SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • TARİH TE­KER­RÜR­DEN İBA­RETTİR

TARİH TE­KER­RÜR­DEN İBA­RETTİR


Siz bak­ma­yın Kenan Evren’in öl­dü­ğün­de et­ra­fın­da hiç kimse ol­ma­dı­ğı­na… Yap­tı­ğı ana­ya­sa %92 oyla kabul edil­di. Her okula, ya onun adı ve­ri­lir ya da Ata­türk adı ve­ri­lir­di. Yap­tı­ğı 5 para etmez re­sim­ler bin­ler­ce lira be­del­le işa­dam­la­rı ta­ra­fın­dan kapış kapış sa­tı­lır­dı. Ne­te­kim(!) bir işa­da­mı­nın if­la­sın­da, bir­kaç yüz bin lira ile satın alı­nan re­si­me 5. 000 TL keşif be­de­li koy­muş­lar, o pa­ra­ya da kimse al­ma­mış, sa­nı­rım 200 li­ra­ya sa­tıl­mış­tı.
İşte O Ana­ya­sa kabul edil­dik­ten sonra ya­pı­la­cak ilk se­çim­de, Tur­gut Su­nalp vardı, Evren’in des­tek­le­di­ği ve halk­tan açık açık oy is­te­di­ği… Tv’lere çıkar, oy­la­rın Su­nalp’e ve­ril­me­si­ni is­ter­di halk­tan. Seçim, Cum­hur­baş­ka­nı Evren’in ve Tur­gut Su­nalp’in hüs­ra­nıy­la so­nuç­lan­mış, Tur­gut Özal ka­zan­mış­tı. 
Bu günkü se­çim­ler­de de Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, açık açık 400 Vekil is­te­miş­ti eski par­ti­si için. Bu, mil­le­tin ira­de­si­ne ipo­tek koy­mak­tı, tıpkı Evren gibi. Sonuç ne­re­dey­se aynı oldu. Mu­ha­le­fet par­ti­le­ri belki 1. Parti ola­ma­dı ama İkti­dar da ciddi oy kay­be­dip bı­ra­kın ana­ya­sa­yı de­ğiş­ti­recek ço­ğun­lu­ğu, ik­ti­da­rı­nı bile ko­ru­ya­ma­dı. 
Üs­te­lik ik­ti­da­rı­nı kay­bet­me­mek uğ­ru­na kal­dır­ma­yı göze ala­ma­dı­ğı % 10 seçim ba­ra­jı da ik­ti­da­rı kay­bet­me­sin­de en büyük etken oldu. Çünkü bütün Doğu ve Gü­ney­do­ğu ile bir­lik­te diğer par­ti­ler­den de oy aldı HDP. Se­çi­mi ka­zan­ma­sı için ge­rek­li ba­ra­jı faz­la­sıy­la geçti. Hâl­bu­ki baraj ol­ma­sa, AKP yine HDP’nin al­dı­ğı oy­la­rın ya­rı­ya ya­kı­nı­nı alır, ik­ti­da­rı kay­bet­mez, do­ğu­da­ki ve­kil­lik­le­ri bö­lü­şür­ler­di. 
İLÇEMİZDE
Ku­ze­yin Ço­cu­ğu Avni Şahin, İlçe­miz­den bek­le­di­ği des­te­ği bu­la­ma­dı. AKP 5. Sıra mil­let­ve­ki­li İnci’nin İlçe­miz­de­ki ta­şo­ca­ğı ve kar­de­şi hak­kın­da­ki it­ham­lar bile % 58 oy al­ma­sı­nı en­gel­le­ye­me­di. 2014 se­çim­le­ri­ne göre CHP’nin al­dı­ğı oy bile büyük ba­şa­rı. Çünkü bi­li­yor­su­nuz ki CHP, 2014 se­çim­le­rin­de % 10 ba­ra­jı­nı aşa­ma­mış, Be­le­di­ye mec­li­si­ne üye so­ka­ma­mış­tı. Yani Avni Şahin, CHP’nin oy­la­rı­nı % 20’ye çı­kar­mış fakat il ge­ne­lin­de CHP’nin 3. Parti ol­ma­sı se­be­biy­le mec­li­se gi­re­me­miş­tir. Yerel se­çim­de ol­say­dı bu oyla mec­li­se 5 üye so­ka­bi­lir­di.
Her­ke­sin merak et­ti­ği bir diğer husus, İlçe­miz­de HDP’nin al­dı­ğı oy­lar­la il­gi­li… Ülke ba­ra­jı % 10’u aşmak için tüm doğu kö­ken­li­le­rin bu par­ti­ye yö­nel­di­ği­ni tah­min etmek zor değil. Mec­lis­te tem­sil edil­mek için Belki de gön­lü­nün ol­du­ğu AKP’ye değil, HDP’ye oy ver­di­ler. 728 oy ile % 2 lik oy ora­nı­na sahip ol­duk­la­rı­nı gör­dük. 
Ülke ge­ne­lin­de, Batı il­le­ri­miz CHP, Doğu il­le­ri­miz HDP, diğer böl­ge­le­ri­mi­zin çoğu AKP dedi. Her par­ti­nin al­ma­sı ge­re­ken ders­ler var. Cum­hur­baş­ka­nı­nın bile… Ama hepsi de se­çim­de zafer ka­zan­dık­la­rı­nı söy­le­ye­bi­lir­ler. Siz­ler de söy­le­yin. Zafer bizim, Hal­kı­mı­zın. Biz ne der­sek o olur!
Va­ta­na Mil­le­te Ha­yır­lı olsun.
SÜ­PER­MAR­KET­LER 
VE İLÇE ES­NA­FI
As­lın­da başlı ba­şı­na bir yazı ko­nu­su… Hızla ar­tı­yor­lar. 
Bir yerde iyi olu­yor, düşük fi­ya­ta evi­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı­nı gö­rü­yo­ruz. Pazar fi­yat­la­rın­dan bile ucuz…
Hal böy­ley­ken, Geçen se­ne­ki gibi pa­za­rı haf­ta­da 2 gün yap­ma­ya gerek yok. Zaten pa­zar­da da es­ki­si gibi ka­la­ba­lık­lar da yok.
İlçe es­na­fı Pa­za­rın haf­ta­da 2 güne çı­ka­rıl­ma­sı­na kar­şıy­mış. Gü­lü­necek şey. Her köşe ba­şın­da bir sü­per­mar­ket açı­lır­ken sey­ret, pa­za­ra karşı çık. Zaten gör­dü­ğü­müz ka­da­rıy­la da ma­nav­la­rın ka­pı­sı­nı aşın­dı­ran yok. Çünkü aynı mal mar­ket­te daha ucuz. Üs­te­lik eline po­şe­ti alıp se­çe­bi­li­yor­sun. Pa­zar­cı es­na­fı, öne iyi­le­ri koyup ar­ka­ya çü­rük­le­ri koy­ma­ya devam etsin!
Sü­per­mar­ket­ler için Be­le­di­ye Mec­li­si bazı ka­rar­lar almış. 
Me­se­la, oto­park zo­run­lu­lu­ğu ge­tir­miş. Yahu o oto­par­kı, ruh­sa­tı ver­me­den ken­di­niz so­ra­cak­sı­nız? Yoksa eğer ruh­sat ver­me­ye­cek­si­niz. 
Ka­ra­su­lu işçi ça­lış­tır­ma zo­run­lu­lu­ğu ge­tir­mek­ten zi­ya­de, iş bul­mak­ta zor­la­nan ki­şi­le­re iş im­ka­nı sağ­la­mak ol­ma­lı. Me­se­la, Her mar­ke­te bir en­gel­li ça­lış­tır­ma zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ri­le­bi­lir. 
Mar­ket­le­re, mar­ket eş­ya­sı dı­şın­da mal­ze­me sat­ma­ma­sı, yerli es­na­fı ko­ru­mak adına dü­şü­nü­le­bi­lir. Me­se­la, teks­til ürün­le­ri, bi­sik­let, elekt­rik­li ve elekt­ro­nik alet­ler, ayak­ka­bı, şort, şem­si­ye, ten­ce­re, tava vb… 
Her ne kadar va­tan­daş oto­kont­rol yapsa da, son kul­la­nım ta­ri­hi­ni geç­miş yi­ye­cek­ler, yi­ye­ce­ğin üze­rin­de­ki eş­ya­lar ile kasa fi­ya­tı­nın bir­bi­ri­ni tutup tut­ma­dı­ğı gibi…
Mar­ke­te gelen ve 1 saate yakın alış­ve­riş yapan bi­ri­si­nin tu­va­let ih­ti­ya­cı ola­bi­lir. Neden tu­va­let mec­bu­ri­ye­ti ge­ti­ril­mez me­se­la? 
Ha, bir de mar­ket­ler rek­lam amaç­lı bro­şür bas­tı­rıp ve­ri­yor­lar bi­ri­le­rin eline. O da da­ğı­tı­yor üçer beşer… Her hafta dış ka­pı­mın üze­rin­de bir tomar bro­şür bu­lu­yo­rum ve çöpe atı­yo­rum. Da­ğı­tan ar­ka­daş­tan da rica edi­yo­rum, benim ka­pı­ya as­ma­dan doğ­ru­ca yan­da­ki çöpe ata­bi­lir­sin! Ama­cı­na ulaş­mı­yor yani. Ya bro­şür­den vaz geçin, ya da da­ğı­tan ele­ma­na iyi maaş verin ki tek tek elden da­ğıt­sın!
İMZA 
KAM­PAN­YA­SI
İşa­da­mı ar­ka­da­şı­mız Alper Tatlı, İlçe­miz için gay­ret gös­te­rip bir imza kam­pan­ya­sı baş­lat­tı. Kam­pan­ya­nın amacı, uyuş­tu­ru­cu ve fu­hu­şu ön­le­mek… Ancak va­tan­da­şı­mız bi­linç­siz­ce boş ka­ğı­da adını yazıp kar­şı­sı­nı im­za­lı­yor. Bu ka­ğıt­la­rın üst ta­ra­fın­da bir baş­lık yok. Tatlı, matbu ka­ğı­dın al­tı­na ya­pış­tı­rıp ek­le­ye­cek­le­ri­ni söy­le­se de, su­i­is­ti­mal edil­me­ye mü­sa­it. Art ni­yet­li bi­ri­le­ri­nin eline geçse, üst ta­ra­fa is­te­di­ği ya­zı­yı yazıp al­tı­na bunu ek­le­ye­bi­lir. 
Ben­den ha­tır­lat­ma­sı…Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1504