• Ana Sayfa
  • »
  • SANKİ PARA VERİYORLAR SAN DA!

SANKİ PARA VERİYORLAR SAN DA!


Köşe ya­zı­mız son güne kal­dı­ğın­da te­le­fon­la baş­lar­lar ara­ma­ya, “Mü­hen­dis, yazı ne oldu, gel­me­di?”
Ülke gün­de­mi belli, re­fe­ran­dum, derbi maç, Var­lık Fonu’na ak­tar­ma­lar, terör vb. Ama biz illa Ka­ra­su içi ya­za­ca­ğız ya…
Ha­nı­ma so­ru­yo­rum, bu hafta hangi ko­nu­yu ya­za­yım diye, “Ne ya­zar­san yaz, sanki para ve­ri­yor­lar sana” diyor! İşte lafın tam bu­ra­sı­nı Cihan Hoca’ya işit­tir­di­ğim­de, “Ohhoo Mü­hen­dis, bizim ga­ze­te­de yaz­mak için üste para veren var, senin bize ver­men lazım” de­yin­ce, sütü de­vir­miş kedi gibi su­su­yo­rum! 
Ga­ze­te­nin, rek­lam­lar­la ma­li­ye­ti­ni kar­şı­la­ma­sı lazım, ama nerde! Hele mu­ha­lif olun­ca, pas­ta­dan pay almak hep­ten zor… Sen, Meh­met İspi­roğ­lu’nun hak­kın­da duy­du­ğun bil­di­ğin her şeyi yaz, sonra da adam­dan rek­lam bekle! An­la­ta­ma­dık bir türlü, yaz­dı­ğın her şey doğru olsun ama her doğ­ru­yu da yazma!
Açı­yor ga­ze­te­yi Hoca, “Bak bu hafta rek­lam al­ma­dık diye ga­ze­te­yi gös­te­ri­yor. “Bu abone, bu hatır işi, bunu da ucuz aldık, bunu da boş­luk dol­dur­mak için yap­tık” diyor. “Peki Hocam, yarım sayfa rek­lam ne kadar?” diye so­ru­yo­rum, aylık 400 lira mı ne dedi. Hâl­bu­ki tam sayfa rek­la­mı­nı al­dı­ğı iş­ler­den bile onun ya­rı­sı kadar para alı­yor! Rek­lam ge­li­ri yok! (Bunu, bana para ver­me­mek için söy­le­di­ğin­den şüp­he­len­mi­yor de­ği­lim açık­ça­sı!)
Rek­lam için büyük para tek­lif eden var ama onlar da ha­ber­le­re mü­da­ha­le edip ga­ze­te­yi kendi is­tek­le­ri gibi çı­kar­mak is­ti­yor­lar­mış. 40 bin, 50 bin öde­ye­bi­lir­ler­miş ama ba­ğım­lı kal­mak zor ge­li­yor Hoca’ya…
Rek­lam için pa­zar­lık eden biri gel­miş, “Ben sana bir rek­lam için 100 lira ve­ri­rim, benim ne ala­ca­ğı­ma sen ka­rış­ma” demiş. Hoca, baş­tan he de­diy­se de, rek­lam­cı­nın lafın so­nun­da “İşine ge­lir­se” şek­lin­de­ki ta­bi­ri ca­nı­nı sık­mış. “Al­mı­yo­rum kar­de­şim sen­den rek­lam mek­lam” di­ye­rek de yol ver­miş.
Pa­ra­yı sev­me­yen Ho­ca­mız, “Ga­ze­te­yi çok­tan ka­pa­ta­ca­ğım da, ça­lı­şan­lar var, o se­bep­le devam edi­yo­rum” diyor. Öyle diyor ama ga­ze­te­ci­lik ruhu içine iş­le­miş, müm­kü­nü yok, bı­rak­maz. Ya da 6 katlı bi­na­nın son ka­tı­na çıkıp ine­rek spor yap­tı­ğı­nı dü­şü­nü­yor!
“Bay Mu­ha­lif” la­ka­bı­nı hak eden Ho­ca­mız, çi­men­to fab­ri­ka­sı ku­rul­ma­sı­na da mu­ha­le­fet ol­muş­tu za­ma­nın­da. Ken­di­si­ne ve­ri­len rek­lam­la­rı büyük ra­kam­la­ra rağ­men kabul et­me­miş­ti. Hatta yine bunun için yük­sek bir rakam öne­ril­miş, Ho­ca­mız ki­bar­ca red­det­miş ama Da­rı­ça­yı­rı razı diye aleyh­te yazı yaz­ma­ma sözü de ver­miş!
“Hocam, ben bu­la­yım rek­lam, hâ­sı­la­tı bö­lü­şü­rüz” diye tek­lif ettim. “Al Adnan, bu­ra­sı senin olsun, mas­ra­fı da kârı da senin. Ben yine bu­ra­da beş para al­ma­dan ya­zı­la­rı dü­zen­ler, ga­ze­te­yi çı­ka­rı­rım, yeter ki mas­raf­la­rı kar­şı­la” dedi. Fena tek­lif değil doğ­ru­su, hala dü­şü­nü­yo­rum!
Ancak seçim kam­pan­ya­la­rın­da büyük rek­lam­lar al­dık­la­rı­nı ağ­zın­dan ka­çı­ran Ho­ca­mı­za, seçim za­ma­nı tek­li­fi­ni kabul et­me­yi dü­şü­nü­yo­rum. Bir de Çi­men­to Fab­ri­ka­sı ÇED ra­po­ru alma gi­ri­şim­le­ri sı­ra­sın­da devir işi ola­bi­lir. Yok yahu, bu Hoca ya pa­ra­yı sev­mi­yor, ya da..!
Bir iki rek­lam bulur gibi oldum, umut­lan­dım. Ama rek­la­mı ve­recek ki­şi­ler ha­nım­dı ve ya gü­zel­lik sa­lo­nu, ya da iç­ki­li eğ­len­ce yeri iş­le­ti­yor­lar­dı. Bu sefer de yenge hanım, Ho­ca­yı gön­der­me­di, kendi gitti rek­lam için pa­zar­lık et­me­ye. Hani kıs­kan­maz ama… Öyle olun­ca da yattı tabii bizim ko­mis­yon işi!
Tamam, ga­ze­te­den para al­mı­yo­rum. Ama merak edi­yo­rum diğer ga­ze­te ça­lı­şan­la­rı­nı da, alı­yor­lar mı diye! Bunun için Remzi Akbaş abi­mi­zi ara­dım. Abi sen para alı­yor musun, diye sor­dum. Alı­yo­rum tabii, dedi. Ancak bunun için gece gün­düz ça­lış­tı­rı­yor­lar­mış! Haber, yorum, sayfa dü­zen­le­me­si vs bütün iş­le­ri yık­mış­lar bunun sır­tı­na. Bir tek da­ğı­tım işi kal­mış ge­ri­ye an­la­ya­ca­ğı­nız! Tabii adam­ca­ğız da­ya­na­ma­dı, pes etti. Ay­rıl­dı ga­ze­te­den. Bizim de pa­ra­lı ça­lış­ma ha­yal­le­ri­miz suya düştü böy­le­ce tabii!
Hadi “Köşe Ya­za­rı” ol­ma­nın bir ha­va­sı var diye idare edi­yor­duk baş­tan. Ama idare edi­lecek ta­ra­fı kal­ma­dı işin. Mu­ha­le­fet etsen, “Sen zaten ta­raf­sız de­ğil­sin, par­ti­li­sin!” di­yor­lar. Olum­lu bir ic­ra­atı övsen, “Ne oldu Adnan, taraf mı de­ğiş­tin? diye so­ru­yor­lar. 
Bana sor­ma­sa­lar da ku­la­ğı­ma ge­li­yor, Ya bir ar­ka­da­şı­ma ya da bir ak­ra­ba­ma söy­lü­yor­lar, “Bak se­nin­ki bu hafta ne yaz­mış?”
Allah için, bu güne kadar yaz­dı­ğım hiç­bir ya­zı­ya mu­ha­le­fet et­me­di Hocam. Şöyle yaz, böyle yazma diye de bir baskı ol­ma­dı. Tek sı­kın­tı, para ödeme işi… Arada bir yemek ye­me­ye, içki iç­me­ye razı edecek olu­yo­rum ga­ze­te­nin he­sa­bın­dan, Hoca son anda vaz­ge­çip eki­yor beni!
Geç­miş yıl­lar­da bir ami­rin eşi de ya­zı­yor­du ga­ze­te­de. Resmi yazı ile sor­muş­lar Hoca’ya, “Kaç para ödü­yor­su­nuz?”, diye… Ayy, az gül­me­dik. Bizim Hoca para mı verir adama? Hani an­la­ma­yıp da aylık 300 ödü­yo­ruz gibi bir şey söy­le­se, yandı Amir! Ona da kla­sik ce­va­bı­nı ver­miş zaten, “Bizde yaz­mak için üste para ver­mek lazım!”
Yaz­mak, hele siz say­gı­de­ğer okur­la­ra hitap etmek bir zevk, bir şeref benim için. Ama mu­ha­le­fet etmek zor, So­nuç­la­rı­na kat­lan­mak gerek!
Me­se­la evi­min önü hala as­falt­sız durur bu se­bep­le. Allah’tan kom­şu­lar bil­mi­yor­lar benim mu­ha­le­fe­tim yü­zün­den ol­du­ğu­nu da ses çı­kar­mı­yor­lar henüz. Tüm Ka­ra­su as­falt­lan­sa, benim evin önüne yine sıra gel­mez, bizde bu kafa ol­duk­ça! 
Bir se­fe­rin­de de büyük para ce­za­la­rı gön­de­ril­me­ye baş­lan­dı, yine mu­ha­le­fe­tim için. 
Mü­te­ah­hit­le­ri razı ettik, ceza senin yü­zün­den geldi dedik de, on­la­ra ödet­tir­dik çok şükür. 
Yakın za­man­da yine be­le­di­ye­den ta­ra­fı­ma icra çı­ka­rı­la­ca­ğı­nı öğ­ren­dim. Dedim ki mü­dü­re, “Emek­li ma­aşım­dan başka ge­li­rim yok. Adıma ta­pu­lu bina, ruh­sat­lı araç yok. Evim­de zo­run­lu ola­rak kul­la­na­ca­ğım eş­ya­lar var, icra ko­nu­la­cak lüks mal yok! Bana icra ko­yar­sa­nız boşu bo­şu­na avu­kat ve bi­lir­ki­şi üc­re­ti öde­ye­cek­si­niz” Sa­nı­rım et­ki­li oldu ve icra ta­ki­bi ya­pıl­ma­dı.
Eyy Cihan Hoca, ha­nı­mın bana de­di­ği lafı ben de sana di­ye­yim, “Sanki para ve­ri­yor­lar sana da bu sı­kın­tı­la­ra hem sen gi­ri­yor­sun, hem de bizi so­ku­yor­sun?”
Yaz­dı­ğı­mız hangi so­ru­nu din­le­yip hal­let­ti­ler ki! 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 824