SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

Yeni adliye binası


Yeni bir bina ya­pı­lır­ken, tüm de­tay­lar dü­şü­nü­lür. Eksik kısım kal­ma­ma­sı, kul­la­nış­lı ol­ma­sı için mak­si­mum öl­çü­de gay­ret gös­te­ri­lir. Ya­pı­lan bir eksik, kusur, bi­na­da emeği geçen her­ke­sin ortak ku­su­ru­dur.
Ön­ce­lik­le Bi­na­nın gi­ri­şi… Şim­di­lik ge­çi­ci ola­rak sa­nı­yo­ruz, bi­na­nın gi­ri­şi yan ta­raf­tan. Ana­yol ke­na­rın­da­ki yan yol fa­ali­ye­te geç­me­di­ğin­den, (Ne fa­ali­ye­te geç­me­si, yan yol ol­du­ğu bile belli değil) şim­di­lik bi­na­nın yan ta­ra­fın­dan gi­ri­li­yor. Ama bu gi­riş­te bi­na­nın Ad­li­ye bi­na­sı ol­du­ğu­na dair ne bir levha, ne bir bay­rak var. Tabi sizin bunu bil­di­ği­niz var­sa­yı­lı­yor!
Gi­ri­yor­su­nuz dedim ya, lafın ge­li­şi… Ara­ba­nı­zı dı­şa­rı­da bı­ra­kıp yü­rü­ye­rek gir­mek zo­run­da­sı­nız! Bir bina ya­pı­lır­ken, ön­ce­lik­le giriş, çıkış ve park yeri hesap edi­lir ya, işte bi­na­nın önün­de geniş bir park alanı ol­du­ğu halde ara­ba­nı­zı yola park etmek zo­run­da­sı­nız. Şim­di­lik bunda sı­kın­tı yok, yer­le­şim tam oluş­ma­mış. Bi­na­lar ya­pı­lıp yol­lar dü­zen­len­di­ğin­de ne­re­ye park ede­cek­si­niz ara­cı­nı­zı? Üs­te­lik içe­ri­de o kadar geniş alan var­ken..!
Bunu, Sayın yet­ki­li­ye so­rar­ken, ya­nı­mız­da bir avu­kat­ta vardı (Ne olur ne olmaz, avu­kat­sız ifade ver­me­me­li) Ön­de­ki yan yola park ya­pı­la­ca­ğı­nı öğ­ren­dik. Ad­li­ye­nin yo­lu­nu anın­da yapan be­le­di­ye­ye çok gü­ve­ni­yor­lar. İstese 1 günde bi­ti­rir ama neden bi­tir­me­di, diye şaş­kın­lık be­lirt­ti­ler. Avu­kat, ge­çi­ci ola­rak arka bah­çe­nin va­tan­daş için kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Sa­nı­rım aynı konu Kent Kon­se­yin­de de gün­de­me gel­miş. Fakat bu sefer va­tan­da­şı ön yola alış­tır­mak zor olur(muş)
Gi­ri­şi ka­pa­tan ve ge­çi­şi en­gel­le­yen dü­ze­nek, uzak­tan ku­man­da­lı… Belli ki ça­lı­şan­la­ra birer tane ve­ril­miş, onlar gi­re­bi­li­yor. Bunu sor­du­ğu­muz Gü­ven­lik per­so­ne­li, Hakim Savcı ve Tüm per­so­nel­de araç için giriş ku­man­da ci­ha­zı bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. Peki, mah­ke­me­ye gelen hasım sa­hip­le­ri, içeri gi­re­ne kadar uzun bir yol­dan geç­mek zo­run­da­lar. Bu­ra­da kar­şı­laş­ma­la­rı, tuzak ve pusu ku­rul­ma­sı­nı is­te­me­yiz ama dü­şü­nül­me­si ge­re­ken ay­rın­tı­lar. Giriş ve çı­kış­ta karşı gu­rup­la­rın kar­şı­laş­ma­sı ve kavga et­me­le­ri için ortam mü­sa­it… Ad­li­ye bi­na­sı­na ge­çi­ci ola­rak ge­len­le­re de park yeri açıl­sa ne olur, sa­kın­ca­sı mı var? Haydi di­ye­lim gü­ven­lik so­ru­nu var, Eski ye­rin­de yok muydu? Her­kes aynı alana park ede­bi­li­yor­lar­dı.
Ce­za­evi aracı, polis, jan­dar­ma araç­la­rı için içe­ri­de ka­me­ra var. Bun­la­rın gel­di­ği fark edi­lip içe­ri­den açma düğ­me­siy­le kapı açı­la­bi­li­yor. Po­lis­ler eğer ka­la­ba­lık bir giriş ile meş­gul de­ğil­ler­se tabii… Yani gelen ve içeri gir­me­si ge­re­ken resmi araç, içe­ri­den fark edi­le­ne kadar ka­pı­da bek­le­yecek.
Şim­di­lik ge­çi­ci ola­rak kul­la­nı­lan gi­riş­te bay­rak yok. Sa­de­ce bi­na­nın önün­de var. Son za­man­lar­da üze­ri­ne tit­re­di­ği­miz TC ta­be­la­sı­nı aradı gözüm. Ma­ale­sef o da yok. Ne­den­se TC yaz­ma­ya im­ti­na edi­li­yor. “Ad­li­ye Sa­ra­yı” ta­be­la­sı­nın kö­şe­le­ri­ne ancak ya­nı­na gi­di­lin­ce fark edi­len bir küçük ya­zı­da “TC Ad­li­ye Sa­ra­yı” amb­le­mi var. Sa­nı­rım bu ye­ter­li gö­rül­müş. Amb­lem­de bu­lu­nan TC, ana ta­be­la­da yok. Peki, orada ça­lı­şan hâ­kim­ler kimin adına yar­gı­lı­yor­lar? Sav­cı­lar kimin adına mü­zek­ke­re ha­zır­lı­yor­lar. TC ve Türk halkı adına değil mi? Bu­ra­da­ki hal­kı­mı­zın du­yar­lı­lı­ğı neden göz ardı edil­miş?
Bir diğer ay­rın­tı da gi­riş­te­ki aşırı gü­ven­lik sis­te­mi… Ha­va­alan­la­rın­da­ki gibi pan­to­lon­la­rın ke­me­ri dahi çı­ka­rı­lı­yor, to­ka­sı alarm ver­di­ği için. Çanta ve ben­ze­ri araç­lar, rönt­gen ci­ha­zın­dan ge­çi­ri­lip içi kont­rol edi­li­yor. Bu kadar gü­ven­li­ğe ih­ti­yaç var mı bil­mi­yo­rum ama son za­man­lar­da­ki çelik tak­vi­ye­li iç ça­ma­şır­la­rın­dan sonra ha­nım­lar için baya sı­kın­tı­lı olu­yor­dur. Çünkü ce­bim­de­ki İsveç ça­kı­sı bü­yük­lü­ğün­de­ki ça­kı­yı bile ema­ne­te al­mış­lar­dı. Çı­kış­ta, “Verin benim si­la­hı­mı” diye ka­sı­la ka­sı­la geri is­te­dim. Hanım ge­lir­se, üs­tü­nü ara­ya­mı­yor­lar. Bayan per­so­nel is­ten­miş ama henüz cevap ve­ril­me­miş. Yani aşırı gü­ven­lik­te bile za­af­lar var. Bir ha­nı­mın iç ça­ma­şı­rı içine so­ka­bi­le­ce­ği si­la­hı ra­hat­lık­la içeri so­ka­bi­lir. 
Gi­riş­te­ki bu kadar ciddi gü­ven­lik ted­bir­le­ri­ne baş­tan hak ver­diy­sem de, Üst kat­la­rı ge­zin­ce bunun an­lam­sız ol­du­ğu­na ka­na­at ettim. Bu aşırı gü­ven­lik, Sa­kar­ya ad­li­ye­sin­de bile yok. Çünkü Hakim ve Savcı oda­la­rı­na her is­te­yen elini ko­lu­nu sal­la­ya sal­la­ya gi­re­mi­yor­du.. Her gu­ru­bun ba­şın­da elekt­ro­nik kapı vardı ve özel gü­ven­lik kar­tıy­la açı­lı­yor­du. Nasıl açıl­dı­ğı­nı merak ettim ve seyre ko­yul­dum. Sayın Savcı ka­le­me ses­len­di, “Açın şu ka­pı­yı” dedi, kapı açıl­dı. Ger­çek­ten çok kul­la­nış­lı, sesli ko­mut­la açı­la­bi­li­yor! 
As­li­ye ceza mah­ke­me­le­rin­de ve sav­cı­la­rın oda­la­rı­na da kon­fe­rans sis­te­mi ta­şın­mış.
Merak et­ti­ğim bir başka husus, mah­ke­me­yi takip etmek is­te­yen se­yir­ci­ler için kol­tuk­lar bu­lu­nup bu­lun­ma­dı­ğıy­dı. Çünkü ya­sa­lar ge­re­ği (Hak­kın­da özel karar yoksa) Yar­gı­la­ma­lar halka açık ya­pı­lır. Var­mış. Yani merak et­ti­ği­niz bir mah­ke­me­yi girip iz­le­ye­bi­lir­si­niz (hakim mü­sa­ade eder­se tabii). 
Ça­lı­şan­la­rın ne­re­de si­ga­ra içe­ce­ği ko­nu­su ak­lı­ma geldi. Çünkü çar­şı­da­ki bi­na­da ikide bir aşağı ine­rek ya da yan­gın mer­di­ve­nin­de si­ga­ra iç­tik­le­ri ak­lı­ma geldi. Her­hal­de bunu dü­şü­nüp bir si­ga­ra bal­ko­nu yap­mış­lar­dır diye dü­şün­düm. Ma­ale­sef, ya kan­ti­ne ine­cek­ler, ya da te­ra­sa çı­ka­cak­lar. Her iki çı­kı­şa da bak­tım, ka­pı­sın­da anah­tar var şim­di­lik. Yarın ne ola­ca­ğı meç­hul. Ça­lı­şan­la­ra sor­dum, Si­ga­ra yasak” ce­va­bı­nı aldım! Yan­gın mer­di­ve­nin­den bah­se­din­ce, yan­gın mer­di­ve­ni­ne de rast­la­ma­dım. Acil çıkış ka­pı­la­rı var ama..! Bina, bod­rum ile bir­lik­te 5 katlı.
Tu­va­let­le­re göz attım. 2 ala­turka ve 1 pi­su­var var. Alaf­ran­ga tu­va­let dü­şü­nül­me­miş. Sa­nı­rım sa­de­ce giriş kat­ta­ki sakat tu­va­le­tin­de var. Bana göre bu çok önem­li bir ay­rın­tı. Hala eline su döküp elini b*kla­yan­lar mı var, diye dü­şün­düm. 
Bir­kaç ça­lı­şa­nı­na ve bir­kaç avu­ka­ta sor­dum, bina nasıl olmuş, diye. Avu­kat­lar mem­nun. 2 Tane Avu­kat odası var­mış. Ay­rı­ca sorgu odası da var­mış.
Mescit dahil her şey düşünülmüş. İçeri gi­rer­ken yaşlı bir amca sordu, di­lek­çe ne­re­de yaz­dı­rı­lı­yor. Merak ettim, öğ­ren­dim. Yak­la­şık 200 metre iler­de bir ofis açıl­mış bile!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1205