SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019

OTO­PARK KAL­MA­DI


İlçe­mi­zin kalan bir­kaç tane özel oto­park­la­rı da üze­ri­ne in­şa­at ya­pı­la­rak yok olu­yor. Bunu ciddi bir sorun ola­rak gör­me­yen Be­le­di­ye ise yol­la­rı oto­park ola­rak gö­rü­yor. Bu yol­la­rın da tek sa­hi­bi­nin ken­di­si­nin ol­du­ğu­nu dü­şü­ne­rek üs­te­lik kira alı­yor! Şim­di­lik üze­rin­den üc­ret­siz (!) geç­ti­ği­miz yol­lar, oto­park ola­rak ye­ter­siz.İlçe­miz­de tek ve ciddi oto­park, Pa­zar­ye­ri yanı… Orası da ih­ti­ya­ca yet­mi­yor. 
Oto­park ih­ti­ya­cı­nın en büyük sorun ola­ca­ğı­nın ke­sin­leş­ti­ği şu gün­ler­de ciddi çö­züm­ler aran­ma­lı. Bunun için benim ak­lı­ma gelen çö­züm­ler şöyle;
Mer­kez­de oto­park ola­rak kul­la­nı­lan ve kul­la­nıl­ma­ya mü­sa­it ar­sa­lar aci­len is­tim­lak ilan edil­me­li ve oto­park ola­rak iş­le­til­me­li.
Pa­zar­ye­ri ya­nın­da­ki boş alana 3 katlı, oto­park ya­pıl­ma­lı. Be­le­di­ye­nin gücü yoksa, yap-iş­let-dev­ret me­to­du ile bir işa­da­mı­na ihale edil­me­li. Bence Be­le­di­ye­nin gücü yeter. Ada­pa­za­rı Di­ya­ne­tin ya­nın­da te­me­li atı­la­cak bir katlı oto­park, 7, 5 mil­yo­na ihale edil­di. Biz, 100 mil­yo­nu alt yapı için yerin al­tı­na gömen, 100 mil­yon­luk kredi yet­ki­si­ni daha Baş­ka­na veren bir il­çe­yiz. İkinci dö­ne­mi yapan ve ne­re­dey­se gözle gö­rü­len bir eser bı­rak­ma­yan Baş­kan­dan Ka­ra­su’ya eser­ler yap­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. 
Mer­kez cami altı ve ben­zer ka­pa­lı oto­park­lar kul­la­nı­ma açıl­ma­lı. Okul bah­çe­le­ri, hafta sonu ve tatil gün­le­rin­de oto­park ola­rak hiz­met ver­me­li.
Büyük mar­ket­le­re oto­park için çözüm öner­me­li, zor­lan­ma­lı. As­lın­da dar alan­la­ra park ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­yan yeni ve mo­dern icat­lar var, on­la­ra mü­ra­ca­at edil­me­li.
Sa­hil­de kışın pek his­se­dil­me­yen oto­park ih­ti­ya­cı, yazın yine büyük prob­lem olu­yor. Her boş alanı, bu­la­ma­yın­ca da yol­la­rı, rant amaç­lı kul­la­nan bir İlçe­yiz. Biraz da oto­park için zih­ni­mi­zi yo­ra­lım.
Ha, bir de, Yol ke­na­rı­na park edip park bi­le­ti ke­si­len ve bu par­kın be­de­li­ni öde­me­yen­ler… Bu be­del­ler ma­li­ye­ye bil­di­ri­lip ara­cı­nı­zın bor­cu­na iş­le­ti­lecek, ha­be­ri­niz var mı? Bu gün için umur­sa­ma­dı­ğı­nız park be­de­li, yarın ara­cı­nı­zı sa­tar­ken kar­şı­nı­za çı­ka­cak. Henüz bir sivil top­lum ör­gü­tü, “Yol­lar­dan oto­park pa­ra­sı alı­na­maz” diye dava açmış değil. Ben­zer mah­ke­me ka­rar­la­rı var hal­bu­ki. Be­le­di­ye de bu tatlı pa­ra­dan vaz­geç­miş değil. Yarın seçim za­ma­nı, yol­lar­da­ki oto­park pa­ra­sı­nı kal­dı­ra­ca­ğım diyen bir aday çı­kar­sa, siz ne di­ye­cek­si­niz?
ÖLÜM SEBEBİ
Rusya, Af­ga­nis­tan’ı işgal et­ti­ğin­de, Ame­ri­ka Af­gan­lı Mü­ca­hit­le­ri des­tek­le­yip silah verdi. (Şimdi ken­di­si işgal etti di­yor­lar ya, gü­na­hı boy­nu­na!) İşte bu Mü­ca­hit­le­ri ya­kın­dan takip için giden bir Türk ga­ze­te­ci, ayak­ta işer­ken ya­ka­lan­dı. Küçük su ih­ti­yaç­la­rı­nı dahi çö­me­le­rek yap­ma­yı dinin ge­re­ği sayan Af­gan­lı, “Vay, ara­mız­da casus var” diye ba­ğır­dı. Ga­ze­te­ci linç edi­le­cek­ti. Son anda is­pat­la­dı Müs­lü­man ol­du­ğu­nu, sün­net­li ol­du­ğu­nu gös­te­re­rek. “Tür­ki­ye’de biz ayak­ta ya­pa­rız bu işi” dedi Ga­ze­te­ci.
Be­le­di­ye’nin Tu­va­le­ti iyice eski ve ba­kım­sız­dı. Ciddi bir re­viz­yo­nu hak et­miş­ti. Bütün pi­su­ar­lar, klo­zet­ler, la­va­bo­lar kı­rıl­dı sö­kül­dü. Şimdi ye­ni­le­necek. Benim tek çe­kin­di­ğim nokta, erkek ol­ma­nın avan­ta­jı­nı kul­la­na­rak ayak­ta hacet gi­der­me avan­ta­jı­nın kal­dı­rıl­ma­sı… AKP’li bir çok Be­le­di­ye­de İslami değil di­ye­rek pi­su­var­lar sö­kü­le­rek he­sap­ta ayak­ta ih­ti­yaç gi­de­ril­me­si­ne mani olu­nu­yor. Ama bi­li­yo­ruz ki, ço­ğu­muz Alaf­ran­ga-ala­turka fark etmez, bu işi ayak­ta yap­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Onun için pi­su­var­la­rı koy­ma­mak gibi bir il­kel­lik ya­pa­ca­ğı­nı­zı um­mu­yo­ruz.
YÜZ MİLYON
Önce kredi ola­rak para alı­nır, har­ca­nı­lır, ar­tar­sa bir daha har­ca­nı­lır.
Değil tabii… Önce ne ya­pı­la­ca­ğı­na karar ve­ri­lir. Keşif ya­pı­lır. Ön­ce­lik sı­ra­sı­na göre sı­ra­la­nır, mec­li­se su­nu­lur. Kredi çe­kil­me­den ya­pı­la­bi­le­cek­le­re ih­ti­yaç sı­ra­sı­na göre hemen baş­la­nı­lır. Kredi ge­re­ken­le­re de, ne için ne kadar kredi ge­rek­ti­ği izah edi­lir, keşif be­de­li su­nu­lur. Ben­zer işi ya­pa­bi­lecek mü­te­ah­hit­ler­den alı­nan ön tek­lif­ler gös­te­ri­lir ve kredi yet­ki­si ve­ri­lir. “Ta­ma­mı­nı kul­la­na­cak de­ği­liz” ce­va­bı bu an­lam­da çok man­tık­lı değil.
Ha, kredi için ih­ti­yaç var mı der­se­niz, bana göre var. 
Bir kere as­falt ya­pıl­ma­yı bek­le­yen yol­lar var. Yeni de değil, 5-10 se­ne­yi aşmış va­zi­yet­te bek­li­yor. Belki sa­de­ce bu yol­la­rın as­falt kap­la­ma­sı eder yüz mil­yon.
Park ve yeşil alan ola­rak ay­rı­lan yer­le­re pey­zaj ve çocuk bah­çe­le­ri ya­pıl­ma­lı. Her zaman yurt dı­şın­da­ki yar­dım­se­ver Ha­nı­me­fen­di­den bek­len­me­me­li bu işler. Üs­te­lik bu park­la­rın bir de isim­le­ri ol­ma­lı değil mi?
Li­ma­na ve Sa­kar­ya ağ­zı­na Ya­kı­şır bir deniz fe­ne­ri ya­pıl­ma işini kime ha­va­le ede­ce­ğiz?
Sahi, bir de seyir te­ra­sı vardı ya­pı­la­cak, ne oldu?
İçme suyu pek acil değil gibi gö­rü­nü­yor. Ancak sık sık ke­sil­me­si­ne de alı­şa­ma­dık! Önce yol­la­rı, sonra suyu yap­mak man­tık­lı değil tabii. İyi ya­pı­lan tüm yol­lar, Do­ğal­gaz ya­pı­lır­ken bo­zul­du.
Her yağ­mur­da sular al­tın­da kal­mak ve sel kor­ku­sun­da kur­tul­ma­lı­yız.
Genç­le­ri spora yö­nelt­me­li­yiz. Azi­zi­ye­de­ki ka­pa­lı spor sa­lo­nu ve Ye­ni­ma­hal­le’deki komp­le spor te­si­si için adım at­ma­lı­yız. Bun­lar için hibe kredi bul­ma­lı­yız. 
Bü­yük­şe­hir avan­ta­jı­nı kul­lan­ma­lı­yız. Bi­li­yo­ruz ki Ana cad­de­ler, bul­var­lar, spor alan­la­rı, me­zar­lık­lar gibi bir çok alan, Bü­yük­şe­hir’in yet­ki­sin­de.
Ce­za­evi, mi­adı­nı dol­dur­du. Yı­kıl­dı­ğın­da ye­ri­ne ne ya­pı­la­cak?
“Deniz dal­ga­lı ol­du­ğun­dan, gir­mek teh­li­ke­li ve yasak” ol­du­ğu gün­ler­de, İlçe­miz halkı ve İlçe­mi­ze gelen yaz­lık­çı­lar, evde mi otur­sun. Olim­pik bir yüzme ha­vu­zu yap­ma­yı dü­şü­nür mü­sü­nüz?
Ka­fa­mız­da­ki yüz­ler­ce so­ru­nun ce­va­bı­nı bek­le­mek­ten­se, si­ya­se­te girip çözüm ara­mak en uy­gu­nu sa­nı­rım! Ne der­si­niz?
TUZLA TRAFİK LAM­BA­LA­RI
De­vam­lı ya­na­rak tra­fi­ği tı­ka­yan lam­ba­lar, şimdi de ka­rar­tıl­dı. Bir or­ta­sı yok mu bu işin yahu? Me­se­la, kır­mı­zı bir lamba, de­vam­lı yanıp sö­ne­rek, teh­li­ke­li kav­şak ha­be­ri ve­re­mez mi?
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1444