SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

YİNE SICAK BİR YAZ GÜNÜ


Darbe, dedim. Dar beee…! Ço­cuk­la­rın bana al­dık­la­rı ti­şört dar be kar­de­şim. Kilo al­mı­şız artık XXL gi­yi­yo­ruz. Bun­dan sonra de­me­ye­ce­ğim.
***
Çin­ge­ne yetki ver­miş­ler, önce ba­ba­sı­nı kes­miş. Yahu bun­la­rın so­yun­da çin­ge­ne­lik de var mı ki! Önce ken­di­le­ri­ne yetki ve­ren­le­ri kes­me­ye ça­lış­tı­lar da…!
****
As­ke­ri­ye­den 10.000 Subay, Em­ni­yet­ten 8.000 polis, Ad­li­ye­den 6.000 ha­kim-sav­cı ve mü­fet­tiş atıl­mış, darbe gi­ri­şi­mi­ni yapan Fetö ör­gü­tün­den.
Yahu siz zaten dev­le­ti ele ge­çir­miş­si­niz, ne diye darbe ya­pı­yor­su­nuz oğlum, man­yak mı­sı­nız? 
***
İki Ya­hu­di, o yıl haki renk ku­ma­şın moda ola­ca­ğı­nı dü­şü­nüp bütün pa­ra­la­rı­nı pi­ya­sa­da­ki haki renk ku­maş­la­ra ya­tır­mış­lar.. Fakat pi­ya­sa­dan-mo­da dün­ya­sın­dan ses soluk yok. Tam ümit­le­ri­ni ke­se­cek­le­ri zaman, rüt­be­li bir asker gel­miş, or­du­nun kı­ya­fet­le­ri­ni ye­ni­le­ye­cek­le­ri­ni, pi­ya­sa­da haki renk kumaş bu­la­ma­dık­la­rı­nı, el­le­rin­de­ki bütün haki renk ku­maş­la­ra talip ol­duk­la­rı­nı bil­di­rip söz­leş­me yap­mış. Ko­mu­tan ay­rı­lır­ken şöyle demiş, “Ancak, Cuma günü saat 14.00’e kadar söz­leş­me­nin ip­ta­li­ni is­te­ye­bi­li­rim. Öyle bir şey olur­sa size What­sApp’dan mesaj ata­rım. Eğer at­maz­sam, ku­maş­la­rı aldık sayın, fa­tu­ra­nı­zı kesin pa­ra­yı he­sa­ba ya­tı­ra­lım” 
Gün­ler geç­miş, Cuma günü öğle saati gel­miş, saat 13,00-13,30…. Bek­li­yor­lar. 
Saat tam 13.59’da bi­ri­nin ce­bi­ne What­sApp’dan mesaj gel­miş, ikisi de ol­duk­la­rı yere yı­ğıl­mış. Biri usul­ca te­le­fo­nu eline almış ve me­sa­jı oku­yun­ca di­ğe­ri­ne müj­de­yi ver­miş: “Müjde Sa­la­mon, annen ölmüş!”
***
Bir alt­ya­pı mü­te­ah­hi­diy­le bir üst­ya­pı mü­te­ah­hi­di ko­nu­şu­yor­lar­mış. Üst yapı mü­te­ah­hi­di, alt­ya­pı­cı­ya sor­muş, “Yahu yap­tı­ğın hiç­bir şey gö­zük­mü­yor. Hal­bu­ki benim yap­tık­la­rım mey­dan­la­rı süs­lü­yor. Alt­ya­pı­cı cevap ver­miş, “Üst yapı ya­pa­cak kadar safa ben­zi­yor muyum? Yap­tı­ğım her şeyi top­rak ör­tü­yor. Ha­ke­diş­le­ri­mi is­te­di­ğim kadar şi­şi­ri­yo­rum. Kont­rol ede­bil­me­le­ri için top­ra­ğı ye­ni­den kaz­ma­la­rı gerek!” (Ya da İller Ban­ka­sı’na ya­zar­sın bir di­lek­çe, ora­dan is­ter­sin!)
***
Ya­hu­di ga­ze­te oku­yor­muş. Diğer Ya­hu­di sor­muş, ne ya­zı­yor ga­ze­te­de, diye… 
“Valla, bu ga­ze­te­ye göre savaş çıkma ih­ti­ma­li var. Çık­maz­sa bir şey yok ama çı­kar­sa iki ih­ti­mal var, ya bizi sa­va­şa alır­lar ya al­maz­lar. Al­maz­lar­sa bir şey yok ama alır­lar­sa iki ih­ti­mal var, ya geri hiz­met­te ça­lış­tı­rır­lar, ya ileri cep­he­de. Ge­ri­de ça­lı­şır­sak bir şey yok, ile­ri­de ça­tı­şır­sak, iki ih­ti­mal var, ya ka­za­nı­rız ya kay­be­de­riz. Ka­za­nır­sak sorun yok, kay­be­der­sek iki ih­ti­mal var, ya ölü­rüz ya esir dü­şe­riz. Ölür­sek şe­hi­diz ama esir dü­şer­sek iki ih­ti­mal var, ya bizi ça­lış­tı­rır­lar, ya öl­dü­rür­ler. Ça­lış­tı­rır­lar­sa bir şey yok ama öl­dü­rür­ler­se iki ih­ti­mal var; Ya bizi sabun ya­par­lar ya kağıt. Sabun ya­par­lar­sa bir şey yok ama kağıt ya­par­lar­sa iki ih­ti­mal var, ya am­ba­laj ka­ğı­dı ya­par­lar ya tu­va­let… Am­ba­laj ka­ğı­dı ya­par­lar­sa bir şey yok ama tu­va­let ka­ğı­dı ya­par­lar­sa… İşte o zaman boku yedik!”
***
Adam ölüm dö­şe­ğin­de, can çe­ki­şi­yor­ken, Papaz ba­şu­cun­da ve adama tel­kin ve­ri­yor, “Şey­ta­nı la­net­le” Adam­da ses yok… Papaz az sonra tek­rar­lı­yor, “Şey­ta­nı la­net­le…” Yine ses yok. Papaz üçün­cü­ye tek­rar­la­dı­ğın­da has­ta­dan şu ce­va­bı alı­yor; ”Yahu Papaz efen­di, ölün­ce ne ta­ra­fa gi­de­ce­ği­miz belli değil. Şim­di­den kar­şı­mı­za hasım al­ma­ya­lım!”
***
Bunu da yaz di­yen­le­re gel­sin; su­la­rı­mız sık sık ke­si­li­yor, ee, hem yaz hem ka­la­ba­lık, yet­mi­yor tabii… Elekt­rik­le­ri­miz de öyle, sık sık gi­di­yor. Hâl­bu­ki bir mü­hen­dis ar­ka­daş uyar­mış­tı, tra­fo­lar yet­mi­yor ted­bir alın diye. 
İnter­ne­ti­miz de her ne kadar üç buçuk mu dört buçuk mu ol­duy­sa, sık sık gi­di­yor. Yol­la­rı­mız kös­te­bek yu­va­sı gibi ve her yerde ça­lış­ma var. 
Allah razı olsun, hiz­met alı­yo­ruz ya… Her ne kadar ba­zı­la­rı­nız bar­da­ğın boş ta­ra­fı­na ba­kı­yor­sa da… Ya elekt­rik su, in­ter­net ve ka­za­cak yo­lu­muz ol­ma­say­dı!
***
As­ke­ri okul­la­ra gi­riş­te, mü­la­ka­ta Fe­to­cu­lar gi­ri­yor­muş. (Nasıl olu­yor­sa! So­ru­la­rın ça­lın­dı­ğı­na bu kadar şa­şır­ma­mış­tım) Ya­zı­lı sı­nav­dan 95 alan 15 ya­şın­da­ki gence so­ru­yor­lar, “La­ik­li­ği tarif et”
Çocuk, bil­di­ği şe­kil­de edi­yor tabii. Sonuç ola­rak ele­ni­yor!
Hah işte, şimdi o ka­za­nan ve ka­zan­dı­ran­lar la­yi­ği­ni buldu! La­ik­lik, Allah’ın işine ka­rış­ma­mak­tır, Koç!
***
Bu sa­tır­lar ya­zı­lır­ken, Cum­hur­baş­ka­nı Rusya’ya gi­de­cek­ti. 
Eli­ni­zi çabuk tutun, Rus­lar akın et­me­den re­zer­vas­yo­nu­nu­zu yapın, beş yıl­dız­lı otel­ler­de ucuz tatil im­ka­nı­nı de­ğer­len­di­rin. Bu sı­cak­lar­da bu kadar kı­ya­ğım da olsun.,
***
Ka­ra­su ile il­gi­li bir yazı bek­le­di­niz ben­den ya… 
Ka­ra­su bil­di­ği­niz gibi…!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1296