SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Noel Baba Nasrettin Hoca Keloğlan

Noel Baba Nasrettin Hoca Keloğlan


Nas­ret­tin Hoca’nın eşe­ğiy­le Ke­loğ­la­nın eşeği kar­şı­laş­mış. Ke­loğ­la­nın ki sor­muş, “Hoca nerde?” “Az iler­de­ki de­re­de yo­ğurt ma­ya­sı ça­lı­yor” “Göl değil miydi O?” “Na­sıl­sa tut­ma­ya­ca­ğı­na göre, dere ya da göl, ne fark eder?”
Noel baba diye bir ka­rak­te­re kimse inan­mı­yor, Tür­ki­ye’de. Av­ru­pa’da, belki bü­yük­ler, ço­cuk­la­rı­nın inan­ma­sı­nı is­ti­yor şaka yollu. Tıpkı bizde be­bek­le­ri ley­lek­ler ge­ti­ri­yor ya­la­nı gibi. Sonra on­la­rın her şeye ina­nan saf masum hal­le­ri­ne bakıp te­bes­süm edi­yor­lar. 
Müs­lü­man hal­kı­mız­da ciddi bir mu­ha­le­fet var Noel Ba­ba­ya! “Yıl­ba­şı kut­la­ma­la­rı­nın dinde yeri yok, O gece saat 12’ye 5 kala ab­dest al, 2 rekat namaz kıl” diye al­ter­na­tif başka bir kut­la­ma öne­ri­yor­lar! Hâl­bu­ki bunun ye­ri­ne, “Yeni yılda hiç haram ye­me­ye­ce­ğim, yol­suz­luk yap­ma­ya­ca­ğım. Ça­lı­şan iş­çi­mi si­gor­ta­lı yapıp üs­te­lik ma­aşı­nı tam gös­te­rip dev­le­ti kan­dır­ma­ya­cak, vergi ka­çır­ma­ya­ca­ğım. Dük­kân­da­ki mal­la­rı­mı kal­dı­rı­ma dizip kul hakkı ye­me­ye­ce­ğim. Tüpü biten, aç yatan kom­şu­ma pi­şir­di­ğim ye­mek­ler­den birer tabak ge­ti­rip aç yat­ma­sı­nı en­gel­le­ye­ce­ğim. Ze­kâ­tı­mı tam ve­re­ce­ğim. Bu so­ğuk­lar­da so­kak­ta yat­mak­ta olan sokak hay­van­la­rı­na so­ğuk­tan ko­ru­mak ve aç kal­ma­ma­sı için gay­ret gös­te­re­ce­ğim. Di­ni­mi­zin, Temiz kal, kal­dı­ğın yeri de temiz tut, ku­ra­lı­na uya­ca­ğım. So­ka­ğa çöp at­ma­ya­cak, atanı uya­ra­cak, yerde gör­dü­ğüm çöpü alıp çöp ko­va­sı­na ata­ca­ğım. Her­ke­sin saygı duy­du­ğu, örnek al­dı­ğı bir din­dar ola­ca­ğım.” Desek…
Çam ağacı süs­le­mek, kim­se­ye za­ra­rı ol­ma­yan basit bir eğ­len­ce… Ço­ğu­muz da yap­mı­yor zaten. Or­man­dan canlı ağaç sök­me­dik­çe, is­te­yen süs­le­sin. İste­yen eğ­len­sin. Ne­re­de kaldı di­ni­mi­zin hoş­gö­rü­sü…?
Yeni yıl, yeni bir baş­lan­gıç­tır. Ha­ya­tı­mız­da kötü giden şey­le­rin sona er­me­si­ni um­mak­tır. Yeni bir iş, yeni bir şans, be­kar­la­ra ha­yır­lı bir kıs­met, borç­lu­la­ra imkan, has­ta­lık­la­ra şifa um­mak­tır yeni yıl. Rütbe al­mak­tır, zam al­mak­tır. İyi şey­ler um­mak­tır. 
Bı­ra­kın savaş teh­di­di­nin ka­pı­mız­da ol­du­ğu, eko­no­mik kri­zin boy gös­ter­di­ği bu ga­ra­bet gün­ler­de ha­yal­le­ri­mi­ze bari ka­rış­ma­yın. Eğ­len­ce­ye engel ola­maz­sı­nız, bari siz de eğ­le­nin.
Her­ke­sin yeni yı­lı­nı kut­lar, um­du­ğu her güzel şeyin ger­çek­leş­me­si­ni di­le­rim.
KUN­DAK­LA­MA HORT­LU­YOR MU?
7-8 Sene oldu ga­li­ba, Ka­ra­su’da bir­çok ba­ra­ka gece kun­dak­la­nı­yor­du. Azi­zi­ye’deki ta­ri­hi cami bile na­si­bi­ni al­mış­tı bun­dan. So­nuç­ta bir şey çık­ma­dı. Polis de ipucu bu­la­ma­dı. Ses­siz se­da­sız unu­tul­du.
Bu gün­ler­de yine yan­gın­lar çı­kı­yor, se­bep­siz. En çok il­gi­mi­zi çeken, Ka­ra­da­yı Pet­rol kar­şı­sın­da­ki Romen Va­tan­daş­la­rın 4 ba­ra­ka­sı­nın yan­ma­sı. Ateş at­la­dı di­ye­ce­ğim ama orada ya­şa­yan­lar yemin edi­yor, ben­zin ko­ku­su al­dık­la­rı­na dair. İçerde 3’ü bebek, 20 kişi ya­şı­yor­du. Neyse ki o akşam bir kısmı diğer ak­ra­ba­la­rı­na git­miş, mi­sa­fir­li­ğe. Bu da fa­ci­ayı ön­le­miş. 
Gi­riş­te­ki mer­mer atöl­ye­si­nin gü­ven­lik ka­me­ra­sı­nı aldı polis. İnce­le­me yapıp kun­dak­la­yan­la­rı bul­mak için… Ro­men­ler çok umut­lu, çünkü po­li­sin bazı ipuç­la­rı bul­du­ğu­na ina­nı­yor­lar.
Yan­gı­nın hemen aka­bin­de Be­le­di­ye­ye haber ver­miş­ler. Çok ina­nı­yor­lar­dı ken­di­le­ri­ne yar­dım ge­le­ce­ği­ne. Ancak geç­miş olsun bile de­nil­me­di Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan. Neyse ki, Cihan Ersöz, Nur­han Aydın, Ser­pil ve Ha­ti­ce Hanım, Kemal Bey ön­cü­lü­ğün­de ses­siz se­da­sız ciddi yar­dım­lar top­lan­dı da baş­la­rı­nı so­ka­cak yeni yer­le­ri, ya­tak­la­rı, yeni giy­si­le­ri oldu.
Hani di­yo­rum da seçim ön­ce­si olsa, ma­kar­na-kö­mür, iş ma­ki­ne­le­ri vs ile şov ya­par­dı İkti­dar par­ti­si. Hala bu so­ğuk­ta ça­dır-ba­ra­ka ben­ze­ri bir ya­pı­da ka­lı­yor­lar, ken­di­le­ri­ne “ka­la­bi­lir­si­niz” diyen arsa sa­hi­bi­nin iz­niy­le.
Ora­dan ay­rıl­dı­ğı­mız­da, sa­hil­de bir ba­ra­ka­nın da ya­kıl­dı­ğı­nı, tamir edil­di­ği­ni öğ­ren­dim. Bir­kaç gün önce de başka bi­ri­nin ba­ra­ka-ev ben­ze­ri ya­pı­sı…
Bu soğuk ha­va­lar­da yan­gın çık­ma­sı için sebep çok ama uma­rız kun­dak­la­ma de­ğil­dir. İnsan­la­ra acı­mı­yor­sa­nız, gü­nah­sız masum be­be­le­ri­ne acı­yın.
KAR GENÇ
Ka­ra­su Genç­lik’in kı­sal­tıl­mı­şı, Kar Genç diye bir genç­lik gu­ru­bu var­mış Ka­ra­su’da. Hangi si­ya­si gu­ru­ba yakın diye insan merak edi­yor ister is­te­mez. Neyse ki Alper Tatlı ön­der­li­ğin­de uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le amaç­lı ku­ru­lan bir Sivil top­lum ör­gü­tü ol­du­ğu­nu öğ­ren­dim.
Kar Genç, 2 Ocak’ta Yü­rü­yüş yap­ma­yı plan­lı­yor, So­ğuk­tan do­na­rak ölen Sa­rı­ka­mış Şe­hit­le­ri­ni anmak için. Me­te­oro­lo­ji­ye göre o gün karlı ola­cak ve daha da an­lam­lı ola­cak. Yü­rü­yüş, Ka­ra­su’dan Ku­yum­cu­lu’ya kadar. Kü­çük­bo­ğaz’a kadar gi­di­lip dö­nül­se de olur­du ama sa­nı­rım Ku­yum­cu­lu ve Ka­ra­su’dan da birer şe­hi­di­miz vardı do­na­rak ölen­le­rin ara­sın­da. 
O asker, orada emir­le­re uy­du­ğu için, tek mermi sık­ma­dan öldü, şehit oldu. Peki, bunun he­sa­bı Enver Paşa’da so­rul­du mu? Bu kış­ta-so­ğuk­ta as­ke­ri o dağa ne çı­ka­rır­sın be adam ye­ter­li ön­lem­le­ri al­ma­dan! Dü­şün­ce­ye bak, dağ­dan kes­tir­me ge­çi­rip Rus as­ker­le­ri­ni ar­ka­dan vu­ra­cak, ken­di­si kah­ra­man ola­cak­tı. 
Hal­bu­ki 7 Kasım 1914’de, Rus­lar, yar­dım ve gi­yecek ge­ti­ren 3 ge­mi­yi ba­tı­rıp 3.000 As­ke­ri­mi­zi de şehit etmiş, Ka­ra­de­niz’e göm­müş. Uzun süre sak­la­nan bu ger­çek yeni yeni su yü­zü­ne çık­mış. Bu du­rum­da ha­re­ka­tın dur­du­rul­ma­sı lazım. Ama biz hala Enver pa­şa­ya laf söy­le­mek ye­ri­ne do­na­rak ölen 90.000 as­ke­ri­mi­ze ağıt ya­kı­yo­ruz.
EL­VE­DA BAL
Ka­ra­su hal­kı­nın haf­ta­lık he­ye­ca­nı Ka­ra­sus­por, Bal’dan çe­ki­li­yor. Lig baş­la­dı­ğın­dan beri tek ga­li­bi­yet bile ala­ma­yan, geçen yılki kad­ro­dan kim­se­nin kal­ma­dı­ğı, lige kim­se­nin be­ğe­nip al­ma­dı­ğı fut­bol­cu­lar­la baş­la­yan ta­kı­mı­mız, uma­rım Ser­di­van ma­çı­na çıkar ve en az bir be­ra­ber­lik alır. Kom­şu­muz Ko­ca­ali’ye 2 puan kay­bet­ti­rip Ser­di­van’a oto­ma­tik 3-0 ga­li­bi­yet bah­şet­mek, ezeli re­ka­be­te ya­kış­maz.
Bun­dan sonra, Cevat Ekşi’nin Baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı Ya­lıs­por’un BAL’a çık­ma­sı­nı uma­ca­ğız hep be­ra­ber BAL he­ye­ca­nı­nı ye­ni­den ya­şa­mak için.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 936