SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

ORGANİZE SANAYİ


İlçe­miz­de bir or­ga­ni­ze sa­na­yii var, iş­siz­li­ğe ilaç ol­ma­sı­nı bek­le­di­ği­miz.
Nasıl ve ne tar­tış­ma­lar­la ku­rul­du­ğu­nu he­pi­miz ha­tır­lı­yo­ruz. Ye­ri­ne iti­raz et­miş­ti bir­ço­ğu­muz. İl mec­li­si üye­le­ri gay­ret­le­riy­le te­me­li atı­lan böl­ge­de ortak ka­na­at, iş­siz­li­ğe çare ola­cak­tı.
Böl­ge­de en büyük iş­let­me, Gazi Metal, fab­ri­ka­sı­nı kurdu, üre­ti­me baş­la­dı. Fab­ri­ka­da işçi alı­nı­yor, ka­li­fi­ye ele­man alı­na­cak, usta alın­dı vb. gibi bir söz duy­ma­dık. Duy­du­ğu­muz tek şey, Gazi Metal`in il­çe­mi­ze do­ğal­gaz ge­ti­ril­me­si­ne sebep ol­du­ğu­dur. Buna da te­şek­kür­ler.
Bir de şi­ka­yet…
Sac dolu tır­lar, alt­ya­pı­sı sağ­lam olan Ada­pa­za­rı yo­lu­nu değil de, geç­miş­te o za­ma­nın şart­la­rı ile te­me­li zayıf olan Ak­ça­ko­ca yo­lu­nu kul­la­nı­yor­lar. To­na­jı ağır tır­lar, ha­liy­le eski köy yol­la­rı­nı bo­zu­yor. Yol­lar, çö­kü­yor, ka­ba­rı­yor, oy­nu­yor. Ak­ça­ko­ca`dan Ko­ca­ali`ye kadar olan yol, sahil şe­ri­din­de. Gelen tu­rist­ler ve köy halkı yol­la­rı­nın bo­zul­ma­sı­nı şi­ka­yet edi­yor. Ama Ak­ça­ko­ca Kay­ma­ka­mı`nın şi­ka­yet­le­ri­ni din­le­me­di­ği, tır­la­rın Ak­ça­ko­ca yo­lu­nu kul­lan­ma­sı­na göz yum­du­ğu­nu söy­lü­yor yöre halkı.
Belki yaz se­zo­nun­da idare edi­le­bi­lir olan bo­zuk­luk­lar, kışın ya­ğış­la­rın, buz­lan­ma­la­rın baş­la­ma­sıy­la daha da bo­zu­la­cak belli. (Bu arada yeni ya­pı­lan Ko­ca­ali Ak­ça­ko­ca yo­lu­nun yol yapım gü­zer­ga­hı de­ğiş­ti­ril­di ve yeni gü­zer­gah­ta hiç­bir ça­lış­ma yok!) 
Kış se­zo­nu bu tır­lar bu­ra­da ça­lış­ma­ya devam eder­se, yol­lar­da yan yat­mış, yolu tı­ka­mış tır­lar gö­re­ce­ğiz. Yolda he­ye­lan­la­ra da sebep olan tır­lar, en son yolu kul­la­nı­la­maz hale ge­tir­dik­ten sonra Ada­pa­za­rı gü­zer­ga­hı­nı kul­la­na­cak­lar her­hal­de!
Bu­nun­la il­gi­li demek is­te­di­ğim, ya yeni Ak­ça­ko­ca yo­lu­nun ya­pı­mı hız­lan­dı­rıl­ma­lı, ya da ağır to­naj­lı tır­la­rın bu gü­zer­ga­hı kul­lan­ma­sı en­gel­len­me­li­dir. Ada­pa­za­rı Ka­ra­su yo­lu­nu kul­la­na­bi­lir­ler ama sa­nı­rım yakıt ta­sar­ru­fu amaç­la­nı­yor.
Or­ga­ni­ze sa­na­yi en büyük fab­ri­ka­sı üre­ti­me açıl­dı, de­miş­tik. Peki di­ğer­le­ri ne zaman açı­la­cak? İşsiz­li­ğe çözüm ola­cak yeni fab­ri­ka­la­rın ta­ma­mı, va­li­lik em­riy­le yapım ruh­sa­tı aldı. Or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si, yine va­li­lik yar­dı­mıy­la ana yola as­falt­la bağ­lan­dı. Peki, neden in­şa­ata baş­la­mı­yor­lar?
İnşa­ata baş­la­ma­ma­la­rı­nın tek se­be­bi, böl­ge­nin 600 met­re­lik yol­la­rı­nın dol­gu­su­nun ta­mam­lan­ma­ma­sı. Bu as­lın­da çok da önem­li bir şey değil. Zaten çoğu yer 50 cm ci­va­rın­da dolgu is­ti­yor. Gazi Metal`de hızla dönen çark bu sefer ya­vaş­lı­yor ve o 50 cm`lik yolun dol­gu­su ya­pı­la­mı­yor! Va­li­li­ğin ta­ah­hü­dün­de olan yol için en son ge­liş­me, Ka­ra­su Kay­ma­kam­lı­ğı dosya ha­zır­la­mak­tay­dı. İhale dos­ya­sı ha­zır­la­nıp ye­ter­li­li­ği olan fir­ma­lar davet edi­lecek. Ondan sonra da diğer ruh­sat­lan­dı­rıl­mış fab­ri­ka­lar temel at­ma­ya baş­la­ya­cak. Bu da yak­la­şık önü­müz­de­ki yaza ön­gö­rü­lü­yor. Gazi Metal için çok hızlı ça­lı­şan bu sis­tem, diğer iş­let­me­ler­de kör topal iler­li­yor!
Bazı fir­ma­lar, bir an önce in­şa­atı­nı yapıp ma­ki­ne­le­ri­ni ta­şı­ma he­sa­bı ya­par­ken ba­zı­la­rı da sırf ver­dik­le­ri ta­ah­hü­dü ye­ri­ne ge­tir­mek için bu sü­reç­te yer alı­yor­lar.
Or­ga­ni­ze sa­na­yi­nin sa­hi­bi kim? Va­li­lik mi, kay­ma­kam mı, Gazi Metal mi, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si mi, yoksa Ka­ra­su Halkı mı? Bu­ra­sı hak­kın­da­ki genel kanı, Ahmet Genç gö­re­vi­ne devam edi­yor ol­say­dı bu­ra­lar çok­tan bit­miş­ti. 
O yok, öy­ley­se bi­ri­le­ri sahip çıkıp hız­lan­dır­ma­lı.
Muh­te­me­len önü­müz­de­ki yaz temel atı­mı­na baş­la­ya­cak iş­let­me­ler, 1 yılda fab­ri­ka­la­rı­nı ta­mam­la­yıp üre­ti­me baş­la­ya­cak. Peki, bun­la­ra lazım olan ka­li­fi­ye iş­çi­le­ri ye­tiş­ti­ri­yor muyuz? Yoksa her zaman ol­du­ğu gibi, kay­ma­ğı­nı baş­ka­la­rı yiyip bize ha­mal­lı­ğı mı ka­la­cak?
İlçe­miz­de bu­lu­nan mes­lek li­se­si mü­dür­lü­ğü, bu­ra­da ih­ti­yaç ola­cak şe­kil­de eği­ti­me ağır­lık ver­me­li. Ka­na­atim­ce , metal ağır­lık­lı, tor­na-tes­vi­ye, elekt­ro­nik, bil­gi­sa­yar ve tek­nik resim bil­gi­si ge­rek­ti­ren ele­man­lar ça­lış­tı­rı­la-cak. Üni­ver­si­te­le­rin de ma­ki­ne mü­hen­dis­li­ği, en­düst­ri mü­hen­dis-li­ği bi­rim­le­ri re­vaç­ta ola­cak. İŞKUR`un ge­rek­li ko­or­di­nas­yo­nu şim­di­den yap­ma­sı lazım.
KA­RA­SU CE­ZA­EVİ
İlçe­miz­le öz­deş­leş­miş ce­za­evi­miz, iyice es­ki­di. Taş du­var­lar­la ya­pıl­mış, ilçe gi­ri­şin­den az so­te­de kalan ce­za­evi için re­viz­yon ya­pıl­ma­sı ge­re­kir diye dü­şü­nü­yor­dum. Öyle ya, zi­ya­ret­çi bu­luş­ma yeri ol­ma­yan, av­lu­su ve ko­ri­do­ru dar, do­ğal­gaz ye­ri­ne soba ile ısı­nan, ka­pı­sın­da kü­tüp­ha­ne yaz­dı­ğı halde tek bir kitap bile bu­lun­ma­yan kü­tüp­ha­ne­li(!), ta­va­nı alçak ce­za­evi yavaş yavaş ya­pı­laş­ma­nın or­ta­sın­da kal­mak­ta­dır. Kar­şı­sın­da or­ga­ni­ze sa­na­yi, ya­nın­da yeni te­me­li atı­lan bir site ya­pı­lan Ce­za­evi­nin gü­ven­lik so­ru­nu da or­ta­ya çı­ka­cak­tır.
Bunu merak edip sor­du­ğum­da, ce­za­evi­nin 2017 yı­lın­da hep­ten kal­dı­rı­la­ca­ğı ve Fe­riz­li`ye ta­şı­na­ca­ğı­nı öğ­ren­dim.
Bu sefer ak­lı­ma bu­ra­nın ala­nı­nın ne ola­ca­ğı so­ru­su ta­kıl­dı. Hani der­ler ya hemen, yok okul ya­pa­lım, üni­ver­si­te ya­pa­lım… Buraya adliye binası yapılabilirdi. Mah­ke­me sa­lon­la­rı küçük, ko­ri­dor­lar dar, hâ­kim­le­re, ka­tip­le­re oda ve­ri­le­mi­yor. Suç­lu­lar, el­le­rin­de ke­lep­çe halk­la iç içe bek­le­ti­li­yor. Avu­kat-suç­lu gö­rüş­me odası yok. Da­ra­cık oda­lar­da 3-5 masa sı­kı­şık otu­ru­yor­lar. Ar­şiv­ler dos­ya­la­ra yet­mi­yor.
Ce­za­evi­nin ol­du­ğu böl­ge­ye orta öl­çek­te çağ­daş bir ad­li­ye bi­na­sı ya­pıl­ma­sı düşünülebilirdi, ancak tercih Kocaali yolu üzerindeki arsadan yana oldu. Neyse ki inşaat bitti tüm ad­li­ye ça­lı­şan­la­rı atık rahat ede­cek­tir. 
Cezaevi binası müze olarak değerlendirilebilir. Orada şu veya bu nedenle yatmış veya yatanları haftalarca, aylarca hatta yıllarca ziyaret edenlerin anıları canlanır.
KA­PA­LI SPOR SA­LO­NU
Çok uzun yaz­ma­dan sa­de­ce so­nu­cu ya­za­yım, ka­pa­lı spor sa­lo­nu neden ka­pa­lı? Hafta içi ya da hafta son­la­rı, genç­le­rin spor yap­ma­sı ama­cıy­la açık tu­tu­la­maz mı? Özel­lik­le genç­le­ri bu yağ­mur­lu kış gün­le­rin­de Spora teş­vik için ön­ce­lik­le Kay­ma­ka­mı­mız Şafak Gür­çam`ı, İlçe Spor Müdür Ve­ki­li Kemal Ataç`ı, Halk Eği­tim Mü­dü­rü İlhan Garip`i gö­re­ve davet edi­yo­rum. 
Halen ara sıra açık olan sa­lon­da spor mal­ze­me­le­ri de yok, me­se­la top! Ge­len­ler top­la­rı­nı kendi ge­ti­recek!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1111