SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.05.2019

BAL aş­kı­na


İli­mi­zin en pres­tij­li fut­bol or­ga­ni­zas­yo­nu olan Süper Ama­tör Lig’de 22 haf­ta­lık se­rü­ven, ön­ce­ki gün oy­na­nan mü­sa­ba­ka­lar ile bitti. Sıra Böl­ge­sel Ama­tör Lige (BAL) yük­sel­me mü­ca­de­le­sin­de. Yani Süper Ama­tör Ligin Play-Off’la­rın­da. İyi olan BAL’a yük­se­lecek. Koca bir sezon bo­yun­ca ver­di­ği eme­ğin kar­şı­lı­ğı­nı ala­cak in­şal­lah.
Bu­gü­ne kadar ya­şa­nan olum­suz­luk­lar in­şal­lah Play-Off’larda olmaz. İnşal­lah her­kes “ben ne­re­de hata yap­tım?” diye ken­di­ni sor­gu­la­ya­rak aynı ha­ta­la­ra düş­mez. Bunu hem ta­raf­tar, hem fut­bol­cu, hem de yö­ne­ti­ci açı­sın­dan söy­lü­yo­rum. Gerçi gö­rü­nen o ki yö­ne­ti­ci­ler açı­sın­dan hiç­bir sı­kın­tı yok. Tek sı­kın­tı, renk­le­ri­ne gönül ver­miş ta­raf­tar grubu ve bir elin sa­yı­sı­nı geç­me­yecek ken­di­ni bil­mez fut­bol­cu­lar. Bu fut­bol­cu­lar fut­bo­lun tüm gü­zel­lik­le­ri­ni boz­du­lar ama neyse, dön­me­ye­lim şimdi ge­ri­le­re.
BAL’a yük­sel­me maç­la­rı­nın ter­te­miz geç­me­si, dost­lu­ğun, fut­bo­lun, spo­run ka­zan­ma­sı tek di­le­ği­miz. Şimdi yük­sel­me maç­la­rın­da oy­na­na­cak tas ta­ma­mı­na 10 maç var. Mut­lak su­ret­te bu 10 maç so­nun­da mutlu sona ula­şa­cak bir takım ola­cak. İkinci takım ise BAL’da il ikin­ci­si olan ile baraj ya­pa­cak. So­nuç­ta da önü­müz­de­ki yıl BAL’da ili­mi­zi tem­sil edecek olan ekip­le­ri­miz belli ola­cak.
Gerçi bu baraj maç­la­rın­da mutlu sona ula­şan iki takım oldu bu­gü­ne kadar. Bi­rin­ci­si Ka­ra­sus­por, ikin­ci­si ise Sa­pan­ca Genç­liks­por. Uma­rım bu sezon da BAL’a yük­sel­mek, Play-Off ikin­ci­si­ne nasip olur. Gönül böyle is­ti­yor el­bet­te ama fut­bol bu, iyi olan ka­zan­sın.
Ge­le­lim Süper Ama­tör Ligin her iki gu­ru­bun­da­ki son du­ru­ma; Kır­mı­zı Grup­ta Ka­ra­sus­por, As Ak­ya­zıs­por ve Ka­ra­su Gü­vens­por, Beyaz Grup­ta ise Ada­pa­za­rıs­por, Ko­ca­alis­por ve Ari­fi­ye Ka­lay­cıs­por 10 maç­lık Play-Off pe­ri­yo­tu­na gi­re­cek­ler. Tüm mü­ca­de­le­ler bir üst grup olan BAL’a yük­sel­mek için ola­cak. Daha önce de de­di­ğim gibi bizim der­di­miz güzel fut­bol ve hak ede­nin BAL’a çık­ma­sı. Asla ve asla hır, gür, kavga, gü­rül­tü is­te­mi­yo­ruz. Ge­ri­si te­fer­ru­at,
12 Mart Pazar günü Ka­ra­su Sen­te­tik Sa­ha­ya, iki maç sey­ret­mek için git­tim. Bi­rin­ci­si Kır­mı­zı Grup li­de­ri Ka­ra­sus­por ile id­di­ası kal­ma­yan Sö­ğüt­lüs­por ara­sın­day­dı. Play-Off’u daha önce ga­ran­ti­le­yen Ka­ra­sus­por, as kad­ro­su­nu din­len­di­re­rek çıktı maça. 90 da­ki­ka so­nun­da da 4-1 ka­za­na­rak gru­bu­nu lider ta­mam­la­dı.
Şimdi şöyle bir ge­ri­ye, yani ma­dal­yo­nun diğer yü­zü­ne bir ba­kı­yo­rum da, bu Ka­ra­sus­por sezon ba­şın­da ne­re­dey­se ka­pa­nı­yor­du. BAL’dan düş­tük­ten sonra sa­hip­siz­li­ğe iti­len, be­lir­siz­lik için­de kalan bir takım bakın ne­re­le­re geldi.
Ku­lü­bün ka­pan­ma­sı­na da­ki­ka­lar kala ha­re­ke­te geçen Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Murat Çelik ve dost­la­rı, ola­ğa­nüs­tü kong­re ya­pa­rak Ka­ra­sus­por’u ayağa kal­dır­dı. Yeni bir yö­ne­tim ve yeni bir an­la­yış­la da ta bu­ra­la­ra ge­lin­di. Ka­ra­su il­çe­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın
ta­ma­mı, yö­ne­ti­me gi­re­rek, elini taşın al­tı­na soktu. Başta an­laş­maz­lık­lar ya­şan­mış olsa bile, asıl yol ha­ri­ta­sı­nı be­lir­le­yen sev­gi­li fut­bol aşığı Hasan Özkan (Kayış) kar­de­şi­miz oldu.
Hasan Özkan dev­re­ye girdi ve Ercan Ars­lan ile Onur Ars­lan gibi Ka­ra­sus­por sev­da­lı­la­rı ile bir­lik­te zorlu yolda yü­rü­me­ye baş­la­dı. Bu yü­rü­yüş Play-Off ola­rak geri döndü. Sezon ba­şın­da ge­len­ler-gi­den­ler oldu. Gerek tek­nik ekip, ge­rek­se fut­bol­cu ba­zın­da ay­rı­lık­lar ya­şan­dı ama her şeye rağ­men Ka­ra­sus­por gu­rup­ta ligi bi­rin­ci sı­ra­da bi­tir­di.
Bu ba­şa­rı­da Murat Çelik, Hasan Özkan, Onur Ars­lan ve Ercan Ars­lan ile bir­çok gö­rün­me­yen kah­ra­ma­nın payı var. Bu arada yö­ne­tim­de olan sivil ör­güt­le­rin baş­kan­la­rı belki de sezon bo­yun­ca hiç maça bile gel­me­miş­tir­ler ama olsun. Bu inanç ve bir­lik­te­lik­le Play-Off’larda ben şah­sım ola­rak ba­şa­rı­lı ola­cak­la­rı­na inan­cım son­suz. Te­şek­kür­ler tek­nik heyet, te­şek­kür­ler tüm fut­bol­cu kar­deş­le­rim. 
Şen ve Esen Kalın.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 643