ORGANİZE SANAYİ


İlçe­miz­de bir or­ga­ni­ze sa­na­yii var, iş­siz­li­ğe ilaç ol­ma­sı­nı bek­le­di­ği­miz.
Nasıl ve ne tar­tış­ma­lar­la ku­rul­du­ğu­nu he­pi­miz ha­tır­lı­yo­ruz. Ye­ri­ne iti­raz et­miş­ti bir­ço­ğu­muz. İl mec­li­si üye­le­ri gay­ret­le­riy­le te­me­li atı­lan böl­ge­de ortak ka­na­at, iş­siz­li­ğe çare ola­cak­tı.
Böl­ge­de en büyük iş­let­me, Gazi Metal, fab­ri­ka­sı­nı kurdu, üre­ti­me baş­la­dı. Fab­ri­ka­da işçi alı­nı­yor, ka­li­fi­ye ele­man alı­na­cak, usta alın­dı vb. gibi bir söz duy­ma­dık. Duy­du­ğu­muz tek şey, Gazi Metal`in il­çe­mi­ze do­ğal­gaz ge­ti­ril­me­si­ne sebep ol­du­ğu­dur. Buna da te­şek­kür­ler.
Bir de şi­ka­yet…
Sac dolu tır­lar, alt­ya­pı­sı sağ­lam olan Ada­pa­za­rı yo­lu­nu değil de, geç­miş­te o za­ma­nın şart­la­rı ile te­me­li zayıf olan Ak­ça­ko­ca yo­lu­nu kul­la­nı­yor­lar. To­na­jı ağır tır­lar, ha­liy­le eski köy yol­la­rı­nı bo­zu­yor. Yol­lar, çö­kü­yor, ka­ba­rı­yor, oy­nu­yor. Ak­ça­ko­ca`dan Ko­ca­ali`ye kadar olan yol, sahil şe­ri­din­de. Gelen tu­rist­ler ve köy halkı yol­la­rı­nın bo­zul­ma­sı­nı şi­ka­yet edi­yor. Ama Ak­ça­ko­ca Kay­ma­ka­mı`nın şi­ka­yet­le­ri­ni din­le­me­di­ği, tır­la­rın Ak­ça­ko­ca yo­lu­nu kul­lan­ma­sı­na göz yum­du­ğu­nu söy­lü­yor yöre halkı.
Belki yaz se­zo­nun­da idare edi­le­bi­lir olan bo­zuk­luk­lar, kışın ya­ğış­la­rın, buz­lan­ma­la­rın baş­la­ma­sıy­la daha da bo­zu­la­cak belli. (Bu arada yeni ya­pı­lan Ko­ca­ali Ak­ça­ko­ca yo­lu­nun yol yapım gü­zer­ga­hı de­ğiş­ti­ril­di ve yeni gü­zer­gah­ta hiç­bir ça­lış­ma yok!) 
Kış se­zo­nu bu tır­lar bu­ra­da ça­lış­ma­ya devam eder­se, yol­lar­da yan yat­mış, yolu tı­ka­mış tır­lar gö­re­ce­ğiz. Yolda he­ye­lan­la­ra da sebep olan tır­lar, en son yolu kul­la­nı­la­maz hale ge­tir­dik­ten sonra Ada­pa­za­rı gü­zer­ga­hı­nı kul­la­na­cak­lar her­hal­de!
Bu­nun­la il­gi­li demek is­te­di­ğim, ya yeni Ak­ça­ko­ca yo­lu­nun ya­pı­mı hız­lan­dı­rıl­ma­lı, ya da ağır to­naj­lı tır­la­rın bu gü­zer­ga­hı kul­lan­ma­sı en­gel­len­me­li­dir. Ada­pa­za­rı Ka­ra­su yo­lu­nu kul­la­na­bi­lir­ler ama sa­nı­rım yakıt ta­sar­ru­fu amaç­la­nı­yor.
Or­ga­ni­ze sa­na­yi en büyük fab­ri­ka­sı üre­ti­me açıl­dı, de­miş­tik. Peki di­ğer­le­ri ne zaman açı­la­cak? İşsiz­li­ğe çözüm ola­cak yeni fab­ri­ka­la­rın ta­ma­mı, va­li­lik em­riy­le yapım ruh­sa­tı aldı. Or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si, yine va­li­lik yar­dı­mıy­la ana yola as­falt­la bağ­lan­dı. Peki, neden in­şa­ata baş­la­mı­yor­lar?
İnşa­ata baş­la­ma­ma­la­rı­nın tek se­be­bi, böl­ge­nin 600 met­re­lik yol­la­rı­nın dol­gu­su­nun ta­mam­lan­ma­ma­sı. Bu as­lın­da çok da önem­li bir şey değil. Zaten çoğu yer 50 cm ci­va­rın­da dolgu is­ti­yor. Gazi Metal`de hızla dönen çark bu sefer ya­vaş­lı­yor ve o 50 cm`lik yolun dol­gu­su ya­pı­la­mı­yor! Va­li­li­ğin ta­ah­hü­dün­de olan yol için en son ge­liş­me, Ka­ra­su Kay­ma­kam­lı­ğı dosya ha­zır­la­mak­tay­dı. İhale dos­ya­sı ha­zır­la­nıp ye­ter­li­li­ği olan fir­ma­lar davet edi­lecek. Ondan sonra da diğer ruh­sat­lan­dı­rıl­mış fab­ri­ka­lar temel at­ma­ya baş­la­ya­cak. Bu da yak­la­şık önü­müz­de­ki yaza ön­gö­rü­lü­yor. Gazi Metal için çok hızlı ça­lı­şan bu sis­tem, diğer iş­let­me­ler­de kör topal iler­li­yor!
Bazı fir­ma­lar, bir an önce in­şa­atı­nı yapıp ma­ki­ne­le­ri­ni ta­şı­ma he­sa­bı ya­par­ken ba­zı­la­rı da sırf ver­dik­le­ri ta­ah­hü­dü ye­ri­ne ge­tir­mek için bu sü­reç­te yer alı­yor­lar.
Or­ga­ni­ze sa­na­yi­nin sa­hi­bi kim? Va­li­lik mi, kay­ma­kam mı, Gazi Metal mi, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si mi, yoksa Ka­ra­su Halkı mı? Bu­ra­sı hak­kın­da­ki genel kanı, Ahmet Genç gö­re­vi­ne devam edi­yor ol­say­dı bu­ra­lar çok­tan bit­miş­ti. 
O yok, öy­ley­se bi­ri­le­ri sahip çıkıp hız­lan­dır­ma­lı.
Muh­te­me­len önü­müz­de­ki yaz temel atı­mı­na baş­la­ya­cak iş­let­me­ler, 1 yılda fab­ri­ka­la­rı­nı ta­mam­la­yıp üre­ti­me baş­la­ya­cak. Peki, bun­la­ra lazım olan ka­li­fi­ye iş­çi­le­ri ye­tiş­ti­ri­yor muyuz? Yoksa her zaman ol­du­ğu gibi, kay­ma­ğı­nı baş­ka­la­rı yiyip bize ha­mal­lı­ğı mı ka­la­cak?
İlçe­miz­de bu­lu­nan mes­lek li­se­si mü­dür­lü­ğü, bu­ra­da ih­ti­yaç ola­cak şe­kil­de eği­ti­me ağır­lık ver­me­li. Ka­na­atim­ce , metal ağır­lık­lı, tor­na-tes­vi­ye, elekt­ro­nik, bil­gi­sa­yar ve tek­nik resim bil­gi­si ge­rek­ti­ren ele­man­lar ça­lış­tı­rı­la-cak. Üni­ver­si­te­le­rin de ma­ki­ne mü­hen­dis­li­ği, en­düst­ri mü­hen­dis-li­ği bi­rim­le­ri re­vaç­ta ola­cak. İŞKUR`un ge­rek­li ko­or­di­nas­yo­nu şim­di­den yap­ma­sı lazım.
KA­RA­SU CE­ZA­EVİ
İlçe­miz­le öz­deş­leş­miş ce­za­evi­miz, iyice es­ki­di. Taş du­var­lar­la ya­pıl­mış, ilçe gi­ri­şin­den az so­te­de kalan ce­za­evi için re­viz­yon ya­pıl­ma­sı ge­re­kir diye dü­şü­nü­yor­dum. Öyle ya, zi­ya­ret­çi bu­luş­ma yeri ol­ma­yan, av­lu­su ve ko­ri­do­ru dar, do­ğal­gaz ye­ri­ne soba ile ısı­nan, ka­pı­sın­da kü­tüp­ha­ne yaz­dı­ğı halde tek bir kitap bile bu­lun­ma­yan kü­tüp­ha­ne­li(!), ta­va­nı alçak ce­za­evi yavaş yavaş ya­pı­laş­ma­nın or­ta­sın­da kal­mak­ta­dır. Kar­şı­sın­da or­ga­ni­ze sa­na­yi, ya­nın­da yeni te­me­li atı­lan bir site ya­pı­lan Ce­za­evi­nin gü­ven­lik so­ru­nu da or­ta­ya çı­ka­cak­tır.
Bunu merak edip sor­du­ğum­da, ce­za­evi­nin 2017 yı­lın­da hep­ten kal­dı­rı­la­ca­ğı ve Fe­riz­li`ye ta­şı­na­ca­ğı­nı öğ­ren­dim.
Bu sefer ak­lı­ma bu­ra­nın ala­nı­nın ne ola­ca­ğı so­ru­su ta­kıl­dı. Hani der­ler ya hemen, yok okul ya­pa­lım, üni­ver­si­te ya­pa­lım… Buraya adliye binası yapılabilirdi. Mah­ke­me sa­lon­la­rı küçük, ko­ri­dor­lar dar, hâ­kim­le­re, ka­tip­le­re oda ve­ri­le­mi­yor. Suç­lu­lar, el­le­rin­de ke­lep­çe halk­la iç içe bek­le­ti­li­yor. Avu­kat-suç­lu gö­rüş­me odası yok. Da­ra­cık oda­lar­da 3-5 masa sı­kı­şık otu­ru­yor­lar. Ar­şiv­ler dos­ya­la­ra yet­mi­yor.
Ce­za­evi­nin ol­du­ğu böl­ge­ye orta öl­çek­te çağ­daş bir ad­li­ye bi­na­sı ya­pıl­ma­sı düşünülebilirdi, ancak tercih Kocaali yolu üzerindeki arsadan yana oldu. Neyse ki inşaat bitti tüm ad­li­ye ça­lı­şan­la­rı atık rahat ede­cek­tir. 
Cezaevi binası müze olarak değerlendirilebilir. Orada şu veya bu nedenle yatmış veya yatanları haftalarca, aylarca hatta yıllarca ziyaret edenlerin anıları canlanır.
KA­PA­LI SPOR SA­LO­NU
Çok uzun yaz­ma­dan sa­de­ce so­nu­cu ya­za­yım, ka­pa­lı spor sa­lo­nu neden ka­pa­lı? Hafta içi ya da hafta son­la­rı, genç­le­rin spor yap­ma­sı ama­cıy­la açık tu­tu­la­maz mı? Özel­lik­le genç­le­ri bu yağ­mur­lu kış gün­le­rin­de Spora teş­vik için ön­ce­lik­le Kay­ma­ka­mı­mız Şafak Gür­çam`ı, İlçe Spor Müdür Ve­ki­li Kemal Ataç`ı, Halk Eği­tim Mü­dü­rü İlhan Garip`i gö­re­ve davet edi­yo­rum. 
Halen ara sıra açık olan sa­lon­da spor mal­ze­me­le­ri de yok, me­se­la top! Ge­len­ler top­la­rı­nı kendi ge­ti­recek!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1199