• Ana Sayfa
  • »
  • Noel Baba Nasrettin Hoca Keloğlan

Noel Baba Nasrettin Hoca Keloğlan


Nas­ret­tin Hoca’nın eşe­ğiy­le Ke­loğ­la­nın eşeği kar­şı­laş­mış. Ke­loğ­la­nın ki sor­muş, “Hoca nerde?” “Az iler­de­ki de­re­de yo­ğurt ma­ya­sı ça­lı­yor” “Göl değil miydi O?” “Na­sıl­sa tut­ma­ya­ca­ğı­na göre, dere ya da göl, ne fark eder?”
Noel baba diye bir ka­rak­te­re kimse inan­mı­yor, Tür­ki­ye’de. Av­ru­pa’da, belki bü­yük­ler, ço­cuk­la­rı­nın inan­ma­sı­nı is­ti­yor şaka yollu. Tıpkı bizde be­bek­le­ri ley­lek­ler ge­ti­ri­yor ya­la­nı gibi. Sonra on­la­rın her şeye ina­nan saf masum hal­le­ri­ne bakıp te­bes­süm edi­yor­lar. 
Müs­lü­man hal­kı­mız­da ciddi bir mu­ha­le­fet var Noel Ba­ba­ya! “Yıl­ba­şı kut­la­ma­la­rı­nın dinde yeri yok, O gece saat 12’ye 5 kala ab­dest al, 2 rekat namaz kıl” diye al­ter­na­tif başka bir kut­la­ma öne­ri­yor­lar! Hâl­bu­ki bunun ye­ri­ne, “Yeni yılda hiç haram ye­me­ye­ce­ğim, yol­suz­luk yap­ma­ya­ca­ğım. Ça­lı­şan iş­çi­mi si­gor­ta­lı yapıp üs­te­lik ma­aşı­nı tam gös­te­rip dev­le­ti kan­dır­ma­ya­cak, vergi ka­çır­ma­ya­ca­ğım. Dük­kân­da­ki mal­la­rı­mı kal­dı­rı­ma dizip kul hakkı ye­me­ye­ce­ğim. Tüpü biten, aç yatan kom­şu­ma pi­şir­di­ğim ye­mek­ler­den birer tabak ge­ti­rip aç yat­ma­sı­nı en­gel­le­ye­ce­ğim. Ze­kâ­tı­mı tam ve­re­ce­ğim. Bu so­ğuk­lar­da so­kak­ta yat­mak­ta olan sokak hay­van­la­rı­na so­ğuk­tan ko­ru­mak ve aç kal­ma­ma­sı için gay­ret gös­te­re­ce­ğim. Di­ni­mi­zin, Temiz kal, kal­dı­ğın yeri de temiz tut, ku­ra­lı­na uya­ca­ğım. So­ka­ğa çöp at­ma­ya­cak, atanı uya­ra­cak, yerde gör­dü­ğüm çöpü alıp çöp ko­va­sı­na ata­ca­ğım. Her­ke­sin saygı duy­du­ğu, örnek al­dı­ğı bir din­dar ola­ca­ğım.” Desek…
Çam ağacı süs­le­mek, kim­se­ye za­ra­rı ol­ma­yan basit bir eğ­len­ce… Ço­ğu­muz da yap­mı­yor zaten. Or­man­dan canlı ağaç sök­me­dik­çe, is­te­yen süs­le­sin. İste­yen eğ­len­sin. Ne­re­de kaldı di­ni­mi­zin hoş­gö­rü­sü…?
Yeni yıl, yeni bir baş­lan­gıç­tır. Ha­ya­tı­mız­da kötü giden şey­le­rin sona er­me­si­ni um­mak­tır. Yeni bir iş, yeni bir şans, be­kar­la­ra ha­yır­lı bir kıs­met, borç­lu­la­ra imkan, has­ta­lık­la­ra şifa um­mak­tır yeni yıl. Rütbe al­mak­tır, zam al­mak­tır. İyi şey­ler um­mak­tır. 
Bı­ra­kın savaş teh­di­di­nin ka­pı­mız­da ol­du­ğu, eko­no­mik kri­zin boy gös­ter­di­ği bu ga­ra­bet gün­ler­de ha­yal­le­ri­mi­ze bari ka­rış­ma­yın. Eğ­len­ce­ye engel ola­maz­sı­nız, bari siz de eğ­le­nin.
Her­ke­sin yeni yı­lı­nı kut­lar, um­du­ğu her güzel şeyin ger­çek­leş­me­si­ni di­le­rim.
KUN­DAK­LA­MA HORT­LU­YOR MU?
7-8 Sene oldu ga­li­ba, Ka­ra­su’da bir­çok ba­ra­ka gece kun­dak­la­nı­yor­du. Azi­zi­ye’deki ta­ri­hi cami bile na­si­bi­ni al­mış­tı bun­dan. So­nuç­ta bir şey çık­ma­dı. Polis de ipucu bu­la­ma­dı. Ses­siz se­da­sız unu­tul­du.
Bu gün­ler­de yine yan­gın­lar çı­kı­yor, se­bep­siz. En çok il­gi­mi­zi çeken, Ka­ra­da­yı Pet­rol kar­şı­sın­da­ki Romen Va­tan­daş­la­rın 4 ba­ra­ka­sı­nın yan­ma­sı. Ateş at­la­dı di­ye­ce­ğim ama orada ya­şa­yan­lar yemin edi­yor, ben­zin ko­ku­su al­dık­la­rı­na dair. İçerde 3’ü bebek, 20 kişi ya­şı­yor­du. Neyse ki o akşam bir kısmı diğer ak­ra­ba­la­rı­na git­miş, mi­sa­fir­li­ğe. Bu da fa­ci­ayı ön­le­miş. 
Gi­riş­te­ki mer­mer atöl­ye­si­nin gü­ven­lik ka­me­ra­sı­nı aldı polis. İnce­le­me yapıp kun­dak­la­yan­la­rı bul­mak için… Ro­men­ler çok umut­lu, çünkü po­li­sin bazı ipuç­la­rı bul­du­ğu­na ina­nı­yor­lar.
Yan­gı­nın hemen aka­bin­de Be­le­di­ye­ye haber ver­miş­ler. Çok ina­nı­yor­lar­dı ken­di­le­ri­ne yar­dım ge­le­ce­ği­ne. Ancak geç­miş olsun bile de­nil­me­di Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan. Neyse ki, Cihan Ersöz, Nur­han Aydın, Ser­pil ve Ha­ti­ce Hanım, Kemal Bey ön­cü­lü­ğün­de ses­siz se­da­sız ciddi yar­dım­lar top­lan­dı da baş­la­rı­nı so­ka­cak yeni yer­le­ri, ya­tak­la­rı, yeni giy­si­le­ri oldu.
Hani di­yo­rum da seçim ön­ce­si olsa, ma­kar­na-kö­mür, iş ma­ki­ne­le­ri vs ile şov ya­par­dı İkti­dar par­ti­si. Hala bu so­ğuk­ta ça­dır-ba­ra­ka ben­ze­ri bir ya­pı­da ka­lı­yor­lar, ken­di­le­ri­ne “ka­la­bi­lir­si­niz” diyen arsa sa­hi­bi­nin iz­niy­le.
Ora­dan ay­rıl­dı­ğı­mız­da, sa­hil­de bir ba­ra­ka­nın da ya­kıl­dı­ğı­nı, tamir edil­di­ği­ni öğ­ren­dim. Bir­kaç gün önce de başka bi­ri­nin ba­ra­ka-ev ben­ze­ri ya­pı­sı…
Bu soğuk ha­va­lar­da yan­gın çık­ma­sı için sebep çok ama uma­rız kun­dak­la­ma de­ğil­dir. İnsan­la­ra acı­mı­yor­sa­nız, gü­nah­sız masum be­be­le­ri­ne acı­yın.
KAR GENÇ
Ka­ra­su Genç­lik’in kı­sal­tıl­mı­şı, Kar Genç diye bir genç­lik gu­ru­bu var­mış Ka­ra­su’da. Hangi si­ya­si gu­ru­ba yakın diye insan merak edi­yor ister is­te­mez. Neyse ki Alper Tatlı ön­der­li­ğin­de uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le amaç­lı ku­ru­lan bir Sivil top­lum ör­gü­tü ol­du­ğu­nu öğ­ren­dim.
Kar Genç, 2 Ocak’ta Yü­rü­yüş yap­ma­yı plan­lı­yor, So­ğuk­tan do­na­rak ölen Sa­rı­ka­mış Şe­hit­le­ri­ni anmak için. Me­te­oro­lo­ji­ye göre o gün karlı ola­cak ve daha da an­lam­lı ola­cak. Yü­rü­yüş, Ka­ra­su’dan Ku­yum­cu­lu’ya kadar. Kü­çük­bo­ğaz’a kadar gi­di­lip dö­nül­se de olur­du ama sa­nı­rım Ku­yum­cu­lu ve Ka­ra­su’dan da birer şe­hi­di­miz vardı do­na­rak ölen­le­rin ara­sın­da. 
O asker, orada emir­le­re uy­du­ğu için, tek mermi sık­ma­dan öldü, şehit oldu. Peki, bunun he­sa­bı Enver Paşa’da so­rul­du mu? Bu kış­ta-so­ğuk­ta as­ke­ri o dağa ne çı­ka­rır­sın be adam ye­ter­li ön­lem­le­ri al­ma­dan! Dü­şün­ce­ye bak, dağ­dan kes­tir­me ge­çi­rip Rus as­ker­le­ri­ni ar­ka­dan vu­ra­cak, ken­di­si kah­ra­man ola­cak­tı. 
Hal­bu­ki 7 Kasım 1914’de, Rus­lar, yar­dım ve gi­yecek ge­ti­ren 3 ge­mi­yi ba­tı­rıp 3.000 As­ke­ri­mi­zi de şehit etmiş, Ka­ra­de­niz’e göm­müş. Uzun süre sak­la­nan bu ger­çek yeni yeni su yü­zü­ne çık­mış. Bu du­rum­da ha­re­ka­tın dur­du­rul­ma­sı lazım. Ama biz hala Enver pa­şa­ya laf söy­le­mek ye­ri­ne do­na­rak ölen 90.000 as­ke­ri­mi­ze ağıt ya­kı­yo­ruz.
EL­VE­DA BAL
Ka­ra­su hal­kı­nın haf­ta­lık he­ye­ca­nı Ka­ra­sus­por, Bal’dan çe­ki­li­yor. Lig baş­la­dı­ğın­dan beri tek ga­li­bi­yet bile ala­ma­yan, geçen yılki kad­ro­dan kim­se­nin kal­ma­dı­ğı, lige kim­se­nin be­ğe­nip al­ma­dı­ğı fut­bol­cu­lar­la baş­la­yan ta­kı­mı­mız, uma­rım Ser­di­van ma­çı­na çıkar ve en az bir be­ra­ber­lik alır. Kom­şu­muz Ko­ca­ali’ye 2 puan kay­bet­ti­rip Ser­di­van’a oto­ma­tik 3-0 ga­li­bi­yet bah­şet­mek, ezeli re­ka­be­te ya­kış­maz.
Bun­dan sonra, Cevat Ekşi’nin Baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı Ya­lıs­por’un BAL’a çık­ma­sı­nı uma­ca­ğız hep be­ra­ber BAL he­ye­ca­nı­nı ye­ni­den ya­şa­mak için.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 995