OTO­PARK KAL­MA­DI


İlçe­mi­zin kalan bir­kaç tane özel oto­park­la­rı da üze­ri­ne in­şa­at ya­pı­la­rak yok olu­yor. Bunu ciddi bir sorun ola­rak gör­me­yen Be­le­di­ye ise yol­la­rı oto­park ola­rak gö­rü­yor. Bu yol­la­rın da tek sa­hi­bi­nin ken­di­si­nin ol­du­ğu­nu dü­şü­ne­rek üs­te­lik kira alı­yor! Şim­di­lik üze­rin­den üc­ret­siz (!) geç­ti­ği­miz yol­lar, oto­park ola­rak ye­ter­siz.İlçe­miz­de tek ve ciddi oto­park, Pa­zar­ye­ri yanı… Orası da ih­ti­ya­ca yet­mi­yor. 
Oto­park ih­ti­ya­cı­nın en büyük sorun ola­ca­ğı­nın ke­sin­leş­ti­ği şu gün­ler­de ciddi çö­züm­ler aran­ma­lı. Bunun için benim ak­lı­ma gelen çö­züm­ler şöyle;
Mer­kez­de oto­park ola­rak kul­la­nı­lan ve kul­la­nıl­ma­ya mü­sa­it ar­sa­lar aci­len is­tim­lak ilan edil­me­li ve oto­park ola­rak iş­le­til­me­li.
Pa­zar­ye­ri ya­nın­da­ki boş alana 3 katlı, oto­park ya­pıl­ma­lı. Be­le­di­ye­nin gücü yoksa, yap-iş­let-dev­ret me­to­du ile bir işa­da­mı­na ihale edil­me­li. Bence Be­le­di­ye­nin gücü yeter. Ada­pa­za­rı Di­ya­ne­tin ya­nın­da te­me­li atı­la­cak bir katlı oto­park, 7, 5 mil­yo­na ihale edil­di. Biz, 100 mil­yo­nu alt yapı için yerin al­tı­na gömen, 100 mil­yon­luk kredi yet­ki­si­ni daha Baş­ka­na veren bir il­çe­yiz. İkinci dö­ne­mi yapan ve ne­re­dey­se gözle gö­rü­len bir eser bı­rak­ma­yan Baş­kan­dan Ka­ra­su’ya eser­ler yap­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. 
Mer­kez cami altı ve ben­zer ka­pa­lı oto­park­lar kul­la­nı­ma açıl­ma­lı. Okul bah­çe­le­ri, hafta sonu ve tatil gün­le­rin­de oto­park ola­rak hiz­met ver­me­li.
Büyük mar­ket­le­re oto­park için çözüm öner­me­li, zor­lan­ma­lı. As­lın­da dar alan­la­ra park ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­yan yeni ve mo­dern icat­lar var, on­la­ra mü­ra­ca­at edil­me­li.
Sa­hil­de kışın pek his­se­dil­me­yen oto­park ih­ti­ya­cı, yazın yine büyük prob­lem olu­yor. Her boş alanı, bu­la­ma­yın­ca da yol­la­rı, rant amaç­lı kul­la­nan bir İlçe­yiz. Biraz da oto­park için zih­ni­mi­zi yo­ra­lım.
Ha, bir de, Yol ke­na­rı­na park edip park bi­le­ti ke­si­len ve bu par­kın be­de­li­ni öde­me­yen­ler… Bu be­del­ler ma­li­ye­ye bil­di­ri­lip ara­cı­nı­zın bor­cu­na iş­le­ti­lecek, ha­be­ri­niz var mı? Bu gün için umur­sa­ma­dı­ğı­nız park be­de­li, yarın ara­cı­nı­zı sa­tar­ken kar­şı­nı­za çı­ka­cak. Henüz bir sivil top­lum ör­gü­tü, “Yol­lar­dan oto­park pa­ra­sı alı­na­maz” diye dava açmış değil. Ben­zer mah­ke­me ka­rar­la­rı var hal­bu­ki. Be­le­di­ye de bu tatlı pa­ra­dan vaz­geç­miş değil. Yarın seçim za­ma­nı, yol­lar­da­ki oto­park pa­ra­sı­nı kal­dı­ra­ca­ğım diyen bir aday çı­kar­sa, siz ne di­ye­cek­si­niz?
ÖLÜM SEBEBİ
Rusya, Af­ga­nis­tan’ı işgal et­ti­ğin­de, Ame­ri­ka Af­gan­lı Mü­ca­hit­le­ri des­tek­le­yip silah verdi. (Şimdi ken­di­si işgal etti di­yor­lar ya, gü­na­hı boy­nu­na!) İşte bu Mü­ca­hit­le­ri ya­kın­dan takip için giden bir Türk ga­ze­te­ci, ayak­ta işer­ken ya­ka­lan­dı. Küçük su ih­ti­yaç­la­rı­nı dahi çö­me­le­rek yap­ma­yı dinin ge­re­ği sayan Af­gan­lı, “Vay, ara­mız­da casus var” diye ba­ğır­dı. Ga­ze­te­ci linç edi­le­cek­ti. Son anda is­pat­la­dı Müs­lü­man ol­du­ğu­nu, sün­net­li ol­du­ğu­nu gös­te­re­rek. “Tür­ki­ye’de biz ayak­ta ya­pa­rız bu işi” dedi Ga­ze­te­ci.
Be­le­di­ye’nin Tu­va­le­ti iyice eski ve ba­kım­sız­dı. Ciddi bir re­viz­yo­nu hak et­miş­ti. Bütün pi­su­ar­lar, klo­zet­ler, la­va­bo­lar kı­rıl­dı sö­kül­dü. Şimdi ye­ni­le­necek. Benim tek çe­kin­di­ğim nokta, erkek ol­ma­nın avan­ta­jı­nı kul­la­na­rak ayak­ta hacet gi­der­me avan­ta­jı­nın kal­dı­rıl­ma­sı… AKP’li bir çok Be­le­di­ye­de İslami değil di­ye­rek pi­su­var­lar sö­kü­le­rek he­sap­ta ayak­ta ih­ti­yaç gi­de­ril­me­si­ne mani olu­nu­yor. Ama bi­li­yo­ruz ki, ço­ğu­muz Alaf­ran­ga-ala­turka fark etmez, bu işi ayak­ta yap­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Onun için pi­su­var­la­rı koy­ma­mak gibi bir il­kel­lik ya­pa­ca­ğı­nı­zı um­mu­yo­ruz.
YÜZ MİLYON
Önce kredi ola­rak para alı­nır, har­ca­nı­lır, ar­tar­sa bir daha har­ca­nı­lır.
Değil tabii… Önce ne ya­pı­la­ca­ğı­na karar ve­ri­lir. Keşif ya­pı­lır. Ön­ce­lik sı­ra­sı­na göre sı­ra­la­nır, mec­li­se su­nu­lur. Kredi çe­kil­me­den ya­pı­la­bi­le­cek­le­re ih­ti­yaç sı­ra­sı­na göre hemen baş­la­nı­lır. Kredi ge­re­ken­le­re de, ne için ne kadar kredi ge­rek­ti­ği izah edi­lir, keşif be­de­li su­nu­lur. Ben­zer işi ya­pa­bi­lecek mü­te­ah­hit­ler­den alı­nan ön tek­lif­ler gös­te­ri­lir ve kredi yet­ki­si ve­ri­lir. “Ta­ma­mı­nı kul­la­na­cak de­ği­liz” ce­va­bı bu an­lam­da çok man­tık­lı değil.
Ha, kredi için ih­ti­yaç var mı der­se­niz, bana göre var. 
Bir kere as­falt ya­pıl­ma­yı bek­le­yen yol­lar var. Yeni de değil, 5-10 se­ne­yi aşmış va­zi­yet­te bek­li­yor. Belki sa­de­ce bu yol­la­rın as­falt kap­la­ma­sı eder yüz mil­yon.
Park ve yeşil alan ola­rak ay­rı­lan yer­le­re pey­zaj ve çocuk bah­çe­le­ri ya­pıl­ma­lı. Her zaman yurt dı­şın­da­ki yar­dım­se­ver Ha­nı­me­fen­di­den bek­len­me­me­li bu işler. Üs­te­lik bu park­la­rın bir de isim­le­ri ol­ma­lı değil mi?
Li­ma­na ve Sa­kar­ya ağ­zı­na Ya­kı­şır bir deniz fe­ne­ri ya­pıl­ma işini kime ha­va­le ede­ce­ğiz?
Sahi, bir de seyir te­ra­sı vardı ya­pı­la­cak, ne oldu?
İçme suyu pek acil değil gibi gö­rü­nü­yor. Ancak sık sık ke­sil­me­si­ne de alı­şa­ma­dık! Önce yol­la­rı, sonra suyu yap­mak man­tık­lı değil tabii. İyi ya­pı­lan tüm yol­lar, Do­ğal­gaz ya­pı­lır­ken bo­zul­du.
Her yağ­mur­da sular al­tın­da kal­mak ve sel kor­ku­sun­da kur­tul­ma­lı­yız.
Genç­le­ri spora yö­nelt­me­li­yiz. Azi­zi­ye­de­ki ka­pa­lı spor sa­lo­nu ve Ye­ni­ma­hal­le’deki komp­le spor te­si­si için adım at­ma­lı­yız. Bun­lar için hibe kredi bul­ma­lı­yız. 
Bü­yük­şe­hir avan­ta­jı­nı kul­lan­ma­lı­yız. Bi­li­yo­ruz ki Ana cad­de­ler, bul­var­lar, spor alan­la­rı, me­zar­lık­lar gibi bir çok alan, Bü­yük­şe­hir’in yet­ki­sin­de.
Ce­za­evi, mi­adı­nı dol­dur­du. Yı­kıl­dı­ğın­da ye­ri­ne ne ya­pı­la­cak?
“Deniz dal­ga­lı ol­du­ğun­dan, gir­mek teh­li­ke­li ve yasak” ol­du­ğu gün­ler­de, İlçe­miz halkı ve İlçe­mi­ze gelen yaz­lık­çı­lar, evde mi otur­sun. Olim­pik bir yüzme ha­vu­zu yap­ma­yı dü­şü­nür mü­sü­nüz?
Ka­fa­mız­da­ki yüz­ler­ce so­ru­nun ce­va­bı­nı bek­le­mek­ten­se, si­ya­se­te girip çözüm ara­mak en uy­gu­nu sa­nı­rım! Ne der­si­niz?
TUZLA TRAFİK LAM­BA­LA­RI
De­vam­lı ya­na­rak tra­fi­ği tı­ka­yan lam­ba­lar, şimdi de ka­rar­tıl­dı. Bir or­ta­sı yok mu bu işin yahu? Me­se­la, kır­mı­zı bir lamba, de­vam­lı yanıp sö­ne­rek, teh­li­ke­li kav­şak ha­be­ri ve­re­mez mi?
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1592