SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

OKULLAR AÇILMIŞKEN


Si­ya­si, mülki amir­ler, mü­dür­ler kut­la­dı okul­la­rın açı­lı­şı­nı… Ba­zı­la­rı adı­nın de­ği­şik­li­ğin­den, ba­zı­la­rı okul ye­ri­nin de­ğiş­ti­ğin­den, ba­zı­la­rı da öğ­ret­men­le­rin de­ği­şik­li­ğin­den şi­ka­yet­çi. 
San­cı­lı baş­la­yan yeni öğ­re­tim yı­lın­da, okul­la­rın ve öğ­ren­ci­le­rin so­run­la­rı­nı araş­tı­rıp bun­la­rı çöz­me­ye yö­ne­lik ça­lı­şan bir gurup var mı? Bunu muh­te­me­len İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’nün yap­ma­sı ge­re­kir ama orada da san­cı­lar var.
Ben, bir öğ­ren­ci ve­li­si ola­rak, gör­dü­ğüm bazı ak­sak­lık­la­rı ya­za­yım. Kim bilir, va­zi­fe edi­nip dü­zelt­mek is­te­yen olur. 
Öğle ye­me­ği: Te­sa­dü­fen denk gel­di­ğim bir oku­lun öğle pay­do­sun­da, elin­de yarım ekmek, için­de ne ol­du­ğu­nu kes­ti­re­me­di­ği­miz tost­va­ri bir yi­ye­cek­le öğün ge­çiş­tir­me­ye ça­lı­şan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi gör­düm. İlçe­miz­de bir­kaç tane yemek çı­ka­ran firma var. Basit bir or­ga­ni­zas­yon ile evi uzak ve tek eği­tim yapan okul­lar­da is­te­yen­ler için yemek te­da­rik edi­le­bi­lir. Böy­le­lik­le ço­cuk­la­rı­mız fast­fo­od denen bu hızlı hamur işi yi­yecek alış­kan­lı­ğın­dan kur­tul­muş olur­lar. Sı­nıf­lar­dan bi­ri­nin ye­mek­ha­ne­ye çev­ril­me­si zor ol­ma­sa gerek!
Okul bah­çe­le­ri: Bazı okul­la­rı­mı­zın bah­çe­le­ri yağ­mur ya­ğın­ca sular için­de ka­lı­yor. Bunu geçen yıl Namık Kemal Or­ta­oku­lu’nda ya­şa­dık. Bu yıl da gör­dü­ğü­müz, yağ­mur yağ­dı­ğın­da Şehit Üs­teğ­men İbra­him Aba­noz Li­se­si gi­ri­şi sular al­tın­da ka­lı­yor. Bu se­bep­le öğ­ren­ci­ler, ya­ğış­lı ha­va­lar­da öğ­ret­men­le­re ait üst gi­ri­şi kul­lan­mak zo­run­da kal­mak­ta­dır­lar. Hal­bu­ki basit bir ça­lış­may­la bahçe ve gi­ri­şi sular al­tın­da kal­mak­tan kur­ta­rı­la­bi­lir. 
Sırt çan­ta­la­rı: Ço­cuk­lar, her gün sırt çan­ta­la­rın­da­ki ağır­lık al­tın­da ezil­mek­te­dir­ler. Ka­ri­ka­tü­rist Ho­ca­mız Salih Kü­tük­çü’nün bu haf­ta­ki çiz­di­ği ka­ri­ka­tür­de­ki gibi ha­ma­la ben­ze­mek­te­dir­ler. Ço­cuk­la­rın sı­nıf­la­rı ve sı­ra­la­rı hep aynı... Kitap ve def­ter­le­ri hep sı­nıf­ta kalsa ve ço­cuk­lar eve yal­nız­ca ders ça­lış­mak zo­run­da ol­duk­la­rı def­ter ve ki­tap­la­rı ge­tir­se­ler…
Adab-ı mu­aşe­ret ku­ral­la­rı: İlk ders de­mok­ra­si’den sonra ikin­ci ve daimi ders, insan ol­ma­nın ge­rek­le­ri­ni öğ­ret­mek­tir. Me­se­la:
-Oto­mo­bil kul­la­nan­la­rın ya­ya­la­ra ön­ce­lik ver­me­si ve bunun yaya kal­dı­rı­mı olan yer­ler­de zaten kural ol­du­ğu…
-Oto­mo­bil kul­la­nan­la­rın se­lam­laş­mak için kor­na­ya bas­ma­ma­la­rı, özel­lik­le okul-has­ta­ne gibi yer­ler­de gü­rül­tü kir­li­li­ği yap­ma­ma­la­rı,
-Yol tı­kan­dı­ğın­da en sağ­dan, em­ni­yet şe­ri­din­den erken geç­me­ye ça­lı­şa­rak diğer sü­rü­cü­le­rin hak­la­rı­na te­ca­vüz et­me­me­le­ri ge­rek­li­li­ği,
-Top­lu­ma ait yer­le­rin ki­şi­sel mal gibi işgal edil­me­me­si,
-Yer­le­re tü­kü­rül­me­me­si, çöp atıl­ma­ma­sı,
-El­ler cepte yü­rün­me­me­si, 
-Özel­lik­le ka­dın­la­rın so­kak­ta si­ga­ra iç­me­me­si, sakız çiğ­ne­me­me­si,
-Baş­ka­la­rı­nın ku­su­ruy­la dalga ge­çil­me­me­si, alay edil­me­me­si,
-Dü­ğün-ce­na­ze gibi top­lum­sal ce­mi­yet­le­re ka­tıl­ma­la­rı ve bu­ra­da­ki dav­ra­nış şe­kil­le­ri­nin dü­zen­len­me­si,
-Kal­dı­rı­ma araç park edil­me­me­si, bu­ra­yı tı­ka­ya­cak şe­kil­de ka­pa­tıp soh­bet edil­me­me­si,
-Te­le­fon­la ko­nuş­ma adabı, ara­ya­nın önce ken­di­si­ni ta­nıt­ma­sı, yan­lış ara­nıl­dı­ğın­da özür di­len­me­si,
-Özel­lik­le hata ya­pıl­dı­ğın­da özür di­len­me­si,
-Ök­sü­rür­ken, hap­şı­rır­ken ağzın ka­pa­tıl­ma­sı,
-Ye­mek yer­ken, ağız ka­pa­lı ola­rak çiğ­nen­me­si, kar­şı­sın­da­ki in­sa­nın iş­ta­hı­nı ka­çı­ra­cak şe­kil­de yemek ye­me­me­si,
-Sıra ge­rek­ti­ren yer­ler­de sı­ra­ya gi­ril­me­si, araya kay­nak ya­pa­rak kur­naz­lık edil­me­me­si, baş­ka­la­rı­nın hak­la­rı­na say­gı­lı olun­ma­sı,
-Bir ko­nu­yu tar­tı­şır­ken, se­si­ni yük­selt­me­me­si, kar­şı­sın­da­ki­ne de söz hakkı ta­nı­ma­sı,
-Kom­şu­da ce­na­ze var­ken mü­zi­ğin se­si­nin kı­sıl­ma­sı, hatta açıl­ma­ma­sı… Araba kul­la­nır­ken mü­zi­ğin yük­sek sesle açıl­ma­ma­sı,
-Ara­ba­yı park eder­ken tra­fi­ği ak­sat­ma­ya­cak şe­kil­de park et­me­yi, du­rak­la­ra park et­me­me­yi,
-Top­lu ta­şı­ma araç­la­rın­da yaş­lı­la­ra, ha­mi­le­le­re yer ve­ril­me­si, 
-Sa­bah 10’dan önce, akşam 10’dan sonra te­le­fon­la ara­yıp ra­hat­sız edil­me­me­si,
-Hay­van­la­rı sev­me­yi, on­la­ra yi­yecek ver­me­yi, yi­yecek ve­rir­ken or­ta­lı­ğa çöp dök­me­me­yi,
-Se­lam­laş­ma­yı, güler yüzlü ol­ma­yı…Vb….
Öğ­re­tin, sev­gi­li öğ­ret­men­le­rim. 
ÇÖP DÖK­MEYİNİZ (ULAN)
Deniz ke­na­rın­da, dere ke­nar­la­rın­da, pik­nik yer­le­rin­de çöp­le­ri­ni da­ğı­tıp top­la­ma­dan giden bir mil­let olduk. Ma­ale­sef aynı yere tek­rar git­ti­ği­miz­de de şi­ka­yet edi­yo­ruz. Peki, bunu kim dü­zel­tecek?
Be­le­di­ye te­miz­lik ekip­le­ri bir yere kadar… Ama yer­le­re çöp at­ma­nın da suç ol­du­ğu­nu bi­le­lim. 
Benim bir tek­li­fim var, Hal­kın sık uğ­ra­dı­ğı, ka­la­ba­lık olan yer­ler­de­ki mo­be­se ka­me­ra­lar­da yere çöp atan­lar tes­pit edil­sin ve hak­la­rın­da cezai işlem ya­pıl­sın.
Me­se­la, ka­pa­lı alan kent mey­da­nın­da… Mil­let, si­ga­ra­sı­nı içi­yor, ağaç­la­rın, çi­çek­le­rin di­bi­ne atı­yor. Fe­ne­rin ol­du­ğu yerde balık tut­ma­ya ge­len­ler, yi­ye­cek­le­ri­nin sa­rı­lı ol­du­ğu am­ba­laj­la­rı or­ta­ya atı­yor. 
Te­miz­lik iman­dan­dır di­yo­ruz ya, so­nu­ca ba­kar­sak, bizde iman ek­sik­li­ği var!
GÖBEĞİNİ EVDE BIRAK
Sev­gi­li Mü­dü­rü­müz, beni her gör­dü­ğün­de ta­kı­lı­yor, “Evden çı­kar­ken gö­be­ği­ni evde bırak” diye. İşin ga­ri­bi, bu mü­dü­rü­müz de en az benim kadar gö­bek­li! Biz bunun için az mas­raf et­me­dik yani!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 936