• Ana Sayfa
  • »
  • YALI MAHALLESİNDE BELEDİYE ŞART!

YALI MAHALLESİNDE BELEDİYE ŞART!


   Ka­ra­su`nun en büyük ma­hal­le­si olan Yalı`nın art­rık be­le­di­ye olma za­ma­nı geldi. İlçe­nin bütün ma­hal­le­le­rin­de ka­la­ba­lık olan Yalı Ma­hal­le­si nü­fu­su­15.000`e da­yan­dı. Tabii bu ad­re­se da­ya­lı nüfus sa­yı­sı... Bir de bu­ra­da evi olup ika­me­ti başka il­ler­de olan­la­rı ka­tar­sak, sa­nı­rım bu rakam ikiye kat­la­nır.  En yakın nüfus, 8500 ile Azi­zi­ye, 8.000 ile İncil­li...
Neden be­le­di­ye ol­ma­lı? İlçe­nin bütün ma­hal­le­le­ri be­le­di­ye hiz­me­ti al­dı­ğı halde, ma­ale­sef Yalı’ya çivi bile ça­kıl­ma­mak­ta­dır. En bariz ör­ne­ği, bütün ara so­kak­la­rın­da­ki yol­lar, kös­te­bek yu­va­sı veya pa­ta­tes tar­la­sı gi­bi­dir. Varsa yoksa çarşı mer­kez... Her taraf son hızla as­falt­la­nı­yor, bazı yer­ler­de as­falt ye­ni­le­me iş­le­mi ya­pı­lı­yor ama sahil sanki üvey evlat... Na­zar­lık, yama bile ya­pıl­mı­yor!
   En son ya­pı­lan hiz­met, Ka­ra­de­niz Cad­de­si’ne pa­ra­lel olan Sahil Cad­de­si ve de­va­mın­da Bar­ba­ros Cad­de­si’nin as­falt­la­ma­sı... Başka da hiz­met gör­dü­ğü yok. Hal­bu­ki bu­ra­sı İlçe­nin ay­na­sı, mi­sa­fir­ha­ne­si, plajı, de­ni­zi, li­ma­nı... İlçe­nin en büyük ge­lir­le­rin­den biri, tu­rizm bu­ra­dan sağ­la­nı­yor. Daire sa­tış­la­rı bu­ra­da zirve ya­pı­yor. İlçeyi bu­ra­ya ge­len­ler ta­nı­tı­yor. Hatta ve hatta be­le­di­ye­nin ka­sa­sı­na en büyük para bu­ra­dan gi­ri­yor. Ama hiz­met, sı­ıfır... Hem de ko­ca­man bir sıfır...
   İnan­ma­yan, sa­hi­le gidip ara yol­lar­dan bi­ri­ne sap­sın. Doğu ya da batı, fark etmez. Bü­yük­şe­hi­re bağlı cad­de­ler için sözüm yok ama il­çe­nin so­rum­lu­lu­ğun­da olan ara so­kak­lar, bı­ra­kın as­falt ta­mi­ri, hiç as­falt atıl­ma­yan yol­lar var.
   Hal­bu­ki tu­rizm­den bek­len­ti­le­ri olan bir ilçe, "Şirin bir Ka­ra­de­niz il­çe­si" Ka­ra­su yok! Yahu nasıl ba­ka­cak­sı­nız yaz­lık­çı­la­rın yü­zü­ne? Nasıl is­te­ye­cek­si­niz çöp ve emlak ver­gi­le­ri­ni, hangi yüzle? Tamam, Yalı`nın do­lu­luk oranı % 50 ola­bi­lir ama bu otu­ran­lar da se­si­ni yük­sel­te­mi­yor. Ancak, bizim gibi ga­ze­te­ci­le­ri gö­rün­ce, "Yaz artık şu yol­la­rı" diye sitem edi­yor!
   Es­ki­den, güçlü mi­za­cı olan bir muh­tar vardı! Be­le­di­ye Baş­ka­nı’na ya­na­şır, Kay­ma­ka­ma-Va­li­ye ya­na­şır, hiz­met alır­dı. Sa­nı­rım onun da emek­li­lik vakti geldi, çünkü sesi du­yul­mu­yor! Belki de üst üste 3-4 kez ka­zan­dı­ğı için onun da he­ye­ca­nı kal­ma­dı!
   Bi­li­yo­rum, bir be­le­di­ye­nin ikiye bö­lün­me­si müm­kün değil. Ancak, se­çim­le­rin yaz ayına gel­di­ği bir dönem ve yaz­lık­çı­la­rın ika­me­ti­ni Ka­ra­su`ya al­dık­la­rı zaman ya­pı­la­cak se­çim­ler­de, şimdi yö­ne­tim­de olan­lar tek­rar se­çi­le­me­ye­cek­ler­dir. Ben­den söy­le­me­si.
   Ço­cuk­lu­ğu­muz­da bir bul­ma­ca vardı, "Horoz de­vam­lı kom­şu­nun bah­çe­sin­de ot­lu­yor­sa, yu­mur­ta­sı kimin hak­kı­dır?" diye... Be­le­di­ye, sa­hi­le hiz­met gö­tür­mü­yor­sa, vergi de çı­kar­ma­sın. Açık­ça­sı, yu­murt­la­mı­yor­san, ot­lan­ma bari..!
   Ya da en doğ­ru­su; bun­dan sonra sa­hil­den çı­ka­cak bir adayı des­tek­le­yip baş­kan ol­ma­sı­nı sağ­la­ya­lım. Çünkü ço­ğu­mu­zun ekmek ka­pı­sı orası... Mü­te­ah­hi­tin­den si­mit­çi­si­ne, kafe sa­hi­bin­den em­lak­çı­sı­na, büyük mar­ket­ler­den otel­le­re kadar, he­pi­miz Yalı Ma­hal­le­si’ne ge­lecek olan­la­ra ümit bağ­lı­yo­ruz. Ve her yıl ge­le­ni­miz aza­lı­yor, far­kın­day­sa­nız, bunu da görün.
BİLİRKİŞİLER GÖREV BEKLİYOR
   Son 3-4 ay için­de her yerde mah­ke­me­ler­de bi­lir­ki­şi olmak için bi­lir­ki­şi­lik eği­ti­mi ve­ril­di. Esnaf oda­la­rın­da, Mü­hen­dis oda­la­rın­da... Bir­çok kişi, uz­man­lık ala­nın­da mah­ke­me­ler­de bi­lir­ki­şi olmak için mü­ra­ca­at etti ve kursa gitti. Diğer mas­raf­lar hariç, hemen her­kes ce­bin­den 750-850 TL ci­va­rın­da kurs pa­ra­sı ödedi. Bu pa­ra­nın nasıl bö­lü­şül­dü­ğü­nü bi­le­mi­yo­ruz ama bel­ge­si­ni alan her­ke­sin he­ve­si kur­sa­ğın­da kaldı. Çünkü dev­let, bi­lir­ki­şi is­te­mi­yor! Böyle bir alım ya­pıl­ma­ya­cak! En azın­dan bu sene böyle bir alım ya­pıl­ma­sı bek­len­mi­yor!
So­ru­yo­ruz, madem Dev­let bün­ye­si­ne bi­lir­ki­şi al­ma­ya­cak, neden o kadar in­sa­nın umut­la­rıy­la oy­na­yıp pa­ra­la­rı­nı al­dı­nız? Neden kurs açıl­ma­sı­na göz yum­du­nuz? Belge ver­mek için oda­lar bi­rik­miş aidat­la­rı top­la­dı! Peki ya sonuç? 
Her hangi bir işte ya da ku­rum­da ça­lı­şan­la­rın ih­ti­ya­cı yok ama EYT ve emek­li­le­rin ek gelir temin ede­bil­me­le­ri için uz­man­lık alan­la­rın­da bi­lir­ki­şi­lik yap­ma­sı­nın önü açıl­ma­lı. Yoksa ih­ti­yaç, neden göz yum­du­nuz peki?
SİGARA İÇKİ ZAM­MI­NA EVET DE...
   Do­ğal­ga­zın, elekt­ri­ğin ne za­ra­rı var va­tan­da­şa? Mil­let evin­de bat­ta­ni­ye­nin al­tın­da ısın­ma­ya ça­lı­şı­yor ama yine de yarım bin­lik ci­va­rın­da fa­tu­ra ge­li­yor. Ço­cuk­la­rın sağ­lı­ğı dü­şü­nü­lü­yor­sa, so­ğuk­tan has­ta­lan­ma­sı neden dü­şü­nül­mü­yor?
   Dev­let, ener­ji zam­mı­na tüc­car zih­ni­ye­tiy­le ba­ka­maz! Sos­yal dev­let­te her va­tan­da­şın ısın­ma­ya ve ay­dın­lan­ma­ya hakkı var. Yük­sek zam­lar­la bu hak eli­miz­den alı­nı­yor. 
   Tamam, kendi iç­ki­mi­zi ken­di­miz yap­ma­yı öğ­ren­dik. Çok zor­la­nır­sak, kendi al­ko­lü­mü­zü de üre­ti­riz. Bu gi­diş­le kendi elekt­ri­ği­mi­zi üret­me­yi, kendi do­ğal­ga­zı­mı­zı stok­la­ma­yı da öğ­re­ne­ce­ğiz!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 15