SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019

PARA DÖNMÜYOR Kİ!


Bu hafta, pa­ra­nın dön­me­di­ği­ni öğ­ren­dik, resmi ağız­lar­dan!
Mec­lis top­lan­tı­sın­da, Mec­lis Üyesi Adem Fi­liz­fi­dan, Be­le­di­ye­nin kum oca­ğın­dan satış ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı­nı sordu. Çünkü orada, be­le­di­ye kam­yon­la­rı dı­şın­da ya­ban­cı kam­yon­lar, hatta pla­ka­sız kam­yon­lar kum ta­şı­yor­muş. Ama be­le­di­ye­nin ka­sa­sı­na giren para yok! (Aynı şey, beton sant­ra­li için de ola­cak gibi… Sa­ğa-so­la beton ve­ri­lip para alın­ma­ya­cak! Tabii para, va­tan­da­şın ce­bin­den çı­ka­cak!)
Baş­kan, önce inkar etti, kum sa­tı­şı­nı. Hatta bu ko­nuy­la il­gi­li Ge­lir­ler Mü­dü­rü ile Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü söz al­dı­lar, val­lah-bil­lah bile de­di­ler! 
So­nun­da Baş­kan açık­la­dı; mü­te­ah­hit fir­ma­la­ra bor­cu­muz var, onun kar­şı­lı­ğı kum ve­ri­yo­ruz!
Ola­bi­lir. İyi bir uy­gu­la­ma, mü­te­ah­hit ya da ta­şe­ron firma, para ye­ri­ne kum kabul edi­yor­sa..! Ancak, bu işin doğru olanı, mü­te­ah­hit be­le­di­ye­ye fa­tu­ra keser, be­le­di­ye de mü­te­ah­hi­de… He­sa­bı tu­tul­ma­dan kum ve­ril­me­si­nin he­sa­bı­nı önce Ma­li­ye’nin sor­ma­sı ge­re­kir; “Hani bu kumun ir­sa­li­ye­si” diye… (Biz de emlak ver­gi­le­ri­ni, çöp ver­gi­le­ri­ni kum ola­rak öde­ye­bi­lir miyiz!?)
***
Kum ile ödeme ya­pı­lan bir başka kurum, Liman İşlet­me­le­ri…
De­ni­zi de­rin­leş­tir­mek için çı­kar­dık­la­rı kum­la­rın bir kıs­mı­nı kendi kul­la­nır­ken, bir kıs­mı­nı da borç­lu ol­du­ğu haf­ri­yat fir­ma­sı­na ve­ri­yor, para ye­ri­ne. Haf­ri­yat fir­ma­sı da bu kumu şim­di­lik stok edip müş­te­ri arı­yor, ala­ca­ğı­nı tah­sil için. 
Ka­ra­su sa­hi­lin­de olu­şan kum te­pe­le­ri­ni gö­rün­ce se­vi­ni­yor­duk, sa­hi­li­miz­de eroz­yo­na uğ­ra­yan kum­lar geri dö­nü­yor diye. Bo­şu­na se­vin­mi­şiz. Kışın, muh­te­me­len dal­ga­lar 40 metre kadar içeri gi­recek. Çünkü ön­le­rin­de çar­pıp geri dö­ne­cek­le­ri kum te­pe­le­ri yok artık.
Ben di­yo­rum ki, Ka­ra­su halkı ola­rak para top­la­ya­lım, Liman iş­let­me­si­ne ve­re­lim, de­niz­den çıkan kum­la­rı sat­ma­sın! Kum­lar, sa­hil­le­ri­mi­ze se­ril­sin; hatta yapay te­pe­cik­le­ri oluş­tu­ra­lım. Ne der­si­niz?
***
Adem Bey, bir şey daha is­te­di, “Be­le­di­ye­de ça­lı­şan iş­çi­le­rin lis­te­si…” Çünkü bir diğer şaibe ko­nu­su da bu… Be­le­di­ye ta­şe­ro­nu İşkur ça­lı­şan­la­rı­nın ma­aşı­nı be­le­di­ye mi ve­ri­yor, ya da be­le­di­ye­de iş yap­ma­dan sa­de­ce maaş alan bi­ri­le­ri var mı, bil­mek bizim de hak­kı­mız!
ESNAF ODASI BAŞ­KA­NI
Sayın Balcı, her kar­şı­laş­tı­ğı­mız­da dos­ta­ne selam verir ve ba­ca­nak diye hitap eder, sağ­lı­ğı­mı sorar. Bu­ra­da ken­di­si­ne biz de selam gön­de­re­rek, el at­ma­sı ge­re­ken iki ko­nu­ya de­ği­ne­lim;
Bi­rin­ci­si, ba­lık­çı­lar…
Kira ve vergi veren ba­lık­çı dük­ka­nı sa­hip­le­ri­nin iş­le­ri çok iyi git­mi­yor. Bunun iki se­be­bi var. Bi­rin­ci­si, hiç­bir kira ve vergi öde­me­den direk kam­yo­net­le so­kak­ta satış ya­pan­lar ile Pa­zar­ye­ri ke­na­rın­da haf­ta­lık tez­gah açan­lar… 
İkin­ci­si de, belki de bu se­bep­le balık fi­yat­la­rı­nı fahiş fi­yat­la sat­mak zo­run­da kal­ma­la­rı… Çünkü dük­kan­da 25 li­ra­ya sa­tı­lan bar­bun, çi­na­kop, mez­git, kam­yo­net­te 15’e sa­tı­lı­yor. Hamsi ve pa­la­mut da ne­re­dey­se yarı ya­rı­ya ucuz! Tabii halk, ucuz olanı ter­cih edi­yor.
Hal­bu­ki so­ğut­ma ter­ti­ba­tı olan, ba­lı­ğı yı­ka­yan, hatta te­miz­le­yen ba­lık­çı dük­kan­la­rın­dan alı­nan balık daha gü­ve­ni­lir… Ama ucuz değil! Bu ko­nu­ya be­le­di­ye za­bı­ta­la­rı­nın da ses çı­kar­ma­ma­sı­na şa­şı­yo­rum zaten!
Bir diğer konu ise ber­ber­le­rin hafta sonu ta­ti­li…
Pazar günü tatil yapıp ça­lış­ma­ma ka­ra­rı alan ber­ber­le­rin bu ortak ka­ra­rı­nı bazı ber­ber­ler uy­gu­la­ma­yıp hak­sız ka­zanç sağ­lı­yor. Haf­ta­da bir gün dahi olsa din­len­mek on­la­rın da hakkı... 
Pazar günü acil tıraş ol­ma­sı ge­re­ken­ler için nö­bet­çi ber­ber dük­ka­nı açar­dım ben olsam, tıpkı nö­bet­çi ec­za­ne­ler gibi… Bu uy­gu­la­ma­ya bay­ram­lar­da da sür­dü­rür­düm.
Bir el atı­ver İlyas Abi…
TAR­LA­DA DAHA PA­HA­LI
Bir öğ­ret­men ve ka­ri­ka­tü­rist ar­ka­da­şı­mız (ta­nı­dı­nız siz onu), geçen hafta yol ke­na­rın­dan bal­ka­ba­ğı almış, ki­lo­su 2 li­ra­ya. Malum, tarla ke­na­rın­da ucuz ol­ma­sı ge­re­kir ya… Sonra o ka­ba­ğın Ada­pa­za­rı’nda dük­kan­lar­da fi­ya­tı­nı öğ­ren­miş, 1 Lira… 
“Yahu, tarla ke­na­rın­da­ki ka­ba­ğın dük­kan­lar­da­kin­den daha ucuza ol­ma­sı ge­rek­mez mi?” diye isyan edi­yor. İsyanı, fazla ver­di­ği pa­ra­ya değil tabii, ka­zık­lan­mış olmak duy­gu­su… 
Bunu öğ­ren­dik­ten sonra, oto­yol ke­na­rın­da­ki din­len­me te­sis­le­rin­de de sor­dum ka­ba­ğın fi­ya­tı­nı. Malum, ora­lar hep ka­zık­tır… Orada bile 1,5 lira Hocam yahu…
SPOR YAP­MA­NIN FAY­DA­LA­RI
Biraz gö­bek­len­dik ya, önüme gelen gö­be­ği­mi ok­şu­yor! Spor yapıp eri­te­yim dedim, sa­hil­de kum­sal­da yü­rü­ye­rek. Malum, bu yaş­tan sonra koş­mak, kalbi yorar. Spor mü­sa­ba­ka­la­rı­na ka­tı­la­cak de­ği­liz ya.
Aman Allah’ım, sa­hil­de gu­rup­lar ha­lin­de yü­rü­yen ha­nım­lar, hepsi de ki­lo­lu. Yahu, dedim, za­yıf­la­yan sporu bı­ra­kı­yor her­hal­de, bun­la­rın ara­sın­da neden hiç zayıf yok. Yoksa, spo­run san­dı­ğım gibi za­yıf­la­ma­ya fay­da­sı yok mu?
Neyse ki, uzak­tan ta­nı­dı­ğım bir ha­nım­la se­lam­laş­ma­ya baş­la­dık, 6 aydır spor yap­tı­ğı­nı söy­le­di bana! Ümit­le­rim hep­ten kı­rıl­dı. Bunu yü­zü­ne di­ye­me­dim tabii…Sonra bir gün Fa­ce­bo­ok say­fam­da da ekli olan ha­nı­mın iliş­ki du­ru­mu de­ğiş­ti, “iliş­ki­si baş­la­dı” diye…Demek ki, fay­da­sı ol­ma­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğüm spo­run fay­da­sı var, yeni bi­ri­le­riy­le ta­nış­mak!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 910