TALK ŞOV


Benim Cem Yıl­maz`dan neyim eksik di­ye­rek ben de bir de­ne­me yap­tım. Biraz da Pat­ron ve
Pat­ro­ni­çe­min ta­vır­la­rı Beni mec­bur bı­rak­tı. Zaten bir daha da yap diye ısrar eder­ler­se, dün­ya­da yap­mam. Belki uzay­da...!
Bu mem­le­ket­te mü­hen­dis­ler, mü­hen­dis­lik dı­şın­da her mes­le­ği de­ne­di; Halim Bü­yük­ka­ya-
Ec­za­cı­lık (Son ola­rak bi­lim­sel fın­dık ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği), Tun­cel Ça­baş- Liman ve men­di­rek in­şa­atı,
Ak­ya­zı’lı bir mes­lek­ta­şı­mız- bitki ve kürk hay­van­cı­lı­ğı, yine il­çe­miz mi­mar­la­rın­dan biri ka­fe­ter­ya,
başka bir mi­ma­rı­mız-bü­yük­baş hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği.. Şah­sen ben, ça­lış­ma­dan para ka­zan­mak ko­nu­sun­da ih­ti­sas yap­mak­ta­yım.
Bir za­man­lar Tun­cel Çabaş Ağa­be­yi­miz de­miş­ti ki, Ka­ra­su`da deniz se­vi­ye­si, asla deniz se­vi­ye­sin­de ol­ma­dı! Ya 20 cm yük­sek, ya 20 cm düşük!
Üni­ver­si­te­le­rin İnşaat Mü­hen­dis­li­ği bö­lü­mün­de oku­yan­lar, 2`ye geç­tik­le­rin­de MÜ, 3`e geç­tik­le­rin­de MÜHE, 4`e geç­tik­le­rin­de MÜ­HEND ve ancak okulu bi­tir­dik­le­rin­de MÜ­HENDİS ola­bi­li­yor­lar! Tec­rü­bey­le sa­bit­tir.
Bu be­le­di­ye baş­kan­la­rın­dan biri; "Yerin al­tı­na yüz tril­yon göm­dük" de­miş­ti. O gün bu gün­dür ya­pı­lan alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­na hep `O para mı ara­nı­yor` diye şüp­hey­le bak­mı­şım­dır! Neyse ki artık as­falt­la ka­pa­tı­lı­yor, sa­nı­rım daha da aran­maz!
En çok ya­tı­rım alan il­çe­ler­den bi­ri­yiz. Örnek ver­mek ge­re­kir­se, Or­man­lık alan­da önce Kül­tür
Mer­ke­zi te­me­li attık, sonra park ve çay bah­çe­si yap­tık, aynı yıl içe­ri­sin­de de Bü­yük­şe­hir`e ait de­va­sa bir ya­pı­mız oldu. (Adı ak­lı­ma gel­me­di çok sory)
Bul­var, Plaj Cad­de­si ve İstan­bul Cad­de­le­ri de ben­zer hiz­met­ten na­si­bi­ni aldı. Özel­lik­le Bul­va­rın de­ği­şi­mi kadar otur­ma odası ta­kı­mı­nı de­ğiş­tir­me­dik!
Va­li­lik resti çekti, yıl­ba­şı ak­şa­mı silah atanı ya­ka­rım diye... Ka­ra­su­lu­lar resti ge­cik­mey­le gördü,
Sabah 8`de sa­hil­de ve akşam 8`de çar­şı­da...
Yine ye­şil­len­di fın­dık dal­la­rı şar­kı­sı­nı, "Yine ye­şil­len­di, kanal ve çev­re­si" diye uyar­la­ya­bi­li­riz.
Kur­ba­ğa b*ku mu lan o ka­na­lın üs­tün­de­ki ye­şil­lik.?
Aynı bi­na­da 8 da­ire­ye iskân ve­ri­lip do­ku­zun­cu­ya ve­ril­me­yen gü­zi­de be­le­di­ye­ci­lik hiz­met­le­ri­ne­sa­hi­biz. Ka­ra­de­niz ze­ka­sı...!
Ada­pa­za­rı-Ka­ra­su oto­büs fi­yat­la­rı 12 lira, aynı me­sa­fe­de­ki Ada­pa­za­rı Geyve arası ise 5
lira...Ağır in­san­la­rız ves­se­lam...! Ka­ra­de­niz in­sa­nı, Geyve ma­nav­la­rın­dan ne­re­dey­se 2,5 kat daha de­ğer­li, kıy­me­ti­ni­zi bilin!
Bu il­çe­nin geç­miş be­le­di­ye baş­kan­la­rın­dan biri, yol­lar­da­ki karı, de­ni­zin su­yuy­la dol­dur­du­ğu vi­dan­jör­ler­le yı­ka­mış ve ulu­sal ba­sın­dan teb­rik al­mış­tı; "Ka­ra­de­niz ze­kâ­sı" diye...
Geç­miş­te, 3 kat imar olan yere "bod­rum" ve "çatı katı" diye 5 kat imar almış ye­gâ­ne bir mil­le­tiz! Ko­ca­ali`de ise imar 2,5 kat uy­gu­la­nı­yor­du! Yarım katın nasıl bir şey ol­du­ğu­nu dü­şü­nün hele! Salon var mut­fak yok, tu­va­let var banyo yok!
Hep­si­ni an­la­rız da, de­ni­ze dik dal­ga­kı­ran yap­ma­yı ancak Ka­ra­de­niz ze­kâ­sı dü­şü­ne­bi­lir­di!
Fay­da­sı ol­ma­dı­ğı­nı an­la­yın­ca da yık­tı­lar zaten!
Ha bir de Ba­lık­çı ba­rı­na­ğı ola­rak baş­la­nıp "Bu­ra­ya liman daha çok ya­kı­şır" de­ni­le­rek li­ma­na dö­nüş­tü­rü­len ba­rı­na­ğı ancak biz plan­la­ya­bi­lir­dik.
Sahi, bizim Ka­ra­de­niz­li ol­du­ğu­mu­zu an­la­yıp da hep Ka­ra­de­niz­li­ler mi hiz­met ge­ti­ri­yor! Me­se­la, dal­ga­kı­ran ta­sar­la­nır­ken gelen he­ye­te, Deniz ge­li­yor dedik; ne­re­ye kadar gelir de­di­ler. Biz de, her­hal­de gele gele Ak­de­niz`e kadar gelir de­diy­dik. Kimdi o diyen, ha­tır­la­yan var mı?
Hiz­met ge­ti­ri­lir mi, gö­tü­rü­lür mü? Bence yan­lış an­la­şıl­ma­sın diye, ge­ti­ri­lir!
Briç oy­nar­ken bile, "Senin körün büyük, Benim pikim uzun" diye kavga eden in­san­la­rız.
Çok meş­hur olur­sam adımı DNYLDZ diye kı­salt­ma­yın, Cem Yıl­maz’ı tak­lit et­ti­ğim dü­şü­nül­me­sin. Bari baş ta­ra­fa A. koyun!
Ey Allah`ım, bu güzel mem­le­ke­te Lon­goz, Maden De­re­si, Deniz, Kü­çük­bo­ğaz, Sa­kar­ya Nehri gibi gü­zel­lik­le­ri ver­din de, adı­nın "Kara..." ko­nul­ma­sı­na nasıl razı oldun?
Abhaz’ın de­de­si, Laz`ın de­de­si­ne gü­lü­yor­muş, "Yahu bun­lar küçük küçük so­pa­la­rı dağa taşa di­ki­yor­lar, man­yak mı lar, nedir?" diye... To­run­lar da şimdi ağ­la­şı­yor, "Keşke biz de za­ma­nın­da fın­dık dik­sey­dik", diye...
Ka­ra­de­niz­li, oğ­lu­na tem­bih edi­yor­muş; "Sakın içki içme, kumar oy­na­ma, ka­rı­ya kıza gitme" diye... Öğ­re­nip öğ­ren­me­di­ği­ni kont­rol için de sor­muş, ne­le­ri ya­sak­la­mış­tım ben? Çocuk kes­tir­me­den ce­vap­la­mış, "Senin yap­tık­la­rı­nı yap­ma­ya­ca­ğım işte!"
Kanal İstan­bul Pro­je­sin­den çok önce Kanal Ka­ra­su Pro­je­si vardı; Ka­na­lı, Kü­çük­bo­ğaz gölü ile
Sa­kar­ya Nehri ara­sı­na bağ­la­mak... Sa­nı­rım Ka­tar­lı­lar il­gi­len­me­di!
Cihan Hoca hak­kın­da da şüp­he­len­mi­yor de­ği­lim; Bütün ça­lı­şan­la­rı­na mü­dür­lük verip boğaz tok­lu­ğu­na ça­lış­tı­rı­yor! Ben ise ne zaman bir şey is­te­sem, "Bizde ça­lı­şan­lar ga­ze­te­ye para öder" diyor. Ben de ses et­me­ye kor­ku­yo­rum! Şu talk şov bir tut­sun bak, as­ga­ri üc­ret­ten aşağı im­za­mı at­ma­ya­ca­ğım!
(Bu arada Ho­ca­ya deyin, "Talk şov çok gü­zel­di, bari Mü­hen­di­sin do­ğal­ga­zı­nı öde...")
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 22