NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NDE


   Hani Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si Acil Ser­vi­si bay­ram­da tı­kan­mış­tı ya... Hani nö­bet­çi ec­za­ne önün­de uzun kuy­ruk­lar oluş­muş­tu da, nö­bet­çi sa­yı­sı­nı ar­tır­mış­lar­dı ya... (Hala ner­den has­ta­lık kap­tı­ğı­mı­zın resmi açık­la­ma­sı ya­pıl­ma­dı!) İşte şimdi de Ka­ra­su Nüfus Mü­dür­lü­ğü önün­de sıra var. Hem de tam bir ay sonra sıra ge­lecek şe­kil­de...! 
   Nüfus Mü­dür­lü­ğü`nün yap­tı­ğı işler ara­sın­da; nüfus kâ­ğı­dı, ika­met­gâh, nüfus kü­tü­ğü ve resmi ev­rak­la­ra cevap verme işi vardı. Şimdi artık eh­li­yet ve pa­sa­port da dâhil oldu. Zaten yo­ğun­du, daha yoğun oldu. (Bu ka­da­rı­nı daha önce yaz­mış­tım) 
Mü­dür­lük, artık ran­de­vu­lu sis­te­me geçti. Arı­yor­su­nuz 199`u ve yap­tı­ra­ca­ğı­nız iş için sıra alı­yor­su­nuz. Ve günde sa­de­ce 199 kişi işini gö­re­bi­li­yor. Bu se­bep­le de yo­ğun­luk ya­şa­nı­yor. 
   Halen ya­şa­nan yo­ğun­lu­ğun se­be­bi de yaz­lık­çı­lar... On­lar­dan Ka­ra­su hal­kı­na sıra gel­mi­yor. Acil pa­sa­port-kim­lik-eh­li­yet-kü­tük-ika­met­gâh lazım olsa, bir ay bek­le­me­niz ge­re­ki­yor, çünkü sıra dolu!
Bu se­bep­le acil işi olan, Ko­ca­ali`ye gi­di­yor, tıpkı bay­ram­da has­ta­ne­ler­de ol­du­ğu gibi... Çünkü onlar ran­de­vu­lu sis­te­me henüz geç­me­miş­ler. Eğer yo­ğun­luk kışın da devam eder­se, ted­bir alın­ma­sı gerek. Ka­ra­su­lu­lar artık iş­le­ri­ni Ka­ra­su`da hal­let­mek is­ti­yor!
DÖRT­YOL­DAKİ KOPİLLER
   İstan­bul gör­müş ço­cuk­la­rın hali başka olu­yor canım. Tı­ka­nan tra­fik­te su satma işi artık Ka­ra­su`da da ya­pı­lı­yor. Tek fark­la, bu­ra­da su satma işini ço­cuk­lar ya­pı­yor. Ka­la­ba­lık bir grup, araç­la­rın ara­sın­da do­la­şa­rak su sat­ma­ya ça­lı­şı­yor. 
   Bir ka­za­da ölüme se­be­bi­yet ver­me­nin ya­nın­da yasal yap­tı­rım­la­rı var; ço­cuk­la­rın aile­le­ri­ne "terk" da­va­sı açıp ço­cu­ğun ve­la­ye­ti­ni dev­let ala­bi­li­yor. Anne ba­ba­ya da 3 aydan 2 yıla kadar hapis ce­za­sı var. Ka­ba­hat­ler ka­nu­nu­na göre de 140 lira para ce­za­sı...
   Ölüm teh­li­ke­si ve ya­sak­la­ra rağ­men bun­la­rın bu­ra­da ça­lış­tı­ğı­nı bir yet­ki­li gör­mez mi? 
Bir kız ço­cu­ğu, elin­de­ki su­la­rı satıp gi­de­rek sak­la­dı­ğı yer­den 2 tane daha aldı ve sat­ma­ya devam etti. Biz belki iyi ni­yet­le su­la­rı alı­yo­ruz ama ger­çek­te çocuk is­tis­ma­rı­na da göz yum­muş ol­mu­yor muyuz? 
   Or­ta­lık sapık ha­ber­le­ri ile dolup ta­şar­ken, kız ço­cu­ğu­nu so­ka­ğa, araç­la­rın ara­sı­na salan ana ba­ba­dan al­sın­lar zaten o kızın ve­ra­se­ti­ni.
16 ya­şın­dan küçük ço­cuk­la­rın ça­lış­tı­rıl­ma­sı ya­sak­ken, yaz ta­ti­lin­de ça­lış­tı­rı­lan çocuk iş­çi­le­re neden göz yu­mu­lur bil­mem. 
TRAFİK DENETİMLERİ
   Sizin de ce­bi­ni­ze geldi mi mesaj? "Tüm em­ni­yet bi­rim­le­ri­miz, Jan­dar­ma ve polis, em­ni­yet ke­me­ri, te­le­fon ve teh­li­ke­li araç kul­la­nı­mı için gö­rev­len­di­ril­di!" Ben hiç denk gel­me­dim ama şu ko­nu­lar­da da mü­sa­ma­ha gös­ter­me­se­ler iyi olur...
   Ya­ya­ya yol ver­me­me, 2. sı­ra­ya park, en­gel­li­ler için ay­rı­lan böl­ge­yi işgal etmek, başka araç­la­rın giriş çı­kı­şı­nı en­gel­le­yecek şe­kil­de park, (Özel­lik­le dü­ğün­ler­de, has­ta­ne bah­çe­le­rin­de, okul ön­le­rin­de) ge­rek­siz korna ça­lan­lar, kır­mı­zı ışık­ta sı­ra­ya gir­mek ye­ri­ne en sağ­da­ki em­ni­yet şe­ri­di­ne dalıp ön­le­re gir­me­ye ça­lış­ma, gidiş ge­liş­li yol­lar­da kon­vo­yu sol­la­ma­ya ça­lı­şan­lar, drift atan­lar, hız sı­nı­rı­na uyan ön­de­ki şo­fö­re korna çalıp yol is­te­yen­ler, Ara­cı­nın eg­zo­zu­nun sus­tu­ru­cu­su­nu söküp gü­rül­tü ya­pan­lar, bayan şo­för­le­ri taciz edip tra­fik­te sı­kış­tı­ran­lar... Belki ak­lı­ma gel­me­yen­ler var­dır ama em­ni­yet güç­le­ri bu kadar ka­la­ba­lık tra­fi­ğe ye­ti­şe­mez. Bu yüz­den Whats App ihbar hattı kurup çe­ke­rek va­tan­da­şın resim çe­ke­rek ih­bar­da bu­lun­ma­sı­nı is­te­me­le­ri lazım. Ce­za­lar is­ter­se yüze kat­lan­sın, ya­ka­lan­ma riski ol­ma­yın­ca suç artar, ya­ka­lan­ma kor­ku­su da suç iş­le­me­ye mey­li­ni azal­tır.
UYUŞ­TU­RU­CU
   "Ka­ra­su`ya eroin de gel­miş, sa­hil­de kul­la­nıl­mış şı­rın­ga­lar bul­muş­lar!" şek­lin­de de­di­ko­du­lar do­la­şı­yor. İlçe­mi­zin en yet­ki­li ağ­zın­dan, uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le edi­lip edil­me­di­ği, edi­li­yor­sa ne tür ba­şa­rı ka­za­nıl­dı­ğı yö­nün­de açık­la­ma­lar bek­li­yo­ruz. Yoksa genç­li­ği­mi­zi ve ge­le­ce­ği­mi­zi uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­cı­la­rı­na tes­lim ede­ce­ğiz!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 413