SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • ÜÇ HAFTADIR YAPI RUHSATI VERİLEMİYOR!

ÜÇ HAFTADIR YAPI RUHSATI VERİLEMİYOR!


   Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı’nın yapı de­ne­tim sis­te­min­de­ki yap­tı­ğı de­ği­şik­lik se­be­biy­le zaten dur­gun olan in­şa­at sek­tö­rü hep­ten durdu. Sek­tör, büyük sı­kın­tı­da... 
   Ön­ce­den mü­te­ah­hit ya da yapı sa­hi­bi, elin­de pro­je­si, Yapı de­ne­tim fir­ma­la­rı ara­sın­da do­la­şıp pa­zar­lık ya­pı­yor­du. Şimdi ise pro­je­yi çizen proje bü­ro­su, pro­je­yi önce be­le­di­ye­ye gön­de­ri­yor. Be­le­di­ye sis­te­me atı­yor. Sis­tem­de­ki sıra kim­dey­se, onun ek­ra­nı­na iş dü­şü­yor. Yapı sa­hi­bi de gidip o fir­ma­yı bulup pro­je­le­ri tes­lim ede­rek söz­leş­me ya­pı­yor. 
   Pa­zar­lık yapma şansı yok! 
   Mer­ke­zi Ka­ra­su`da olan firma, Pa­mu­ko­va ya da Hen­dek gibi uzak il­çe­ler­den iş ala­bil­di­ği gibi, mer­ke­zi Ak­ya­zı olan firma ise Ka­ra­su`daki bir in­şa­atı de­net­le­ye­bi­lecek. Yapı de­ne­tim fir­ma­sı, di­le­di­ği gibi söz­leş­me­yi fes­he­de­bi­li­yor­du. 
   Şimdi o fe­sih­ler­de de önem­li bazı şart­lar ara­nı­yor. Me­se­la in­şa­atın altı ay sü­rey­le dur­ma­sı bir fesih se­be­bi. Tak­si­ti­nin ya­tı­rıl­ma­ma­sı da! Zaten yeni uy­gu­la­may­la 3 bin met­re­ka­re in­şa­ata kadar be­de­lin peşin ya­tı­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor. 
   Bu rakam ön­ce­den bin met­re­ka­re için­di. Ön­ce­den sa­na­yi ya­pı­la­rı, fab­ri­ka­lar için yapı de­ne­tim be­de­li­nin ancak yüzde yir­mi­si öde­nir de­ni­li­yor­du. Bu da pek cazip de­ğil­di. Yeni sis­tem­de pa­zar­lık ol­ma­ya­ca­ğı için ta­ma­mı­nın ya­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği dü­şü­nü­lü­yor. 
   Böy­le­ce me­se­la bir BMC fab­ri­ka­sı­nın yapı de­ne­tim be­de­li bir kaç mil­yon tu­ta­bi­lir. Şu­be­ler kalk­tı. Artık öyle her is­te­yen de yapı de­ne­tim fir­ma­sı ku­ra­ma­ya­cak. Kursa da ko­ta­nın art­ma­sı veya fir­ma­la­rın ka­pan­ma­sı­nı bek­le­yecek! Ama şim­di­lik en büyük sorun, sis­te­min açıl­ma­sı... Hak ediş­ler bile ya­pı­la­mı­yor. Bu pa­zar­te­si, bu cuma diye ve­ri­len gün­ler hep geri atı­lı­yor! Ama artık mü­te­ah­hit­le­rin ma­li­ye­ti art­tı­ğı gibi, yapı de­ne­tim fir­ma­la­rı da para ka­za­na­cak. Tabii sek­tör dur­gun­luk­tan çı­ka­bi­lir­se! 
BA­LIK­ÇI PA­ZA­RI 
   En kolay ti­ca­ret, balık sat­mak­tır. Bunun için bir te­ra­zi, bir tez­gâh yeter. Ba­lı­ğın pa­ra­sı ak­şa­ma da öde­ne­bi­lir, ser­ma­ye ge­rek­tir­mez. Gider ba­lık­çı­dan 3-5 kasa balık alır, üze­ri­ne kar koyup kilo işi sa­tar­sın. 
   Bu işi her­han­gi bir sokak kö­şe­sin­de de, bir mar­ke­tin önün­de de, bir ara­cın üs­tün­de de sa­ta­bi­lir­sin. Bu araç üç­te­ker bi­sik­let ola­bi­le­ce­ği gibi bir kam­yo­net de ola­bi­lir. Son za­man­lar­da, hele eko­no­mik sı­kın­tı baş gös­te­rin­ce, bir­çok aile re­isi­nin son ça­re­le­ri oldu ba­lık­çı­lık. Dük­kâ­nı olan ba­lık­çı­lar bu işe ne diyor bil­mi­yo­rum ama pa­zar­ye­ri­nin gi­ri­şin­de ve ar­ka­sın­da artık ciddi ba­lık­çı pa­zar­la­rı olu­şu­yor. Her­kes na­si­bi­ni yer, an­la­yı­şın­da­ki bu ba­lık­çı­la­ra sö­zü­müz yok. Benim dik­kat çek­mek is­te­di­ğim hu­sus­lar şu; yaşam ko­şul­la­rı­nın zor­laş­ma­sın­dan böyle bir sek­tör oluş­tu. 
   Bunu gör­mez­den gel­mek ye­ri­ne, ba­lık­çı­la­rın ba­lık­la­rı­nı sa­ta­bil­me­le­ri için uygun bir ortam ha­zır­la­yıp yer gös­ter­mek gerek. Çünkü re­ka­bet ede­bil­mek için ba­lık­la­ra su tut­mak, te­miz­le­yip yı­ka­mak ge­re­ki­yor. 
   Böyle bir yer gös­te­ri­le­mi­yor­sa, pazar son­ra­sı tez­gâh ku­ru­lan yer­le­rin yı­kan­ma­sı ve balık ko­ku­la­rı­nın gi­de­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir. Kışın belki çok his­se­dil­mi­yor ama gü­neş­li ha­va­lar­da koku çev­re­yi ra­hat­sız edi­yor. 
TV VE İNTER­NET ÜZERİNDEN PA­ZAR­LA­MA 
   Ta­nı­ma­dı­ğı­nız bil­me­di­ği­niz in­ter­net si­te­le­rin­den alış­ve­riş et­me­yin diye stan­dart bir söz et­me­ye­ce­ğim. Ancak sey­ret­ti­ği­niz TV üze­rin­den de ya­pı­lan sa­tış­lar­da do­lan­dı­rı­cı­lık ol­mak­ta­dır. 
   Ön­ce­den beş kilo bal 100 lira gibi rek­lam­lar vardı. RTÜK mü­da­ha­le etti. Şim­di­ler­de cin­sel­lik dâhil başka başka ürün­ler var. Vatan TV rek­la­mı­na kanıp "5 adet bat­ta­ni­ye 100 lira" ila­nı­na kan­mış annem. Kargo ile gelen ürü­nün pa­ra­sı­nı verip he­ves­le açmış ancak bir de ne gör­sün; için­de bir­bi­ri­ne di­kil­miş par­ça­lar­dan olu­şan ve atık­lar­dan oluş­muş 5 parça... 
   Ki hiç bir işe ya­ra­maz. Ça­re­siz­lik için­de çöpe at­ma­yı dü­şü­nü­yor. Belki bir ümit, geri iade alır­lar diye de elin­de tu­tu­yor. Geri ara­dı­ğı firma te­le­fon­la­rı aç­mı­yor! 
   "İnsan pa­ra­sın­da değil ama ka­zık­lan­dı­ğı­na ya­nı­yor!" diyor annem. Siz siz olun ka­zık­lan­ma­yın.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 157