SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019

ÜLKE KARABASAN GİBİ


Mem­le­ke­ti­miz zor gün­ler ge­çi­ri­yor. Bu kış kı­ya­met­te, se­ne­nin son gün­le­rin­de, ak­lı­mı­za gel­me­yecek kı­yım­lar, ölüm­ler olu­yor. Ocak­lar sö­nü­yor, ateş­ler dü­şü­yor. Sanki ka­ra­ba­san rü­ya­sı gö­rü­yo­ruz.
Hal­bu­ki daha yeni kı­na­mış­tık te­rö­rü. “Kah­rol­sun…” de­miş­tik. Kah­rol­ma­dı! 
O bomba yüklü araç, o canlı bom­ba­lar, Tür­ki­ye’nin en do­ğu­sun­dan en ba­tı­sı­na nasıl gi­di­yor? Biz bu­ra­dan Ko­ca­ali’ye gi­der­ken, yahu araç­ta çakı bıçak var mı, eh­li­ye­ti­miz ya­nı­mız­da mı diye en­di­şe­le­nir­ken, Ko­ca­ali’den Ka­ra­su’ya ge­lir­ken araç ve kim­lik kont­rol­le­ri ya­pı­lır­ken, 2000 km yol nasıl kat­le­di­lir?
Ba­ğı­rı­yo­ruz kah­rol­sun PKK diye. PKK’nın kah­rol­ma­sı ba­ğı­ra­rak olu­yor mu? Bizim eli­miz­den bir şey gel­mi­yor da, yetki ve yö­ne­ti­mi el­le­rin­de tu­tan­la­rın da mı el­le­rin­den bir şey gel­mi­yor? PKK si­lah­la ge­zi­yor, kim­lik so­ru­yor, as­ke­ri­ye ba­sı­yor diye bas bas ba­ğı­rır­ken, ope­ras­yon izni ver­me­yen va­li­ler kah­rol­ma­sın mı? Bu va­li­le­re ope­ras­yon izni ver­me­yin diye ben söy­le­dim di­yen­ler kah­rol­ma­sın mı?
Ya FETÖ..! Hala dev­let­ten ayık­lan­ma­sı bit­me­di. 
Bir gün önce Halep için pro­tes­to edi­len Rus El­çi­si’ni bir polis me­mu­ru elin­de küçük bir si­lah­la kat­let­me­si­ni ya­şa­dık. Ül­ke­ler ara­sın­da­ki iliş­ki­le­ri bo­za­bi­lecek kadar büyük olan kıyım, ül­ke­mi­zin sos­yo-eko­no­mik du­ru­mu­na daha da zarar ver­mez mi?! 
Ya aynı şeyi dev­le­tin yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ko­ru­ma­lı­ğı­nı yapan po­lis­ler ya­pa­maz mı? 
Ya or­du­da­ki elin­de füze, uçak­sa­var, top tank gibi ağır silah olan bi­ri­si yapsa o çıl­gın­lı­ğı..! Mec­li­se, Sa­ra­ya, hal­kın yoğun ol­du­ğu böl­ge­le­re kit­le­sel ölüm­ler için sal­dır­ma­ya­cak­la­rı­nın ga­ran­ti­si­ni kim ve­re­bi­lir? Kah­rol­sun FETÖ de­mey­le kah­ro­lu­yor­lar mı? On­la­rı o mev­ki­le­re ge­ti­ren­ler, dev­le­ti ele ge­çir­me­le­ri­ne göz yu­man­lar, bu yo­lar­da be­ra­ber yü­rü­yüp ne is­te­di­ler­se ver­dik­le­ri­ni iti­raf eden­ler, dön artık bit­sin bu has­ret di­yen­ler, kah­rol­ma­sın mı?
Biz va­tan­daş ola­rak eli­miz­den gelen so­rum­lu­lu­ğu yap­ma­ya ha­zı­rız. Hemen her­ke­sin bir çözüm öne­ri­si var. Ki­mi­miz se­fer­ber­lik ilan edil­sin der­ken, ki­mi­miz ki­şi­sel ola­rak si­lah­la­nı­yor, yı­ğı­nak ya­pı­lı­yor. İnter­net­te 350 Li­ra­ya sa­tı­lan oto­ma­tik tü­fek­ler kapış kapış gi­di­yor. Her­kes bir savaş bek­len­ti­si için­de..
Ve hep­sin­den önem­li­si, bir­bi­ri­miz­le ko­nu­şup tar­tı­şa­mı­yo­ruz.
Bizim gibi dü­şün­me­yen­le­ri “hatan haini!” ilan edi­yo­ruz.
Bir gurup di­ğe­ri­ne AKPKK der­ken di­ğe­ri de CHPKK diyor. Her iki taraf da di­ğe­ri­nin terör ile iliş­ki­si ol­du­ğu­nu iddia edi­yor.
Ül­ke­de, fiili ola­rak baş­kan­lık sis­te­mi uy­gu­la­nı­yor. Par­ti­li Cum­hur­baş­ka­nı, Baş­ba­kan atı­yor! Mec­lis’te bir gurup buna şid­det­le karşı çı­kar­ken, bir gurup da fiili uy­gu­la­ma­nın meş­ru­ti­yet ka­zan­ma­sı yö­nün­de görüş bil­di­ri­yor. Hesap so­ra­ca­ğı­nı iddia ede­rek mec­li­se giren bir parti, ta­ba­nı­nın is­te­ği­ne zıt bir şe­kil­de hesap so­ru­la­cak işler ya­pı­yor! 
Fiili Baş­kan­lık Sis­te­mi ile te­rö­rü çö­ze­me­yen­ler, sis­te­min meş­ru­ti­yet ka­zan­ma­sı ha­lin­de sorun kal­ma­ya­ca­ğı­nı iddia edi­yor. Mem­le­ke­tin onca so­ru­nu var­ken, tek so­ru­nun Baş­kan­lık Sis­te­mi’ne geç­mek ol­du­ğu al­gı­sı ya­ra­tı­lı­yor.
Eko­no­mi dibe vur­muş, iş­siz­lik çift ha­ne­li ra­kam­la­ra çık­mış, mev­cut iş­let­me­ler ve dük­kan­lar birer birer ke­penk in­di­rir­ken, İMF’ye borç ver­dik di­yen­ler do­la­rın düş­me­si için hal­kın yas­tık al­tın­da­ki pa­ra­la­rın­dan medet umu­yor.
Mem­le­ket yan­gın ye­ri­ne dön­müş­ken, Halep’teki kat­li­am­lar için en­di­şe­len­me­miz is­te­ni­yor. Ba­zı­la­rı­mız da ciddi ciddi en­di­şe­le­ni­yor. 
Adam öl­dü­rür­ken “Al­la­hu­ek­ber” diye ba­ğı­ran­lar, İslama ve Müs­lü­man­la­ra hiz­met et­ti­ği­ni sa­nar­ken, dünya İsla­mi­ye­te karşı düş­man hale ge­li­yor. Rusya’da ve Av­ru­pa’da si­lah­lı gu­rup­lar ca­mi­ye sal­dı­rı­yor! 
Ber­lin’de başka bir mec­zup tır şo­fö­rü, tırın di­rek­si­yo­nu­nu noel alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nan ka­la­ba­lı­ğın üze­ri­ne sürüp 50-60 ki­şi­yi ya­ra­lı­yor, on kişi ölü­yor!
Şort­lu kadın tek­me­le­ni­yor, ha­mi­le kadın dö­vü­lü­yor. Küçük ço­cuk­lar ta­ci­ze uğ­ru­yor!
Ülkem böy­ley­ken, ilçem nasıl?
So­kak­la­rın her gün biri ka­zı­lı­yor! Ka­zı­lan da ka­pan­mı­yor, as­falt­lan­mı­yor, par­ke­si dö­şen­mi­yor.
Sağ­lam olan so­kak­la­rın çift ta­ra­fı park ha­li­ne ge­ti­ril­miş, karşı kar­şı­ya gelen iki araç ge­çe­mi­yor.
Be­le­di­ye­miz, bu güne kadar en büyük borç yükü al­tı­na gir­miş, or­ta­da elle gös­te­ri­len bir yapı, ic­ra­at yok. Eski gü­ze­lim pal­mi­ye­li cad­de­nin pal­mi­ye­le­ri sö­kü­lüp daha çir­kin hale ge­ti­ril­di­ği gibi pal­mi­ye­ler yeni ye­rin­de ku­ru­du!
Geçen yıl­lar kapış kapış giden pi­yan­go bi­let­le­ri­nin yü­zü­ne bakan yok. İnsan­lar artık çık­ma­ya­ca­ğı­nı bi­li­yor. Geç­miş yıl­lar­da si­pa­riş üzere çe­ki­liş­ler ya­pıl­ma­sı da bunun se­be­bi gibi…
Fın­dık üre­ti­ci­si,15 li­ra­ya sat­ma­ya kı­ya­ma­dı­ğı fın­dı­ğın 10,25’e düş­me­si­ni üzü­le­rek sey­re­di­yor.
Mü­te­ah­hit­le­rin yap­tık­la­rı ko­nut­lar es­ki­si gibi sa­tıl­mı­yor, çoğu elde kaldı!
Sanki ülkem in­sa­nı derin bir uy­ku­da ve ka­ra­ba­san gö­rü­yor. Bir sabah uya­nıp bütün bun­la­rın rüya ol­ma­sı­nı umu­yo­ruz.
Basit bir heves, basit bir umut, yeni bir baş­lan­gıç için, Yeni yılı kar­şı­la­ma­ya ha­zır­la­nı­yo­ruz. Umu­yo­ruz ki, yeni yılda bütün sı­kın­tı­la­rı­mız, dert­le­ri­miz bi­tecek, hayal et­ti­ği­miz güzel gün­ler gelecek.Bazı mec­zup­lar bunu bile bize çok gö­rü­yor, yeni yıl kut­la­ma­sı yap­ma­mı­zı, umut­la­rı­mı­zın ye­şer­me­si­ni is­te­mi­yor­lar. Di­li­yo­rum ki, ül­ke­miz­de­ki huzur ve barış or­ta­mı bo­zul­ma­sın, il­çe­miz­den fış­kı­ran kar­deş­lik to­hum­la­rı tüm ül­ke­miz­de ye­şer­sin. Ka­ra­ba­san­dan uya­na­lım!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 749