SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019

ÜLKE YANIYORKEN


   Ri­va­yet olu­nur ki, Hz İbra­him’i yak­mak için büyük bir ateş ya­kı­lır. Bir topal ka­rın­ca da ağ­zın­da ta­şı­dı­ğı su ile ateşi sön­dür­me­ye gider. Diğer ka­rın­ca­lar dalga ge­çer­ler, o suyla o ateş söner mi, diye. Topal ka­rı­ca cevap verir, “En azın­dan ta­ra­fı­mı belli edi­yo­rum ya…”
   Ül­ke­nin gel­di­ği durum üzün­tü ve­ri­ci… 
İkti­dar ta­ra­fı diyor ki; “Uzat­tı­ğı­mız zey­tin da­lı­nı geri çe­vir­di­ler. Mec­lis­te de­mok­ra­tik hak­la­rı­nı arama fır­sa­tı var­ken ilk fır­sat­ta si­la­ha sa­rıl­dı­lar..”
   İkti­dar yan­daş­la­rı diyor ki; “Çözüm sü­re­ci bo­yun­ca İkti­dar ha­zır­lık yaptı, PKK’yı bi­ti­recek!”
   Bunun böyle ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz tabii. İkti­dar, Cum­hu­ri­yet­le yö­nel­ti­len re­ji­mi de­ğiş­tir­mek, Baş­kan­lık sis­te­mi­ne geç­mek için ha­zır­lık ya­par­ken, hiç um­ma­dı­ğı bir şey oldu, tek ba­şı­na ik­ti­dar olma ha­ya­li suya düştü. PKK ve si­lah­lı ke­si­min si­lah­la­rıy­la bir­lik­te ül­ke­yi terk et­me­di­ği­ni gör­mez­den geldi. Yol kesip kim­lik sor­gu­la­ma­la­rı­nı, kendi asker alma sis­tem­le­ri­ni kur­duk­la­rı­nı, vergi top­la­dık­la­rı­nı hep halk­tan giz­le­di. Öyle ki, böl­ge­de­ki ta­raf­sız halk bile, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ne gü­ven­le­ri­ni kay­bet­ti, Kürt­le­rin kendi dev­let­le­ri­ni ku­ra­cak­la­rı­na inan­dı­lar. 
   TC uyur­ken, PKK güç­len­di. Ca­mi­le­re, me­zar­lık­la­ra, hatta ev­le­re yı­ğı­nak ya­pıl­dı. Uzak­tan ku­man­da­lı pat­la­yı­cı­lar, uzun men­zil­li si­lah­lar, ma­yın­lar, ro­ke­ta­tar­lar ile ağır si­lah­lar edin­di­ler.    Hani bazı is­tih­ba­rat­la­ra göre, Sü­ley­man Şah’ın Tür­be­si­ni ka­çı­rır­ken, ‘Arı­za­lan­dı’ di­ye­rek tank bile temin edil­di! Sanki adam­la­ra bö­lü­nüp ayrı dev­let kurma fır­sa­tı ve­ril­di. 
   6 Mil­yon Seç­men HDP’ye oy verdi. Hatta İstan­bul’da bir çok semt­te MHP’-den fazla oy al­dı­lar. Buna rağ­men mec­lis­te te­rö­rist mu­ame­le­si gör­dü­ler. İkti­dar­dan hesap sorma vaadi ile oy is­te­yen­ler, 6 Mil­yon seç­me­ni, hadi yak­la­şık 15 mil­yon va­tan­da­şı­mı­zı dış­la­dı. 
   Bu oyuna HDP’de düştü. Aşırı sola al­ter­na­tif bir dü­şün­ce ser­gi­le­ye­rek Tür­ki­ye Par­ti­si ol­ma­sı­nı bek­le­di­ği­miz HDP, PKK ile dir­sek te­ma­sı­nı sür­dür­dü. Terör azın­ca ba­ğır­dı­lar, “Si­lah­la­rı bı­ra­kın!” PKK cevap verdi, “Ne ka­zan­dı­nız ki si­lah­la­rı bı­ra­ka­lım?” HDP; “Öz­gü­ve­ni­mi­zi ka­zan­dık!”
   Ko­alis­yon di­ya­log­la­rı baş­la­tan ikti­dar, sanki hü­kü­met kur­mak is­te­me­yen bir tavır ser­gi­le­di. Ani­den tır­ma­nan terör, zap­te­di­le­me­yen eko­no­mi, sanki ik­ti­dar par­ti­si­ni tek ba­şı­na ye­ni­den ik­ti­da­ra ta­şı­ya­cak­mış gibi, ko­alis­yon kur­mak ye­ri­ne kur­ma­mak için gay­ret gös­ter­di­ler. 
   HDP, PKK’yı dış­la­mak, si­lah­lı ey­lem­le­ri kı­na­mak ye­ri­ne, ken­di­le­ri­ne bi­çi­len rolü ka­bul­len­di­ ve te­rö­rist parti ol­duk­la­rı­nı adeta tes­cil­le­di­ler. PKK’ya ya­pı­lan ope­ras­yon­la­rı kı­na­yıp Av­ru­pa’da bizi şi­ka­yet et­me­yi ter­cih et­ti­ler, sanki mec­lis­te tem­sil edil­mi­yor­lar­mış gibi, sanki bakan ola­mı­yor­lar­mış gibi…
   Şimdi, hemen her gün şehit ha­ber­le­ri ge­li­yor. Bir ya da iki şehit ha­be­ri artık sı­ra­dan sa­yı­lı­yor. Şehit aile­le­ri de artık “Ya­şa­sın vatan” de­mi­yor. İkti­da­ra sitem edi­yor.   Bu sitem o kadar aşi­kar ve öf­ke­li ki, çoğu şehit aile­si hak­kın­da so­ruş­tur­ma açı­lı­yor.  Buna tepki ola­rak da şehit aile­le­ri ve ce­na­ze­le­rin haber ya­pıl­ma­sı, canlı ya­yın­lar ya­sak­la­nı­yor!
   Öte ta­raf­tan, nor­mal za­man­da yan yana, iç içe bu­lun­du­ğu­muz, be­ra­ber nefes alıp be­ra­ber ya­şa­dı­ğı­mız, kız alıp kız ver­di­ği­miz, etle kemik gibi ol­du­ğu­muz Kürt genci, Kürt genç­le­ri, kan­dı­rıl­ma­nın, bir dev­let­le ya­rış­ma­nın be­de­li­ni can­la­rıy­la ödü­yor, üçer beşer öl­dü­rü­lü­yor­lar. On­la­rın da an­ne­le­ri on­la­rı bir anne gibi se­vi­yor, fer­yat figan ey­li­yor, ağ­lı­yor­lar. Biz öl­dü­rü­lü­yo­ruz, onlar se­vi­ni­yor, onlar öl­dü­rü­lü­yor biz se­vi­ni­yo­ruz! 
   He­sa­bı sa­yı­ya dök­tük artık. Neden ol­du­ğu­nu çö­ze­me­di­ği­miz, zaten be­ra­ber kul­lan­dı­ğı­mız bir va­ta­nı­mız ol­du­ğu halde, bütün hak­la­rı­mı­zı so­nu­na kadar be­ra­ber kul­la­na­bil­di­ği­miz halde, dış güç­le­rin ta­şe­ro­nu ola­rak görev yapan ve bu güne kadar 30-40 bin va­tan­da­şı­mı­zın ölü­mün­den so­rum­lu, belki bir o kadar daha in­sa­nın ölü­mü­ne sebep ola­cak bir ör­gü­te yar­dak­çı­lık yap­mak neden?
   Vatan sa­de­ce AKP’nin değil. CHP de değil va­ta­nın tek sa­hi­bi. MHP bile tek ba­şı­na çözüm üre­te­me­di­ği­ni gös­ter­di, vatan için. HDP ise hala Av­ru­pa’dan, Ame­ri­ka’dan çözüm umu­yor, ortak va­ta­nı­mız­da­ki ateş için!
   Ey Kürt ar­ka­da­şım, dos­tum, kom­şum, yen­gem, eniş­tem, öğ­ret­me­nim, işçim, pat­ro­num...
   Çok ya­kın­da bir Yu­gos­lav­ya par­ça­lan­ma­sı­nı gör­dük. Orada kom­şu­lar, kom­şu­la­rı­nı öl­dür­dü. Soy­kı­rım dü­ze­yin­de toplu kat­li­am­lar ya­pıl­dı. Gö­rü­nen o ki, gi­di­şa­tı­mız o yönde. Bu yan­gı­nı sön­dür­mek için siz­le­rin de sesi en az bizim kadar gür çık­ma­lı. Siz­ler de en az bizim kadar te­rö­re, terör ör­gü­tü­ne karşı çık­ma­lı­sı­nız. Bir biz­den, iki siz­den he­sa­bı ye­ri­ne, bir bizim va­ta­nın ev­la­dı, iki daha bizim va­ta­nın ev­la­dı, de­me­li­yiz. Biz mey­dan­lar­da “Te­rö­re hayır” diye ba­ğı­rır­ken, siz­le­ri de ya­nı­mız­da aynı gür sesle ba­ğı­ra­rak gör­me­li­yiz. Gör­me­li­yiz ki o dağ­da­ki ateş, şe­hi­ri sar­ma­sın. Gelin hep be­ra­ber ba­ğı­ra­lım; “TE­RÖ­RE HAYIR”. Emi­nim ki sizin ba­ğır­ma­nız daha et­ki­le­yi­ci ola­cak, ta­ra­fı­nı­zı belli ede­cek­tir.
NAMIK KEMAL İMAM HATİP OO 
   Ta­ma­men si­ya­si ve ik­ti­da­ra ya­ran­mak gay­re­ti için­de alı­nan bir karar yavaş yavaş uy­gu­la­ma­ya ge­çi­yor. İlçe­mi­zin gü­zi­de Or­ta­oku­lu, İmam Hatip Or­ta­oku­lu olu­yor.
Bu okul­lar­da imam ye­tiş­me­di­ği­ne göre, bu okul­la­rı bi­ti­ren­le­rin suç oranı nor­mal li­se­yi bi­ti­ren­ler­le aynı ol­du­ğu halde, İlçe­miz­de zaten yeni ya­pıl­mış de­va­sa bir İmam hatip Okulu ol­du­ğu­na göre…
Neden bu da­yat­ma? 
   Fazla iti­raz ol­ma­sın diye, sivil halk mü­da­ha­le­si­ne maruz kal­ma­mak için, mev­cut öğ­ren­ci­ler nor­mal or­ta­okul sta­tü­sün­de mezun ola­cak ancak yeni kayıt yap­tı­ran­lar, İmam Hatip’e kayıt yap­tır­mış sa­yı­la­cak. İşin bir diğer vahim yanı, va­tan­daş buna mec­bur tu­tu­lu­yor. Çünkü yakın çev­re­sin­de kayıt yap­tı­rı­la­bi­le­ce­ği başka bir or­ta­okul yok!
   AKP’ye üye bir hanım, CHP İlçe Baş­ka­nı­’na ser­ze­niş­te bu­lu­nu­yor, “Ne olur mü­da­ha­le edin, ben ço­cu­ğu­mu İmam Hatip’e gön­der­mek is­te­mi­yo­rum!” diye…
   De­mok­ra­tik top­lum­lar­da ih­ti­yaç ve hal­kın is­te­ği üze­ri­ne eği­ti­me yön ve­ri­lir­ken, bizde ih­ti­yaç ol­ma­ma­sı­na ve halka rağ­men an­ti­de­mok­ra­tik uy­gu­la­ma­lar ol­ma­sı, dü­şün­dü­rü­cü­dür. 
   Yeni İmam Hatip Or­ta­oku­lu­muz, ha­yır­la­ra ve­si­le olur in­şal­lah!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1122