SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019

Olmasa da olurmuş!


   Kime sor­sam “Baş­kan­dan mem­nun mu­su­nuz?” diye, “Baş­kan mı var?” ce­va­bı alı­yo­rum. “Baş­kan­lık mı ya­pı­yor ki!” ce­va­bı­na ek­li­yor­lar hemen; “Her­ke­se mavi bon­cuk da­ğı­tıp kim­se­nin işini yap­mı­yor ki” ce­va­bı­nı alı­yo­rum. 
   Ya­nıl­dık­la­rı nok­ta­lar var. İşini gör­dü­ğü in­san­lar, hiz­met alan va­tan­daş­la­rı­mız var.
   Me­se­la; 
45 Mil­yon­luk ihale yapıp bir mü­te­ah­hi­di­mi­zi ihya etti. Gerçi mü­te­ah­hit bizim değil ama mü­te­ah­hit­ten işi alıp ta­şe­ron ola­rak işi da­ğı­ta­cak kişi, Baş­ka­nın hiz­met al­ma­yı sev­di­ği bir hem­şe­ri­miz. Eğer Ba­kan­lık iptal etmez, CHP’nin mah­ke­me­ye ver­me­si so­nuç­suz ka­lır­sa, acil afet yar­dı­mın­dan ki­lit­li parke taşı ve top sa­ha­sı gibi hiz­met­ler ala­bi­le­ce­ğiz!
   Sa­kar­ya ke­na­rı­na yine Baş­ka­nın mü­sa­ade et­ti­ği ki­şi­ler çay bah­çe­si aça­rak yine va­tan­da­şa hiz­met ve­ri­le­bi­li­yor. Allah’tan kı­yı-ke­nar çiz­gi­si filan de­ni­le­rek mah­ke­me­ye verip ba­şı­nı ağ­rı­tan yok! Hem zaten se­çim­den önce söz ver­me­miş miydi, bu­ra­ya rek­re­as­yon alanı ku­ra­cak! Siz­ler de mü­ra­ca­at edin, belki alır­sı­nız.   Yal­nız söy­le­ye­yim, tek şart alkol sa­tıl­ma­ma­sı. Haram ol­du­ğu için ona mü­sa­ade edil­mi­yor, ancak Tüm Ka­ra­su Hal­kı­na ait olan yer­le­ri ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­dan ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ver­mek haram değil!
   Ben­zer bir hiz­met de, Kü­çük­bo­ğaz gölü ke­na­rı… Bir­kaç işa­da­mı­mı­za düğün sa­lo­nu yap­ma­sı için ge­rek­li mü­sa­ade ve­ril­miş olup do­ğa­nın gü­zel­li­ği­nin bo­zul­ma­sı­na mü­sa­ade edil­di. Va­tan­daş tam da gölün üze­rin­de sa­yı­la­bi­lecek bir şe­kil­de düğün sa­lo­nu yapıp is­ter­se çay-kah­ve ve yemek keyfi ya­pa­bi­li­yor! Kı­yı-ke­nar nedir ki! Hem zaten lon­goz­da gölün üze­ri­ne bile ba­ra­ka ya­pıl­mış­tı, Kü­çük­bo­ğa­za ya­pıl­sa ne olur ki! Plan­sız, pro­je­siz, ruh­sat­sız!
   Ga­zi­no­lar böl­ge­si zaten hak ge­ti­re… Ma­sa­ya yum­ru­ğu­nu vuran, ga­zi­no ye­ri­ni kaptı. İhale yok, tapu yok, söz­leş­me yok, proje yok, yapı kul­lan­ma ruh­sa­tı yok! İşin tu­ha­fı, şi­ka­yet­çi olup mah­ke­me­ye veren de yok! Ha­zi­ne­ye ait ara­zi­nin üze­rin­de ya­pı­lan bi­na­lar da ha­zi­ne­nin in­sa­fı­na kal­mış! Mal Mü­dür­lü­ğü, bo­şal­tın diye ic­ra­ya verse, gör sen cüm­bü­şü…
   Tra­fik için plan­lan­mış so­kak­lar gasp edil­miş, Park eden­den haraç alı­nı­yor. Sanki bir emeği var­mış gibi. Yar­gı­tay’ın, “Yol­lar oto­park ola­rak kul­la­nı­la­maz” ka­ra­rı­na kar­şı­lık kim­se­nin mah­ke­me­ye ver­di­ği yok. Ama her­kes şi­ka­yet­çi. Ha, top­la­nan para, o so­kak­ta iş yapan ve fiş kesen ki­şi­nin ay­lı­ğı­na yet­mi­yor, orası ayrı. Sanki ara­ba­sı olan­dan alıp işsiz ka­la­na ver­mek gibi bir şey... Mo­dern Robin Hood… 
   Kum­sal­da bir çok va­tan­da­şın bi­na­sı ve iş­ye­ri yı­kı­lıp yeni bi­ri­le­ri­ne tah­sil edil­di. Tamam, onu bi­li­yo­ruz, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ciddi ihale ede­rek pa­zar­lı­yor. Peki va­tan­da­şın mağ­dur ol­ma­ma­sı için hangi gay­ret gös­te­ril­di?
   Pa­zar­ye­ri önün­de­ki oto­par­ka çi­çek­çi dük­ka­nı ya­pıl­ma­sı için de izin ve­ril­di, hem de 2 tane. Yı­ka­ma yağ­la­ma te­si­si de… Fuar da dü­zen­le­ne­bi­lir is­te­ni­lir­se, trak­tör da sa­tı­lır. Pazar ye­rin­den yer ala­ma­yan ve tez­gah açmak is­te­yen­le­re yer de ve­ri­lir. Bu iş için ihale filan ge­rek­mez, ha­tır­lı gö­nül­lü dost­la­rın araya ko­nul­ma­sı yeter. (Not: Bu fur­ya­da biz de bir ga­ze­te stan­dı ola­rak büfe kur­mak için di­lek­çe ver­dik. Hani ne olur ne olmaz, ya tu­tar­sa he­sa­bı… Di­lek­çe­mi­ze ne cevap ve­ril­di, ne de yer ve­ril­di. Bu ko­nu­da Baş­kan­dan haber bek­li­yo­ruz!)
   Bu­ra­da, özel­lik­le Pa­zar­te­si gün­le­ri büyük park so­ru­nu var. Özel­lik­le bu hafta, siren ses­le­ri içi­mi­zi ür­pert­ti. Bir­çok aile gibi biz de am­bu­lans sanıp ço­cuk­la­rı­mı­zı ara­ya­rak ne­re­de ol­duk­la­rı­nı sor­duk. Meğer tra­fik po­li­si, yolu tra­fi­ğe açmak için siren ça­lı­yor­muş. 
   Yüze yakın pa­zar­cı kam­yo­nu var. Her kam­yon park edil­di­ğin­de ciddi bü­yük­lük­te alan kap­lı­yor. Pa­zar­ye­ri önün­de­ki gasp edi­len yer de yet­mez as­lın­da bun­la­rın park et­me­si­ne. Akıl­lı, ciddi ve hiz­met gör­mek is­te­yen bir be­le­di­ye olsa, pa­zar­ye­ri ar­ka­sın­da henüz in­şa­at ya­pıl­ma­mış alan­la­rı ka­mu­laş­tır­ma yapar ve pa­zar­cı araç­la­rı­na tah­sis eder. Yarın bu­ra­la­ra da in­şa­at ya­pıl­dı­ğın­da, par edecek yer bu­lu­na­ma­ya­cak. Çok geç ka­lın­ma­ma­lı di­ye­ce­ğim ama… Ken­din söyle ken­din işit!
   Dört­yol, Be­le­di­ye­nin Ka­ra­yol­la­rı’ndan bir ta­le­bi olmuş mudur acaba?. Hangi yön­den gi­der­sen git, ışık­la­ra ta­kı­lıp da­ki­ka­lar­ca bek­li­yo­ruz. Buna ben­zer bir kav­şak, Ada­pa­za­rı eski ter­mi­nal sa­pa­ğın­da vardı. Bü­yük­şe­hir, akıl­lı bir dü­zen­le­mey­le ora­dan ışık­la­rı kal­dır­dı ve döner kav­şak yaptı. Arı­ko­va­nı gibi tra­fik olan bir kav­şak nasıl dü­zen­le­nir, bir gidin görün. Hani mu­hak­kak gör­müş­sü­nüz­dür de uy­gu­la­ma­yı de­ne­yin. 
   Baş­kan­lık yap­mak, ini­si­ya­tif kul­lan­mak­tır. “Ya­pa­rız abi”, “Hal­le­de­riz abi” “Bir ba­ka­yım abi” de­mek­le size ve­ri­len sü­re­yi topu taca ata­rak bi­tir­di­niz. Ya­pa­ma­dı­ğı­nız ya da yap­ma­yı dü­şün­me­di­ği­niz iş­ler­de topu mü­dür­le­ri­ni­ze at­tı­nız. Kos­ko­ca Yazı İşleri Mü­dü­rü, “O işi ya­pa­mam, onun için pro­to­kol ha­zır­la­mam lazım” der mi yahu!
   Ön­ce­ki Baş­kan­dan dev­re­di­len Kül­tür Mer­ke­zi in­şa­atı­nın pro­je­le­ri ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yip dur­du­nuz. O pro­je­nin ek­sik­le­ri­ni ta­mam­la­ma­yı ta­ah­hüt et­miş­tim, kar­şı­lı­ğın­da sa­de­ce su bor­cu­mun si­lin­me­si­ni is­te­miş­tim. Yani 15.000 Li­ra­lık hiz­met kar­şı­lı­ğı sa­de­ce 7.000 Lira tek­lif ettim. Mü­dü­rü­nüz yine pro­to­kol­le uğ­ra­şa­ma­dı!
   Ön­ce­ki dö­nem­de­ki mü­te­ah­hit ha­ta­la­rı­na ke­si­len para ce­za­la­rı ile il­gi­li ta­ra­fı­ma yazı yaz­dı­nız, “Ke­si­len ce­za­yı öde­yin ya da mal be­ya­nın­da bu­lu­nun” diye. “Üze­ri­me ka­yıt­lı bir mal yok, sa­de­ce emek­li ma­aşım var” şek­lin­de­ki be­ya­nım üze­ri­ne de “Olsun, bu pa­ra­yı öde­ye­cek­si­niz” gibi saçma bir ce­va­bı her­hal­de hiç­bir be­le­di­ye ver­mez. (Bun­la­rı, sa­de­ce ken­dim­den örnek ol­du­ğu için ve­ri­yo­rum. Yoksa bun­lar gibi on­lar­ca örnek var!)
   Ön­ce­ki Be­le­di­ye­nin yap­tı­ğı yol­la­rı bile tamir ede­mi­yor­su­nuz. Bü­yük­şe­hir’e ait cad­de­nin ki­lit­ta­şı kap­lan­ma­sı işi, Ka­ra­su’ya hiz­met midir? Yoksa ki­lit­ta­şı kap­la­ma­nın al­tın­da bir hin­lik mi var? Biz, on­la­rın yap­tı­ğı ic­ra­atı eleş­ti­ri­yor­duk, ama sizi eleş­ti­re­mi­yo­ruz.   Çünkü yap­tı­ğı­nız doğru dü­rüst bir ic­ra­atı­nız bile yok! 
   Hani, ol­ma­say­dı­nız da olur­muş!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 978