SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • ŞAKA GİBİ, EHLİYETİMİ YENİLEDİM

ŞAKA GİBİ, EHLİYETİMİ YENİLEDİM


Kay­bo­lan eh­li­ye­ti­mi ye­ni­le­mek is­te­dim. Em­ni­ye­tin il­gi­li bö­lü­mü­ne git­tim. İlan edi­len ve çok da zor gö­zük­me­yen iş­lem­le­re baş­la­dım. 
Önce Resim çek­tir­dim, bi­yo­met­rik… Yani rötuş ya­pıl­ma­mış. Göz­lük­süz ola­cak­mış. “Ama benim göz­lü­ğüm var” dedim. Yine de göz­lük­süz ola­cak­mış. Yal­nız, dok­tor ra­po­run­da ya­za­cak­mış, göz­lük­lü diye…
Aile He­ki­mi’nden sağ­lık ra­po­ru, is­te­nen­ler ara­sın­da. Bu­ra­sı iyi, diye dü­şün­düm. Yoksa tam te­şek­kül­lü bir has­ta­ne­den de rapor is­te­ye­bi­lir­ler­di. Daha önce al­dı­ğım için bi­li­yo­rum, tam bir iş­ken­ce…300 So­ru­luk psi­ko­lo­ji testi, zaten in­sa­nın bey­ni­ni haş­lı­yor. Aynı so­ru­la­rı 2-3 kere so­ru­yor­lar ki, yan­lış cevap verip at­mas­yon yap­ma­ya­sın! (65 yaş üstü eh­li­yet de­ğiş­ti­re­cek­ler­den yine aynı iş­ken­ce­ye tabii tu­tu­la­cak­la­rı­nı öğ­ren­dim. Kurul ra­po­ru is­te­ni­yor. Bu se­bep­le yaşı 65’e yak­la­şan­lar, acele edin!
Aile he­ki­mi­miz ye­rin­de yok, izin­li ya da başka bir gö­rev­de. Sis­tem beni başka bir dok­to­ra yön­len­di­ri­yor. Yön­len­di­ri­len dok­tor ye­rin­de yok. So­ra­rak sak­lan­dı­ğı odayı bul­dum. Boş boş otu­ru­yor. İnsan sı­kı­lır yahu boş otur­ma­ya. Neden ara­dı­ğı­mı öğ­re­nin­ce, aile he­ki­mi­mi sordu. Sonra, neden ken­di­si­ne yön­len­di­ril­di­ği­ne sitem etti. Daha sonra, “Elekt­rik­ler kesik yarın gel”, dedi. Demek ki ciddi bir mu­aye­ne edecek, elekt­rik­ler ke­sik­ken ol­mu­yor!
Er­te­si gün doğ­ru­dan ya­nı­na git­tim (Yine boş otu­ru­yor­du!) Bir gün ön­ce­ki mu­hab­be­ti ha­tır­lat­tım, sıra alıp al­ma­dı­ğı­mı sordu! Al­ma­dı­ğı­mı söy­le­dim, ama dün al­mış­tım, diye mı­rıl­dan­dım. “Sıra al da gel”, dedi! Sıra alma ma­ki­ne­si­nin ya­nı­na git­tim, ma­ki­ne sıra ver­mi­yor! Ne kadar zaman sonra gel­me­liy­mi­şim. Dok­tor­lar yu­ka­rı­da ve ben sıra ala­mı­yor­dum!
So­nun­da genç bir hanım dok­tor­da şan­sı­mı de­ne­me­ye karar ver­dim. Ka­pı­yı çalıp içeri gir­dim, du­ru­mu an­lat­tım. Sağ olsun, ih­ti­ya­cım olan sağ­lık ra­po­ru­nu 5 da­ki­ka için­de yazdı verdi. Demek ki hala mes­lek­te di­no­zor­lar ile iyi in­san­lar var­mış, diye dü­şün­düm.
Sıra, in­ter­net üze­rin­den ran­de­vu al­ma­ya gel­miş­ti ki, bana göre en il­gin­ci buydu. 
Si­te­ye gir­dim, bir dü­zi­ne soru… Cep te­le­fo­nun­dan uğ­ra­şa­mam, deyip bil­gi­sa­ya­rın ba­şı­na geç­tim baş­la­dım dol­dur­ma­ya. Her soru bir sefer so­rul­du­ğu halde, mail ad­re­si­mi iki kere yaz­mam ge­re­ki­yor­du. Tuhaf gel­miş­ti. Yaz­dım ve gön­der­dim. Mail ad­re­si­me gelen onay ko­du­nu yaz­ma­mı is­te­di­ler. Demek iş bu kadar cid­diy­di. Dev­let, her va­tan­da­şı­nın mail ad­re­si­ni öğ­ren­mek is­ti­yor­du! Onay ko­du­nu a gir­dim, gön­de­rir­ken ek­ra­na bir yazı çıktı:
“KİMSE SİZDEN MAİL ŞİFRENİZİ İSTE­MEZ, GÖN­DER­MEK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?”. Evet, deyip gön­der­dim. 
Sonra dü­şün­düm ki, Dev­let benim mail şif­re­mi neden is­te­di? Bunu neden yap­sın? Peki, açık açık neden is­te­me­di. İste­me­diy­se sis­tem neden bana böyle bir uyarı gön­der­di?
Hiç­bir kim­sey­le ya­sa­dı­şı ya da özel mail alıp ver­me­dim. Na­di­ren ödeme bil­gi­le­ri ge­li­yor. Zaten ma­il­le­rim Face’me gelen bil­di­rim­ler­le dolu. Face pay­la­şım­la­rım da zaten her­ke­se açık, giz­lim sak­lım yok!
Yine de te­dir­gin oldum ve tüm ma­il­le­ri­mi sil­dim. Ay­rı­ca şif­re­mi de de­ğiş­tir­dim. Ne de olsa benim öze­lim ve kim­se­nin girip kur­ca­la­ma­sı­nı is­te­mem. 
Bana daha sonra da hiç lazım ol­ma­ya­cak 4 ha­ne­li kıy­tı­rık bir nu­ma­ra ver­di­ler ve unut­ma­mı, iş­lem­le­rin bu nu­ma­ra üze­rin­den ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­yen bir bil­di­rim daha aldım. (Bir b*ka da ya­ra­ma­dı, kimse de sor­ma­dı!
***
Söz bu­ra­ya gel­miş­ken, geçen hafta belki duy­ma­dı­ğı­nız bir bil­di­rim­den bah­se­de­yim. Türk Te­le­kom, İsviç­re’den (İsveç de ola­bi­lir, zaten hep ka­rış­tı­rı­rım) kul­la­nı­lan bil­gi­sa­yar­la­rın kul­la­nı­cı bil­gi­le­ri ve IP ad­res­le­ri­ni de­şif­re edecek ya­zı­lım is­te­miş. Şir­ke­tin beş mü­hen­di­si kişi hak­la­rı­na ay­kı­rı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le is­ti­fa edip ya­zı­lı­mı ver­me­miş. Firma, dı­şa­rı­dan başka mü­hen­dis­ler­le an­laş­ma yapıp ya­zı­lı­mı ta­mam­la­mış ve gön­der­miş!
Yani artık sizin hangi si­te­le­re gir­di­ği­ni­zi bile öğ­re­ne­bi­lir­ler! (Özel ha­ya­tın ih­la­li ola­rak sav­cı­la­rı gö­re­ve davet edi­yo­rum)
***
Sı­ra­da, 13+2 lira ya­tır­ma kısmı vardı ki, gö­rü­nür­de en ko­la­yı… Lis­te­de­ki ban­ka­lar­dan bi­ri­ne git­tim, içer­de sıra vardı. Er­te­si günü tek­rar gidip sıra aldım. Sıra bana gel­di­ğin­de du­ru­mu an­lat­tı­ğım gişe gö­rev­li­si, “13 lira neyse ama 2 lira bizi çok yo­ru­yor” dedi. 2 Lira dev­le­te gi­di­yor­muş ve iş­le­mi çok­muş. 13 Li­ra­nın kime git­ti­ği­ni so­ra­ma­dım. Yak­la­şık 5 da­ki­ka gibi bir sü­re­de iş­le­mi ta­mam­la­dı ve ek­le­di, “2 lira için 2 li­ra­lık kağıt har­cı­yo­ruz ne­re­dey­se…” Ay­rıl­mak üze­rey­ken de “Pa­ra­yı bu ban­ka­dan ya­tır­dı­ğı­nı­zı kim­se­ye söy­le­me­yin” diye de ri­ca­da bu­lun­du. 
Ran­de­vu için git­ti­ğim Ka­ra­su Em­ni­ye­ti’nin il­gi­li bi­ri­min­de uzun­ca bir kuy­ruk bek­li­yor­dum açık­ça­sı. Bı­ra­kın kuy­ru­ğu, gö­rev­li me­mur­lar bile bah­çe­de soh­bet edi­yor­lar­dı. Beni gö­rün­ce yer­le­ri­ni al­dı­lar ve işimi hal­let­ti­ler. Ben hala sis­te­min bana ver­di­ği nu­ma­ra­yı sor­ma­la­rı­nı bek­li­yo­rum! Eski eh­li­ye­ti­mi ne zaman ve nerde kay­bet­ti­ği­mi sor­du­lar. Yahu bil­sem nerde kay­bet­ti­ği­mi, gider bu­lur­dum, di­ye­me­dim tabii…
Ay­rıl­mak üze­rey­ken, par­mak izi­min sis­tem­de olup ol­ma­dı­ğı­nı kont­rol et­ti­ler. Pa­sa­port alır­ken ver­miş­tim. Sağ el işa­ret par­ma­ğı­mı ma­ki­ne­ye ko­yun­ca res­mim ek­ran­da çıktı. Gu­rur­lan­dım. “Kay­bol­sam bu­lur­lar” dı!
Eh­li­yet­le­ri ye­ni­le­mek işi 2020’de bi­ti­yor. O güne kadar eski eh­li­yet­le­ri­miz­le idare eder, son gün kuy­ruk olu­ruz Em­ni­ye­tin önün­de! Kay­be­der­se­niz de benim gibi mec­bu­ren ye­ni­ler­si­niz. Şimdi eh­li­ye­ti­min ad­re­si­me gön­de­ril­me­si­ni bek­li­yo­rum. (Bu arada tra­fik­te lazım olur diye eh­li­ye­tin ye­ri­ne ge­çe­bi­lecek ge­çi­ci belge ver­di­ler.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 808