SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NDE


   Hani Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si Acil Ser­vi­si bay­ram­da tı­kan­mış­tı ya... Hani nö­bet­çi ec­za­ne önün­de uzun kuy­ruk­lar oluş­muş­tu da, nö­bet­çi sa­yı­sı­nı ar­tır­mış­lar­dı ya... (Hala ner­den has­ta­lık kap­tı­ğı­mı­zın resmi açık­la­ma­sı ya­pıl­ma­dı!) İşte şimdi de Ka­ra­su Nüfus Mü­dür­lü­ğü önün­de sıra var. Hem de tam bir ay sonra sıra ge­lecek şe­kil­de...! 
   Nüfus Mü­dür­lü­ğü`nün yap­tı­ğı işler ara­sın­da; nüfus kâ­ğı­dı, ika­met­gâh, nüfus kü­tü­ğü ve resmi ev­rak­la­ra cevap verme işi vardı. Şimdi artık eh­li­yet ve pa­sa­port da dâhil oldu. Zaten yo­ğun­du, daha yoğun oldu. (Bu ka­da­rı­nı daha önce yaz­mış­tım) 
Mü­dür­lük, artık ran­de­vu­lu sis­te­me geçti. Arı­yor­su­nuz 199`u ve yap­tı­ra­ca­ğı­nız iş için sıra alı­yor­su­nuz. Ve günde sa­de­ce 199 kişi işini gö­re­bi­li­yor. Bu se­bep­le de yo­ğun­luk ya­şa­nı­yor. 
   Halen ya­şa­nan yo­ğun­lu­ğun se­be­bi de yaz­lık­çı­lar... On­lar­dan Ka­ra­su hal­kı­na sıra gel­mi­yor. Acil pa­sa­port-kim­lik-eh­li­yet-kü­tük-ika­met­gâh lazım olsa, bir ay bek­le­me­niz ge­re­ki­yor, çünkü sıra dolu!
Bu se­bep­le acil işi olan, Ko­ca­ali`ye gi­di­yor, tıpkı bay­ram­da has­ta­ne­ler­de ol­du­ğu gibi... Çünkü onlar ran­de­vu­lu sis­te­me henüz geç­me­miş­ler. Eğer yo­ğun­luk kışın da devam eder­se, ted­bir alın­ma­sı gerek. Ka­ra­su­lu­lar artık iş­le­ri­ni Ka­ra­su`da hal­let­mek is­ti­yor!
DÖRT­YOL­DAKİ KOPİLLER
   İstan­bul gör­müş ço­cuk­la­rın hali başka olu­yor canım. Tı­ka­nan tra­fik­te su satma işi artık Ka­ra­su`da da ya­pı­lı­yor. Tek fark­la, bu­ra­da su satma işini ço­cuk­lar ya­pı­yor. Ka­la­ba­lık bir grup, araç­la­rın ara­sın­da do­la­şa­rak su sat­ma­ya ça­lı­şı­yor. 
   Bir ka­za­da ölüme se­be­bi­yet ver­me­nin ya­nın­da yasal yap­tı­rım­la­rı var; ço­cuk­la­rın aile­le­ri­ne "terk" da­va­sı açıp ço­cu­ğun ve­la­ye­ti­ni dev­let ala­bi­li­yor. Anne ba­ba­ya da 3 aydan 2 yıla kadar hapis ce­za­sı var. Ka­ba­hat­ler ka­nu­nu­na göre de 140 lira para ce­za­sı...
   Ölüm teh­li­ke­si ve ya­sak­la­ra rağ­men bun­la­rın bu­ra­da ça­lış­tı­ğı­nı bir yet­ki­li gör­mez mi? 
Bir kız ço­cu­ğu, elin­de­ki su­la­rı satıp gi­de­rek sak­la­dı­ğı yer­den 2 tane daha aldı ve sat­ma­ya devam etti. Biz belki iyi ni­yet­le su­la­rı alı­yo­ruz ama ger­çek­te çocuk is­tis­ma­rı­na da göz yum­muş ol­mu­yor muyuz? 
   Or­ta­lık sapık ha­ber­le­ri ile dolup ta­şar­ken, kız ço­cu­ğu­nu so­ka­ğa, araç­la­rın ara­sı­na salan ana ba­ba­dan al­sın­lar zaten o kızın ve­ra­se­ti­ni.
16 ya­şın­dan küçük ço­cuk­la­rın ça­lış­tı­rıl­ma­sı ya­sak­ken, yaz ta­ti­lin­de ça­lış­tı­rı­lan çocuk iş­çi­le­re neden göz yu­mu­lur bil­mem. 
TRAFİK DENETİMLERİ
   Sizin de ce­bi­ni­ze geldi mi mesaj? "Tüm em­ni­yet bi­rim­le­ri­miz, Jan­dar­ma ve polis, em­ni­yet ke­me­ri, te­le­fon ve teh­li­ke­li araç kul­la­nı­mı için gö­rev­len­di­ril­di!" Ben hiç denk gel­me­dim ama şu ko­nu­lar­da da mü­sa­ma­ha gös­ter­me­se­ler iyi olur...
   Ya­ya­ya yol ver­me­me, 2. sı­ra­ya park, en­gel­li­ler için ay­rı­lan böl­ge­yi işgal etmek, başka araç­la­rın giriş çı­kı­şı­nı en­gel­le­yecek şe­kil­de park, (Özel­lik­le dü­ğün­ler­de, has­ta­ne bah­çe­le­rin­de, okul ön­le­rin­de) ge­rek­siz korna ça­lan­lar, kır­mı­zı ışık­ta sı­ra­ya gir­mek ye­ri­ne en sağ­da­ki em­ni­yet şe­ri­di­ne dalıp ön­le­re gir­me­ye ça­lış­ma, gidiş ge­liş­li yol­lar­da kon­vo­yu sol­la­ma­ya ça­lı­şan­lar, drift atan­lar, hız sı­nı­rı­na uyan ön­de­ki şo­fö­re korna çalıp yol is­te­yen­ler, Ara­cı­nın eg­zo­zu­nun sus­tu­ru­cu­su­nu söküp gü­rül­tü ya­pan­lar, bayan şo­för­le­ri taciz edip tra­fik­te sı­kış­tı­ran­lar... Belki ak­lı­ma gel­me­yen­ler var­dır ama em­ni­yet güç­le­ri bu kadar ka­la­ba­lık tra­fi­ğe ye­ti­şe­mez. Bu yüz­den Whats App ihbar hattı kurup çe­ke­rek va­tan­da­şın resim çe­ke­rek ih­bar­da bu­lun­ma­sı­nı is­te­me­le­ri lazım. Ce­za­lar is­ter­se yüze kat­lan­sın, ya­ka­lan­ma riski ol­ma­yın­ca suç artar, ya­ka­lan­ma kor­ku­su da suç iş­le­me­ye mey­li­ni azal­tır.
UYUŞ­TU­RU­CU
   "Ka­ra­su`ya eroin de gel­miş, sa­hil­de kul­la­nıl­mış şı­rın­ga­lar bul­muş­lar!" şek­lin­de de­di­ko­du­lar do­la­şı­yor. İlçe­mi­zin en yet­ki­li ağ­zın­dan, uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le edi­lip edil­me­di­ği, edi­li­yor­sa ne tür ba­şa­rı ka­za­nıl­dı­ğı yö­nün­de açık­la­ma­lar bek­li­yo­ruz. Yoksa genç­li­ği­mi­zi ve ge­le­ce­ği­mi­zi uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­cı­la­rı­na tes­lim ede­ce­ğiz!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 298