SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

YÜZ KİŞİYE SORSAK


   Ka­ra­su mer­ke­zi, kay­ma­kam­lık ar­ka­sın­da bir bina in­şa­atı var. Ne ol­du­ğu­nu kaç kişi bi­li­yor? Ben de bil­mi­yor­dum. Git­tim, gez­dim öğ­ren­dim. 
   Kül­tür Mer­ke­zi te­me­li atı­lıp sö­kül­müş­tü ya daha önce. Te­me­li­ne ne kadar mas­raf edil­miş­ti, ha­tır­lı­yor mu­su­nuz? Ter­sa­ne­yi kuran firma, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne hibe ola­rak yap­tı­ra­cak­tı (ki­mi­le­ri­ne göre rüş­vet). Ter­sa­ne bitti gitti, te­me­li de sö­kü­lüp atıl­dı. Bir milli ser­vet daha heba oldu!
   Hemen ar­ka­sı­na bir park yap­tır­mış­tı Ka­ra­su Be­le­di­ye­si. Sahi, ne kadar har­can­dı­ğı­nı bilen var mı? İki sene sonra sö­kü­lüp atıl­dı. Bir milli ser­vet daha heba oldu gitti! Yazık, be­le­di­ye övü­ne­me­di bile yap­tı­ğı hiz­met ile!
   Şimdi boy­dan boya de­va­sa bir yapı ya­pı­lı­yor oraya. Se­çim­le­re kadar ye­ti­şir mi, bi­lin­mez. Adı da "Sos­yal Ge­li­şim Mer­ke­zi" Kı­sa­ca SGM de­ni­li­yor. Bil­me­yen küfür ola­rak al­gı­la­ya­bi­lir!
   Mü­hen­dis ola­rak önce sta­ti­ği çekti dik­ka­ti­mi. İki kolon arası me­sa­fe en fazla ne kadar ola­bi­lir. 7.8.10. Ben pre­fab­rik üre­tim de yap­tım. Fab­ri­ka yapan fab­ri­ka üre­ti­min­de or­ta­la­ma açık­lık 16 ya da 18 met­rey­di. Na­di­ren 20 met­re­ye çı­kar­dı. (Çoğu da dep­rem­de hasar gördü bu geniş açık­lık­la­rın.) Bu­ra­da­ki açık­lık tamı ta­mı­na 22 metre... Uma­rım dep­rem­de hasar gör­mez. 
Bir diğer sta­tik zor­la­ma, gi­riş­te­ki ku­le­li salon. Kon­sol ola­rak çıkan beton dö­şe­me­nin uç­la­rı­na di­ki­ne perde ya­pı­lıp yük yük­len­miş! Bi­na­nın otur­ma yap­ma­ya­ca­ğı ve dep­rem­de hasar gör­me­ye­ce­ği var­sa­yı­lı­yor, çünkü bina 18 met­re­lik kazık te­mel­ler üze­rin­de du­ru­yor.
Bina, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ait. İşlet­me­si de on­la­ra ait ola­cak.  Orada bir bö­lü­mü ki­ra­la­mak is­te­yen yine Bü­yük­şe­hir­den ki­ra­la­ya­cak. Peki, Ka­ra­su hal­kı­na ne sağ­la­ya­cak bu SGM, ne hiz­met­ler ve­recek? 
   Ön­ce­lik­le bir kon­fe­rans sa­lo­nu var. Si­ne­ma ve ti­yat­ro amaç­lı kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği gibi muh­te­me­len Şehit İ. Aba­noz Li­se­si Kon­fe­rans sa­lo­nu­nun gö­re­vi­ni üst­le­necek. Sa­lo­nun her iki ya­nın­da kulis, arka ta­raf­ta reji odası, yanda 2 tane çe­vi­ri odası (ter­cü­me) ola­cak. 
   Arka ko­ri­do­run her iki ya­nın­da sağlı sollu sınıf şek­lin­de oda­lar var. Her biri bir amaç için isim­len­di­ril­miş; bale odası, müzik odası, resim vb... Yani bü­yük­şeh­rin yazın ço­cuk­la­ra Si­vi­şoğ­lu İş Mer­ke­zi’nde ver­di­ği eği­tim orada ve­ri­lecek. Es­ki­den Halk eği­tim mer­ke­zi hiz­met­le­ri yanı, kı­sa­ca açık­la­ma ge­re­kir­se. En­gel­li­ler sı­nı­fı da var. Arka ta­raf­ta geniş bir bahçe, ön ta­raf­ta da yü­rü­yüş yol­la­rı... Sergi için de kon­fe­rans sa­lo­nu al­tın­da­ki salon ya da gi­riş­te­ki üstü ku­le­li oda, az önce bah­set­ti­ğim...
   Ha, bir bö­lü­mü de SASKİ is­te­miş. Sa­nı­rım jan­dar­ma­nın kar­şı­sın­da­ki bi­na­da ve­ri­len hiz­me­ti bu­ra­ya ta­şı­ya­cak­lar.
   Bi­na­nın ma­li­ye­ti 15 mil­yon... Ada­pa­za­rı mey­dan pro­je­sin­de or­ta­da bir şey gö­rül­me­di­ği halde 17 mil­yon­luk iha­le­yi gö­rün­ce, Geç­miş­te Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin al­dı­ğı ve çar­çur et­ti­ği 45 mil­yon­luk meb­la­ğı göz önüne ge­ti­rin­ce, insan ka­nık­sı­yor! 15 mil­yo­na neler ya­pı­lır­dı diye so­run­ca, 45 mil­yo­na neler ya­pı­lır­dı so­ru­su akla ge­li­yor!
   Ge­le­lim baş­ta­ki so­ru­ya; Ka­ra­su`da 100 ki­şi­ye sor­sak, "Bale sa­lo­nu ister misin?" diye... Ya da, "15 mil­yon­luk bir halk eği­tim mer­ke­zi ister misin?" diye... On kişi çıkar mı is­te­rim diyen?
   Ka­ra­su­lu, yol­la­rın ya­pıl­ma­sı­nı, as­falt­lan­ma­sı­nı is­ti­yor. İş is­ti­yor, aş is­ti­yor. Kendi güzel mem­le­ke­ti var­ken, Ege`ye Ak­de­niz`e ta­ti­le git­me­me­yi is­ti­yor. Temiz bir kum­sal is­ti­yor. 
YA­PI­LAN HİZMETİN 
SAHİBİ KİM?
   Se­çi­me 1,5 ay kala, Kanal dü­zen­le­me işi hız ka­zan­dı. Şimdi bu işi ik­ti­dar par­ti­si mi sa­hip­le­nip ne­ma­la­na­cak, yoksa şim­di­ki Be­le­di­ye Baş­ka­nı mı? Bu hiz­met­le­rin bu kadar ge­cik­me­si mi ge­re­ki­yor­du? Bu kadar kısa sü­re­ye başka bir hiz­met sığ­dı­rı­la­bi­lecek mi? Me­se­la yol­lar as­falt­la­na­bi­lecek mi?
   Bu arada, mec­bur kal­ma­dık­ça bu say­fa­da si­ya­set yaz­ma­ya­ca­ğım. Gerçi ha­ya­tın her ka­de­me­sin­de si­ya­set var. Yan­lış an­la­şıl­ma­sın, ne kim­se­den teh­dit aldım, ne kor­ku­yo­rum, ne de bek­len­tim var. Sa­de­ce si­ya­set yü­zün­den dost­la­rı­mı kay­bet­mek is­te­mi­yo­rum. Bir de ta­raf­sız­lı­ğı­mı...
GEMİLER IŞIK­LAN­DI­RIL­SIN
   Gür­cis­tan`da bir yasa var, in­şa­at ha­lin­de­ki bi­na­lar gece güzel gö­zük­me­si için özel ola­rak ışık­lan­dı­rı­la­cak. Bu sa­ye­de ger­çek­ten bir­çok beton yı­ğı­nı çok daha es­te­tik gö­rü­nü­yor. Madem li­ma­nı­mız var, güm­rü­ğü­müz var, sıra bek­le­yen ge­mi­ler de ge­ce­le­yin tüm ışık­la­rı­nı yak­sın. Işık­lan­dı­rı­lın­ca de­ni­zin gö­rün­tü­sü ha­ri­ka olu­yor çünkü. Bunu yapan büyük bir yük ge­mi­si hay­ran­lı­ğı­mı­zı ka­zan­mış­tı.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 619