Olmasa da olurmuş!


   Kime sor­sam “Baş­kan­dan mem­nun mu­su­nuz?” diye, “Baş­kan mı var?” ce­va­bı alı­yo­rum. “Baş­kan­lık mı ya­pı­yor ki!” ce­va­bı­na ek­li­yor­lar hemen; “Her­ke­se mavi bon­cuk da­ğı­tıp kim­se­nin işini yap­mı­yor ki” ce­va­bı­nı alı­yo­rum. 
   Ya­nıl­dık­la­rı nok­ta­lar var. İşini gör­dü­ğü in­san­lar, hiz­met alan va­tan­daş­la­rı­mız var.
   Me­se­la; 
45 Mil­yon­luk ihale yapıp bir mü­te­ah­hi­di­mi­zi ihya etti. Gerçi mü­te­ah­hit bizim değil ama mü­te­ah­hit­ten işi alıp ta­şe­ron ola­rak işi da­ğı­ta­cak kişi, Baş­ka­nın hiz­met al­ma­yı sev­di­ği bir hem­şe­ri­miz. Eğer Ba­kan­lık iptal etmez, CHP’nin mah­ke­me­ye ver­me­si so­nuç­suz ka­lır­sa, acil afet yar­dı­mın­dan ki­lit­li parke taşı ve top sa­ha­sı gibi hiz­met­ler ala­bi­le­ce­ğiz!
   Sa­kar­ya ke­na­rı­na yine Baş­ka­nın mü­sa­ade et­ti­ği ki­şi­ler çay bah­çe­si aça­rak yine va­tan­da­şa hiz­met ve­ri­le­bi­li­yor. Allah’tan kı­yı-ke­nar çiz­gi­si filan de­ni­le­rek mah­ke­me­ye verip ba­şı­nı ağ­rı­tan yok! Hem zaten se­çim­den önce söz ver­me­miş miydi, bu­ra­ya rek­re­as­yon alanı ku­ra­cak! Siz­ler de mü­ra­ca­at edin, belki alır­sı­nız.   Yal­nız söy­le­ye­yim, tek şart alkol sa­tıl­ma­ma­sı. Haram ol­du­ğu için ona mü­sa­ade edil­mi­yor, ancak Tüm Ka­ra­su Hal­kı­na ait olan yer­le­ri ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­dan ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ver­mek haram değil!
   Ben­zer bir hiz­met de, Kü­çük­bo­ğaz gölü ke­na­rı… Bir­kaç işa­da­mı­mı­za düğün sa­lo­nu yap­ma­sı için ge­rek­li mü­sa­ade ve­ril­miş olup do­ğa­nın gü­zel­li­ği­nin bo­zul­ma­sı­na mü­sa­ade edil­di. Va­tan­daş tam da gölün üze­rin­de sa­yı­la­bi­lecek bir şe­kil­de düğün sa­lo­nu yapıp is­ter­se çay-kah­ve ve yemek keyfi ya­pa­bi­li­yor! Kı­yı-ke­nar nedir ki! Hem zaten lon­goz­da gölün üze­ri­ne bile ba­ra­ka ya­pıl­mış­tı, Kü­çük­bo­ğa­za ya­pıl­sa ne olur ki! Plan­sız, pro­je­siz, ruh­sat­sız!
   Ga­zi­no­lar böl­ge­si zaten hak ge­ti­re… Ma­sa­ya yum­ru­ğu­nu vuran, ga­zi­no ye­ri­ni kaptı. İhale yok, tapu yok, söz­leş­me yok, proje yok, yapı kul­lan­ma ruh­sa­tı yok! İşin tu­ha­fı, şi­ka­yet­çi olup mah­ke­me­ye veren de yok! Ha­zi­ne­ye ait ara­zi­nin üze­rin­de ya­pı­lan bi­na­lar da ha­zi­ne­nin in­sa­fı­na kal­mış! Mal Mü­dür­lü­ğü, bo­şal­tın diye ic­ra­ya verse, gör sen cüm­bü­şü…
   Tra­fik için plan­lan­mış so­kak­lar gasp edil­miş, Park eden­den haraç alı­nı­yor. Sanki bir emeği var­mış gibi. Yar­gı­tay’ın, “Yol­lar oto­park ola­rak kul­la­nı­la­maz” ka­ra­rı­na kar­şı­lık kim­se­nin mah­ke­me­ye ver­di­ği yok. Ama her­kes şi­ka­yet­çi. Ha, top­la­nan para, o so­kak­ta iş yapan ve fiş kesen ki­şi­nin ay­lı­ğı­na yet­mi­yor, orası ayrı. Sanki ara­ba­sı olan­dan alıp işsiz ka­la­na ver­mek gibi bir şey... Mo­dern Robin Hood… 
   Kum­sal­da bir çok va­tan­da­şın bi­na­sı ve iş­ye­ri yı­kı­lıp yeni bi­ri­le­ri­ne tah­sil edil­di. Tamam, onu bi­li­yo­ruz, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ciddi ihale ede­rek pa­zar­lı­yor. Peki va­tan­da­şın mağ­dur ol­ma­ma­sı için hangi gay­ret gös­te­ril­di?
   Pa­zar­ye­ri önün­de­ki oto­par­ka çi­çek­çi dük­ka­nı ya­pıl­ma­sı için de izin ve­ril­di, hem de 2 tane. Yı­ka­ma yağ­la­ma te­si­si de… Fuar da dü­zen­le­ne­bi­lir is­te­ni­lir­se, trak­tör da sa­tı­lır. Pazar ye­rin­den yer ala­ma­yan ve tez­gah açmak is­te­yen­le­re yer de ve­ri­lir. Bu iş için ihale filan ge­rek­mez, ha­tır­lı gö­nül­lü dost­la­rın araya ko­nul­ma­sı yeter. (Not: Bu fur­ya­da biz de bir ga­ze­te stan­dı ola­rak büfe kur­mak için di­lek­çe ver­dik. Hani ne olur ne olmaz, ya tu­tar­sa he­sa­bı… Di­lek­çe­mi­ze ne cevap ve­ril­di, ne de yer ve­ril­di. Bu ko­nu­da Baş­kan­dan haber bek­li­yo­ruz!)
   Bu­ra­da, özel­lik­le Pa­zar­te­si gün­le­ri büyük park so­ru­nu var. Özel­lik­le bu hafta, siren ses­le­ri içi­mi­zi ür­pert­ti. Bir­çok aile gibi biz de am­bu­lans sanıp ço­cuk­la­rı­mı­zı ara­ya­rak ne­re­de ol­duk­la­rı­nı sor­duk. Meğer tra­fik po­li­si, yolu tra­fi­ğe açmak için siren ça­lı­yor­muş. 
   Yüze yakın pa­zar­cı kam­yo­nu var. Her kam­yon park edil­di­ğin­de ciddi bü­yük­lük­te alan kap­lı­yor. Pa­zar­ye­ri önün­de­ki gasp edi­len yer de yet­mez as­lın­da bun­la­rın park et­me­si­ne. Akıl­lı, ciddi ve hiz­met gör­mek is­te­yen bir be­le­di­ye olsa, pa­zar­ye­ri ar­ka­sın­da henüz in­şa­at ya­pıl­ma­mış alan­la­rı ka­mu­laş­tır­ma yapar ve pa­zar­cı araç­la­rı­na tah­sis eder. Yarın bu­ra­la­ra da in­şa­at ya­pıl­dı­ğın­da, par edecek yer bu­lu­na­ma­ya­cak. Çok geç ka­lın­ma­ma­lı di­ye­ce­ğim ama… Ken­din söyle ken­din işit!
   Dört­yol, Be­le­di­ye­nin Ka­ra­yol­la­rı’ndan bir ta­le­bi olmuş mudur acaba?. Hangi yön­den gi­der­sen git, ışık­la­ra ta­kı­lıp da­ki­ka­lar­ca bek­li­yo­ruz. Buna ben­zer bir kav­şak, Ada­pa­za­rı eski ter­mi­nal sa­pa­ğın­da vardı. Bü­yük­şe­hir, akıl­lı bir dü­zen­le­mey­le ora­dan ışık­la­rı kal­dır­dı ve döner kav­şak yaptı. Arı­ko­va­nı gibi tra­fik olan bir kav­şak nasıl dü­zen­le­nir, bir gidin görün. Hani mu­hak­kak gör­müş­sü­nüz­dür de uy­gu­la­ma­yı de­ne­yin. 
   Baş­kan­lık yap­mak, ini­si­ya­tif kul­lan­mak­tır. “Ya­pa­rız abi”, “Hal­le­de­riz abi” “Bir ba­ka­yım abi” de­mek­le size ve­ri­len sü­re­yi topu taca ata­rak bi­tir­di­niz. Ya­pa­ma­dı­ğı­nız ya da yap­ma­yı dü­şün­me­di­ği­niz iş­ler­de topu mü­dür­le­ri­ni­ze at­tı­nız. Kos­ko­ca Yazı İşleri Mü­dü­rü, “O işi ya­pa­mam, onun için pro­to­kol ha­zır­la­mam lazım” der mi yahu!
   Ön­ce­ki Baş­kan­dan dev­re­di­len Kül­tür Mer­ke­zi in­şa­atı­nın pro­je­le­ri ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yip dur­du­nuz. O pro­je­nin ek­sik­le­ri­ni ta­mam­la­ma­yı ta­ah­hüt et­miş­tim, kar­şı­lı­ğın­da sa­de­ce su bor­cu­mun si­lin­me­si­ni is­te­miş­tim. Yani 15.000 Li­ra­lık hiz­met kar­şı­lı­ğı sa­de­ce 7.000 Lira tek­lif ettim. Mü­dü­rü­nüz yine pro­to­kol­le uğ­ra­şa­ma­dı!
   Ön­ce­ki dö­nem­de­ki mü­te­ah­hit ha­ta­la­rı­na ke­si­len para ce­za­la­rı ile il­gi­li ta­ra­fı­ma yazı yaz­dı­nız, “Ke­si­len ce­za­yı öde­yin ya da mal be­ya­nın­da bu­lu­nun” diye. “Üze­ri­me ka­yıt­lı bir mal yok, sa­de­ce emek­li ma­aşım var” şek­lin­de­ki be­ya­nım üze­ri­ne de “Olsun, bu pa­ra­yı öde­ye­cek­si­niz” gibi saçma bir ce­va­bı her­hal­de hiç­bir be­le­di­ye ver­mez. (Bun­la­rı, sa­de­ce ken­dim­den örnek ol­du­ğu için ve­ri­yo­rum. Yoksa bun­lar gibi on­lar­ca örnek var!)
   Ön­ce­ki Be­le­di­ye­nin yap­tı­ğı yol­la­rı bile tamir ede­mi­yor­su­nuz. Bü­yük­şe­hir’e ait cad­de­nin ki­lit­ta­şı kap­lan­ma­sı işi, Ka­ra­su’ya hiz­met midir? Yoksa ki­lit­ta­şı kap­la­ma­nın al­tın­da bir hin­lik mi var? Biz, on­la­rın yap­tı­ğı ic­ra­atı eleş­ti­ri­yor­duk, ama sizi eleş­ti­re­mi­yo­ruz.   Çünkü yap­tı­ğı­nız doğru dü­rüst bir ic­ra­atı­nız bile yok! 
   Hani, ol­ma­say­dı­nız da olur­muş!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1074