SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

YAZMAYALIM MI?


   “Çöpü ha­lı­nın al­tı­na sü­pür­mek” diye bir deyim var­dır. Her se­fe­rin­de çöpü ha­lı­nın al­tı­na sü­pü­rür­sek, gün gelir ko­ku­dan du­rul­maz. Ve gün gelir ya ha­lı­yı ya da evi de­ğiş­tir­mek ge­re­ke­bi­lir.
***
   Deniz ke­na­rın­da top­rak ve kum ka­rı­şı­mı bir sokak…(Zaten hangi so­ka­ğı­mız düz­gün ki!). Yaz­lık­çı­lar­dan biri bana dert ya­nı­yor, “De­fa­lar­ca ara­dım be­le­di­ye­yi, bir kam­yon mıcır dök­tü­re­me­dim. So­nun­da daha üst ma­kam­la­ra şi­ka­yet ede­ce­ğim” Ce­va­ben dedim ki, “Daha üst makam, “Halk” olu­yor, za­ma­nı ge­lin­ce ce­va­bı­nı verir Ya da böyle ya­şa­ma­ya razı ol­du­ğu­nu söy­ler. Bü­yük­şe­hir’e mü­ra­ca­at et­sey­di­niz.”
   Ben­den rica et­ti­ler, yolun dü­zel­til­me­si, müm­kün­se as­falt­lan­ma­sı için.   Baş­kan yar­dım­cı­sı­na git­tim, “O benim görev sa­ha­ma gir­mi­yor” ce­va­bı aldım. Görev sa­ha­sı­na giren Baş­kan yar­dım­cı­sı­nı ara­dım, “O işin plan­la­ma­sı ya­pıl­dı, oraya sıra ne zaman gelir, bi­le­mem” dedi!
   Hafta sonu nişan ce­mi­ye­ti var. Ce­mi­yet sa­hi­bi, kendi im­kân­la­rı ile mıcır ser­dir­miş. Fen İşleri’ni arı­yor, gelin serin diye, Pa­zar­te­si günü. “Tüm ekip­ler köy­ler­de, Salı günü ge­li­riz” ce­va­bı alı­nı­yor. Salı günü ara­dı­ğın­da, “Ekibe söy­le­dim, ge­le­cek­ler” ce­va­bı­nı alı­yor. Çar­şam­ba günü tek­rar arı­yor, “Bu akşam si­lin­dir ve adam­lar ge­lecek, takip edi­yo­rum” ce­va­bı alı­nı­yor. Per­şem­be günü tek­rar ara­nı­yor, “Daha gel­me­di­ler mi? Tamam, ben takip edi­yo­rum” ce­va­bı ve­ri­yor, Te­le­fo­na çıkan aynı kişi. Ce­mi­yet Cuma günü ak­şa­mı… Ce­mi­yet sa­hi­bi­nin an­ne­si­ne Baş­kan İspir’in te­le­fon nu­ma­ra­sı­nı ve­ri­yo­rum, ara ona söyle diye. 
   Per­şem­be ak­şa­mı ara­nan Baş­kan, Cuma öğ­le­ye kadar hal­le­de­ce­ği­ni söy­lü­yor. “Biz, siz­le­re hiz­met için bu­ra­da­yız” diye de ek­li­yor. Cuma öğle yak­la­şı­yor, gelen giden yok. Kadın Baş­ka­nı tek­rar arı­yor, ha­tır­la­tı­yor yolu. 
   Az sonra gelen güneş göz­lük­lü ha­va­lı biri (ka­dı­nın ta­bi­ri) ge­li­yor, ters­li­yor, “Siz mi arı­yor­su­nuz Baş­ka­nı ikide bir yol için?” diye fırça atı­yor. Ka­dın­ca­ğız şa­şı­rı­yor, “Bir akşam ara­dım bir de şimdi. Ak­şa­ma Ce­mi­ye­ti­miz var, şu yolu yapın, ne olur!”
   Bir­kaç adam bir kepçe, 10 da­ki­ka­da hal­le­di­yor­lar!
***
   Ka­ra­su’nun sahil so­kak­la­rı… Mil­let yaz­lı­ğa ta­ti­le gel­miş. En uy­gun­suz za­man­da mü­na­se­bet­siz bir sokak sa­tı­cı­sı, Barış Manço’nun şar­kı­sın­da­ki gibi, “Do­ma­tes, biber, pat­lı­can” diye ba­ğı­rı­yor, son ses aç­tı­ğı ho­par­lör­le. Çoğu zaman da an­la­şıl­mı­yor ne de­di­ği ya. İşte o ses, yaz­lık­çı­yı ve bizi deli et­me­ye ye­ti­yor. 
   Haydi, kam­yo­net­le sebze meyve sa­tı­yor­sun da, ho­par­lö­rü son ses açıp bizi ra­hat­sız et­me­ye hak­kın var mı? Zaten bu yap­tı­ğın iş yasal değil. Bu­ra­sı bir tatil ka­sa­ba­sı (!) İnsan­lar din­len­me­ye gel­miş. On­la­rı ra­hat­sız etme hak­kı­nı sana kim ve­ri­yor?
   Tamam, kam­yo­net­li pa­zar­cı had­di­ni bil­mez za­val­lı biri, ek­me­ği­nin der­din­de... Peki, dü­zen­li ola­rak ver­gi­si­ni, ki­ra­sı­nı, elekt­rik su pa­ra­sı ile rek­lam ve çöp ver­gi­le­ri­ni öde­yen bi­ri­nin hak­kı­nı da gasp et­ti­ği­nin far­kın­da mı acaba?
   Peki, za­bı­ta­nın gö­re­vi nedir? Bu tür sa­tı­cı­la­rı ya­ka­la­yıp sat­tı­ğı mala el koy­ma­sı ge­rek­mez mi? Haydi acı­dın, ekmek pa­ra­sı dedin, ho­par­lö­rü­nü al elin­den de ka­fa­mı­zı şi­şir­me­sin yahu! Gö­re­vi­ni yap­mı­yor­san, bir sürü işsiz insan var işsiz güç­süz, Allah Allah diye o üni­for­ma­yı giyip hak­kı­nı ve­recek!
***
Sayın Baş­kan, Mü­dür­den şo­fö­re, Baş­kan Yar­dım­cı­sın­dan çöp­çü­ye, Be­le­di­ye­nin tüm per­so­ne­li sizi tem­sil et­mek­te­dir. Onlar iş ya­par­sa sizi iş ya­pı­yor der­ler, yap­maz­sa da sizi… İyi ni­yet­li, al­çak­gö­nül­lü biri ola­bi­lir­si­niz ama her işe siz koş­tu­ra­maz­sı­nız, ye­ti­şe­mez­si­niz! 
   Bu­ra­da şu sözü et­me­den ge­çe­me­ye­ce­ğim, Çok iş yap­mak için çok ça­lı­şıl­maz, çok ça­lış­tı­rı­lır! Va­tan­daş, size gel­me­den işini yap­tı­ra­bil­me­li­dir. Be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­nın iş­le­ri­ni cid­di­ye al­ma­sı için biraz sert gö­rün­me­ye ne der­si­niz? Ya da ufak tefek de­ği­şik­lik­ler­le iş yapan per­so­ne­le yetki ve görev ver­me­li­si­niz.
DÜ­ĞÜN­DE SİLAH
   Yine hafta sonu ka­tıl­dı­ğı­mız bir dü­ğün­de takır takır si­lah­lar atı­lı­yor. Silah atan gurup, dü­ğü­nün ba­şın­dan beri gi­ri­şe yakın ma­sa­da içki içen­ler olun­ca, ha­liy­le te­laş­la­nı­yor insan. Önce ke­nar­dan atı­lan si­lah­lar, git­tik­çe cü­ret­kar­la­şı­yor ve or­ta­lık yerde atı­la­rak şova dö­nü­şü­yor! 
   Da­vet­li­ler­den, te­dir­gin olan bir kişi, “Başka bir dü­ğün­de de silah atıl­dı, par­ma­ğı­nı kır­dı­lar ada­mın, bizim ce­mi­ye­ti­miz­de neden silah attın diye” dedi. 
   Hele az sonra bir ger­gin­lik oldu dü­ğün­de, kavga ön­ce­si ger­gin­lik ve tar­tış­ma­lar… Si­lah­lar bu sefer de göz­da­ğı ve­rir­ce­si­ne güm­bür­de­di.
   155 Po­li­si ara­dım ve ihbar ettim, ad­re­si de ver­dim. Fakat gelen giden yok. Da­ğıl­mak üzere olan dü­ğün­de çal­gı­cı­nın mik­ro­fo­nun­dan anons ettim, “Silah atıl­dı diye ihbar var, her­kes si­lah­la­rı­nı sak­la­sın!”
Ve o sa­at­ten sonra silah atıl­ma­dı!
Güzel de düğün oldu, her­kes coş­kuy­la eğ­len­di.
   Po­li­sin bu tür ih­bar­la­rı önem­se­me­me­si, belki de daha büyük fe­la­ket­le­re zemin ha­zır­la­mak­ta­dır. Ka­ra­de­niz­li­nin göz­de­si silah, Ka­ra­de­niz­li bir aile­nin fe­la­ke­ti de ola­bi­lir, aman dik­kat.
ÇİNGEN-KENT
   Ka­ra­su gi­ri­şin­de­ki Çin­ge­ne­le­rin yer­leş­ti­ği çadır, ba­ra­ka ve mi­ni­büs­ler­den olu­şan yer­le­şim alanı, bizi ra­hat­sız et­mi­yor, diyen biri var mı? Her yıl bu za­man­lar ça­dır­la­rın ço­ğal­dı­ğı böl­ge­de, geçen yıl­lar­da fın­dık ça­lın­dı­ğı tes­pit olun­muş­tu. 
   Mar­ma­ra’nın tüm Çin­ge­ne­le­ri­nin top­lan­dı­ğı alan­da bir fes­ti­val dü­zen­le­yip en güzel göbek atan ile en güzel ça­la­nı (!) seç­sek, di­yo­rum!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1039