SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019

Organize Sanayi


Yeri ve in­şa­atı tüm tar­tış­ma­la­ra rağ­men ta­mam­lan­dı. Tar­tış­ma­lar, Şehre yakın ol­ma­sı ve ge­niş­le­me im­ka­nı bu­lun­ma­ma­sıy­dı. De­va­sa yapı, artık ça­lı­şı­yor, üre­tim ya­pı­yor. İşsiz­li­ğe çözüm ol­ma­sı bek­le­nen Sa­na­yi böl­ge­si­nin ve sa­na­yi­inin Ka­ra­su’ya fay­da­sı tar­tı­şı­lır. Benim bah­set­mek is­te­di­ğim o değil.
Or­ga­ni­ze Sa­na­yi­inin büyük kıs­mı­nı alan Gazi Me­tal­den başka fab­ri­ka yok! Diğer fab­ri­ka­la­rın yolu bile yok!
Hani, Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Kay­ma­kam Bey, Or­ga­ni­ze Sa­na­yi yö­ne­ti­min­den is­ti­fa et­miş­ler­di ya, nasıl ol­duy­sa şimdi yö­ne­tim ku­ru­lun­da­lar. Her ay dü­zen­li ola­rak maaş alı­yor­lar. Hani, Ka­ra­su hal­kı­na ol­ma­sa bile, Ka­ra­su yö­ne­ti­mi­ne bir fay­da­sı olmuş, “Or­ga­ni­ze Sa­na­yi­inin”. 
Gö­zü­müz yok. Ama bir çift la­fı­mız ve bir bek­len­ti­miz var yö­ne­tim­den. Or­ga­ni­ze, sa­de­ce Gazi Metal’den iba­ret de­ğil­dir. Diğer fab­ri­ka­la­rın da ku­rul­ma­sı ge­re­kir. Bunun far­kın­da­sı­nız, bi­li­yo­rum. Peki di­ğer­le­ri­nin gel­me­si için lazım olan yolu neden yap­mı­yor­su­nuz.
Ül­ke­mi­zin ve İlçe­mi­zin en önem­li so­run­la­rın­dan biri, iş­siz­lik… Kısa va­de­de iş­siz­li­ğe çözüm gö­zük­mü­yor. Tu­rizm bek­len­ti­miz, Ra­ma­za­nın da yaz or­ta­sı­na gel­me­si se­be­biy­le pek zayıf. Fın­dık desen, bu sene ümit va­det­mi­yor. Çözüm, sa­na­yi­de­ki diğer in­şa­at­la­rın ta­mam­lan­ma­sın­da ve üre­ti­me geç­me­sin­de…
Or­ta­la­ma 10 fab­ri­ka, 100’er ki­şi­den 1000 İşçiye is­tih­dam demek. Her iş­çi­nin 5 ki­şi­lik aile­si­ni ge­çin­di­re­ce­ği­ni var­sa­yar­sak, 5.000 Kişi yapar ki, bu da Ka­ra­su’nun % 10’u de­mek­tir. Ve yine as­ga­ri 1000 Lira maaş al­sa­lar, her ay Ka­ra­su­ya 10.000.000 TL para gi­recek her ay. Eski rakam ile On tril­yon…
Or­ga­ni­ze sa­na­yi için, % 50 yeşil alan bı­ra­kıl­dı. Haydi, şimdi o yeşil alana neler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­ne­lim. Sa­hil­de­ki Lu­na­park, er geç ka­pa­na­cak. Gönül ister ki, Tu­riz­me katkı sağ­la­yan, İlçeye gelen hemen her aile­nin para bı­rak­tı­ğı tesis, mo­der­ni­ze edil­sin ve ile­le­bet ça­lış­sın. Çar­şı­ya yakın de­di­ği­miz Or­ga­ni­ze sa­na­yi için­de­ki yeşil alana aile­ce gi­di­le­bi­lecek, hoşça vakit ge­çi­ri­le­bi­lecek sos­yal alan­lar bı­ra­kıl­sa, te­sis­ler ya­pıl­sa… Ama önce sa­na­yi­de­ki ya­pı­la­rın ta­mam­la­nıp fa­ali­ye­te geç­me­si için gay­ret­le­ri­ni­zi gös­te­ri­niz Sayın Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri…!
FUZULİ İŞLER
Ba­kı­yo­ruz da, İlçe­miz­de son za­man­lar­da fu­zu­li iş­le­re ağır­lık ve­ril­me­ye baş­lan­dı.
Önce, Kent Par­kın çim­le­ri sö­kü­lüp ye­ni­siy­le de­ğiş­ti­ri­le­rek baş­la­dı fu­zu­li işler. Be­le­di­ye­nin ka­sa­sın­dan kaç para çıktı, neden çıktı? Ge­re­ki­yor muydu? Bu pa­ray­la daha an­lam­lı şey­ler ya­pı­la­maz mıydı?
Şimdi de Plaj Cad­de­si­nin Dört­yol­dan de­ni­ze kadar giden orta re­fü­jü sö­kül­dü. Sa­nı­yo­rum ki amaç yolu ge­niş­let­mek…Peki, yol ge­niş­le­ti­lin­ce ama­cı­na ulaş­mış mı ola­cak? Ka­ra­su’ya imaj ka­zan­dır­mış olan orta refüj da­ral­tıl­dı­ğın­da yol­dan 2 araç ge­çe­bi­lecek mi yan­ya­na? Eski Be­le­di­ye yö­ne­ti­mi mi pa­ra­la­rı so­ka­ğa attı, yoksa bu yö­ne­tim mi pa­ra­la­rı so­ka­ğa atı­yor. Pa­ra­lar de­yin­ce, bizim, hal­kın pa­ra­la­rı on­la­rı yap-sök har­ca­dı­ğı­nız pa­ra­lar haa… Tabi, para ken­di­si­ne ait ol­ma­yın­ca insan daha rahat har­ca­ya­bi­li­yor. Bu fu­zu­li har­ca­ma­la­rı da bize hiz­met diye yut­tu­ru­yor­lar. Ka­ra­de­niz­li Va­tan­da­şın de­me­si gibi so­ra­lım; Şart midur?
Bir yan­dan da sa­hil­de­ki eşsiz kum­sa­lı­mı­zın be­ton­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı devam edi­yor tam hız… Neler ya­pıl­dı­ğı­nı pek gö­re­mi­yo­ruz pa­ra­van­lar­dan ama yük­se­len beton ku­le­ler, Beton pom­pa­la­rı bize neler ya­pıl­dı­ğı yö­nün­de fikir ve­ri­yor. Ha­tır­lar­sı­nız Özsu da böyle ya­pıl­mış­tı. Son­ra­dan, Kı­yı-ke­nar­da bu tür in­şa­at­la­ra izin ve­ri­le­me­ye­ce­ği yasa mad­de­si ge­lin­ce akıl­la­ra, sö­kül­dü atıl­dı. 
5.000.000 TL az para değil. Sahil dü­zen­len­me­si için har­ca­nan para yak­la­şık bu mik­tar­da… Bu pa­ray­la neler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni tar­tı­şa­bi­li­riz. Ancak halka sor­ma­dan, onay alın­ma­dan, hem de kum­sa­lı­mı­zın en güzel ye­ri­ne, yarın yı­kı­lıp yı­kıl­ma­ya­ca­ğı bile belli ol­ma­yan te­sis­le­re bu pa­ra­nın har­can­ma­sı reva mı?
Ata­türk, An­ka­ra’yı Baş­kent yap­tı­ğın­da An­ka­ra viran bir kent­ti. Neden bu ka­ra­rı al­dı­nız, diye Ata’ya sor­duk­la­rın­da, “Onu biz yap­maz­sak kimse yap­maz”, oldu. Di­yo­rum ki, madem böyle bir para vardı, ya­tı­rı­ma ay­rı­la­cak, Liman ta­ra­fın­da boş atıl ara­zi­ler vardı, ora­la­ra ya­pıl­say­dı ya. Hem orada kum­sal daha geniş… Me­se­la Söz ver­di­ği­niz gibi, Sa­kar­ya ke­na­rı rek­re­as­yon alanı için kul­lan­say­dı­nız… Kü­çük­bo­ğaz Gölü et­ra­fı­nı ki­şi­le­re peş­keş çe­ke­ce­ği­ni­ze, et­ra­fın­da dü­zen­le­me­ler yap­say­dı­nız… Niye “Zaten hal­kın gelip eğ­len­di­ği” alanı dü­zen­le­me ih­ti­ya­cı his­set­ti­niz?
Hani doğru giden şey­le­ri kur­ca­la­yıp bozma alış­kan­lık­la­rı­mız var­dır ya bizim… Bir de kendi pa­ra­mız ol­ma­yın­ca…Bu tür fu­zu­li işler ka­çı­nıl­maz olu­yor.Park­lar, açık alan­lar, sahil dü­zen­le­me­le­ri ye­ri­ne, ka­pa­lı sos­yal alan­lar yap­ma­sı­nı di­ler­dim Be­le­di­ye­mi­zin. Me­se­la buz pa­te­ni pisti, me­se­la ka­pa­lı yüzme ha­vuz­la­rı, me­se­la kay­kay ve bi­sik­let spor­la­rı için pist­ler…Tabii tüm bun­lar da, yol­la­rın as­falt­lan­ma­sı gibi en önem­li ko­nu­lar hal­le­dil­dik­ten sonra…

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 867