SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Yazın kardeşim bunları


So­kak­ta dok­to­ra rast­lar­sı­nız da hal hatır sor­duk­tan sonra, “Yahu benin şuram ağ­rı­yor ne ya­pa­yım” der­si­niz ya…! Ya da bir avu­ka­ta rast­lar­sı­nız, “Bana bir celp ka­ğı­dı geldi, ne yap­ma­lı­yım” filan der­si­niz…
Es­ki­den bana da so­ru­yor­lar­dı mü­hen­dis ol­du­ğu­mu öğ­re­nin­ce. Ya evin is­kâ­nı, ya ilave kat, ya da apart­man­da­ki di­ğer­le­riy­le olan so­ru­lar… Ayak üstü çözüm üret­me­mi­zi is­ter­ler­di. Ofise gel desen gel­mez, çünkü o zaman iş cid­di­ye biner, para öde­mek lazım!
Şimdi bizim ga­ze­te­ci ta­ra­fı­mız bi­li­ni­yor, mü­hen­dis ta­ra­fı­mız emek­li­ye ay­rıl­dı ya..! “Yazın kar­de­şim bunu, neden yaz­mı­yor­su­nuz?” Belki de bah­se­di­len ko­nu­da bir­kaç tane yaz­mış­lı­ğı­mız var­dır!
***
Sahil ban­dın­da sürat de­ne­me­si yapan mo­to­sik­let­ler var. Öyle ki, gülle gibi gi­di­yor­lar. Acil dur­ma­la­rı ge­rek­se, du­ra­ma­yıp giy­di­re­cek­ler. Sü­ra­tin ya­nın­da ses de var ki, o daha bir hey­bet­li. Hani zaten polis de olsa dur­du­ra­ma­ya­cak, pe­şin­den koşsa ya­ka­la­ya­ma­ya­cak gibi. Yazın kar­de­şim bunu..!
***
Yine aynı sa­hil­de, sürat de­ne­me­si yapan oto­mo­bil­ler de var. Bazen döner kav­şak­ta drift atı­yor­lar. Ön­le­rin­den giden ara­cın sa­ğın­dan, so­lun­dan dalıp sla­lom ya­pı­yor­lar. Kaza yap­sa­lar, ken­di­le­ri gibi bi­ri­le­ri­ni de ya­ka­cak­lar. Yazın kar­de­şim bunu da..!
***
Kum­sal­da, akşam üstü ya da gece,… Artık jeep mi desem, 4 çeker mi desem, Atv mobil mi desem, basa gaz gi­di­yor­lar. Kumda oy­na­yan­lar, otu­ran­lar, ar­ka­daş­la­rıy­la mu­hab­bet eden­ler, fark edi­le­me­yip ezil­mek­ten şi­ka­yet­çi... Hele hava ka­rar­dık­tan sonra ge­zen­ler, in­san­la­rı hep­ten kor­ku­tu­yor. Fark edi­le­me­yip ezil­mek­ten şi­ka­yet­çi­ler. Bunu ya­nın­da, kros mo­to­sik­let­le kumda hız de­ne­me­si ya­pan­lar da var tabii… Bı­ra­kın çarp­ma­yı, den­ge­si­ni ko­ru­ya­ma­yıp gülle gibi sav­ru­la­cak mo­tor­la üs­tü­mü­ze…
Geç­miş yıl­lar­da kum­sal­da bir ya­rış­ma dü­zen­le­ne­cek­ti, mo­to­sik­let­ler­le…Sonra iptal edil­di, doğal ha­ya­ta zarar ve­rir­ler diye. Öyle ya, in­san­lar kadar kum la­le­si de var bu­ra­da ye­ti­şen. Onlar da zarar gö­rü­yor. Neden kimse mü­da­ha­le et­mi­yor kum­sal­da motor ya da oto­mo­bil ile ge­zen­le­re…! Yazın kar­de­şim bun­la­rı da…
***
Adam ta­ti­le gel­miş, gün­düz yüzüp eğ­le­ni­yor. Akşam üstü de öyle… Ama gece uyu­ya­cak, bir türlü uyu­ya­mı­yor. Se­be­bi de, müzik al­tın­da ya­pı­lan gü­rül­tü… Enst­rü­man­lar, müzik hissi verse de, arada çıkan yük­sek vo­lüm­lü insan sesi, in­san­la­rı ku­dur­tu­yor. Nor­mal bir müzik, din­ler­ken uyu­tur, uyur­ken din­len­di­rir, değil mi? “Aman Allah’ım, bu ka­dı­nın bir derdi mi var?” de­dir­tecek cins­ten bir müzik, dün­ya­da yok! Bı­ra­kın ya­ban­cı­la­rı, yaz­lık­çı­la­rı, yerli halk bile ra­hat­sız olu­yor. Her­kes ta­til­de değil ki? Bu in­san­la­rın ge­ce­le­ri uyu­ma­ya hakkı yok mu? Ne diyor ka­ba­hat­ler ka­nu­nu? Akşam 23’den sonra in­san­la­rı ra­hat­sız edecek şe­kil­de gü­rül­tü ya­pan­lar, bil­mem kaç lira para ce­za­sı öder. İkinci ve üçün­cü­de bu mik­tar ar­tı­rı­lır. Diyor mu de­mi­yor mu? İlle in­san­lar el­le­ri­ne so­pa­yı alıp ken­di­le­ri mi mü­da­ha­le etsin bu gü­rül­tü­le­re? Yazın kar­de­şim bunu da, hem de man­şet­ten…!
***
Ya­ban­cı tu­rist gel­mi­yor ama yerli tu­rist de gel­me­yecek bu gi­diş­le. Yaz geldi diye 1 li­ra­lık malı 5 li­ra­ya sat­mak olur mu? Her zaman 2 lira olan tost, yazın 5 li­ra­ya mı sa­tıl­ma­lı? Bir lo­kan­ta­ya, ka­fe­ye, eğ­len­ce ye­ri­ne giren bir insan, kaç para öde­ye­ce­ği­ni bil­me­li. Ona göre yiyip iç­me­li. Ce­bin­de 20 li­ra­sı varsa, he­sa­bın 25 lira gelme ih­ti­ma­li­ne göre ken­di­ni tut­ma­lı. Bu se­bep­le giriş yer­le­ri­ne gözle gö­rü­nür bir şe­kil­de fiyat ta­ri­fe­si ol­ma­lı. İnsan­lar, nerde durup nerde iç­me­ye devam ede­cek­le­ri­ni bil­me­li. Zaten bu za­bı­ta­la­rın gö­re­vi değil mi? Fiyat ta­ri­fe­si ol­ma­yan yer­ler­de ceza ke­si­yor­lar mı? Ka­zık­lan­mak is­te­mi­yo­ruz kar­de­şim, yazın bunu da..!
***
Yaz geldi ya, ara so­kak­lar­da hala me­ga­fon­la hal­den al­dı­ğı malı sat­ma­ya ça­lı­şan kam­yo­net­ler var. Yahu her köşe ba­şın­da mar­ket var ve fi­yat­lar pa­zar­dan da ucuz. Bir de sen ne sa­ta­cak­sın bize. Tamam, sen de 3-5 ka­zan­mak is­ti­yor­sun ama, ben evim­de is­ti­ra­hat eder­ken senin yük­sek vo­lüm­lü se­sin­le ra­hat­sız olmak is­te­mi­yo­rum. Yasak değil mi senin kam­yo­net­le satış yap­man. Şi­ka­yet mi ede­lim yani. Za­bı­ta­lar gör­mü­yor mu, duy­mu­yor mu? Yoksa acı­dık­la­rın­dan işlem mi yap­mı­yor­lar. Şöyle seni ya­ka­la­yıp tüm mal­la­rı­na el koy­sa­lar-ki yasal ola­rak buna hak­la­rı var- tek­rar aynı şeyi ya­pa­maz­sın. Ben, ih­ti­ya­cım olan şeyi zaten mar­ket­ten daha ucuza alı­yo­rum. Ra­hat­sız et­me­ye hak­kı­nız yok. Yazın kar­de­şim bunu da…
BİR ÇOCUK DA SEN GİYDİR
Ka­ra­su’da bir öğ­ret­men hanım ar­ka­da­şı­mız, çok güzel bir or­ga­ni­zas­yon dü­zen­le­di, rek­la­mı­nı yap­ma­dan. Pa­ra­sı olan ki­şi­ler, tes­pit edi­len ih­ti­yaç sa­hi­bi ço­cuk­la­rı alıp Ka­ra­su’da giy­di­ri­yor. Bunun için ab­laş­ma ya­pı­lan bir­kaç yer var, onlar da % 20 in­di­rim uy­gu­lu­yor. İnsan­lar, hiç ta­nı­ma­dık­la­rı ço­cuk­la­rı alıp baş­tan aşağı giy­di­re­rek büyük hiz­met ve mut­lu­luk sağ­lı­yor­lar. 
Çok­tan­dır has­ret kal­dı­ğı­mız böyle bir or­ga­ni­zas­yon­da, ço­cu­ğu baş­tan ayağa giy­dir­me­nin ma­li­ye­ti yak­la­şık 150 lira tu­tu­yor. Ba­zı­la­rı 10 çocuk bir­den giy­di­ri­yor. Ne giy­di­ren ta­nı­yor ço­cuk­la­rı, ne de çocuk giy­di­re­ni. Ay­rı­ca böyle bir alış­ve­riş Ka­ra­su’da ol­du­ğu için Ka­ra­su es­na­fı da ti­ca­ret yap­mış olu­yor, para Ka­ra­su­da ge­li­yor. 
Halk eği­tim usta öğ­re­ti­ci Na­ci­ye Bah­çe­ba­şı Ho­ca­mız, yine Halk Eği­tim Mü­dü­rü İlhan Garip Ho­ca­mız ile böyle bir or­ga­ni­zas­yo­na imza at­tık­la­rı için, İlçe­miz­de yüz­ler­ce ih­ti­yaç sa­hi­bi ço­cu­ğu gi­yin­dir­dik­le­ri için te­şek­kü­rü hak edi­yor. Siz­ler de ta­nı­ma­dı­ğı­nız ih­ti­yaç sa­hi­bi ço­cuk­la­rı se­vin­dir­mek is­ter­se­niz, Halk Eği­tim Mü­dü­rü­müz ile ir­ti­ba­ta ge­çi­niz. 
Malum, önü­müz Bay­ram…

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1085