YÜZ KİŞİYE SORSAK


   Ka­ra­su mer­ke­zi, kay­ma­kam­lık ar­ka­sın­da bir bina in­şa­atı var. Ne ol­du­ğu­nu kaç kişi bi­li­yor? Ben de bil­mi­yor­dum. Git­tim, gez­dim öğ­ren­dim. 
   Kül­tür Mer­ke­zi te­me­li atı­lıp sö­kül­müş­tü ya daha önce. Te­me­li­ne ne kadar mas­raf edil­miş­ti, ha­tır­lı­yor mu­su­nuz? Ter­sa­ne­yi kuran firma, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne hibe ola­rak yap­tı­ra­cak­tı (ki­mi­le­ri­ne göre rüş­vet). Ter­sa­ne bitti gitti, te­me­li de sö­kü­lüp atıl­dı. Bir milli ser­vet daha heba oldu!
   Hemen ar­ka­sı­na bir park yap­tır­mış­tı Ka­ra­su Be­le­di­ye­si. Sahi, ne kadar har­can­dı­ğı­nı bilen var mı? İki sene sonra sö­kü­lüp atıl­dı. Bir milli ser­vet daha heba oldu gitti! Yazık, be­le­di­ye övü­ne­me­di bile yap­tı­ğı hiz­met ile!
   Şimdi boy­dan boya de­va­sa bir yapı ya­pı­lı­yor oraya. Se­çim­le­re kadar ye­ti­şir mi, bi­lin­mez. Adı da "Sos­yal Ge­li­şim Mer­ke­zi" Kı­sa­ca SGM de­ni­li­yor. Bil­me­yen küfür ola­rak al­gı­la­ya­bi­lir!
   Mü­hen­dis ola­rak önce sta­ti­ği çekti dik­ka­ti­mi. İki kolon arası me­sa­fe en fazla ne kadar ola­bi­lir. 7.8.10. Ben pre­fab­rik üre­tim de yap­tım. Fab­ri­ka yapan fab­ri­ka üre­ti­min­de or­ta­la­ma açık­lık 16 ya da 18 met­rey­di. Na­di­ren 20 met­re­ye çı­kar­dı. (Çoğu da dep­rem­de hasar gördü bu geniş açık­lık­la­rın.) Bu­ra­da­ki açık­lık tamı ta­mı­na 22 metre... Uma­rım dep­rem­de hasar gör­mez. 
Bir diğer sta­tik zor­la­ma, gi­riş­te­ki ku­le­li salon. Kon­sol ola­rak çıkan beton dö­şe­me­nin uç­la­rı­na di­ki­ne perde ya­pı­lıp yük yük­len­miş! Bi­na­nın otur­ma yap­ma­ya­ca­ğı ve dep­rem­de hasar gör­me­ye­ce­ği var­sa­yı­lı­yor, çünkü bina 18 met­re­lik kazık te­mel­ler üze­rin­de du­ru­yor.
Bina, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ait. İşlet­me­si de on­la­ra ait ola­cak.  Orada bir bö­lü­mü ki­ra­la­mak is­te­yen yine Bü­yük­şe­hir­den ki­ra­la­ya­cak. Peki, Ka­ra­su hal­kı­na ne sağ­la­ya­cak bu SGM, ne hiz­met­ler ve­recek? 
   Ön­ce­lik­le bir kon­fe­rans sa­lo­nu var. Si­ne­ma ve ti­yat­ro amaç­lı kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği gibi muh­te­me­len Şehit İ. Aba­noz Li­se­si Kon­fe­rans sa­lo­nu­nun gö­re­vi­ni üst­le­necek. Sa­lo­nun her iki ya­nın­da kulis, arka ta­raf­ta reji odası, yanda 2 tane çe­vi­ri odası (ter­cü­me) ola­cak. 
   Arka ko­ri­do­run her iki ya­nın­da sağlı sollu sınıf şek­lin­de oda­lar var. Her biri bir amaç için isim­len­di­ril­miş; bale odası, müzik odası, resim vb... Yani bü­yük­şeh­rin yazın ço­cuk­la­ra Si­vi­şoğ­lu İş Mer­ke­zi’nde ver­di­ği eği­tim orada ve­ri­lecek. Es­ki­den Halk eği­tim mer­ke­zi hiz­met­le­ri yanı, kı­sa­ca açık­la­ma ge­re­kir­se. En­gel­li­ler sı­nı­fı da var. Arka ta­raf­ta geniş bir bahçe, ön ta­raf­ta da yü­rü­yüş yol­la­rı... Sergi için de kon­fe­rans sa­lo­nu al­tın­da­ki salon ya da gi­riş­te­ki üstü ku­le­li oda, az önce bah­set­ti­ğim...
   Ha, bir bö­lü­mü de SASKİ is­te­miş. Sa­nı­rım jan­dar­ma­nın kar­şı­sın­da­ki bi­na­da ve­ri­len hiz­me­ti bu­ra­ya ta­şı­ya­cak­lar.
   Bi­na­nın ma­li­ye­ti 15 mil­yon... Ada­pa­za­rı mey­dan pro­je­sin­de or­ta­da bir şey gö­rül­me­di­ği halde 17 mil­yon­luk iha­le­yi gö­rün­ce, Geç­miş­te Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin al­dı­ğı ve çar­çur et­ti­ği 45 mil­yon­luk meb­la­ğı göz önüne ge­ti­rin­ce, insan ka­nık­sı­yor! 15 mil­yo­na neler ya­pı­lır­dı diye so­run­ca, 45 mil­yo­na neler ya­pı­lır­dı so­ru­su akla ge­li­yor!
   Ge­le­lim baş­ta­ki so­ru­ya; Ka­ra­su`da 100 ki­şi­ye sor­sak, "Bale sa­lo­nu ister misin?" diye... Ya da, "15 mil­yon­luk bir halk eği­tim mer­ke­zi ister misin?" diye... On kişi çıkar mı is­te­rim diyen?
   Ka­ra­su­lu, yol­la­rın ya­pıl­ma­sı­nı, as­falt­lan­ma­sı­nı is­ti­yor. İş is­ti­yor, aş is­ti­yor. Kendi güzel mem­le­ke­ti var­ken, Ege`ye Ak­de­niz`e ta­ti­le git­me­me­yi is­ti­yor. Temiz bir kum­sal is­ti­yor. 
YA­PI­LAN HİZMETİN 
SAHİBİ KİM?
   Se­çi­me 1,5 ay kala, Kanal dü­zen­le­me işi hız ka­zan­dı. Şimdi bu işi ik­ti­dar par­ti­si mi sa­hip­le­nip ne­ma­la­na­cak, yoksa şim­di­ki Be­le­di­ye Baş­ka­nı mı? Bu hiz­met­le­rin bu kadar ge­cik­me­si mi ge­re­ki­yor­du? Bu kadar kısa sü­re­ye başka bir hiz­met sığ­dı­rı­la­bi­lecek mi? Me­se­la yol­lar as­falt­la­na­bi­lecek mi?
   Bu arada, mec­bur kal­ma­dık­ça bu say­fa­da si­ya­set yaz­ma­ya­ca­ğım. Gerçi ha­ya­tın her ka­de­me­sin­de si­ya­set var. Yan­lış an­la­şıl­ma­sın, ne kim­se­den teh­dit aldım, ne kor­ku­yo­rum, ne de bek­len­tim var. Sa­de­ce si­ya­set yü­zün­den dost­la­rı­mı kay­bet­mek is­te­mi­yo­rum. Bir de ta­raf­sız­lı­ğı­mı...
GEMİLER IŞIK­LAN­DI­RIL­SIN
   Gür­cis­tan`da bir yasa var, in­şa­at ha­lin­de­ki bi­na­lar gece güzel gö­zük­me­si için özel ola­rak ışık­lan­dı­rı­la­cak. Bu sa­ye­de ger­çek­ten bir­çok beton yı­ğı­nı çok daha es­te­tik gö­rü­nü­yor. Madem li­ma­nı­mız var, güm­rü­ğü­müz var, sıra bek­le­yen ge­mi­ler de ge­ce­le­yin tüm ışık­la­rı­nı yak­sın. Işık­lan­dı­rı­lın­ca de­ni­zin gö­rün­tü­sü ha­ri­ka olu­yor çünkü. Bunu yapan büyük bir yük ge­mi­si hay­ran­lı­ğı­mı­zı ka­zan­mış­tı.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 654