SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Ve Aleyküm Selam!


   Nas­ret­tin Hoca, bak­mış ki köyün imamı ezanı bir kâ­ğıt­tan ba­ka­rak oku­yor! Da­ya­na­ma­mış ve müf­tü­ye şi­kâ­ye­te git­miş. Ka­sa­ba­da ya­ka­la­mış müf­tü­yü, "Se­la­mın Aley­küm" demiş. Müftü, dön­müş ho­ca­ya, sa­rı­ğın­dan bir kâğıt çı­kar­mış ve oku­muş, "Aley­küm selam, ne vardı?"   Hoca, "yok bir şey" di­ye­rek kö­yü­ne dön­müş!
   İlçe­miz Be­le­di­ye­si, İmar İşleri Mü­dür­lü­ğü`ne je­olo­ji mü­hen­di­si atan­dı­ğın­da, epey ya­dır­ga­mış­tım. Öyle ya, je­olo­ji ile ima­rın ne ala­ka­sı var? Önce ga­ze­te­de yaz­dım, sonra da Baş­kan`a ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı’na şi­kâ­ye­ti­mi­zi bil­dir­dim. Doğ­ru­su, Mü­dü­re Ha­nı­mı da ba­ya­ğı üzdüm. 
   Geç­ti­ği­miz hafta, Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü’nde bir işim vardı. Uğ­ra­dı­ğım­da öğ­ren­dim ki, Sa­kar­ya İl Mü­dü­rü­müz de bir je­olo­ji mü­hen­di­siy­miş! An­la­dım ki, imar ve şe­hir­ci­lik, in­şa­at mü­hen­dis­le­ri­ne bı­ra­kıl­ma­ya­cak kadar ciddi bir kurum! Bun­dan sonra kim İmar Mü­di­re­miz hak­kın­da laf eder­se, kar­şı­sın­da beni bulur! Gider, İl Mü­dü­rü­mü­ze şi­ka­yet ede­rim valla!
   Af­fe­der­si­niz Mü­dü­re Hanım. Özür­le­ri­mi kabul edin lüt­fen.
   Ha, bir de, İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası, bi­lir­ki­şi­lik kursu ve ser­ti­fi­ka­sı ve­recek, ka­tı­lım­cı­la­ra. ka­tı­lım­cı­lar da mes­lek ola­rak, in­şa­at mü­hen­di­si ve zi­ra­at­çı... Peki, kursu veren kim? Bir hu­kuk­çu, bir avu­kat... Bize, in­şa­at bi­lir­ki­şi­li­ği­ni ve zi­ra­at­çı bi­lir­ki­şi­li­ği­ni öğ­re­tecek! (Hem zaten bizim ga­ze­te­yi de dü­zen­le­yip mat­ba­aya gön­de­ren emek­li öğ­ret­men...!)
ÇOK CİDDİ KO­NU­LAR
   Hemen her hafta çok ciddi ko­nu­lar­la baş­la­yıp biraz daha az ciddi ko­nu­lar­la devam edi­yor­duk. Bu hafta, daha önce de­fa­lar­ca bah­set­ti­ğim çok ciddi bir kaç ko­nu­ya tek­rar de­ği­ne­ce­ğim;
   Ka­ra­de­niz iler­li­yor!
   Evet, Küçük Ka­ra­su Ma­hal­le­si’nde, Ka­ra­su il­çe­si­nin tüm sa­hi­lin­de, İhsa­ni­ye ve De­niz­köy ma­hal­le­le­rin­de deniz her yıl bir­kaç metre iler­li­yor. Eğer bu ya­zı­yı An­ka­ra`dan bir yet­ki­li okur­sa, muh­te­me­len, dal­ga­kı­ran yap­tık ya, daha ne ya­pa­ca­ğız, diye dü­şü­ne­cek­tir. Biz­ler ise, bir kaç ev yı­kıl­ma­dık­ça yine cid­di­ye al­ma­ya­ca­ğız. Peki, ne za­ma­na kadar?
   De­ni­zin ne kadar daha gel­me­si ge­re­ki­yor, tüm yet­ki­li­le­rin ayağa kalk­ma­sı için? Ge­li­yor işte! Li­ma­nın de­rin­leş­ti­ril­me­si için alı­nan kum­lar ne olu­yor, bil­gi­si olan var mı? Liman de­rin­leş­ti­ri­li­yor, sa­hil­den kum­lar yine bu­ra­ya akı­yor. Do­la­yı­sıy­la li­man­dan alı­nan kum­lar, sa­hil­den dal­ga­la­rın ge­tir­di­ği kum­lar­dır. 
   Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken, Li­ma­nın de­rin­leş­ti­ril­me­si için alı­nan kum­la­rın sa­hi­le ya­man­ma­sı­dır. Hatta ve hatta, De­niz­köy`ün Kay­nar­ca ta­ra­fın­dan de­niz­de­ki kum­sal­dan kam­yon­lar­la kum ta­şı­nıp de­ni­zin önüne bent ya­pıl­ma­lı­dır. Sa­kar­ya Nehri, artık kum ge­tir­mi­yor çünkü, üze­rin­de­ki HES ler­den!
   Kü­re­sel ısın­ma so­nu­cu, bu­zul­lar hızla eri­yor. Bu erime so­nu­cu sular yüz­yı­lın so­nun­da 5-6 metre yük­se­lecek. İlçe­miz mer­ke­zi ise de­niz­den o kadar yük­sek sa­de­ce, 5-6 metre. De­ni­zin önüne kum­dan set ya­pa­rak ço­cuk­la­rı­mı­za sular için­de bir Ka­ra­su bı­rak­ma­nın önüne ge­çe­lim.
***
   Bir diğer ciddi konu, il­çe­miz gö­be­ğin­de­ki "Namık Kemal İmam Hatip Or­ta­oku­lu"... Bu oku­lun imam hatip ol­ma­sın­da­ki ıs­rar­dan artık vaz­ge­çe­lim, vaz­ge­çil­sin. Oku­lun öğ­ren­ci sa­yı­sı her yıl aza­lı­yor. Ve­li­ler bu­ra­ya kayıt yap­tır­mak is­te­mi­yor. Bizim, imam ha­ti­pe ih­ti­ya­cı­mız yok. Bu­ra­sı, Fen Li­se­si yap­ma­ya uygun bir okul. İlçe­mi­zin de Fen Li­se­si’ne ih­ti­ya­cı var.
   Hem zaten gör­dük ki, oku­lun adını de­ğiş­tir­mek­le eği­ti­min ka­li­te­si yük­sel­mi­yor. Ak­si­ne, ka­der­ci, her şeyi Allah`tan bek­le­yen, ha­yat­tan bek­len­ti­ler ye­ri­ne ahi­ret­ten bek­len­ti­le­ri artan, çağ­daş me­de­ni­yet mef­hu­mu ol­ma­yan bir nesil ye­ti­şi­yor! Ak­si­ni iddia eden­ler, 5 yıl ön­ce­ki Namık Kemal ile şim­di­ki okulu bir mu­ka­ye­se et­sin­ler.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 28