SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

NOROVİRÜS SALGINI


       Ka­ra­su halkı, bay­ra­mı has­ta­ne­de ge­çir­di. Gelen yaz­lık­çı­la­rın bir kısmı da öyle... Bu yüz­den has­ta­ne­le­rin acil bö­lü­mü doldu taştı bay­ram­da. 
   Siz bak­ma­yın 2 günde 3.362 kişi mu­aye­ne oldu gibi laf­la­ra... Bir kısmı Ko­ca­ali, bir kısmı da Fe­riz­li`ye gitti te­da­vi olmak için. Aile bi­rey­le­rin­den ba­zı­la­rı da git­me­yip diğer mu­aye­ne ola­nın ilaç­la­rı­nı kul­lan­ma­ya baş­la­dı! Aci­lin önün­de­ki ka­la­ba­lı­ğı görüp geri dönen çok kişi var.
   Ben, kendi ba­şım­dan ge­çe­ni an­la­ta­yım; bay­ra­mın ikin­ci günü an­ne­mi ge­tir­di­ler acile. Ka­la­ba­lı­ğı gö­rün­ce de Ko­ca­ali`ye git­miş­ler, serum bağ­la­mış­lar. Şi­kâ­ye­ti, kusma, ishal, karın ba­ğır­sak böl­ge­si ağ­rı­sı, hal­siz­lik, hafif ateş... 
   Cu­mar­te­si ak­şa­mı da yaşlı bir bayan taksi ça­ğır­ma­mı­zı is­te­di, has­ta­ne­ye git­mek için. Taksi bu­la­ma­yın­ca ben ge­tir­dim, yar­dım olsun diye. Ka­ra­su Has­ta­ne­si acil önü yine çok ka­la­ba­lık­tı. Ko­ca­ali’ye gi­de­lim dedim, bil­mi­yor kadın. Ama ça­re­siz­lik­ten evet dedi ve Ko­ca­ali`ye git­tik. Bu arada What­sApp’tan to­ru­nuy­la ko­nu­şu­yor, onlar erken dön­müş ta­til­den İstan­bul`a. Ko­lun­da serum, İstan­bul`da has­ta­ne­de ya­tı­yor, hasta an­ne­siy­le bir­lik­te... Neyse, Ko­ca­ali`de fazla ka­la­ba­lık yok 10 da­ki­ka için­de mu­aye­ne olup dön­dük.
   Be­le­di­ye Baş­ka­nı açık­la­ma ya­pı­yor, me­rak­la oku­yo­ruz; "Sal­gın yok. Sağ­lık­çı­lar­la ko­nuş­tuk, de­ni­ze girip gü­neş­le­nin­ce karın ağ­rı­sı ve kusma olur! Zaten bir mil­yon nü­fus­ta o kadar ki­şi­nin hasta ol­ma­sı nor­mal" gi­bi­sin­den bir şey­ler söy­le­miş. Baş­kan bu teş­hi­se va­rır­ken, de­niz­den nu­mu­ne mi al­dır­mış, çeşme su­la­rın­dan nu­mu­ne mi al­dır­mış, yok! Sa­de­ce sağ­lık­çı­lar­la soh­bet etmiş. Bir sal­gın var ama ne ol­du­ğu belli değil! Baş­ka­na göre ulu­sal ba­sı­na çı­ka­cak kadar büyük haber, önem­siz bir de­niz-gü­neş va­ka­sı!  
   İnsan sor­ma­dan ede­mi­yor, 10 km ötede, Ko­ca­ali`de neden sal­gın yok! İnsan­lar de­ni­ze girip gü­neş­len­mi­yor mu? Biz bunu hak edi­yo­ruz ga­li­ba!
   Sal­gın, özel­lik­le Ka­ra­su`nun sahil ke­si­min­de ol­du­ğu­na göre, sa­hil­de­ki çeşme ve deniz su­la­rı­nın tah­lil edil­me­si lazım. Ge­mi­le­rin bı­rak­tı­ğı sin­ti­ne­ler­den de­ğil­se, kumda dö­şe­li ve sız­ma­nın kolay ol­du­ğu şe­be­ke hat­tın­da­dır. Ha­vuz­lar­dan da ola­bi­lir, don­dur­ma türü bozuk yi­ye­cek­ler­den de... Ba­zı­la­rı ha­va­dan bu­laş­tı­ğı­nı iddia etse de in­san­dan in­sa­na da bu­la­şa­bi­li­yor. Ge­nel­lik­le 3-4 gün sonra ken­di­li­ğin­den ge­çi­yor! Bun­la­rı tah­lil et­tir­mek kimin gö­re­vi acaba?
   Bay­ram­da Ada­pa­za­rı`nda tra­fik lam­ba­la­rı ted­bir amaç­lı ka­pa­tıl­mış ve tra­fik tıkır tıkır iş­li­yor­du. Bizde ise iş­ken­ce, sa­de­ce tra­fik değil, has­ta­la­na­rak da ge­çir­dik bay­ra­mı. Dev­le­tin al­dı­ğı hiç bir ted­bi­ri de gör­me­dik. "Bir daha Ka­ra­su`ya gel­me­ye­ce­ğim" diyen in­san­la­rın sa­yı­sı her geçen gün ar­tı­yor. Geç­miş olsun Ka­ra­su. Tek te­sel­li­miz, bir da­ha­ki bay­ra­ma baş­ka­nın de­ği­şecek ol­ma­sı! No­ro­vi­rüs sal­gı­nı, No Baş­kan...
BİY DALDA KIYK TIY­TIY
   Kü­çük­bo­ğaz me­si­re ala­nın­da pik­nik ya­pa­lım dedik, çam ağaç­la­rın­dan üs­tü­mü­ze tır­tıl yağdı res­men. Bah­çe­ye incir top­la­ma­ya git­ti­ği­miz­de de aynı... Fın­dık bah­çe­le­ri, ıh­la­mur­lar, dut yap­rak­la­rı hep tır­tıl kaplı. 
   Ön­ce­ki yıl­lar, dut ağa­cım­da ağ ben­ze­ri bo­zul­ma­lar gör­dük­çe kesip bu­da­mış­tım has­ta­lık sa­na­rak. Yol ke­na­rın­da­ki bir dut ağa­cı­nın yap­rak­la­rı­nın ta­ma­mı­nın telef ol­du­ğu­nu görüp üzül­müş­tüm. Sonra o ağa­cın yap­rak­la­rı ye­ni­den bü­yü­dü, hay­ret bir şe­kil­de! Şim­di­lik gö­rü­nen bir za­ra­rı yok gibi, ile­ri­ki yıl­lar­da fın­dı­ğa olum­suz etki et­mez­se... 
   Kuş­la­rın, ta­vuk­la­rın, ör­dek­le­rin ye­me­dik­le­ri tır­tıl, gö­rü­nen hiç bir düş­ma­nı yok gibi ve hızla ürü­yor. Hatta ka­rın­ca­lar­la dost ol­du­ğu ya­zı­yor söz­lük­te. Tek kur­tu­luş yolu, ça­re­si ilaç­la­mak...
   Günde 20 adet tır­tıl yiyen bir insan (mi­de­niz kal­dı­rır­sa tabii) gün­lük fos­for, kal­si­yum, ri­bof­la­vin ve demir ih­ti­ya­cı­nı­zı alır­sı­nız. Kendi ağır­lı­ğı­nın çok daha faz­la­sı­nı yi­ye­bi­len nadir hay­van­lar­dan...
   Sü­rü­ne sü­rü­ne ke­le­bek ol­ma­yı bek­li­yor. Far­kın­da ol­ma­dan in­san­la­rı gı­dık­la­ya­bi­len hay­van... İlçe­mi­zi is­ti­la etmiş. Şim­di­lik barış için­de ya­şı­yo­ruz ama ba­ka­lım ilk hangi taraf savaş aça­cak? 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 315