SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019

SİZ BİZİ OKUYOR MUSUNUZ?


   Biz, her hafta bir ga­ze­te çı­ka­rı­yo­ruz. He­pi­miz bir emek sarf edi­yo­ruz. Ya­zı­yo­ruz. Ka­ra­su ile il­gi­li bir şey­le­ri pay­la­şı­yo­ruz. 
   Peki, siz bizi oku­yor mu­su­nuz? 
   Ar­ka­daş­lar; bu­ra­da zaman zaman zaman çok önem­li ko­nu­la­rı pay­la­şı­yo­ruz. İsti­yo­ruz ki hem­şe­ri­le­ri­miz bil­gi­len­sin. Bir ka­mu­oyu oluş­tu­ra­lım. Ek­sik­le­rin, ak­sak­lık­la­rın, yol­suz­luk­la­rın önüne ge­çe­lim. "Be­da­va ça­lış­mak ena­yi­lik­tir" der­ler. Siz­le­rin tep­ki­le­ri bizim ka­zan­cı­mız­dır. Ne olur oku­yun, tep­ki­ni­zi koyun ve bizim enayi ol­ma­dı­ğı­mı­zı söy­le­yin! 
   Ka­ra­su sular al­tın­da ka­la­cak! Çünkü liman gi­ri­şi­ni de­rin­leş­tir­mek için ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, dip­ten alı­nan kum, ye­ri­ni sa­hi­lin oraya doğru ak­ma­sıy­la te­la­fi edi­yor. Bu se­bep­le sa­hi­li­miz git­tik­çe da­ra­lı­yor. Yahu bir gidin görün, bakın. Bir tepki verin. Liman iş­let­me­si­nin dip­ten alı­nan kumun bir kıs­mı­nı sa­hi­le dolgu ola­rak ser­me­si ge­re­ki­yor. Ama bunu yap­mı­yor. Geç­ti­ği­miz yıl­lar doğ­ru­dan sa­hi­le yı­ğı­yor­du bo­ru­lar­la. Gerçi orada da ba­rın­mı­yor­du kum, bir yer­le­re ta­şı­nıp bi­ri­le­ri zen­gin edi­li­yor­du. 
   Ben, 15 yıl önce sa­hil­den ta­şı­nan kum te­pe­cik­le­ri­ni de yaz­dım. Vız geldi tırıs geldi. Ama bu sefer durum ciddi. Zaten hep cid­diy­di de, bu cid­di­li­ği biz size an­la­ta­mı­yor­duk! Me­se­la, Mal Mü­dür­lü­ğü, ne iş yapar? Ku­mu­mu­za sahip çık­ma­sı ge­rek­mez mi? Ya Kay­ma­kam­lık, ille de sahil bitip tü­ken­dik­ten sonra mı yet­ki­li­le­re haber ve­recek. 
   Bı­ra­kın yet­ki­li­le­ri, sav­cı­lı­ğa suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­cak so­rum­lu­luk sa­hi­bi kimse yok mu? Be­le­di­ye, sanki yağma yap­ma­yı ken­di­ne bir hak say­mış, ne mü­da­ha­le edi­yor, ne ses çı­ka­rı­yor. Hatta yağ­ma­cı­lı­ğın bir kıs­mı­nı da ta ken­di­si ya­pı­yor. Kimse gör­me­sin diye hava ka­rar­dık­tan sonra ça­lı­şan Be­le­di­ye­ye ait kum dolu kam­yon­la­rı gör­me­dik sanki! 
   An­ka­ra’daki yet­ki­li­ler, ken­di­le­ri­ne görev ad­det­miş, öde­nek çı­kar­tıp dal­ga­kı­ran yap­tır­mış. Bu dal­ga­kı­ran­lar ile sa­hi­lin arası kum dol­muş­tu, iyi de ol­muş­tu. Ama şimdi bu dal­ga­kı­ran­lar hızla sa­hil­den uzak­la­şı­yor. Bek­le­yin siz, An­ka­ra bir ted­bir alır da sa­hi­li korur diye. Madem bunu siz is­te­di­niz, ne ha­li­niz varsa görün diye kı­lı­mı kı­pır­dat­mam ben olsam. 
   An­ka­ra`nın tek işi bizim sa­hi­li­mi­zi ko­ru­mak değil! Ku­tup­lar­da­ki bu­zul­lar eri­yor. Deniz se­vi­ye­si 5 metre yük­se­lecek, Ka­ra­su sular al­tın­da ka­la­cak diye var­sa­yım­lar var. Buna da gerek kal­ma­ya­cak her­hal­de! Doğu ve Batı Ka­ra­de­niz Cad­de­si­ni aş­tı­ğın­da, dal­ga­la­rın önün­de kim du­ra­bi­lir ki? Biz sa­de­ce bunu hız­lan­dı­rı­yo­ruz. 
   Oku­yor mu­su­nuz bizi? 
   İyi, oku­ma­ya devam edin öy­ley­se! Biz de yaz­ma­ya devam ede­lim.  Hem de be­da­va­dan, kar­şı­lık­sız ola­rak! 
   Teh­li­ke saçan bi­na­la­rı gör­dü­nüz mü? Ame­ri­ka`da değil, Ka­ra­su`nun gö­be­ğin­de... Gerçi daha ön­ce­den bil­gi­niz var, pen­ce­re al­tın­da­ki bir mer­mer par­ça­sı bir va­tan­da­şı­mı­zın omu­zu­na düş­müş, ölüm­den kıl payı kur­tul­muş­tu. Bul­va­rın ke­na­rın­da­ki bi­na­la­ra ba­şı­nı­zı kal­dı­rıp bir bakın hele... Bu bi­na­la­rın kat alım­la­rı­nı yap­tı­ran yok, sı­va­tan yok, ba­kı­mı­nı yap­tı­ran yok! Dep­rem­den beri bir çivi bile ça­kıl­ma­yan bu bi­na­la­rın ça­tı­la­rın­da­ki beton ve tuğla pa­ra­pet­ler her an dü­şe­bi­lir. Kı­rıl­mış, çat­lak par­ça­lar ha­lin­de bir­bi­ri­ne tu­tu­nu­yor bu katil adayı in­şa­at par­ça­la­rı! Hem de dü­şer­se var ya, öl­dür­me­den bı­rak­maz! 
   Altta bul­var, göz alıcı bir şe­kil­de du­rur­ken, et­ra­fın­da­ki eski ya­pı­lar, ilkel bir şe­hir­ci­li­ği ser­gi­li­yor. Bu­ra­dan düşen par­ça­lar bi­ri­ni öl­dür­dük­ten sonra mu­hak­kak ted­bir alı­nır.  Siz şim­di­lik bu bi­na­la­ra yak­laş­ma­yın. Ha bir de ha­tır­la­ta­yım, bir ya­kı­nı­mı­zın ba­şı­na taş düş­tü­ğün­de, bina sa­hi­bi ve be­le­di­ye­ye ortak dava aça­rak yük­sek taz­mi­nat­lar ala­bi­lir­si­niz. Bu ya­zı­yı o zaman ya­za­ma­yız. Siz ku­la­ğı­nı­za küpe ola­rak sak­la­yın. İnönü İlko­ku­lu’nun önün­de de var ben­zer teh­li­ke arz eden yapı. Her gün ço­cuk­la­rı­mız al­tın­dan ge­çi­yor. 
   Haydi, seçim za­ma­nı, nor­mal­de zaten ça­lış­ma­yan be­le­di­ye­yi ça­lış­mı­yor diye suç­la­ya­ma­yız. Okul mü­dü­rü, öğ­ret­men­ler neden ses çı­kar­mı­yor, bir di­lek­çe ver­mi­yor ku­rum­la­ra? Üs­te­lik bu bi­na­lar, mer­kez­de ve ya­pıl­dı­ğın­da de­ğe­ri çok çok ar­ta­cak ya­pı­lar. Neden sa­hip­le­ri il­gi­len­mez, bi­lin­mez. 
   Ben bu­ra­dan du­yu­ru­mu ya­pa­yım da, ister övgü ile bah­se­din ben­den, is­ter­se­niz deyin enayi! 
   Bu ya­zı­mı da il­çe­miz sav­cı­la­rı­nın suç du­yu­ru­su ola­rak alıp so­rum­suz so­rum­lu­lar hak­kın­da so­ruş­tur­ma aç­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Gerek de­niz­den ça­lı­nan kum te­pe­le­ri, gerek deniz di­bin­den ça­lı­nan kum­lar ve ge­rek­se ölüme da­ve­ti­ye çı­ka­ran eski ya­pı­lar­la il­gi­li ola­rak!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 180