• Ana Sayfa
  • »
  • TARİH TE­KER­RÜR­DEN İBA­RETTİR

TARİH TE­KER­RÜR­DEN İBA­RETTİR


Siz bak­ma­yın Kenan Evren’in öl­dü­ğün­de et­ra­fın­da hiç kimse ol­ma­dı­ğı­na… Yap­tı­ğı ana­ya­sa %92 oyla kabul edil­di. Her okula, ya onun adı ve­ri­lir ya da Ata­türk adı ve­ri­lir­di. Yap­tı­ğı 5 para etmez re­sim­ler bin­ler­ce lira be­del­le işa­dam­la­rı ta­ra­fın­dan kapış kapış sa­tı­lır­dı. Ne­te­kim(!) bir işa­da­mı­nın if­la­sın­da, bir­kaç yüz bin lira ile satın alı­nan re­si­me 5. 000 TL keşif be­de­li koy­muş­lar, o pa­ra­ya da kimse al­ma­mış, sa­nı­rım 200 li­ra­ya sa­tıl­mış­tı.
İşte O Ana­ya­sa kabul edil­dik­ten sonra ya­pı­la­cak ilk se­çim­de, Tur­gut Su­nalp vardı, Evren’in des­tek­le­di­ği ve halk­tan açık açık oy is­te­di­ği… Tv’lere çıkar, oy­la­rın Su­nalp’e ve­ril­me­si­ni is­ter­di halk­tan. Seçim, Cum­hur­baş­ka­nı Evren’in ve Tur­gut Su­nalp’in hüs­ra­nıy­la so­nuç­lan­mış, Tur­gut Özal ka­zan­mış­tı. 
Bu günkü se­çim­ler­de de Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, açık açık 400 Vekil is­te­miş­ti eski par­ti­si için. Bu, mil­le­tin ira­de­si­ne ipo­tek koy­mak­tı, tıpkı Evren gibi. Sonuç ne­re­dey­se aynı oldu. Mu­ha­le­fet par­ti­le­ri belki 1. Parti ola­ma­dı ama İkti­dar da ciddi oy kay­be­dip bı­ra­kın ana­ya­sa­yı de­ğiş­ti­recek ço­ğun­lu­ğu, ik­ti­da­rı­nı bile ko­ru­ya­ma­dı. 
Üs­te­lik ik­ti­da­rı­nı kay­bet­me­mek uğ­ru­na kal­dır­ma­yı göze ala­ma­dı­ğı % 10 seçim ba­ra­jı da ik­ti­da­rı kay­bet­me­sin­de en büyük etken oldu. Çünkü bütün Doğu ve Gü­ney­do­ğu ile bir­lik­te diğer par­ti­ler­den de oy aldı HDP. Se­çi­mi ka­zan­ma­sı için ge­rek­li ba­ra­jı faz­la­sıy­la geçti. Hâl­bu­ki baraj ol­ma­sa, AKP yine HDP’nin al­dı­ğı oy­la­rın ya­rı­ya ya­kı­nı­nı alır, ik­ti­da­rı kay­bet­mez, do­ğu­da­ki ve­kil­lik­le­ri bö­lü­şür­ler­di. 
İLÇEMİZDE
Ku­ze­yin Ço­cu­ğu Avni Şahin, İlçe­miz­den bek­le­di­ği des­te­ği bu­la­ma­dı. AKP 5. Sıra mil­let­ve­ki­li İnci’nin İlçe­miz­de­ki ta­şo­ca­ğı ve kar­de­şi hak­kın­da­ki it­ham­lar bile % 58 oy al­ma­sı­nı en­gel­le­ye­me­di. 2014 se­çim­le­ri­ne göre CHP’nin al­dı­ğı oy bile büyük ba­şa­rı. Çünkü bi­li­yor­su­nuz ki CHP, 2014 se­çim­le­rin­de % 10 ba­ra­jı­nı aşa­ma­mış, Be­le­di­ye mec­li­si­ne üye so­ka­ma­mış­tı. Yani Avni Şahin, CHP’nin oy­la­rı­nı % 20’ye çı­kar­mış fakat il ge­ne­lin­de CHP’nin 3. Parti ol­ma­sı se­be­biy­le mec­li­se gi­re­me­miş­tir. Yerel se­çim­de ol­say­dı bu oyla mec­li­se 5 üye so­ka­bi­lir­di.
Her­ke­sin merak et­ti­ği bir diğer husus, İlçe­miz­de HDP’nin al­dı­ğı oy­lar­la il­gi­li… Ülke ba­ra­jı % 10’u aşmak için tüm doğu kö­ken­li­le­rin bu par­ti­ye yö­nel­di­ği­ni tah­min etmek zor değil. Mec­lis­te tem­sil edil­mek için Belki de gön­lü­nün ol­du­ğu AKP’ye değil, HDP’ye oy ver­di­ler. 728 oy ile % 2 lik oy ora­nı­na sahip ol­duk­la­rı­nı gör­dük. 
Ülke ge­ne­lin­de, Batı il­le­ri­miz CHP, Doğu il­le­ri­miz HDP, diğer böl­ge­le­ri­mi­zin çoğu AKP dedi. Her par­ti­nin al­ma­sı ge­re­ken ders­ler var. Cum­hur­baş­ka­nı­nın bile… Ama hepsi de se­çim­de zafer ka­zan­dık­la­rı­nı söy­le­ye­bi­lir­ler. Siz­ler de söy­le­yin. Zafer bizim, Hal­kı­mı­zın. Biz ne der­sek o olur!
Va­ta­na Mil­le­te Ha­yır­lı olsun.
SÜ­PER­MAR­KET­LER 
VE İLÇE ES­NA­FI
As­lın­da başlı ba­şı­na bir yazı ko­nu­su… Hızla ar­tı­yor­lar. 
Bir yerde iyi olu­yor, düşük fi­ya­ta evi­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı­nı gö­rü­yo­ruz. Pazar fi­yat­la­rın­dan bile ucuz…
Hal böy­ley­ken, Geçen se­ne­ki gibi pa­za­rı haf­ta­da 2 gün yap­ma­ya gerek yok. Zaten pa­zar­da da es­ki­si gibi ka­la­ba­lık­lar da yok.
İlçe es­na­fı Pa­za­rın haf­ta­da 2 güne çı­ka­rıl­ma­sı­na kar­şıy­mış. Gü­lü­necek şey. Her köşe ba­şın­da bir sü­per­mar­ket açı­lır­ken sey­ret, pa­za­ra karşı çık. Zaten gör­dü­ğü­müz ka­da­rıy­la da ma­nav­la­rın ka­pı­sı­nı aşın­dı­ran yok. Çünkü aynı mal mar­ket­te daha ucuz. Üs­te­lik eline po­şe­ti alıp se­çe­bi­li­yor­sun. Pa­zar­cı es­na­fı, öne iyi­le­ri koyup ar­ka­ya çü­rük­le­ri koy­ma­ya devam etsin!
Sü­per­mar­ket­ler için Be­le­di­ye Mec­li­si bazı ka­rar­lar almış. 
Me­se­la, oto­park zo­run­lu­lu­ğu ge­tir­miş. Yahu o oto­par­kı, ruh­sa­tı ver­me­den ken­di­niz so­ra­cak­sı­nız? Yoksa eğer ruh­sat ver­me­ye­cek­si­niz. 
Ka­ra­su­lu işçi ça­lış­tır­ma zo­run­lu­lu­ğu ge­tir­mek­ten zi­ya­de, iş bul­mak­ta zor­la­nan ki­şi­le­re iş im­ka­nı sağ­la­mak ol­ma­lı. Me­se­la, Her mar­ke­te bir en­gel­li ça­lış­tır­ma zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ri­le­bi­lir. 
Mar­ket­le­re, mar­ket eş­ya­sı dı­şın­da mal­ze­me sat­ma­ma­sı, yerli es­na­fı ko­ru­mak adına dü­şü­nü­le­bi­lir. Me­se­la, teks­til ürün­le­ri, bi­sik­let, elekt­rik­li ve elekt­ro­nik alet­ler, ayak­ka­bı, şort, şem­si­ye, ten­ce­re, tava vb… 
Her ne kadar va­tan­daş oto­kont­rol yapsa da, son kul­la­nım ta­ri­hi­ni geç­miş yi­ye­cek­ler, yi­ye­ce­ğin üze­rin­de­ki eş­ya­lar ile kasa fi­ya­tı­nın bir­bi­ri­ni tutup tut­ma­dı­ğı gibi…
Mar­ke­te gelen ve 1 saate yakın alış­ve­riş yapan bi­ri­si­nin tu­va­let ih­ti­ya­cı ola­bi­lir. Neden tu­va­let mec­bu­ri­ye­ti ge­ti­ril­mez me­se­la? 
Ha, bir de mar­ket­ler rek­lam amaç­lı bro­şür bas­tı­rıp ve­ri­yor­lar bi­ri­le­rin eline. O da da­ğı­tı­yor üçer beşer… Her hafta dış ka­pı­mın üze­rin­de bir tomar bro­şür bu­lu­yo­rum ve çöpe atı­yo­rum. Da­ğı­tan ar­ka­daş­tan da rica edi­yo­rum, benim ka­pı­ya as­ma­dan doğ­ru­ca yan­da­ki çöpe ata­bi­lir­sin! Ama­cı­na ulaş­mı­yor yani. Ya bro­şür­den vaz geçin, ya da da­ğı­tan ele­ma­na iyi maaş verin ki tek tek elden da­ğıt­sın!
İMZA 
KAM­PAN­YA­SI
İşa­da­mı ar­ka­da­şı­mız Alper Tatlı, İlçe­miz için gay­ret gös­te­rip bir imza kam­pan­ya­sı baş­lat­tı. Kam­pan­ya­nın amacı, uyuş­tu­ru­cu ve fu­hu­şu ön­le­mek… Ancak va­tan­da­şı­mız bi­linç­siz­ce boş ka­ğı­da adını yazıp kar­şı­sı­nı im­za­lı­yor. Bu ka­ğıt­la­rın üst ta­ra­fın­da bir baş­lık yok. Tatlı, matbu ka­ğı­dın al­tı­na ya­pış­tı­rıp ek­le­ye­cek­le­ri­ni söy­le­se de, su­i­is­ti­mal edil­me­ye mü­sa­it. Art ni­yet­li bi­ri­le­ri­nin eline geçse, üst ta­ra­fa is­te­di­ği ya­zı­yı yazıp al­tı­na bunu ek­le­ye­bi­lir. 
Ben­den ha­tır­lat­ma­sı…Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1628