Organize Sanayi


Yeri ve in­şa­atı tüm tar­tış­ma­la­ra rağ­men ta­mam­lan­dı. Tar­tış­ma­lar, Şehre yakın ol­ma­sı ve ge­niş­le­me im­ka­nı bu­lun­ma­ma­sıy­dı. De­va­sa yapı, artık ça­lı­şı­yor, üre­tim ya­pı­yor. İşsiz­li­ğe çözüm ol­ma­sı bek­le­nen Sa­na­yi böl­ge­si­nin ve sa­na­yi­inin Ka­ra­su’ya fay­da­sı tar­tı­şı­lır. Benim bah­set­mek is­te­di­ğim o değil.
Or­ga­ni­ze Sa­na­yi­inin büyük kıs­mı­nı alan Gazi Me­tal­den başka fab­ri­ka yok! Diğer fab­ri­ka­la­rın yolu bile yok!
Hani, Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Kay­ma­kam Bey, Or­ga­ni­ze Sa­na­yi yö­ne­ti­min­den is­ti­fa et­miş­ler­di ya, nasıl ol­duy­sa şimdi yö­ne­tim ku­ru­lun­da­lar. Her ay dü­zen­li ola­rak maaş alı­yor­lar. Hani, Ka­ra­su hal­kı­na ol­ma­sa bile, Ka­ra­su yö­ne­ti­mi­ne bir fay­da­sı olmuş, “Or­ga­ni­ze Sa­na­yi­inin”. 
Gö­zü­müz yok. Ama bir çift la­fı­mız ve bir bek­len­ti­miz var yö­ne­tim­den. Or­ga­ni­ze, sa­de­ce Gazi Metal’den iba­ret de­ğil­dir. Diğer fab­ri­ka­la­rın da ku­rul­ma­sı ge­re­kir. Bunun far­kın­da­sı­nız, bi­li­yo­rum. Peki di­ğer­le­ri­nin gel­me­si için lazım olan yolu neden yap­mı­yor­su­nuz.
Ül­ke­mi­zin ve İlçe­mi­zin en önem­li so­run­la­rın­dan biri, iş­siz­lik… Kısa va­de­de iş­siz­li­ğe çözüm gö­zük­mü­yor. Tu­rizm bek­len­ti­miz, Ra­ma­za­nın da yaz or­ta­sı­na gel­me­si se­be­biy­le pek zayıf. Fın­dık desen, bu sene ümit va­det­mi­yor. Çözüm, sa­na­yi­de­ki diğer in­şa­at­la­rın ta­mam­lan­ma­sın­da ve üre­ti­me geç­me­sin­de…
Or­ta­la­ma 10 fab­ri­ka, 100’er ki­şi­den 1000 İşçiye is­tih­dam demek. Her iş­çi­nin 5 ki­şi­lik aile­si­ni ge­çin­di­re­ce­ği­ni var­sa­yar­sak, 5.000 Kişi yapar ki, bu da Ka­ra­su’nun % 10’u de­mek­tir. Ve yine as­ga­ri 1000 Lira maaş al­sa­lar, her ay Ka­ra­su­ya 10.000.000 TL para gi­recek her ay. Eski rakam ile On tril­yon…
Or­ga­ni­ze sa­na­yi için, % 50 yeşil alan bı­ra­kıl­dı. Haydi, şimdi o yeşil alana neler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­ne­lim. Sa­hil­de­ki Lu­na­park, er geç ka­pa­na­cak. Gönül ister ki, Tu­riz­me katkı sağ­la­yan, İlçeye gelen hemen her aile­nin para bı­rak­tı­ğı tesis, mo­der­ni­ze edil­sin ve ile­le­bet ça­lış­sın. Çar­şı­ya yakın de­di­ği­miz Or­ga­ni­ze sa­na­yi için­de­ki yeşil alana aile­ce gi­di­le­bi­lecek, hoşça vakit ge­çi­ri­le­bi­lecek sos­yal alan­lar bı­ra­kıl­sa, te­sis­ler ya­pıl­sa… Ama önce sa­na­yi­de­ki ya­pı­la­rın ta­mam­la­nıp fa­ali­ye­te geç­me­si için gay­ret­le­ri­ni­zi gös­te­ri­niz Sayın Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri…!
FUZULİ İŞLER
Ba­kı­yo­ruz da, İlçe­miz­de son za­man­lar­da fu­zu­li iş­le­re ağır­lık ve­ril­me­ye baş­lan­dı.
Önce, Kent Par­kın çim­le­ri sö­kü­lüp ye­ni­siy­le de­ğiş­ti­ri­le­rek baş­la­dı fu­zu­li işler. Be­le­di­ye­nin ka­sa­sın­dan kaç para çıktı, neden çıktı? Ge­re­ki­yor muydu? Bu pa­ray­la daha an­lam­lı şey­ler ya­pı­la­maz mıydı?
Şimdi de Plaj Cad­de­si­nin Dört­yol­dan de­ni­ze kadar giden orta re­fü­jü sö­kül­dü. Sa­nı­yo­rum ki amaç yolu ge­niş­let­mek…Peki, yol ge­niş­le­ti­lin­ce ama­cı­na ulaş­mış mı ola­cak? Ka­ra­su’ya imaj ka­zan­dır­mış olan orta refüj da­ral­tıl­dı­ğın­da yol­dan 2 araç ge­çe­bi­lecek mi yan­ya­na? Eski Be­le­di­ye yö­ne­ti­mi mi pa­ra­la­rı so­ka­ğa attı, yoksa bu yö­ne­tim mi pa­ra­la­rı so­ka­ğa atı­yor. Pa­ra­lar de­yin­ce, bizim, hal­kın pa­ra­la­rı on­la­rı yap-sök har­ca­dı­ğı­nız pa­ra­lar haa… Tabi, para ken­di­si­ne ait ol­ma­yın­ca insan daha rahat har­ca­ya­bi­li­yor. Bu fu­zu­li har­ca­ma­la­rı da bize hiz­met diye yut­tu­ru­yor­lar. Ka­ra­de­niz­li Va­tan­da­şın de­me­si gibi so­ra­lım; Şart midur?
Bir yan­dan da sa­hil­de­ki eşsiz kum­sa­lı­mı­zın be­ton­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı devam edi­yor tam hız… Neler ya­pıl­dı­ğı­nı pek gö­re­mi­yo­ruz pa­ra­van­lar­dan ama yük­se­len beton ku­le­ler, Beton pom­pa­la­rı bize neler ya­pıl­dı­ğı yö­nün­de fikir ve­ri­yor. Ha­tır­lar­sı­nız Özsu da böyle ya­pıl­mış­tı. Son­ra­dan, Kı­yı-ke­nar­da bu tür in­şa­at­la­ra izin ve­ri­le­me­ye­ce­ği yasa mad­de­si ge­lin­ce akıl­la­ra, sö­kül­dü atıl­dı. 
5.000.000 TL az para değil. Sahil dü­zen­len­me­si için har­ca­nan para yak­la­şık bu mik­tar­da… Bu pa­ray­la neler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni tar­tı­şa­bi­li­riz. Ancak halka sor­ma­dan, onay alın­ma­dan, hem de kum­sa­lı­mı­zın en güzel ye­ri­ne, yarın yı­kı­lıp yı­kıl­ma­ya­ca­ğı bile belli ol­ma­yan te­sis­le­re bu pa­ra­nın har­can­ma­sı reva mı?
Ata­türk, An­ka­ra’yı Baş­kent yap­tı­ğın­da An­ka­ra viran bir kent­ti. Neden bu ka­ra­rı al­dı­nız, diye Ata’ya sor­duk­la­rın­da, “Onu biz yap­maz­sak kimse yap­maz”, oldu. Di­yo­rum ki, madem böyle bir para vardı, ya­tı­rı­ma ay­rı­la­cak, Liman ta­ra­fın­da boş atıl ara­zi­ler vardı, ora­la­ra ya­pıl­say­dı ya. Hem orada kum­sal daha geniş… Me­se­la Söz ver­di­ği­niz gibi, Sa­kar­ya ke­na­rı rek­re­as­yon alanı için kul­lan­say­dı­nız… Kü­çük­bo­ğaz Gölü et­ra­fı­nı ki­şi­le­re peş­keş çe­ke­ce­ği­ni­ze, et­ra­fın­da dü­zen­le­me­ler yap­say­dı­nız… Niye “Zaten hal­kın gelip eğ­len­di­ği” alanı dü­zen­le­me ih­ti­ya­cı his­set­ti­niz?
Hani doğru giden şey­le­ri kur­ca­la­yıp bozma alış­kan­lık­la­rı­mız var­dır ya bizim… Bir de kendi pa­ra­mız ol­ma­yın­ca…Bu tür fu­zu­li işler ka­çı­nıl­maz olu­yor.Park­lar, açık alan­lar, sahil dü­zen­le­me­le­ri ye­ri­ne, ka­pa­lı sos­yal alan­lar yap­ma­sı­nı di­ler­dim Be­le­di­ye­mi­zin. Me­se­la buz pa­te­ni pisti, me­se­la ka­pa­lı yüzme ha­vuz­la­rı, me­se­la kay­kay ve bi­sik­let spor­la­rı için pist­ler…Tabii tüm bun­lar da, yol­la­rın as­falt­lan­ma­sı gibi en önem­li ko­nu­lar hal­le­dil­dik­ten sonra…

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 901