SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • ÖLDÜREN DE ZEVK ALIYOR SEVEN DE...!

ÖLDÜREN DE ZEVK ALIYOR SEVEN DE...!


   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si­nin or­ga­ni­zas­yo­nuy­la güzel bir şey ger­çek­leş­miş; il­ko­kul öğ­ren­ci­le­ri ile Köpek Ba­rı­na­ğı ge­zi­si... Güzel de olmuş. Bir­çok ço­cu­ğun köpek ve hay­van sev­gi­si­ni bi­li­yo­ruz. Ama hay­van­lar­dan kor­kan, nef­ret eden, öl­dür­me iç­gü­dü­sü ağır basan ne­sil­ler ye­ri­ne, seven, ye­tiş­ti­ren, bes­le­yen genç­ler ye­tiş­ti­re­lim. Hay­van­la­rı sev­me­yen in­san­la­rı hiç sev­mez!
   Bu sabah, ke­di­den kor­kan çocuk gör­düm. Çocuk ke­di­ye ba­ka­rak yü­rü­yün­ce kedi de ona ba­ka­rak iler­li­yor, korku ar­tı­yor­du. Bir kedi bile sev­me­yen bir aile..! Hele köpek gö­rün­ce donup kalan, aşırı kor­kan in­san­lar o kadar çok ki..!
   Sığır gö­rün­ce kor­kan, kaçan ço­cuk­lar gör­düm. Benim de ço­cuk­la­rım­dan biri kor­kup ka­çı­yor­du. Hay­va­nın bir şey yap­ma­ya­ca­ğı­nı öğ­ret­tim, se­ve­rek...
   Ka­rın­ca yu­va­la­rı­nı, kuş yu­va­la­rı­nı bo­za­rak ye­ti­şen bir nesil olduk. Av tü­fe­ği­ni kapıp dağda taşta kuş, tav­şan, kek­lik bı­rak­ma­yan bir ne­sil­den kuş­la­rı sev­me­si­ni bek­le­ye­me­yiz. Kuş­la­rı sev­me­yen bir nes­lin de bah­çe­ye ot ilacı ata­rak kuş­la­rın yaşam ala­nı­nı kı­sıt­la­dı­ğı­mı­zı da an­la­ta­ma­yız. Kuş kal­ma­dı et­ra­fı­mız­da kuş, siv­ri­si­nek­le­ri yiyen, bö­cek­le­ri kurt­la­rı te­miz­le­yen kuş­lar yok!
   Yine bu sabah Ka­ra­su-Kay­nar­ca yo­lun­da, 30-35 do­mu­zu ezmiş bir sü­rü­cü... Ara­cı­nın ka­por­ta­sı­nın ya­mul­ma­sı­nı, far­la­rın kı­rıl­ma­sı­nı göze ala­rak domuz sü­rü­sü içe­ri­si­ne dalan sü­rü­cü­de­ki hay­van nef­re­ti­ni an­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum da..! Kasıt ol­ma­sa, ya yana kaçar ya da frene ba­sar­dı. Hadi ölen­ler neyse de sağ kalıp can çe­ken­le­re de mi acı­ma­dın be adam! Bazı sü­rü­cü­ler, kö­pek­le­rin üs­tü­ne sü­rü­yor, til­ki­le­rin üs­tü­ne sü­rü­yor. Hatta ge­lin­cik gör­düm yolda, ezil­miş! 
   Yı­lan­la­rı dahi zevk için öl­dü­rü­yo­ruz. Hatta gör­dü­ğü­müz yı­la­nı öl­dür­me dür­tü­sü var ru­hu­muz­da. Hal­bu­ki o hay­van­la­rın tarla fa­re­le­ri­nin ço­ğal­ma­sı­nı ön­le­di­ği­ni ço­ğu­muz bi­li­yo­ruz...
   Ba­zı­la­rı yine zevk için sürek avı ya­pı­yor, do­muz­lar için! Bi­li­yo­ruz, za­rar­lı hay­van... Mısır tar­la­la­rı­na, fın­dık bah­çe­le­ri­ne zarar ve­ri­yor. Ama biz daha be­te­ri­ni ya­pı­yo­ruz, zevk için ca­nı­nı alı­yo­ruz. Bari bir or­ga­ni­zas­yon yapın da etini de­ğer­len­di­rin, tu­riz­min ağır­lık ka­zan­dı­ğı böl­ge­le­re gön­de­rin!
   Ya­ban­cı de­niz­ler­de­ki, göl ve de­re­ler­de­ki balık sü­rü­le­ri­ni gö­rün­ce im­re­ni­yo­ruz değil mi? O ne bol­luk öyle... Peki bizim su­lar­da neden balık yok? Ağla, ol­tay­la ya­ka­la­nan ba­lık­lar hadi neyse de, di­na­mit­le balık av­la­dı bizim nesil. Kireç döküp tüm ba­lık­la­rı ya­ka­la­dı. Ba­lı­ko­tu, ceviz ka­bu­ğu, zehir attık. De­re­nin su­la­rı­nı su mo­to­ruy­la çekip balık av­la­dı bir kıs­mı­mız. 
   Şimdi bile su altı ra­dar­la­rıy­la ba­lı­ğı bulup ka­ça­cak yer bı­rak­mı­yo­ruz. Hal­bu­ki su altı ra­dar­la­rı satan ül­ke­ler bile ken­di­le­ri kul­la­na­mı­yor bu alet­le­ri. Fazla tut­tu­ğu­muz ba­lık­la­rı hay­van yemi ola­rak kul­lan­dık, ge­lecek ne­sil­le­ri dü­şün­me­den!
   Ulu­or­ta hay­van kes­tik, kur­ban diye, ço­cuk­la­rın gözü önün­de. Ka­nı­nı sür­dük ço­cuk­la­rı­mı­zın al­nı­na, be­la­lar­dan uzak kal­sın diye. Hay­van öl­dür­me­nin kut­sal bir görev, hak ol­du­ğu­na inan­dı ço­cuk­lar! 
   Bu yüz­den çok önem­li, il­ko­kul ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­rın köpek ba­rı­na­ğın­da­ki hay­van­la­rı sev­me­si... Bah­çem­de iri bir köpek var av kö­pe­ği cinsi... Or­ta­okul ço­cuk­la­rı öğle pay­do­sun­da gelip oy­nu­yor­lar. O iri hay­van­la oy­na­ma­nın, ar­ka­daş ol­ma­nın, hük­met­me­nin key­fi­ni çı­ka­rı­yor­lar.
   Yine Ka­ra­su Be­le­di­ye­si­’nin meyve ağaç­la­rıy­la dolu bir park ya­pa­ca­ğı­nı oku­muş­tum. Çok zor bir proje... Meyve ye­tiş­tir­mek değil, onu ko­ru­mak zor olan... Meyve top­la­ma kav­ga­sı, ço­cuk­la­rın ağaç­tan düşme ih­ti­ma­li, yasal so­rum­lu­luk da ge­rek­ti­ri­yor. Köy­ler­de, yol ke­nar­la­rın­da gör­dü­ğü­müz çeşit çeşit meyve ağaç­la­rı­na do­ku­nan yok. Za­man­la park­ta­ki ağaç­lar da umur­san­ma­ya­cak uma­rım. Mey­ve­le­ri ta­nı­ma­yan nesil ye­tiş­ti. Uma­rım her çeşit meyve ve çe­şit­le­ri yer alır ve bu kam­pan­ya­ya va­tan­daş­lar da des­tek verir. Gör­dü­ğü ağacı kesme iç­gü­dü­sün­de­ki ço­cuk­la­rı­mız, meyve ağacı dik­me­ye öze­ne­cek­ler­dir. Beton seven ye­ri­ne yeşil seven genç­lik oluş­sun artık.
İMARDA SON HAF­TA­LAR
   Her işi­mi­zi son ana bı­rak­ma­ya alış­kın bir top­lu­muz. Gün­ler azal­dık­ça panik de ar­tı­yor ve uza­tı­la­ca­ğı­na kesin gö­züy­le bı­ra­kı­lı­yor. Malum, Bu ay so­nun­da mü­ra­ca­at­lar bi­ti­yor. Ödeme için yıl­so­nu­na kadar süre var ama mil­let­te para yok. Kay­det­ti­rip öde­ye­me­yecek bir­çok insan var!
   Ve hala imar ba­rı­şı­nın ne işe ya­ra­dı­ğı­nı bil­me­yen­ler... Özel­lik­le köy yer­le­rin­de, ev­le­ri­nin imar ba­rı­şı­na girip gir­me­ye­ce­ği­ni so­ran­lar var. Ta­pu­su­da "ahşap ev ve bah­çe­si" diye ka­yıt­lı olan­la­rın evi için bir şey yap­ma­sı­na gerek yok. Tabii yıkıp 3 katlı be­to­nar­me bina dik­me­diy­se...
   Evine ilave kat çı­kan­lar, ya­nı­na ek oda ya da garaj ya­pan­lar, sun­dur­ma ya­pan­lar, çatı katı ya­pan­lar mü­ra­ca­at et­me­li. Fın­dık­lı­ğı­na ku­lü­be ya­pan­lar, tar­la­sı­na ba­ra­ka ya­pan­lar da aftan fay­da­la­na­bi­lir, fın­dık­lık ya da tar­la­nın ta­pu­su ol­ma­sa da... Yeter ki arazi baş­ka­sı­nın adına ka­yıt­lı ol­ma­sın!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 182