SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019

TAŞIMA KUMLA


   “Plajı kum dol­du­ru­yor­lar” dedi biri. 
   “O kum dağ kumu, de­niz­den çıkan biri onun üze­ri­ne uzan­maz” dedi başka biri. 
   Merak ettim, git­tim in­ce­le­dim. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin yap­tı­ğı par­kın deniz ta­ra­fı­na kum dol­gu­su ya­pıl­mış. Muh­te­me­len, dal­ga­la­rın parka zarar ver­me­si­ni ön­le­mek amaç­lan­mış.
   Kum, biraz esmer du­ru­yor. İlk ba­kış­ta dağ kumu gibi... Üze­rin­de biraz do­la­şın­ca, deniz kumu ol­du­ğu an­la­şı­lı­yor. 
   Peki, biz bu hale neden gel­dik. De­ni­zin ku­mu­nu dı­şa­rı­ya ta­şı­yıp dı­şa­rı­dan tek­rar kum ta­şı­mak, man­tık­lı mı? Ne oldu bizim kum te­pe­le­ri­miz? Ki­mi­ne göre Sa­rım­sak­lı Pla-jı’na gitti, ki­mi­ne göre de Es­ki­şe­hir’e… Belki de iki­si­ne bir­den…
   Bey­ler, ta­şı­ma kumla plaj dol­maz. Dal­ga­lar gelir onu yer! Bu se­bep­le de­ni­zi­miz­den bir kepçe bile kum alın­ma­sı­na mü­sa­ade et­me­yin. 
BANKA KAR­TI­NI KAY­BE­DEN 
VA­TAN­DAŞ
   Ne olur, artık git al kar­tı­nı da biz şu anons din­le­me il­le­tin­den kur­tar.
   Be­le­di­ye her dik­kat de­di­ğin­de, acaba dik­kat et­me­ye değer bir haber mi var diye an­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Bir ki­şi­yi il­gi­len­di­ren kayıp ilan­la­rı artık sık­ma­ya baş­la­dı. Kim­li­ği­ni kay­be­den, banka kar­tı­nı kay­be­den, be­le­di­ye­den acil ara­nan bi­ri­le­ri, ara­ba­sı­nı usul­süz park edip al­ma­sı ge­re­ken vs anons edi­lip gü­rül­tü kir­li­li­ği ya­pı­lı­yor.
   Be­le­di­ye, ölüm ilan­la­rı­nı ve­re­bi­lir, acil kayıp çocuk ilanı da ve­re­bi­lir.  Ne bi­le­yim, bir can kur­tar­mak için ara­nan kan gu­ru­bu ilanı da ve­re­bi­lir. Ama bir ki­şi­yi il­gi­len­di­ren kayıp ilanı için 50 bin ki­şi­yi ra­hat­sız et­me­me­li. 
   Banka kartı kay­bol­duy­sa il­gi­li ban­ka­ya, kim­lik bul­duy­san ka­ra­ko­la tes­lim eder­sin, olur biter.
   Hem neden yok senin bir kayıp eşya büron?
   Emi­nim ki anons et­me­ye değ­me­yecek o kadar çok eşya var­dır ki bu­lu­nan. Mi­ni­büs­te, plaj­da, pa­zar­da, ter­mi­nal­de, mar­ket­ler­de, ban­ka­lar­da… Bulan kişi, kayıp eşya bü­ro­su­na tes­lim etsin, kayıt al­tı­na alın­sın. Sonra sa­hi­bi ol­du­ğu­nu iddia eden de yine aynı şe­kil­de gidip ora­dan tu­ta­nak­la alsın. Bir yıl için­de işlem gör­me­yen eş­ya­lar da sa­tıl­sın. Böy­le­ce mas­raf­lar da çıkar. 
   O kadar sık ve boş anons­lar ya­pı­yor ki, bir gün dün­ya­ya me­te­or ge­li­yor, çar­pa­cak de­se­ler, kimse cid­di­ye alıp kaç­ma­ya­cak!
   Ha, bu arada, belki va­tan­daş ken­di­si attı so­ka­ğa kar­tı­nı, ne bi­li­yor­sun. He­sa­bın­da para yok­tur, blo­ke­dir, ic­ra­lık­tır. Rek­lam edip rezil et­me­ye hak­kı­nız var mı?
KANAL CAN ÇEKİŞİYOR
   Her sene ol­du­ğu gibi bu sene de ka­na­lın üzeri yeşil yosun kap­la­dı ve kanal ok­si­jen­siz kaldı. Canlı hayat nefes ala­mı­yor. 
   Dip­te­ki balık yu­mur­ta­la­rı­na zarar ver­me­den ka­na­lın üstü te­miz­len­me­li. 
   Ben bunu Be­le­di­ye­de kime söy­le­mem ge­rek­ti­ği­ni bil­mi­yo­rum. Kime desem, benim görev ala­nım değil diyor. Belki Basın Mü­dü­rü­müz bu sa­tır­la­rı okur da il­gi­li bi­ri­me haber verir. 
SOKAK KÖ­PEK­LERİ
   Ba­rı­nak­ta hay­van­lar­la il­gi­le­nen bi­ri­le­ri var ama peki ya so­kak­lar­da? 
Yan gel­miş yatan ya da bir­bir­le­riy­le oy­na­şan kö­pek­le­ri gö­rün­ce mutlu olu­yo­rum. Bu dün­ya­yı bi­zim­le pay­la­şan can­lı­la­rın mut­lu­lu­ğu bize de bu­la­şı­yor. 
   Ama kö­pek­le­rin bir araya gelip ka­la­ba­lık ola­rak kavga edip hav­la­ma­la­rı!
   Me­se­la, Pa­zar­ye­ri ya­nın­da­ki çocuk par­kı­nı mes­ken tut­muş kö­pek­ler, belki de orada oy­na­mak is­te­yen ço­cuk­la­rı kor­ku­tu­yor!
   Veya karnı aç sokak kö­pek­le­ri, yi­yecek bul­mak ama­cıy­la çöp­le­ri ka­rış­tı­rıp ça­re­ler arı­yor­lar. Belki de o kö­pek­le­rin kar­nı­nı do­yur­mak is­te­yen iyi in­san­lar, on­la­ra ne ve­re­bi­le­ce­ği­ni bil­mi­yor­dur. Öyle ya, her köpek ekmek ye­mi­yor. 
   Kuş­la­ra yem veren in­san­lar, kö­pek­le­re de bir şey­ler ver­mek is­te­ye­bi­lir. Peki, ne ver­sin?
   So­kak­lar­da gezen ya­ra­lı hay­van­la­ra kim nasıl mü­da­ha­le edecek? 
   Bil­di­ğim ka­da­rıy­la es­ki­den, so­kak­lar­da gezen bü­yük­baş hay­van­lar­la il­gi­le­nen bir mo­to­ri­ze gö­rev­li vardı. Hay­van­la­rı top­lar, sa­hip­le­ri­ne ceza ke­si­lir­di. Şimdi de ona ben­zer mo­to­ri­ze biri gö­rev­len­di­ri­le­mez mi? So­kak­lar­da­ki aç, hasta, kı­za­na gelen hay­van­lar tes­pit edi­lip ge­rek­li mü­da­ha­le ya­pı­la­maz mı?
   İnsan­la­rı kor­ku­tan, sa­ba­ha kadar hav­la­yıp ra­hat­sız eden hay­van­lar­la il­gi­le­necek, on­la­rı sos­yal ha­ya­ta dahil edecek bir gö­rev­li tah­sis etmek zor mu?
İFTAR TOPU YERİNE
   Haydi, Ra­ma­zan da­vul­cu­su ana­ne­le­ri­miz ha­li­ne geldi, kal­dır­mı­yo­ruz da, iftar ile sahur to­pu­nu neden kal­dır­dı­nız? Teh­li­ke­li ola­bi­lir ama o da uzun yıl­lar süren bir ge­le­nek­ti.  Üşen­di­niz, ihmal et­ti­niz. Sı­ra­sı geldi mi, Os­man­lı­cı­lık oy­na­ma­yı se­vi­yo­ruz ama..!
   Benim ak­lı­ma bir başka uy­gu­la­ma geldi. 
   Hani müzik ve eğ­len­ce me­kan­la­rın­dan ya­yı­lan lazer ışın­la­rı var ya…!
   İftar vakti, mi­na­re­le­rin lam­ba­la­rı ya­nı­yor ve ora­dan an­lı­yo­ruz ya ezan oku­du­ğu­nu… Bu­nun­la bir­lik­te dev lazer ışın­la­rı ile gök­yü­zü ay­dın­la­tı­la­maz mı? İftarı kol­la­yan kişi, mi­na­re gö­re­mi­yor­sa, gök­yü­zün­de­ki la­ze­ri görür ve oru­cu­nu açar. 
   “Anne, baba, lazer yandı, oru­cu­nu­zu aça­bi­lir­si­niz” sö­zü­ne de alı­şa­bi­li­riz.
   İlk­le­rin sa­hi­bi Mer­kez Cami İmamı Ali Sa­rı­mert, bu fik­ri­mi de­ğer­len­di­rir bence!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 778