SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

SİNYALİASYON ÇÖZÜM MÜ?


Geç­miş ya­zı­la­rı­mız­dan bi­rin­de bah­set­miş­tik, Ka­ra­su-Ada­pa­za­rı arası 40 Ki­lo­met­re. Sa­at­te 100 ki­lo­met­re hızla giden bir araç 40 da­ki­ka­da Ada­pa­za­rı’nda olur. 
Sonra da Ka­ra­su-Ada­pa­za­rı ara­sın­da sin­ya­li­zas­yon olan yer­le­ri say­dık, 8 tane… Her bi­rin­de bir da­ki­ka ya­vaş­la, bir da­ki­ka bekle, bir da­ki­ka da hız­lan­ma, or­ta­la­ma üç da­ki­ka vakit kay­be­din­ce, 25 da­ki­ka ve top­lam­da yüklü bir yakıt gi­de­ri olur.
Şimdi, bu sin­ya­li­zas­yon­la­ra Ka­ra­su için­de 3 tane daha ek­le­ni­yor. AVM Kav­şa­ğı, Çağ­daş kav­şa­ğı ve OSB sa­pa­ğı… Bu, Ka­ra­su için­den geçen ara­cın 10 da­ki­ka daha ge­cik­me­si demek… 
Şimdi ne ola­cak, Ka­ra­su için­den geçen bir araç, artık ana cad­de­yi kul­lan­ma­yıp, Üni­ver­si­te sa­pa­ğın­dan Ka­ra­su’ya gi­recek. Ce­za­evi­nin ora­dan da çı­ka­cak. Yani şeh­rin tra­fik yü­kü­ne ana cad­de­den geçip ışık­la­ra ya­ka­lan­mak is­te­me­yen araç­lar da dahil edi­lecek. Bu araç­lar, sahil yo­lu­nu da kul­la­na­bi­lir. Kü­çük­bo­ğaz köp­rü­sü­nü ge­çin­ce de­ni­ze sapan bir araç, hiç ışık­la­ra ya­ka­lan­ma­dan liman kav­şa­ğı­na kadar gi­de­bi­lir. Pro­je­len­di­ri­len üç sin­ya­li­zas­yon ger­çe­ğe dö­nü­şün­ce ola­ca­ğı budur.
Hâl­bu­ki Çağ­daş’ın orası da OSB sa­pa­ğı da tra­fik ka­za­la­rı­nın en sık ol­du­ğu yer. Ama Ada­pa­za­rı, Ye­ni­ma­hal­le sa­pa­ğın­da da ka­za­lar olu­yor­du. Döner kav­şak ile çö­zül­dü. 
Ben de di­yo­rum ki, Ka­ra­su içi ve Ada­pa­za­rı’na gi­de­ne kadar olan bütün sin­ya­li­zas­yon­lu kav­şak­lar, döner kav­şak­la­ra dö­nüş­tü­rül­me­li­dir. 
Özel­lik­le Li­man­de­re kav­şa­ğı, döner kav­şa­ğa uy­gun­dur. 
Tuzla kav­şa­ğın­da, yan yol­dan sa­at­te bir araç gel­me­si­ne rağ­men, sin­ya­li­zas­yon sis­te­mi ka­za­la­rı ön­le­miş ancak tra­fi­ği dü­zen­le­yen tek­no­lo­ji kul­la­nıl­ma­dı­ğı için ana­yol­da­ki araç­lar boşu bo­şu­na bek­le­til­mek­te­dir.
Bazı çözüm gibi gö­rü­nen du­rum­lar, çö­züm­süz­lük ge­ti­rir!
Ada­pa­za­rı’na, eski ga­raj­lar önü ve Kuzey Ter­mi­na­li önü döner kav­şak­la çö­zül­dü. Ki en çok tra­fi­ğin tı­kan­dı­ğı nok­ta­lar­dı. Çevre yolu, yeşil dalga ya­pa­ca­ğız de­dik­le­ri halde hala sin­ya­li­zas­yon­lar se­be­biy­le ter­cih edil­mi­yor!
Madem alt-üst geçit ya­pa­mı­yo­ruz, madem yonca ya­pa­mı­yo­ruz, döner kav­şak en pra­tik çözüm, mil­le­te ışık iş­ken­ce­si çek­tir­me­yin.
DİNİ SİYA­SE­TE ALET
Be­le­di­ye önün­de­ki ka­la­ba­lık­tan ve Baş­ka­nın da kapı önün­de bek­le­me­sin­den an­la­dım, Önem­li biri ge­li­yor. Sor­du­ğum­da, Ti­la­vet Ya­rış­ma­sı var, To­çoğ­lu ge­lecek, de­nil­di. Ti­la­vet, Kuran’ı yük­sek sesle güzel oku­mak an­la­mı­na ge­li­yor. Az sonra da To­çoğ­lu geldi zaten, Ti­la­vet’e git­ti­ler. 
Ön­ce­le­ri dü­şün­düm, Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­nın işi gücü yok mu, on­la­rı ne il­gi­len­di­rir bu diye. 
Meğer durum baş­kay­mış! Önce ka­dın­la­ra bir yemek ve­ri­li­yor, kah­val­tı adı al­tın­da Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı ma­sa­la­rı do­la­şıp ge­len­le­re hoş gel­di­niz diyor. Sonra da kür­sü­ye çı­kı­lıp “Güçlü Tür­ki­ye için Evet” nu­tuk­la­rı çe­ki­li­yor!
Yük­sek sesle Evet de­nil­di ama güzel ol­ma­dı Sayın Baş­kan­lar. Siz­ler, ka­mu­yu yön­len­dir­mek için değil, hiz­met için ora­da­sı­nız. Dev­le­tin im­kan­la­rı ile yemek verip dev­le­tin im­kan­la­rı ile ilan ve­re­rek si­ya­set ya­pa­maz­sı­nız. O har­ca­dı­ğı­nız pa­ra­da he­pi­mi­zin hakkı var. Ve bi­li­yo­rum ki bir­çok kişi o pa­ra­da­ki hak­kı­nı haram edi­yor.
Bu tür top­lan­tı­la­ra rağ­bet gös­te­ren hal­kı­mı­za da ses­le­ni­yo­rum, ye­di­ği­niz ye­mek­te, hak et­me­den al­dı­ğı­nız ma­kar­na kömür ya da başka bir he­di­ye­de tüyü bit­me­dik ye­tim­le­rin de hakkı var. Ve bir­çok kişi de ora­da­ki hak­kı­nı haram edi­yor.
Bo­ğa­zı­nız­dan haram lokma geç­me­si­ni is­te­mez­si­niz, değil mi?
ANA­YA­SA­DA NEYİ OY­LA­YA­CA­ĞIZ
Re­fe­ran­du­ma 3 hafta kal­dı­ğı halde, hala mil­let hala neyi oy­la­ya­ca­ğı­nı bil­mi­yor!
Mu­ha­le­fet ka­na­dı, va­tan­da­şa ana­ya­sa­da­ki de­ği­şecek mad­de­le­ri an­lat­ma­ya ça­lı­şır­ken, ik­ti­dar ka­na­dı da, Güçlü Tür­ki­ye, Tek Dev­let, PKK’da Hayır diyor, Hayır diyen te­rö­rist­tir gibi slo­gan­lar­la va­tan­da­şın ka­fa­sı­nı ka­rış­tı­rı­yor. 
Ben, va­tan­da­şa bu­ra­dan tel­kin­de bu­lun­mak ye­ri­ne, Ana­ya­sa’daki de­ğiş­ti­ril­mek is­te­nen mad­de­le­ri öğ­ren­me­le­ri­ni ve bun­la­rın yarın nasıl bir Tür­ki­ye’de ya­şa­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­le­yecek mad­de­ler ol­du­ğu­nu araş­tır­ma­la­rı­nı is­ti­yo­rum. Li­der­ler gelip ge­çi­ci­dir ama ana­ya­sa ka­lı­cı­dır. Oy verip de­ğiş­ti­re­bi­le­ce­ği­miz ana­ya­sa­yı de­ğiş­ti­rir­sek ne ka­za­na­cak, ne kay­be­de­ce­ğiz, lüt­fen iyi de­ğer­len­di­rin. Ço­cuk­la­rı­nız, to­run­la­rı­nız bu mem­le­ket­te bu ya­sa­lar ile ya­şa­ya­cak! Biz, bu ya­sa­lar ile ya­şa­ya­ca­ğız.
GEMİ NASIL BA­TA­CAK
Sa­hi­li­miz­de, bat­ma­yı bek­le­yen bir gemi var. Her­hal­de bor­cun­dan do­la­yı icra ko­nul­muş, demir atmış, bat­ma­yı bek­li­yor.
Alize adlı ge­mi­den bi­li­yo­ruz, Önce mo­tor­la­rı ça­lı­na­cak (muh­te­me­len sa­hip­le­ri ta­ra­fın­dan) sonra da yan ya­ta­cak ve gö­zü­mü­zün önün­de ba­ta­cak. 
Ka­ra­de­niz, Sa­kar­ya Nehri kadar sakin değil. Bu se­bep­le, kuv­vet­li bir fır­tı­na yap­tı­ğın­da, dal­ga­lar kı­yı­ya sü­rük­le­yecek ve kı­yı­da ba­ta­cak.
Hani is­te­riz ki, bat­ma­sın. Sa­tı­la­cak­sa sa­tıl­sın. Ne­ti­ce­de milli ser­vet... Ancak başka çare yoksa, daha açık­la­ra çe­kil­sin de orada bat­sın. Ba­lık­la­ra yuva, dal­gıç­la­ra mekan olsun.
Değil mi yani!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 609