SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

TÜRKÇE’DEN ÖNCE ARAPÇA


Kay­ma­kam­lı­ğa git­miş­tik, ar­ka­daş­lar­la. İlçe­mi­zin acil gör­dü­ğü­müz ko­nu­la­rı­nı dile ge­tir­mek, fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­mak­tı mak­sa­dı­mız. Kay­ma­kam Beyin not ala­ca­ğı­nı bile bile ya­zı­lı ola­rak da bir di­lek­çe şek­li­ne ge­tir­dik. İlgili yer­le­re yazıp ce­va­bı­nı bil­di­re­ce­ği­ni söy­le­di. Ken­di­si­ne tek­rar te­şek­kür ede­riz, sa­ğol­sun.
***
İlköğ­re­tim ile il­gi­li şi­ka­yet ve tav­si­ye­le­ri­miz vardı. Tav­si­ye de­diy­sem, had­di­miz değil ama okul­lar­da adabı mu­aşe­ret ve insan iliş­ki­le­ri dersi ve­ril­me­siy­di öne­ri­miz. Türk­çe­si, “Görgü Ku­ral­la­rı…” Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, böyle bir ders ko­nu­la­ca­ğı­nı, bunun için an­laş­ma­lar ya­pıl­dı­ğı­nı yaz­mış. 
Baş­tan se­vin­diy­sek de de­tay­la­rı öğ­re­nin­ce şa­şır­dık!
İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü, Sa­kar­ya İl Müf­tü­sü ile an­laş­ma yap­mış, 4-6 yaş arası ço­cuk­la­ra Kuran öğ­re­ni­mi ve do­la­yı­sıy­la Arap­ça öğ­re­tim prog­ra­mı uy­gu­la­ma­ya ko­nul­muş! İl Müf­tü­sü’nün bu ko­nu­da­ki de­ne­yi­mi nedir? Çocuk eği­ti­mi, öğ­re­ti­mi eği­ti­mi almış ho­ca­la­rı mı var? 
İlk başta, “Aa, ne gü­ze­li ço­cuk­la­rı­mız di­ni­ni öğ­re­ni­yor” yak­la­şı­mın­da bu­lu­nan va­tan­daş­la­rı­mız, Türk­çe öğ­ren­me­den Arap­ça öğ­ren­me­ye ça­lı­şan dimağ, ken­di­ni ta­nı­ma­dan di­ni­ni öğ­ren­me­ye ça­lı­şan bir ço­cuk­tan, yarın ye­ti­şin­ce ne bek­ler­si­niz? Daha oyun ça­ğın­da­ki be­be­le­re, günah iş­ler­ler­se ce­hen­nem­de ya­na­cak­la­rı­nı söy­ler­se­niz, onlar da ye­tiş­kin olup günah iş­le­mek­ten­se o yaş­lar­da gü­nah­sız ölüp cen­ne­te git­me­yi ta­sav­vur eder­ler! Ya da IŞİD mi­li­tan­la­rı gibi, din uğ­ru­na canlı bomba olu­nur, ölü­nür­se, öbür ta­raf­ta yüz­ler­ce hu­ri­nin ken­di­le­ri­ni bek­le­di­ği­ni ta­sav­vur eder­ler. 
Biz, ço­cuk­la­rı­mı­za görgü ku­ral­la­rı­nın iyi ye­tiş­miş öğ­ret­men­ler ta­ra­fın­dan ve­ril­me­si ta­raf­ta­rı­yız. Arap örf ve adet­le­ri­nin ço­cuk­la­rı­mı­za görgü ku­ra­lı ola­rak öğ­re­til­me­si­ne kar­şı­yız. Aksi tak­dir­de, eti ba­lı­ğı ta­vu­ğu iki çıp­lak eliy­le yi­ye­rek kar­şı­sın­da­ki ya­ban­cı da­vet­li­le­rin iş­ta­hı­nı ka­çı­ran ba­kan­la­rı­mız, baş­ba­kan­la­rı­mız olur. 
***
Ar­zet­ti­ği­miz ko­nu­lar­dan biri de Ka­ra­su Halk Eği­ti­mi Mü­dü­rü­müz­den mem­nu­ni­ye­ti­miz ve onun atan­ma­sı­nın dur­du­rul­ma­sı yö­nün­dey­di. Bunu yal­nız biz değil, okul öğ­ret­men­le­ri ve okul ile her­han­gi bir şe­kil­de iliş­ki kur­muş hal­kı­mız­dı.
Bil­di­ği­niz gibi, Halk Eği­tim’de öğ­ren­ci­ler, kısa dö­nem­li kurs­lar gör­mek­te­dir. Bu se­bep­le Okul Aile Bir­li­ği oluş­tu­rul­ma­sı zor­dur. Bu da ancak 3-6 ay gibi kısa sü­re­li, yani kurs sü­re­si kadar ola­bi­lir. Nor­mal bir il­ko­kul ve or­ta­okul­da süre 4 yıl iken kolay olan aile bir­li­ği­nin oluş­tu­rul­ma­sı bu­ra­da zor­dur. 
Gelen mü­fet­tiş, bu ay­rın­tı­yı fark etmiş ve bun­dan sebep rapor tut­muş. Bu doğ­rul­tu­da yine Müdür Yar­dım­cı­sı Ce­la­let­tin Er­do­ğan başka okula sü­rül­müş, sınıf öğ­ret­men­li­ği­ne atan­mış.Emek­li­li­ği gel­miş bir Müdür Yar­dım­cı­sı’na ceza gibi atama…! Aynı şey, Mü­dü­rü­müz İlha Garip’e de uy­gu­lan­mak is­ten­mek­te­dir.
Mü­dü­rü­müz, önce Ko­ca­ali Şer­bet­pı­na­rı kö­yü­ne atan­mış, gelen tep­ki­ler üze­ri­ne ata­ma­sı dur­du­rul­muş. Mü­dü­rü­müz, şimdi de Ku­yum­cu­lu’ya atan­mış! 
Se­be­bi­ni öğ­ren­mek is­te­di­ği­miz­de, man­tık­sız ve akla yakın gelen şu ce­va­bı aldık: “Okul mü­dür­lü­ğü için tor­pil­li veya yan­daş­lar­dan bi­ri­ne söz ve­ril­miş­tir!”
İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’nün ka­ra­rı­nı de­ğiş­ti­re­ce­ği­ni umu­yo­ruz. İlhan Ho­ca­mız her daim bizim gön­lü­mü­zün mü­dü­rü ola­rak ka­la­cak­tır. Uma­rız, de­ne­yim­li Ho­ca­mız bizim Halk Eği­tim Mü­dü­rü ola­rak da kalır ve ora­dan emek­li olur. 
SİVİL SA­VUN­MA
Es­ki­den vardı, “Siren sesi duy­du­ğu­nuz­da en yakın sı­ğı­na­ğa koşun” gi­bi­si­ne… Yok 3 kere ça­lar­sa şöyle,kısa kesik ça­lar­sa böyle, gibi… Şim­di­ler­de buna önem veren yok. 
İlçe­ler­de, sivil sa­vun­ma sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı, varsa eğer böyle bir şey de iş­ler­lik ka­zan­dı­rıl­ma­sın­dan ya­na­yım.
Malum, Or­ta­do­ğu ate­şi­ne ister is­te­mez ka­tıl­dık. Ne­re­de du­ru­la­ca­ğı, ne kadar ileri gi­di­le­ce­ği belli değil. Düş­man­la­rı­mız her geçen gün ar­tı­yor. PKK,FETO, IŞİD’den sonra Irak da bize karşı cephe al­ma­ya baş­la­dı. Ame­ri­ka zaten müt­te­fik an­laş­ma­la­rı­na uy­mu­yor!
Demem o ki, her ya­pı­lan büyük bi­na­da sı­ğı­nak şart­na­me­si var. Ya­pı­lan bu sı­ğı­nak­lar­dan çoğu başka amaç­lar­la kul­la­nı­lı­yor; depo gibi… Ya da kul­la­nıl­mı­yor. Bu sı­ğı­nak­lar tes­pit edi­lip olası savaş du­rum­la­rın­da kul­la­nıl­mak için hazır hale ge­ti­ril­me­li. Çünkü 3. dünya sa­va­şı her an çı­ka­bi­lir. Kim­ya­sal si­lah­lar­la ya­pıl­ma­sı muh­te­mel bu sa­vaş­ta belki de sa­de­ce sı­ğı­na­ğa gi­de­bi­lecek kadar vak­ti­miz ola­cak!
***
Dört­yol ışık­lar­da kağıt men­dil satan bir ço­cu­ğa çar­pı­yor bir ar­ka­da­şı­mız. Anın­da Su­ri­ye­li­ler or­ga­ni­ze olu­yor ve top­la­nı­yor. Ar­ka­da­şı­mız linç ol­mak­tan zor kur­tu­lu­yor.
Bul­var­da, iki Su­ri­ye­li gurup kav­ga­ya tu­tu­şu­yor, biz­den kimse mü­da­ha­le ede­mi­yor, çe­ki­ni­yor. 
Kor­kum o ki, bağ­rı­mı­za bas­tı­ğı­mız bu Su­ri­ye­li­ler yarın her­han­gi bir se­bep­ten do­la­yı edin­dik­le­ri si­lah­lar­la Ka­ra­su hal­kı­na sal­dı­rır­lar­sa…Malum, bu hızlı ço­ğal­may­la 20 sene sonra bizi ge­çer­ler! 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1295