NOROVİRÜS SALGINI


       Ka­ra­su halkı, bay­ra­mı has­ta­ne­de ge­çir­di. Gelen yaz­lık­çı­la­rın bir kısmı da öyle... Bu yüz­den has­ta­ne­le­rin acil bö­lü­mü doldu taştı bay­ram­da. 
   Siz bak­ma­yın 2 günde 3.362 kişi mu­aye­ne oldu gibi laf­la­ra... Bir kısmı Ko­ca­ali, bir kısmı da Fe­riz­li`ye gitti te­da­vi olmak için. Aile bi­rey­le­rin­den ba­zı­la­rı da git­me­yip diğer mu­aye­ne ola­nın ilaç­la­rı­nı kul­lan­ma­ya baş­la­dı! Aci­lin önün­de­ki ka­la­ba­lı­ğı görüp geri dönen çok kişi var.
   Ben, kendi ba­şım­dan ge­çe­ni an­la­ta­yım; bay­ra­mın ikin­ci günü an­ne­mi ge­tir­di­ler acile. Ka­la­ba­lı­ğı gö­rün­ce de Ko­ca­ali`ye git­miş­ler, serum bağ­la­mış­lar. Şi­kâ­ye­ti, kusma, ishal, karın ba­ğır­sak böl­ge­si ağ­rı­sı, hal­siz­lik, hafif ateş... 
   Cu­mar­te­si ak­şa­mı da yaşlı bir bayan taksi ça­ğır­ma­mı­zı is­te­di, has­ta­ne­ye git­mek için. Taksi bu­la­ma­yın­ca ben ge­tir­dim, yar­dım olsun diye. Ka­ra­su Has­ta­ne­si acil önü yine çok ka­la­ba­lık­tı. Ko­ca­ali’ye gi­de­lim dedim, bil­mi­yor kadın. Ama ça­re­siz­lik­ten evet dedi ve Ko­ca­ali`ye git­tik. Bu arada What­sApp’tan to­ru­nuy­la ko­nu­şu­yor, onlar erken dön­müş ta­til­den İstan­bul`a. Ko­lun­da serum, İstan­bul`da has­ta­ne­de ya­tı­yor, hasta an­ne­siy­le bir­lik­te... Neyse, Ko­ca­ali`de fazla ka­la­ba­lık yok 10 da­ki­ka için­de mu­aye­ne olup dön­dük.
   Be­le­di­ye Baş­ka­nı açık­la­ma ya­pı­yor, me­rak­la oku­yo­ruz; "Sal­gın yok. Sağ­lık­çı­lar­la ko­nuş­tuk, de­ni­ze girip gü­neş­le­nin­ce karın ağ­rı­sı ve kusma olur! Zaten bir mil­yon nü­fus­ta o kadar ki­şi­nin hasta ol­ma­sı nor­mal" gi­bi­sin­den bir şey­ler söy­le­miş. Baş­kan bu teş­hi­se va­rır­ken, de­niz­den nu­mu­ne mi al­dır­mış, çeşme su­la­rın­dan nu­mu­ne mi al­dır­mış, yok! Sa­de­ce sağ­lık­çı­lar­la soh­bet etmiş. Bir sal­gın var ama ne ol­du­ğu belli değil! Baş­ka­na göre ulu­sal ba­sı­na çı­ka­cak kadar büyük haber, önem­siz bir de­niz-gü­neş va­ka­sı!  
   İnsan sor­ma­dan ede­mi­yor, 10 km ötede, Ko­ca­ali`de neden sal­gın yok! İnsan­lar de­ni­ze girip gü­neş­len­mi­yor mu? Biz bunu hak edi­yo­ruz ga­li­ba!
   Sal­gın, özel­lik­le Ka­ra­su`nun sahil ke­si­min­de ol­du­ğu­na göre, sa­hil­de­ki çeşme ve deniz su­la­rı­nın tah­lil edil­me­si lazım. Ge­mi­le­rin bı­rak­tı­ğı sin­ti­ne­ler­den de­ğil­se, kumda dö­şe­li ve sız­ma­nın kolay ol­du­ğu şe­be­ke hat­tın­da­dır. Ha­vuz­lar­dan da ola­bi­lir, don­dur­ma türü bozuk yi­ye­cek­ler­den de... Ba­zı­la­rı ha­va­dan bu­laş­tı­ğı­nı iddia etse de in­san­dan in­sa­na da bu­la­şa­bi­li­yor. Ge­nel­lik­le 3-4 gün sonra ken­di­li­ğin­den ge­çi­yor! Bun­la­rı tah­lil et­tir­mek kimin gö­re­vi acaba?
   Bay­ram­da Ada­pa­za­rı`nda tra­fik lam­ba­la­rı ted­bir amaç­lı ka­pa­tıl­mış ve tra­fik tıkır tıkır iş­li­yor­du. Bizde ise iş­ken­ce, sa­de­ce tra­fik değil, has­ta­la­na­rak da ge­çir­dik bay­ra­mı. Dev­le­tin al­dı­ğı hiç bir ted­bi­ri de gör­me­dik. "Bir daha Ka­ra­su`ya gel­me­ye­ce­ğim" diyen in­san­la­rın sa­yı­sı her geçen gün ar­tı­yor. Geç­miş olsun Ka­ra­su. Tek te­sel­li­miz, bir da­ha­ki bay­ra­ma baş­ka­nın de­ği­şecek ol­ma­sı! No­ro­vi­rüs sal­gı­nı, No Baş­kan...
BİY DALDA KIYK TIY­TIY
   Kü­çük­bo­ğaz me­si­re ala­nın­da pik­nik ya­pa­lım dedik, çam ağaç­la­rın­dan üs­tü­mü­ze tır­tıl yağdı res­men. Bah­çe­ye incir top­la­ma­ya git­ti­ği­miz­de de aynı... Fın­dık bah­çe­le­ri, ıh­la­mur­lar, dut yap­rak­la­rı hep tır­tıl kaplı. 
   Ön­ce­ki yıl­lar, dut ağa­cım­da ağ ben­ze­ri bo­zul­ma­lar gör­dük­çe kesip bu­da­mış­tım has­ta­lık sa­na­rak. Yol ke­na­rın­da­ki bir dut ağa­cı­nın yap­rak­la­rı­nın ta­ma­mı­nın telef ol­du­ğu­nu görüp üzül­müş­tüm. Sonra o ağa­cın yap­rak­la­rı ye­ni­den bü­yü­dü, hay­ret bir şe­kil­de! Şim­di­lik gö­rü­nen bir za­ra­rı yok gibi, ile­ri­ki yıl­lar­da fın­dı­ğa olum­suz etki et­mez­se... 
   Kuş­la­rın, ta­vuk­la­rın, ör­dek­le­rin ye­me­dik­le­ri tır­tıl, gö­rü­nen hiç bir düş­ma­nı yok gibi ve hızla ürü­yor. Hatta ka­rın­ca­lar­la dost ol­du­ğu ya­zı­yor söz­lük­te. Tek kur­tu­luş yolu, ça­re­si ilaç­la­mak...
   Günde 20 adet tır­tıl yiyen bir insan (mi­de­niz kal­dı­rır­sa tabii) gün­lük fos­for, kal­si­yum, ri­bof­la­vin ve demir ih­ti­ya­cı­nı­zı alır­sı­nız. Kendi ağır­lı­ğı­nın çok daha faz­la­sı­nı yi­ye­bi­len nadir hay­van­lar­dan...
   Sü­rü­ne sü­rü­ne ke­le­bek ol­ma­yı bek­li­yor. Far­kın­da ol­ma­dan in­san­la­rı gı­dık­la­ya­bi­len hay­van... İlçe­mi­zi is­ti­la etmiş. Şim­di­lik barış için­de ya­şı­yo­ruz ama ba­ka­lım ilk hangi taraf savaş aça­cak? 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 358