SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

ÖĞRENCİLER


   Uma­rım bu ya­zı­yı ço­ğu­nuz okur­su­nuz. Genç­ler, daha ha­ya­tın ba­şın­da­sı­nız ve dün­ya­yı toz­pem­be gö­rü­yor­su­nuz. Ha­ya­ta ha­zır­la­nır­ken, oyun, eğ­len­ce, pla­to­nik aşk­lar bir ta­raf­ta, okul ve ders­ler diğer ta­raf­ta... Her iki ta­raf­ta­ki den­ge­yi ko­ru­yun. Den­ge­yi ko­rur­ken de dik­kat et­me­niz ge­re­ken en önem­li husus ken­di­ni­zi uyuş­tu­ru­cu­dan ve cin­sel ta­ciz­ler­den ko­ru­mak ol­ma­lı­dır. 
   Okul­da, evde, so­kak­ta, bi­ri­le­ri size bil­me­di­ği­niz ya da kötü bir şey ol­du­ğu­nu his­set­ti­ği­niz bir şey içir­me­ye ça­lı­şır­sa, sakın iç­me­yin ve gü­ven­di­ği­niz bi­ri­si­ne bun­dan bah­se­din. Hap, ilaç, bil­me­di­ği­niz sıvı ve hatta en ma­su­mun­dan si­ga­ra bile al­ma­yın. Ağzı açık meş­ru­bat bile kabul et­me­yin. Kola, kola ol­ma­ya­bi­lir, si­ga­ra da si­ga­ra ol­ma­ya­bi­lir. İçine katkı mal­ze­me­le­ri kon­muş ol­ma­sı müm­kün­dür.
   Aile­den, okul­dan, çev­re­den bi­ri­le­ri­nin size olan sa­mi­mi­ye­ti­ni çok fazla bu­lu­yor­sa­nız, baş ok­şa­ma­lar, omuz­la­ra bel­le­re kadar ini­yor­sa, yine gü­ven­di­ği­niz bi­ri­le­ri­ne bun­dan bah­se­din. 
   Ta­nı­ma­dı­ğı­nız bi­ri­le­ri sizi ana­nız-ba­ba­nız ça­ğı­rı­yor diye ara­ba­sı­na bin­dir­mek is­ter­se bin­me­yin ve hızla ora­dan uzak­la­şın. Ge­re­ki­yor­sa çığ­lık atın. 
   Her­kes ta­ciz­ci değil, her­kes sizi uyuş­tu­ru­cu­ya alış­tır­mak için uğ­raş­tır­mı­yor. Ortam ma­ale­sef bu tür sapık ve uyuş­tu­ru­cu ta­cir­le­riy­le dolu. Ama zaten siz an­lar­sı­nız kimin art ni­yet­li ol­du­ğu­nu... Oku­mak, ha­ya­tı­nı­zı ka­zan­mak kadar, aile­le­ri­ni­zin gurur du­ya­ca­ğı iyi ah­lak­lı bir evlat ol­ma­ya da gay­ret et­me­li­si­niz. Hadi iyi ders­ler...
İMAR BA­RI­ŞIN­DA SÜRE UZA­TI­LA­CAK MI?
   Daha önce dev­le­tin va­tan­daş için çı­kar­dı­ğı bütün ya­sa­la­rın son günü uza­tıl­dı. Özel­lik­le vergi affı, ay so­nu­na kadar uza­tı­la­bi­le­cek­ken, bay­ram bi­ti­şi­ne uza­tıl­dı. Ve son gün, adeta in­ti­kam alır­ca­sı­na, tık­lım tık­lım­dı vergi da­ire­le­ri. Sıra kav­ga­la­rı bile olu­yor­du. (Sanki ver­gi­si­ni za­ma­nın­da öde­ye­me­yen, aftan ya­rar­la­nıp öde­ye­bi­le­cek­miş gibi, hele de bu kriz-ma­ni­pü­las­yon or­ta­mın­da!)
   Şimdi bana so­ru­yor­lar, vergi ba­rı­şı son günü uza­tı­la­cak mı? Zaten Ekim son günü olan ve öde­me­si yıl­so­nu­na kadar sü­re­si olan, dev­le­tin şakır şakır para top­la­dı­ğı sis­tem, uza­tı­la­bi­lir. Uza­tıl­ma­lı­dır da... Hatta 2017 yılı so­nu­na kadar ya­pı­lan bi­na­la­rın af iş­le­mi, sü­re­siz de ola­bi­lir. Bir­çok va­tan­da­şın ha­be­ri de yok, pa­ra­sı da. Bir kısmı da mah­ke­me­lik ol­du­ğun­dan mü­ra­ca­at ya­pa­mı­yor!
   Me­se­la, kişi bal­ko­nu­nu ka­pat­mış, bir şi­kâ­yet olsa be­le­di­ye ta­ra­fın­dan bal­ko­nu­nun söküm ka­ra­rı alı­na­cak. Bu kişi aftan ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği­ni bil­mi­yor! Kişi, evine ya da iş­ye­ri­ne ruh­sat­sız sun­dur­ma yap­mış, affa mü­ra­ca­at et­mi­yor. Doğu Ka­ra­de­niz Cad­de­si’nde bütün sun­dur­ma­lar ve çık­ma­lar, be­le­di­ye ta­ra­fın­dan yı­kıl­ma­dı mı? Çatı katı, his­se­li arsa, bah­çe­sin­de­ki kü­me­si-ahı­rı olan, bi­na­sı­na ek garaj filan ya­pan­lar... Af sizi de kap­sı­yor. Bi­na­sı­nın ka­ba­sı­nı yap­mış ama pa­ra­sı yet­me­yip bi­ti­re­me­miş olan­lar, aftan fay­da­la­nıp bi­ti­re­bi­lir­si­niz.
   Bana göre ya­sa­nın eksik kal­dı­ğı bir bölüm var; kendi ya da ha­zi­ne ar­sa­sı­na in­şa­at ya­pan­lar aftan ya­rar­la­na­bi­li­yor­ken, ar­sa­sı 40-50 yıl önce de­de­le­ri ta­ra­fın­dan alın­mış olan ve ta­pu­su alın­ma­mış olan­lar, ar­sa­sı mah­ke­me­lik olan­lar! Yani ar­sa­sı­nın ken­di­si­ne ait ol­du­ğu­nu resmi ola­rak is­pat­la­ya­ma­yan­lar ile ar­sa­nın kesin sa­hi­bi tes­cil edi­le­me­yen­ler...
   Me­se­la, ADA­TE­PE Köyü... Köyün ta­pu­su, Paşa ta­pu­su id­di­ası se­be­biy­le, mah­ke­me­lik ol­du­ğun­dan imar ba­rı­şın­dan fay­da­lan­mak için mü­ra­ca­at ede­mi­yor, fay­da­la­na­mı­yor­lar. Kos­ko­ca bir köy, ça­re­siz­lik için­de bek­li­yor!
   Yasa ki­şi­nin be­ya­nı­nın doğ­ru­lu­ğu­nu esas alı­yor. Yani yapı sa­hi­bi, "ta­pu­su bende yok ama arsa benim, bi­na­yı ben yap­tım ya da satın aldım." Bu ki­şi­le­rin de İmar ba­rı­şın­dan fay­da­lan­ma hakkı ko­run­ma­lı. Zaten ar­sa­sı­nın ta­pu­su­nu çı­ka­ra­ma­dı­ğı için ruh­sat ala­ma­mış­tır belki de...
   Aynı ar­sa­da bir­çok his­se­li yapı varsa, es­ki-ruh­sat­lı ka­dast­ro ruh­sat­lı ya da imar ba­rı­şın­dan fay­da­lan­mış, tüm yapı sa­hip­le­ri ya da his­se­dar­la­rı, ortak kat ir­ti­fa­kı kurup cins de­ği­şik­li­ği ya­pa­bi­lir, ta­pu­la­rı­nı ala­bi­lir­ler. İmar ba­rı­şı bunun için de bir fır­sat­tır.


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 298