, acele etme, gö­re­bi­li­yor musun, filan gibi mu­hab­bet de et­ti­ler. Bir diğer va­tan­daş da, ço­cu­ğuy­la be­ra­ber girip oy kul­lan­mak is­te­di. Amacı, Kı­zı­na nasıl oy kul­la­nı­la­ca­ğı­nı gös­ter­mek is­te­yen seç­me­nin ıs­ra­rı­na rağ­men San­dık Baş­ka­nı izin ver­me­di! San­dık Baş­ka­nı olmak da zor ar­ka­daş! 
   San­dı­ğı­mız­da, Müf­tü­müz Mus­ta­fa Aydın, mü­te­ah­hit­le­ri­miz­den Altan Aslan gibi ün­lü­ler de oy kul­lan­dı. Kim­lik is­te­di­ğim­de Müf­tü­müz, "Beni ta­nı­yor­sun, kim­li­ğe gerek var mı?" diye la­ti­fe yaptı.  Aile­siy­le gelen Altan Bey de gayet ne­şe­liy­di. Diğer mü­te­ah­hit ar­ka­daş­lar­da aynı ne­şe­yi gö­re­me­dim.
   Dik­ka­ti­mi çeken bir ay­rın­tı, aile­ce oy kul­lan­ma­ya ge­len­ler­den önce er­kek­le­rin oy kul­lan­ma­sıy­dı. Ki­bar­lık edip ha­nı­mı­na ön­ce­lik ve­re­ne rast­la­ma­dım desem ye­ri­dir. Sonra bu ay­rın­tı­yı dü­şün­dü­ğüm­de, Er­kek­ler eş­le­ri­ne, "Bak önce Ben oy kul­la­nı­yo­rum, takip et, Sen de Benim gibi ya­pa­rak oy kul­lan" diye örnek olmak için ön­ce­lik­le ken­di­le­ri oy kul­lan­dı. 
Mesai ar­ka­daş­la­rı­mın hangi par­ti­den ol­du­ğu­nu an­la­mak için tah­min­de bu­lun­dum. Bi­ri­ni ta­nı­yor­dum ama zaten sa­ka­lın­dan bel­liy­di Sa­adet Par­ti­li ol­du­ğu. Memur olanı da mu­hab­be­tin­den an­la­dım, öğ­ret­men­di. Bir diğer ar­ka­da­şı­mın doğum yeri söy­lü­yor­du, HDP`li ol­du­ğu­nu, sor­ma­dım bile. Ge­ri­ye kalan iki ki­şi­den biri, sorum üze­ri­ne MHP`li ol­du­ğu­nu söy­le­di. Di­ğe­ri de pek il­gi­len­mi­yor­du. Parti ile filan işi yoktu! San­dık için görev ala­cak kişi sı­kın­tı­sı çek­tik­le­ri için kabul edip et­me­ye­ce­ği­ni sor­muş­lar, kabul etmiş! İyi Parti ise ilk defa se­çi­me gir­di­ği için san­dık gö­rev­li­si atama hakkı bu­lun­mu­yor­muş zaten! 
Oy­la­rı zarf­tan çı­ka­rır­ken, ken­dim­ce is­ta­tis­tik yap­tım, hangi par­ti­ye oy veren hangi Cum­hur­baş­ka­nı­na oy ver­miş diye. AKP ve CHP aday­la­rı kendi par­ti­le­ri­ne oy ver­di­ği halde, MHP`ye oy verip CB oyunu Ak­şe­ner`e ve­re­ne de rast­la­dım, RTE`ye de... Sa­adet ile İnce`ye, HDP ile İnce`ye şek­lin­de oy kul­la­nan­la­ra da rast­la­dım. 
Oy­la­rın sa­yı­mı ya­rı­lan­mış­ken, Sa­adet Par­ti­li ar­ka­da­şa ta­kıl­dım, "Senin oy kay­bol­du her­hal­de" diye. Çünkü henüz Temel Ka­ra­mol­la­oğ­lu`na oy çık­ma­mış­tı. İlk oy çık­tı­ğın­da ekip ola­rak gü­lüş­tük, "Hoca kur­tar­dın" diye. Bu sefer de HDP tem­sil­ci­si­ne ta­kıl­dım, senin oy da kayıp her­hal­de, De­mir­taş`a çık­ma­dı, dedim. Neyse ki 2 tane çıktı da O da kur­tar­dı!
Oylar sa­yı­lıp ıslak imza al­tı­na alın­dı, res­mi­ni çekip Par­ti­ye gön­der­dik, birer nüsha aldık. Bir ar­ka­daş sordu, "San­dı­ğa sahip çık­ma­ya­cak mısın, oylar İlçe seçim ku­ru­lu­na gi­de­ne kadar ya­nın­da dur­sa­na?" dedi. Islak imza tu­ta­na­ğı­nı gös­te­rip, "Bana lazım olanı aldım" dedim. 
O yor­gun­luk­la eve gel­dim ki, seçim so­nuç­la­rı açık­lan­mış. Yahu bizim oylar daha okul­dan çık­ma­dı! Hangi ara İlçe seçim ku­ru­lu­na gitti de sa­yı­lıp YSK`ya bil­di­ril­di!?
İyi­siy­le, kö­tü­süy­le bir se­çi­mi at­lat­tık. Ha­yır­lı olsun demek ye­ri­ne, hayra veya şerre biz karar ver­dik, so­nuç­la­rı­na razı ol­ma­lı­yız. Uma­rım ço­ğun­lu­ğun ver­di­ği karar doğ­ru­dur, di­yo­rum. En azın­dan so­kak­lar­da ba­ğı­ra­rak oy­la­rı­nı ar­tı­ra­ca­ğı­nı sanan si­ya­si­ler­den kur­tul­duk.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 320