SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • PİKNİK VE OLTA BALIKÇILIĞI

PİKNİK VE OLTA BALIKÇILIĞI


   İlçe­miz, her ne kadar be­le­di­ye­ci­lik açı­sın­dan kıs­met­siz­se de ön­le­ne­me­yen gü­zel­lik­ler­le dolu. 
   Çoğu ki­şi­nin de­ni­zi­ni bil­di­ği il­çe­miz­de, Küçük Ka­ra­su Gölü, deniz ke­na­rı, Sa­kar­ya Nehri, Tuzla De­re­si, Akgöl, Ku­yum­cu­lu De­re­si ve hatta kanal ke­na­rın­da olta ba­lık­çı­lı­ğı ya­pı­lı­yor. Bu ba­lık­çı­lık­la bir­lik­te araç­la­rıy­la gelen aile­ler de çoğu zaman yan ta­raf­ta bek­le­ye­rek pik­nik ya­pı­yor­lar. 
   Önem­li pik­nik alan­la­rı­na Maden De­re­si ile Lon­goz’u da kat­ma­lı.   Ama Maden De­re­si’nde balık ol­ma­dı­ğın­dan, Lon­goz’da da yasak ol­du­ğun­dan gece giz­li­ce tu­tu­lu­yor, pik­ni­ğe mü­sa­it değil yani. Ya da yal­nız pik­ni­ğe mü­sa­it…
   Bun­la­rı niye yaz­dım; il­çe­de­ki hiç­bir kamu ku­ru­lu­şu ve sivil top­lum ör­gü­tü, olta ba­lık­çı­lı­ğı ko­nu­sun­da par­mak­la­rı­nı kı­pır­dat­mı­yor.
   Özel­lik­le küçük de­re­ler­de var olan ba­lık­la­rın nesli tü­ken­mek üzere. Bu­ra­lar­da za­ma­nın­da ya­pı­lan ki­reç­le, di­na­mit­le, suyu sa­ğa­rak ya­pı­lan balık avı, yu­mur­ta­la­ra da zarar ver­miş, nes­li­ni kö­relt­miş.   Özel­lik­le Tuzla de­re­si­ne Sa­kar­ya ağ­zın­dan giren ba­lık­lar ol­ma­sı ge­re­kir­ken, bu­ra­da balık ya­ka­la­ya­nı gör­mü­yo­ruz. Buna rağ­men kanal ke­na­rı, ol­ta­sı­nı ve aile­si­ni ala­rak bu­ra­da pik­nik ya­pan­lar­la dolu.
   Hal­bu­ki es­ki­den öyle miydi? 
   Sazan, sa­rı­ka­nat, ka­ya­ba­lı­ğı, turna (ok­la­ma)… Bu ba­lık­la­rın nesli ku­ru­mak üzere…. Hatta ku­ru­du bile. Tıpkı de­niz­le­ri­miz­de­ki bir­çok balık nes­li­nin ku­ru­ma­sı gibi… 
   Tatlı su ba­lık­la­rı­nın nes­li­nin ço­ğal­ma­sı için, hatta tü­ken­me­me­si için acil mü­da­ha­le edil­me­li. Sa­kar­ya Nehri’ne bı­ra­kı­lan mer­sin ba­lık­la­rı gibi bu ka­nal­la­ra da balık üre­ti­mi için yav­ru­lar bı­ra­kıl­ma­lı. Olta ba­lık­çı­lı­ğı de­net­len­me­li ve hav­yar bı­rak­ma za­ma­nı ya­sak­lan­ma­lı.
   Deniz ke­na­rın­da­ki olta ba­lık­çı­lı­ğı daha da acık­lı…
   Es­ki­den ça­pa­ra­ya çı­kı­lır, is­tav­rit ya­ka­la­nır­dı. Şimdi de­ni­zi­miz­de­ki o bol ba­lık­lar yok oldu. Be­ğen­me­di­ği­miz is­tav­ri­ti tez­gah­lar­da gö­re­mi­yo­ruz. Kaçak yol­lar­la ya­ka­la­nan­lar ise ki­lo­su 30 li­ra­ya sa­tı­lı­yor.
   Üret­me­ye ça­lış­tı­ğı­mız mer­sin ba­lı­ğı henüz tez­ga­ha dü­şecek kadar ço­ğal­ma­dı. Ne­den­dir bi­lin­mez ama sanki gay­ret­ler fayda et­mi­yor gibi. Hatta çipli bir ta­ne­si Kı­zı­lır­mak’ta ya­ka­lan­mış. Bizim bu­ra­la­rın su­yu­nu sev­mi­yor, ka­çı­yor­lar sanki! 
   Mer­sin ba­lı­ğı­nı üre­tir­ken, diğer ba­lık­la­rın da so­yu­nu ku­rut­tu­ğu­mu­zu gören yok!
   Bir araş­tır­ma­cı da çıkıp, de­ni­zi­miz­de­ki mid­ye­ci­li­ğin balık yu­va­la­rı­na zarar ver­di­ği­ni, ba­lık­çı­lı­ğı öl­dür­dü­ğü­nü söy­le­mi­yor. Hani balık soyu tü­ke­nin­ce midye yeriz di­ye­ce­ğiz ama onun da soyu tü­ke­ni­yor.
İlçe­miz­de acil “Su Ürün­le­ri Mes­lek Yük­sek Okulu” ya da “Fa­kül­te­si” ku­rul­ma­lı. İlçe­miz­de ba­lık­çı­lı­ğın devam ede­bil­me­si için bu ilk şart. De­va­mın­da da kamu yö­ne­ti­ci­le­ri bu Yük­sek Okul ile ko­or­di­ne­li ça­lı­şa­rak ba­lık­çı­lı­ğı­mız can­lan­dır­ma­lı.
SO­YUL­DUK EY HAL­KIM
   Ne güzel, suya sa­bu­na do­kun­ma­dan haf­ta­lık ya­zı­mı yaz­dım. Kim­se­yi kır­ma­dan, kim­se­ye laf sok­ma­dan… Hani bazı ar­ka­daş­la­rım di­yor­lar ya, si­ya­se­te fazla girme, fazla do­kun­ma… Bu­ra­da da bi­ti­re­bi­li­rim. Pe­şi­ne bir fıkra, bu haf­ta­yı da sav­dık…
   Ama vic­da­nım ra­hat­sız olur. 
   Cihan Hoca orada ban­gır ban­gır ba­ğı­rı­yor, Bel­ge­ler açık­lı­yor. Diyor ki, “Ey hal­kım, so­yul­du­nuz. Bakın bu da mah­ke­me ev­rak­la­rı, bi­lir­ki­şi ra­por­la­rı” Bi­lir­ki­şi ev­rak­la­rı da diyor ki, “İller Ban­ka­sı Afet Kre­di­si usu­lü­ne uygun değil. Kredi amacı dı­şın­da kul­la­nıl­dı. Sel­den zarar gö­rül­dü­ğü be­lir­ti­len bir­çok cadde ve so­kak­ta bir şey ya­pıl­ma­dı. Alı­nan mal­ze­me­ler ve ya­pı­lan hiz­met­ler fahiş fi­yat­lar­la ya­pıl­dı…” 
   Ar­ka­sın­da kimse yok. Ol­ma­sı ge­re­ken­ler, “Hocam o işten bir şey çık­maz” diyor. 
   O kadar ka­nık­sa­mı­şız ki, ik­ti­dar eliy­le ya­pı­lan yol­suz­luk­la­rın ce­za­sız ka­la­ca­ğı­nı… Yargı, gö­re­vi­ni yap­ma­ya ça­lı­şı­yor, yar­gı­nın ar­ka­sın­da kimse dur­mu­yor. Ne­re­dey­se yar­gı­ya cephe ala­ca­ğız!
   “İnsan­lar, hak edil­dik­le­ri şe­kil­de yö­ne­ti­lir­ler” diye bir söz var. Hadis ol­du­ğu­nu da söy­lü­yor­lar. Biz bunu hak edi­yo­ruz. Öyle değil mi? 
   Ço­ğu­mu­zun ha­ya­li, “Yat­tı­ğı yer­den para ka­zan­mak, vo­li­yi vur­mak, avan­ta­yı kap­mak, bal tu­ta­nın par­ma­ğı­nı ya­la­ma­sı, Dev­le­te sır­tı­nı da­ya­mak, pi­yan­go­dan ik­ra­mi­ye ka­zan­mak” değil mi? Yani kolay yol­dan… 
   Bunu ba­şar­mış bir bü­yü­ğü­mü­ze giz­li­den saygı mı du­yu­yo­ruz acaba, “Ulan iyi gö­tür­müş” diye…
Çünkü hiç­bir va­tan­da­şı­mı­zın ağ­zın­dan duy­ma­dım, 46 mil­yon pa­ra­yı ne­re­ye har­ca­dı­lar, biz va­tan­daş ola­rak o borcu öde­ye­ce­ğiz, diye.  Hatta o pa­ra­nın önem­li bir kıs­mı­nın Ka­ra­su’ya gel­me­den bit­ti­ği­ni söy­le­yen­ler var. Bunu da si­ya­si rüş­vet ola­rak yo­rum­la­yıp mah­ke­me­ye baskı uy­gu­la­na­ca­ğı­nı ve bu se­bep­le bir şey çık­ma­ya­ca­ğı yo­lun­da gö­rüş­ler hakim.
   Ba­ka­lım hakim ne karar ve­recek?  Ger­çek hakim halk, ses et­me­dik­ten sonra… Bek­le­yip gö­re­lim.
   Bu arada ga­ze­te­ler­de, be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­nın hak ediş ve ge­çi­ci ka­bu­le imza at­ma­ya zor­lan­dı­ğı yö­nün­de ha­ber­ler var. At­ma­yan ki­şi­ler, sür­gü­ne gön­de­ri­li­yor­muş! 
   Sahi, be­le­di­ye ne zaman iftar ve­recek acaba? 
AS­FALT ATI­LIR­KEN
   As­falt atan­la­ra denk ge­li­yo­rum, 2-3 işçi, ka­fa­la­rı­na göre atı­yor­lar. 
Yahu bunun bir eğimi olur, üze­rin­de yağ­mur suyu tut­ma­ma­sı için. Ol­maz­sa yağ­mur suyu bi­ri­kir ve bir par­kam olan çukur hızla büyür ve tamir ge­rek­ti­rir. 
   Aman ha, pa­ha­lı mal­ze­me­dir, biraz özen lüt­fen…

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 806