PARA DÖNMÜYOR Kİ!


Bu hafta, pa­ra­nın dön­me­di­ği­ni öğ­ren­dik, resmi ağız­lar­dan!
Mec­lis top­lan­tı­sın­da, Mec­lis Üyesi Adem Fi­liz­fi­dan, Be­le­di­ye­nin kum oca­ğın­dan satış ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı­nı sordu. Çünkü orada, be­le­di­ye kam­yon­la­rı dı­şın­da ya­ban­cı kam­yon­lar, hatta pla­ka­sız kam­yon­lar kum ta­şı­yor­muş. Ama be­le­di­ye­nin ka­sa­sı­na giren para yok! (Aynı şey, beton sant­ra­li için de ola­cak gibi… Sa­ğa-so­la beton ve­ri­lip para alın­ma­ya­cak! Tabii para, va­tan­da­şın ce­bin­den çı­ka­cak!)
Baş­kan, önce inkar etti, kum sa­tı­şı­nı. Hatta bu ko­nuy­la il­gi­li Ge­lir­ler Mü­dü­rü ile Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü söz al­dı­lar, val­lah-bil­lah bile de­di­ler! 
So­nun­da Baş­kan açık­la­dı; mü­te­ah­hit fir­ma­la­ra bor­cu­muz var, onun kar­şı­lı­ğı kum ve­ri­yo­ruz!
Ola­bi­lir. İyi bir uy­gu­la­ma, mü­te­ah­hit ya da ta­şe­ron firma, para ye­ri­ne kum kabul edi­yor­sa..! Ancak, bu işin doğru olanı, mü­te­ah­hit be­le­di­ye­ye fa­tu­ra keser, be­le­di­ye de mü­te­ah­hi­de… He­sa­bı tu­tul­ma­dan kum ve­ril­me­si­nin he­sa­bı­nı önce Ma­li­ye’nin sor­ma­sı ge­re­kir; “Hani bu kumun ir­sa­li­ye­si” diye… (Biz de emlak ver­gi­le­ri­ni, çöp ver­gi­le­ri­ni kum ola­rak öde­ye­bi­lir miyiz!?)
***
Kum ile ödeme ya­pı­lan bir başka kurum, Liman İşlet­me­le­ri…
De­ni­zi de­rin­leş­tir­mek için çı­kar­dık­la­rı kum­la­rın bir kıs­mı­nı kendi kul­la­nır­ken, bir kıs­mı­nı da borç­lu ol­du­ğu haf­ri­yat fir­ma­sı­na ve­ri­yor, para ye­ri­ne. Haf­ri­yat fir­ma­sı da bu kumu şim­di­lik stok edip müş­te­ri arı­yor, ala­ca­ğı­nı tah­sil için. 
Ka­ra­su sa­hi­lin­de olu­şan kum te­pe­le­ri­ni gö­rün­ce se­vi­ni­yor­duk, sa­hi­li­miz­de eroz­yo­na uğ­ra­yan kum­lar geri dö­nü­yor diye. Bo­şu­na se­vin­mi­şiz. Kışın, muh­te­me­len dal­ga­lar 40 metre kadar içeri gi­recek. Çünkü ön­le­rin­de çar­pıp geri dö­ne­cek­le­ri kum te­pe­le­ri yok artık.
Ben di­yo­rum ki, Ka­ra­su halkı ola­rak para top­la­ya­lım, Liman iş­let­me­si­ne ve­re­lim, de­niz­den çıkan kum­la­rı sat­ma­sın! Kum­lar, sa­hil­le­ri­mi­ze se­ril­sin; hatta yapay te­pe­cik­le­ri oluş­tu­ra­lım. Ne der­si­niz?
***
Adem Bey, bir şey daha is­te­di, “Be­le­di­ye­de ça­lı­şan iş­çi­le­rin lis­te­si…” Çünkü bir diğer şaibe ko­nu­su da bu… Be­le­di­ye ta­şe­ro­nu İşkur ça­lı­şan­la­rı­nın ma­aşı­nı be­le­di­ye mi ve­ri­yor, ya da be­le­di­ye­de iş yap­ma­dan sa­de­ce maaş alan bi­ri­le­ri var mı, bil­mek bizim de hak­kı­mız!
ESNAF ODASI BAŞ­KA­NI
Sayın Balcı, her kar­şı­laş­tı­ğı­mız­da dos­ta­ne selam verir ve ba­ca­nak diye hitap eder, sağ­lı­ğı­mı sorar. Bu­ra­da ken­di­si­ne biz de selam gön­de­re­rek, el at­ma­sı ge­re­ken iki ko­nu­ya de­ği­ne­lim;
Bi­rin­ci­si, ba­lık­çı­lar…
Kira ve vergi veren ba­lık­çı dük­ka­nı sa­hip­le­ri­nin iş­le­ri çok iyi git­mi­yor. Bunun iki se­be­bi var. Bi­rin­ci­si, hiç­bir kira ve vergi öde­me­den direk kam­yo­net­le so­kak­ta satış ya­pan­lar ile Pa­zar­ye­ri ke­na­rın­da haf­ta­lık tez­gah açan­lar… 
İkin­ci­si de, belki de bu se­bep­le balık fi­yat­la­rı­nı fahiş fi­yat­la sat­mak zo­run­da kal­ma­la­rı… Çünkü dük­kan­da 25 li­ra­ya sa­tı­lan bar­bun, çi­na­kop, mez­git, kam­yo­net­te 15’e sa­tı­lı­yor. Hamsi ve pa­la­mut da ne­re­dey­se yarı ya­rı­ya ucuz! Tabii halk, ucuz olanı ter­cih edi­yor.
Hal­bu­ki so­ğut­ma ter­ti­ba­tı olan, ba­lı­ğı yı­ka­yan, hatta te­miz­le­yen ba­lık­çı dük­kan­la­rın­dan alı­nan balık daha gü­ve­ni­lir… Ama ucuz değil! Bu ko­nu­ya be­le­di­ye za­bı­ta­la­rı­nın da ses çı­kar­ma­ma­sı­na şa­şı­yo­rum zaten!
Bir diğer konu ise ber­ber­le­rin hafta sonu ta­ti­li…
Pazar günü tatil yapıp ça­lış­ma­ma ka­ra­rı alan ber­ber­le­rin bu ortak ka­ra­rı­nı bazı ber­ber­ler uy­gu­la­ma­yıp hak­sız ka­zanç sağ­lı­yor. Haf­ta­da bir gün dahi olsa din­len­mek on­la­rın da hakkı... 
Pazar günü acil tıraş ol­ma­sı ge­re­ken­ler için nö­bet­çi ber­ber dük­ka­nı açar­dım ben olsam, tıpkı nö­bet­çi ec­za­ne­ler gibi… Bu uy­gu­la­ma­ya bay­ram­lar­da da sür­dü­rür­düm.
Bir el atı­ver İlyas Abi…
TAR­LA­DA DAHA PA­HA­LI
Bir öğ­ret­men ve ka­ri­ka­tü­rist ar­ka­da­şı­mız (ta­nı­dı­nız siz onu), geçen hafta yol ke­na­rın­dan bal­ka­ba­ğı almış, ki­lo­su 2 li­ra­ya. Malum, tarla ke­na­rın­da ucuz ol­ma­sı ge­re­kir ya… Sonra o ka­ba­ğın Ada­pa­za­rı’nda dük­kan­lar­da fi­ya­tı­nı öğ­ren­miş, 1 Lira… 
“Yahu, tarla ke­na­rın­da­ki ka­ba­ğın dük­kan­lar­da­kin­den daha ucuza ol­ma­sı ge­rek­mez mi?” diye isyan edi­yor. İsyanı, fazla ver­di­ği pa­ra­ya değil tabii, ka­zık­lan­mış olmak duy­gu­su… 
Bunu öğ­ren­dik­ten sonra, oto­yol ke­na­rın­da­ki din­len­me te­sis­le­rin­de de sor­dum ka­ba­ğın fi­ya­tı­nı. Malum, ora­lar hep ka­zık­tır… Orada bile 1,5 lira Hocam yahu…
SPOR YAP­MA­NIN FAY­DA­LA­RI
Biraz gö­bek­len­dik ya, önüme gelen gö­be­ği­mi ok­şu­yor! Spor yapıp eri­te­yim dedim, sa­hil­de kum­sal­da yü­rü­ye­rek. Malum, bu yaş­tan sonra koş­mak, kalbi yorar. Spor mü­sa­ba­ka­la­rı­na ka­tı­la­cak de­ği­liz ya.
Aman Allah’ım, sa­hil­de gu­rup­lar ha­lin­de yü­rü­yen ha­nım­lar, hepsi de ki­lo­lu. Yahu, dedim, za­yıf­la­yan sporu bı­ra­kı­yor her­hal­de, bun­la­rın ara­sın­da neden hiç zayıf yok. Yoksa, spo­run san­dı­ğım gibi za­yıf­la­ma­ya fay­da­sı yok mu?
Neyse ki, uzak­tan ta­nı­dı­ğım bir ha­nım­la se­lam­laş­ma­ya baş­la­dık, 6 aydır spor yap­tı­ğı­nı söy­le­di bana! Ümit­le­rim hep­ten kı­rıl­dı. Bunu yü­zü­ne di­ye­me­dim tabii…Sonra bir gün Fa­ce­bo­ok say­fam­da da ekli olan ha­nı­mın iliş­ki du­ru­mu de­ğiş­ti, “iliş­ki­si baş­la­dı” diye…Demek ki, fay­da­sı ol­ma­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğüm spo­run fay­da­sı var, yeni bi­ri­le­riy­le ta­nış­mak!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 972