• Ana Sayfa
  • »
  • ÜÇ HAFTADIR YAPI RUHSATI VERİLEMİYOR!

ÜÇ HAFTADIR YAPI RUHSATI VERİLEMİYOR!


   Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı’nın yapı de­ne­tim sis­te­min­de­ki yap­tı­ğı de­ği­şik­lik se­be­biy­le zaten dur­gun olan in­şa­at sek­tö­rü hep­ten durdu. Sek­tör, büyük sı­kın­tı­da... 
   Ön­ce­den mü­te­ah­hit ya da yapı sa­hi­bi, elin­de pro­je­si, Yapı de­ne­tim fir­ma­la­rı ara­sın­da do­la­şıp pa­zar­lık ya­pı­yor­du. Şimdi ise pro­je­yi çizen proje bü­ro­su, pro­je­yi önce be­le­di­ye­ye gön­de­ri­yor. Be­le­di­ye sis­te­me atı­yor. Sis­tem­de­ki sıra kim­dey­se, onun ek­ra­nı­na iş dü­şü­yor. Yapı sa­hi­bi de gidip o fir­ma­yı bulup pro­je­le­ri tes­lim ede­rek söz­leş­me ya­pı­yor. 
   Pa­zar­lık yapma şansı yok! 
   Mer­ke­zi Ka­ra­su`da olan firma, Pa­mu­ko­va ya da Hen­dek gibi uzak il­çe­ler­den iş ala­bil­di­ği gibi, mer­ke­zi Ak­ya­zı olan firma ise Ka­ra­su`daki bir in­şa­atı de­net­le­ye­bi­lecek. Yapı de­ne­tim fir­ma­sı, di­le­di­ği gibi söz­leş­me­yi fes­he­de­bi­li­yor­du. 
   Şimdi o fe­sih­ler­de de önem­li bazı şart­lar ara­nı­yor. Me­se­la in­şa­atın altı ay sü­rey­le dur­ma­sı bir fesih se­be­bi. Tak­si­ti­nin ya­tı­rıl­ma­ma­sı da! Zaten yeni uy­gu­la­may­la 3 bin met­re­ka­re in­şa­ata kadar be­de­lin peşin ya­tı­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor. 
   Bu rakam ön­ce­den bin met­re­ka­re için­di. Ön­ce­den sa­na­yi ya­pı­la­rı, fab­ri­ka­lar için yapı de­ne­tim be­de­li­nin ancak yüzde yir­mi­si öde­nir de­ni­li­yor­du. Bu da pek cazip de­ğil­di. Yeni sis­tem­de pa­zar­lık ol­ma­ya­ca­ğı için ta­ma­mı­nın ya­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği dü­şü­nü­lü­yor. 
   Böy­le­ce me­se­la bir BMC fab­ri­ka­sı­nın yapı de­ne­tim be­de­li bir kaç mil­yon tu­ta­bi­lir. Şu­be­ler kalk­tı. Artık öyle her is­te­yen de yapı de­ne­tim fir­ma­sı ku­ra­ma­ya­cak. Kursa da ko­ta­nın art­ma­sı veya fir­ma­la­rın ka­pan­ma­sı­nı bek­le­yecek! Ama şim­di­lik en büyük sorun, sis­te­min açıl­ma­sı... Hak ediş­ler bile ya­pı­la­mı­yor. Bu pa­zar­te­si, bu cuma diye ve­ri­len gün­ler hep geri atı­lı­yor! Ama artık mü­te­ah­hit­le­rin ma­li­ye­ti art­tı­ğı gibi, yapı de­ne­tim fir­ma­la­rı da para ka­za­na­cak. Tabii sek­tör dur­gun­luk­tan çı­ka­bi­lir­se! 
BA­LIK­ÇI PA­ZA­RI 
   En kolay ti­ca­ret, balık sat­mak­tır. Bunun için bir te­ra­zi, bir tez­gâh yeter. Ba­lı­ğın pa­ra­sı ak­şa­ma da öde­ne­bi­lir, ser­ma­ye ge­rek­tir­mez. Gider ba­lık­çı­dan 3-5 kasa balık alır, üze­ri­ne kar koyup kilo işi sa­tar­sın. 
   Bu işi her­han­gi bir sokak kö­şe­sin­de de, bir mar­ke­tin önün­de de, bir ara­cın üs­tün­de de sa­ta­bi­lir­sin. Bu araç üç­te­ker bi­sik­let ola­bi­le­ce­ği gibi bir kam­yo­net de ola­bi­lir. Son za­man­lar­da, hele eko­no­mik sı­kın­tı baş gös­te­rin­ce, bir­çok aile re­isi­nin son ça­re­le­ri oldu ba­lık­çı­lık. Dük­kâ­nı olan ba­lık­çı­lar bu işe ne diyor bil­mi­yo­rum ama pa­zar­ye­ri­nin gi­ri­şin­de ve ar­ka­sın­da artık ciddi ba­lık­çı pa­zar­la­rı olu­şu­yor. Her­kes na­si­bi­ni yer, an­la­yı­şın­da­ki bu ba­lık­çı­la­ra sö­zü­müz yok. Benim dik­kat çek­mek is­te­di­ğim hu­sus­lar şu; yaşam ko­şul­la­rı­nın zor­laş­ma­sın­dan böyle bir sek­tör oluş­tu. 
   Bunu gör­mez­den gel­mek ye­ri­ne, ba­lık­çı­la­rın ba­lık­la­rı­nı sa­ta­bil­me­le­ri için uygun bir ortam ha­zır­la­yıp yer gös­ter­mek gerek. Çünkü re­ka­bet ede­bil­mek için ba­lık­la­ra su tut­mak, te­miz­le­yip yı­ka­mak ge­re­ki­yor. 
   Böyle bir yer gös­te­ri­le­mi­yor­sa, pazar son­ra­sı tez­gâh ku­ru­lan yer­le­rin yı­kan­ma­sı ve balık ko­ku­la­rı­nın gi­de­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir. Kışın belki çok his­se­dil­mi­yor ama gü­neş­li ha­va­lar­da koku çev­re­yi ra­hat­sız edi­yor. 
TV VE İNTER­NET ÜZERİNDEN PA­ZAR­LA­MA 
   Ta­nı­ma­dı­ğı­nız bil­me­di­ği­niz in­ter­net si­te­le­rin­den alış­ve­riş et­me­yin diye stan­dart bir söz et­me­ye­ce­ğim. Ancak sey­ret­ti­ği­niz TV üze­rin­den de ya­pı­lan sa­tış­lar­da do­lan­dı­rı­cı­lık ol­mak­ta­dır. 
   Ön­ce­den beş kilo bal 100 lira gibi rek­lam­lar vardı. RTÜK mü­da­ha­le etti. Şim­di­ler­de cin­sel­lik dâhil başka başka ürün­ler var. Vatan TV rek­la­mı­na kanıp "5 adet bat­ta­ni­ye 100 lira" ila­nı­na kan­mış annem. Kargo ile gelen ürü­nün pa­ra­sı­nı verip he­ves­le açmış ancak bir de ne gör­sün; için­de bir­bi­ri­ne di­kil­miş par­ça­lar­dan olu­şan ve atık­lar­dan oluş­muş 5 parça... 
   Ki hiç bir işe ya­ra­maz. Ça­re­siz­lik için­de çöpe at­ma­yı dü­şü­nü­yor. Belki bir ümit, geri iade alır­lar diye de elin­de tu­tu­yor. Geri ara­dı­ğı firma te­le­fon­la­rı aç­mı­yor! 
   "İnsan pa­ra­sın­da değil ama ka­zık­lan­dı­ğı­na ya­nı­yor!" diyor annem. Siz siz olun ka­zık­lan­ma­yın.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 252