SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

NERDEDE BU KENTİN STK’LARI


İlla al­tı­mız­dan pan­to­lon­la­rı­mı­zı al­ma­la­rı mı lazım se­si­mi­zi yük­selt­me­miz için? Nerde bu ken­tin Sivil Top­lum Ör­güt­le­ri?
Ka­ra­su Otel’in kar­şı­sın­da­ki kum­sal­dan yüz­bin­ler­ce ton kum çek­ti­ler, ha­be­ri­niz var mı? Kum­sal olmuş ze­min­le aynı se­vi­ye­de, ba­sın­ca kuma su fış­kı­rı­yor dı­şa­rı!
He­sap­ta, Li­ma­nı de­rin­leş­tir­mek için kum al­dı­lar dip­ten. O kumun bir kıs­mı­nı da pro­to­kol ge­re­ği Ka­ra­su pla­jı­na se­re­cek­ler­di. Bı­ra­kın ser­me­yi, mev­cut kumu da al­dı­lar!
Kum alı­nan böl­ge­de kum­sal, dal­ga­kı­ran­la bü­tün­leş­miş, hatta biraz da öteye geç­miş­ti. Şimdi dal­ga­kı­ran ile ara­sı­na yine deniz girdi! Hatta, tam da plaj ola­rak kul­la­nı­lan Liman ile Öğ­ret­men­ler Si­te­si ara­sın­da­ki dal­ga­kı­ran­lar, kum­sal ile bir­leş­miş­ti. Şimdi hepsi açık­ta kaldı.
Tamam, bu il­çe­nin Be­le­di­ye Baş­ka­nı bu il­çe­yi dü­şün­mü­yor, peki Kay­ma­kam, Vali, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı da mı dü­şün­mü­yor? Dal­ga­kı­ran­la­rı yap­tı­ran DHL de mi, Sahil Gü­ven­lik de mi dü­şün­mü­yor?
Liman iş­let­me­ci­si, mü­te­ah­hi­te borcu kar­şı­lı­ğı kum­la­rı sattı. Var mı böyle bir yet­ki­si? İrsa­li­ye­si, fa­tu­ra­sı var mı?
Ben bu­ra­da, bu ka­sa­ba ve in­san­la­rı için ya­zı­yo­rum, imdat di­yo­rum. Bu kum­lar alı­nır­sa Sa­kar­ya ye­ni­si­ni ge­tir­me­yecek. Çünkü nehir üze­rin­de­ki on­lar­ca kum ocağı ve yine bir sürü baraj ku­ru­lu­yor. Kaldı ki gel­me­yi ba­şa­ra­bi­len çok az kum, Liman men­di­re­ği­ni aşıp Ka­ra­su pla­jı­na ula­şa­maz. Al­dı­ğı­nız kum kadar deniz içeri girer.
Bir gün men­fa­at temin edip sat­tı­ğı­nız kuma muh­taç ka­la­ca­ğız. Belki o za­man­lar çok daha faz­la­sı­nı har­ca­yıp Kay­nar­ca sa­hil­le­rin­den ge­tir­me­nin he­sap­la­rı­nı ya­pa­ca­ğız.
Çoluk ço­cu­ğu­mu­zun ge­le­ce­ği­ni çal­ma­yın, yap­ma­yın. Bi­ri­niz sahip çık­sın.
YAN­DAN YAN­DAN
İlçe­mi­zi ikiye bölen Ko­ca­ali yo­lu­nun sağ ve so­lun­da yan yol için bı­ra­kı­lan alan var. Zaten bu yola cephe in­şa­at­lar için ana­yol­dan 12-15 metre çekme mec­bu­ri­ye­ti var diye ha­tır­lı­yo­rum. Şimdi bu yan yol için bı­ra­kı­lan alana, tra­fik art­tık­ça daha çok ih­ti­yaç du­yu­lu­yor.
Kü­çük­bo­ğaz gö­lün­den Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’ne kadar yolun sa­ğın­da ve so­lun­da kalan böl­ge­ye şehir içi tra­fi­ği ra­hat­lat­mak için yan yol ya­pıl­ma­sı lazım ya..! Şimdi so­ru­yo­rum, bu yan yolu kim ya­pa­cak?
Mev­cut yol­la­rın as­fal­tı­nı bile yap­mak­tan aciz bu yö­ne­ti­me ka­lır­sa bu yol­la­rın ya­pıl­ma­sı müm­kün değil.
Hal­bu­ki çok zor bir şey değil, Daha önce Tuzla’daki de­po­dan dolgu mal­ze­me­si alı­na­rak İlçe­nin yol­la­rı ya­pıl­mış­tı. Şimdi aynı şeyi yap­mak daha kolay ol­ma­lı. Be­le­di­ye, al­dı­ğı iş ma­ki­ne­le­ri­ni par­kın ke­na­rı­na di­ze­rek hava atı­yor­du. Şimdi o iş ma­ki­ne­le­ri­ni ve kam­yon­la­rı kul­lan­ma­nın tam za­ma­nı. Belki dozer ve eks­ka­va­tör ek­sik­li­ği ola­bi­lir ama onlar da Bü­yük­şe­hir’den temin edi­le­bi­lir. Yani, un var, yağ var, şeker var, bir tek helva ya­pıl­ma­sı lazım. O da niyet edi­lir­se tabii!
Bu yan yol­lar­da­ki bazı yer­ler, ki­şi­sel gay­ret­ler ile dol­du­ru­lup iş­ye­ri, bahçe vs ola­rak de­ğer­len­di­ril­miş. Şimdi on­la­ra tek kot verip bu yol­la­rı ye­ni­den yap­ma­lı ve şe­hi­ri­çi tra­fik, ana­yo­la çı­kıl­ma­dan hal­le­dil­me­li.
Kim bilir Baş­kan biz­le­ri ya­nıl­tır da gi­de­ra­yak il­çe­ye bir yan yol ka­zan­dı­rır ha, ne der­si­niz?
KANAL
Bir de İlçeyi tam or­ta­dan bölen bir b*k Ka­na­lı var. Bu ismi ben de­mi­yo­rum, il­çe­nin es­ki­le­ri diyor. Za­ma­nın­da tar­la­lar­da bi­ri­ken su­la­rı atmak için kul­la­nı­lan bu ka­na­la daha sonra şeh­rin fos­sep­ti­ği bo­şal­tı­lır olmuş. Bu se­bep­le b*k ka­na­lı ya da b*klu kanal diye anı­lır olmuş.
Daha önce de­fa­lar­ca yaz­ma­ma rağ­men, yine ye­ğe­nim Ser­hat Aşık ha­tır­lat­tı, “Dayı yaz­sa­na bu­ra­yı, hem pis ko­ku­yor, hem de sinek ya­pı­yor…” Pe­şin­den de ek­le­di, “Kos­ko­ca Be­le­di­ye bir ka­na­lın arıt­ma­sı­nı ya­pa­mı­yor mu?”
Başka bir ar­ka­da­şım da, “Baş­kan eğer ka­na­lı yapar, rek­re­as­yo­nu­nu ta­mam­lar­sa, bir daha kimse in­di­re­mez!” (Baş­ka­nın yar­gı­lan­ma sü­re­ci­nin devam et­ti­ği­ni ve ba­şı­nın zaten be­la­da ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­tım!) Mer­kez­den Kü­çük­bo­ğaz’a kadar uzun bir alan, ilgi ve ya­tı­rım bek­li­yor. Sabah ve akşam sa­at­le­rin­de deniz ke­na­rın­da spor yapan ha­nım­la­rı, daha büyük ka­la­ba­lık­la bu­ra­da da spor ya­par­ken gör­mek is­te­riz. Hani müm­kün değil ya, küçük bir Es­ki­şe­hir ya­pı­la­maz mı?
PLAJ CAD­DESİ
Şimdi as­falt­lan­dı ve kayar bor­dür ya­pı­lı­yor. Peki, alt­ya­pı bitti mi? Yani bir daha ka­zıl­ma­ya­cak mı?
Bu­ra­nın alt­ya­pı­sı Ahmet Genç za­ma­nın­da ta­mam­lan­mış­tı zaten. Şimdi yağ­mur­su­la­rın­da bir prob­lem ol­du­ğu söy­le­ni­yor. As­fal­tın atıl­ma­sı da o se­bep­le ge­cik­miş!
Yağ­mur suyu eğimi mi­ni­mum %03 ol­ma­lı. Yani 1000 met­re­de 3 metre de­ri­ne in­me­li. De­niz­le mer­kez arası zaten o kadar, yani kot farkı yok. Çar­şı­da bir metre de­rin­lik­te baş­la­yan büz­ler, de­niz­de 4 met­re­ye va­rı­yor, yer altı su­la­rıy­la aynı se­vi­ye­ye ini­yor. De­niz­den gelen rüz­gar­la ka­ra­ya doğru geri tepen Sa­kar­ya Nehri ile bir­lik­te alt­ya­pı ve ye­ral­tı su­la­rı da yük­se­li­yor.
Kı­sa­ca, ya­pı­lan yağ­mur­su­yu hat­tı­nın uzun sü­re­li ol­ma­ya­ca­ğı, ça­lış­ma­ya­ca­ğı söy­le­ni­yor. Bu da çok uzun ol­ma­yan bir zaman sü­re­ci içe­ri­sin­de cad­de­nin ye­ni­den ka­zı­la­ca­ğı an­la­mı ta­şı­yor!
Ha bir de gelip ge­çer­ken Baş­ka­nın “Es­ki­sin­den daha güzel ola­cak” sözü ge­li­yor ak­lı­ma. Ben, hiç­bir gü­zel­lik gö­re­mi­yo­rum. Uma­rım ya­nı­lı­yo­rum­dur!
Çok geç­me­den SEDAŞ da alır kaz­ma­yı kü­re­ği ve elekt­rik tel­le­ri­ni ye­ral­tı­na alma ça­lış­ma­la­rı­nı baş­la­tır­sa, işte o zaman kaz­ma­yı ka­fa­la­rı­na vur­mak lazım.Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 798