• Ana Sayfa
  • »
  • ŞAKA GİBİ, EHLİYETİMİ YENİLEDİM

ŞAKA GİBİ, EHLİYETİMİ YENİLEDİM


Kay­bo­lan eh­li­ye­ti­mi ye­ni­le­mek is­te­dim. Em­ni­ye­tin il­gi­li bö­lü­mü­ne git­tim. İlan edi­len ve çok da zor gö­zük­me­yen iş­lem­le­re baş­la­dım. 
Önce Resim çek­tir­dim, bi­yo­met­rik… Yani rötuş ya­pıl­ma­mış. Göz­lük­süz ola­cak­mış. “Ama benim göz­lü­ğüm var” dedim. Yine de göz­lük­süz ola­cak­mış. Yal­nız, dok­tor ra­po­run­da ya­za­cak­mış, göz­lük­lü diye…
Aile He­ki­mi’nden sağ­lık ra­po­ru, is­te­nen­ler ara­sın­da. Bu­ra­sı iyi, diye dü­şün­düm. Yoksa tam te­şek­kül­lü bir has­ta­ne­den de rapor is­te­ye­bi­lir­ler­di. Daha önce al­dı­ğım için bi­li­yo­rum, tam bir iş­ken­ce…300 So­ru­luk psi­ko­lo­ji testi, zaten in­sa­nın bey­ni­ni haş­lı­yor. Aynı so­ru­la­rı 2-3 kere so­ru­yor­lar ki, yan­lış cevap verip at­mas­yon yap­ma­ya­sın! (65 yaş üstü eh­li­yet de­ğiş­ti­re­cek­ler­den yine aynı iş­ken­ce­ye tabii tu­tu­la­cak­la­rı­nı öğ­ren­dim. Kurul ra­po­ru is­te­ni­yor. Bu se­bep­le yaşı 65’e yak­la­şan­lar, acele edin!
Aile he­ki­mi­miz ye­rin­de yok, izin­li ya da başka bir gö­rev­de. Sis­tem beni başka bir dok­to­ra yön­len­di­ri­yor. Yön­len­di­ri­len dok­tor ye­rin­de yok. So­ra­rak sak­lan­dı­ğı odayı bul­dum. Boş boş otu­ru­yor. İnsan sı­kı­lır yahu boş otur­ma­ya. Neden ara­dı­ğı­mı öğ­re­nin­ce, aile he­ki­mi­mi sordu. Sonra, neden ken­di­si­ne yön­len­di­ril­di­ği­ne sitem etti. Daha sonra, “Elekt­rik­ler kesik yarın gel”, dedi. Demek ki ciddi bir mu­aye­ne edecek, elekt­rik­ler ke­sik­ken ol­mu­yor!
Er­te­si gün doğ­ru­dan ya­nı­na git­tim (Yine boş otu­ru­yor­du!) Bir gün ön­ce­ki mu­hab­be­ti ha­tır­lat­tım, sıra alıp al­ma­dı­ğı­mı sordu! Al­ma­dı­ğı­mı söy­le­dim, ama dün al­mış­tım, diye mı­rıl­dan­dım. “Sıra al da gel”, dedi! Sıra alma ma­ki­ne­si­nin ya­nı­na git­tim, ma­ki­ne sıra ver­mi­yor! Ne kadar zaman sonra gel­me­liy­mi­şim. Dok­tor­lar yu­ka­rı­da ve ben sıra ala­mı­yor­dum!
So­nun­da genç bir hanım dok­tor­da şan­sı­mı de­ne­me­ye karar ver­dim. Ka­pı­yı çalıp içeri gir­dim, du­ru­mu an­lat­tım. Sağ olsun, ih­ti­ya­cım olan sağ­lık ra­po­ru­nu 5 da­ki­ka için­de yazdı verdi. Demek ki hala mes­lek­te di­no­zor­lar ile iyi in­san­lar var­mış, diye dü­şün­düm.
Sıra, in­ter­net üze­rin­den ran­de­vu al­ma­ya gel­miş­ti ki, bana göre en il­gin­ci buydu. 
Si­te­ye gir­dim, bir dü­zi­ne soru… Cep te­le­fo­nun­dan uğ­ra­şa­mam, deyip bil­gi­sa­ya­rın ba­şı­na geç­tim baş­la­dım dol­dur­ma­ya. Her soru bir sefer so­rul­du­ğu halde, mail ad­re­si­mi iki kere yaz­mam ge­re­ki­yor­du. Tuhaf gel­miş­ti. Yaz­dım ve gön­der­dim. Mail ad­re­si­me gelen onay ko­du­nu yaz­ma­mı is­te­di­ler. Demek iş bu kadar cid­diy­di. Dev­let, her va­tan­da­şı­nın mail ad­re­si­ni öğ­ren­mek is­ti­yor­du! Onay ko­du­nu a gir­dim, gön­de­rir­ken ek­ra­na bir yazı çıktı:
“KİMSE SİZDEN MAİL ŞİFRENİZİ İSTE­MEZ, GÖN­DER­MEK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?”. Evet, deyip gön­der­dim. 
Sonra dü­şün­düm ki, Dev­let benim mail şif­re­mi neden is­te­di? Bunu neden yap­sın? Peki, açık açık neden is­te­me­di. İste­me­diy­se sis­tem neden bana böyle bir uyarı gön­der­di?
Hiç­bir kim­sey­le ya­sa­dı­şı ya da özel mail alıp ver­me­dim. Na­di­ren ödeme bil­gi­le­ri ge­li­yor. Zaten ma­il­le­rim Face’me gelen bil­di­rim­ler­le dolu. Face pay­la­şım­la­rım da zaten her­ke­se açık, giz­lim sak­lım yok!
Yine de te­dir­gin oldum ve tüm ma­il­le­ri­mi sil­dim. Ay­rı­ca şif­re­mi de de­ğiş­tir­dim. Ne de olsa benim öze­lim ve kim­se­nin girip kur­ca­la­ma­sı­nı is­te­mem. 
Bana daha sonra da hiç lazım ol­ma­ya­cak 4 ha­ne­li kıy­tı­rık bir nu­ma­ra ver­di­ler ve unut­ma­mı, iş­lem­le­rin bu nu­ma­ra üze­rin­den ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­yen bir bil­di­rim daha aldım. (Bir b*ka da ya­ra­ma­dı, kimse de sor­ma­dı!
***
Söz bu­ra­ya gel­miş­ken, geçen hafta belki duy­ma­dı­ğı­nız bir bil­di­rim­den bah­se­de­yim. Türk Te­le­kom, İsviç­re’den (İsveç de ola­bi­lir, zaten hep ka­rış­tı­rı­rım) kul­la­nı­lan bil­gi­sa­yar­la­rın kul­la­nı­cı bil­gi­le­ri ve IP ad­res­le­ri­ni de­şif­re edecek ya­zı­lım is­te­miş. Şir­ke­tin beş mü­hen­di­si kişi hak­la­rı­na ay­kı­rı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le is­ti­fa edip ya­zı­lı­mı ver­me­miş. Firma, dı­şa­rı­dan başka mü­hen­dis­ler­le an­laş­ma yapıp ya­zı­lı­mı ta­mam­la­mış ve gön­der­miş!
Yani artık sizin hangi si­te­le­re gir­di­ği­ni­zi bile öğ­re­ne­bi­lir­ler! (Özel ha­ya­tın ih­la­li ola­rak sav­cı­la­rı gö­re­ve davet edi­yo­rum)
***
Sı­ra­da, 13+2 lira ya­tır­ma kısmı vardı ki, gö­rü­nür­de en ko­la­yı… Lis­te­de­ki ban­ka­lar­dan bi­ri­ne git­tim, içer­de sıra vardı. Er­te­si günü tek­rar gidip sıra aldım. Sıra bana gel­di­ğin­de du­ru­mu an­lat­tı­ğım gişe gö­rev­li­si, “13 lira neyse ama 2 lira bizi çok yo­ru­yor” dedi. 2 Lira dev­le­te gi­di­yor­muş ve iş­le­mi çok­muş. 13 Li­ra­nın kime git­ti­ği­ni so­ra­ma­dım. Yak­la­şık 5 da­ki­ka gibi bir sü­re­de iş­le­mi ta­mam­la­dı ve ek­le­di, “2 lira için 2 li­ra­lık kağıt har­cı­yo­ruz ne­re­dey­se…” Ay­rıl­mak üze­rey­ken de “Pa­ra­yı bu ban­ka­dan ya­tır­dı­ğı­nı­zı kim­se­ye söy­le­me­yin” diye de ri­ca­da bu­lun­du. 
Ran­de­vu için git­ti­ğim Ka­ra­su Em­ni­ye­ti’nin il­gi­li bi­ri­min­de uzun­ca bir kuy­ruk bek­li­yor­dum açık­ça­sı. Bı­ra­kın kuy­ru­ğu, gö­rev­li me­mur­lar bile bah­çe­de soh­bet edi­yor­lar­dı. Beni gö­rün­ce yer­le­ri­ni al­dı­lar ve işimi hal­let­ti­ler. Ben hala sis­te­min bana ver­di­ği nu­ma­ra­yı sor­ma­la­rı­nı bek­li­yo­rum! Eski eh­li­ye­ti­mi ne zaman ve nerde kay­bet­ti­ği­mi sor­du­lar. Yahu bil­sem nerde kay­bet­ti­ği­mi, gider bu­lur­dum, di­ye­me­dim tabii…
Ay­rıl­mak üze­rey­ken, par­mak izi­min sis­tem­de olup ol­ma­dı­ğı­nı kont­rol et­ti­ler. Pa­sa­port alır­ken ver­miş­tim. Sağ el işa­ret par­ma­ğı­mı ma­ki­ne­ye ko­yun­ca res­mim ek­ran­da çıktı. Gu­rur­lan­dım. “Kay­bol­sam bu­lur­lar” dı!
Eh­li­yet­le­ri ye­ni­le­mek işi 2020’de bi­ti­yor. O güne kadar eski eh­li­yet­le­ri­miz­le idare eder, son gün kuy­ruk olu­ruz Em­ni­ye­tin önün­de! Kay­be­der­se­niz de benim gibi mec­bu­ren ye­ni­ler­si­niz. Şimdi eh­li­ye­ti­min ad­re­si­me gön­de­ril­me­si­ni bek­li­yo­rum. (Bu arada tra­fik­te lazım olur diye eh­li­ye­tin ye­ri­ne ge­çe­bi­lecek ge­çi­ci belge ver­di­ler.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 879