SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Futbol ile futbolcu


Biz­le­rin spor adamı ola­rak ili­miz­de ve bu­lun­du­ğu­muz il­çe­ler­de işi­miz, oy­na­nan mü­sa­ba­ka­la­rı takip edip bil­gi­le­ri­ni ça­lış­tı­ğı­mız yerel ga­ze­te­ler­de siz sev­gi­li okur­la­rı ile pay­laş­mak. Bil­di­ği­mi­zi değil gör­dük­le­ri­mi­zi doğru şe­kil­de ka­mu­oyu­na yan­sıt­mak­tır. Her şey güzel baş­la­mış­tı. Fut­bol adına hava mü­kem­mel Ak­ya­zı`da. Tür­bin­ler fut­bol sev­gi­si olan güzel in­san­lar­la dolu ve Ak­ya­zı`mızı yö­ne­ten­le­rin tür­bin­ler­de ol­ma­sı bir başka ay­rı­ca­lık­. Tüm bun­la­rın ba­şın­da bir za­man­lar Sa­kar­ya fut­bo­lu­na güzel ha­tı­ra­lar bı­ra­kan gü­zi­de iki ta­kı­mın maçı vardı. Ak­ya­zı`ya ka­zan­dı­rı­lan o gü­ze­lim stat­ta de­di­ğim gibi her şey mü­kem­mel fut­bol oy­na­mak için. Maçın ba­şın­dan so­nu­na kadar fut­bol­cu­lar da iyi ni­yet­li. Hele bir hakem tri­yo­muz var sa­ha­da; Meh­met Akın­cık ve yar­dım­cı ar­ka­daş­la­rı çal­dı­ğı düdük ve kal­dır­dık­la­rı bay­rak­larla sıfır hata ile bir o kadar da gü­zel­lik kat­tı­lar maçın dok­san da­ki­ka­sı­na ama maç bi­ti­min­de bu kadar gü­zel­li­k, hani der­ler ya `bir çuval in­ci­ri b… et­ti­niz` aynen öyle oldu. Ken­di­ni bil­mez giy­di­ği for­ma­sı­na iha­net eden fut­bol­cu kar­deş­le­ri­miz, isim ver­me­ye gerek yok onlar zaten ken­di­le­ri­ni bi­li­yor­lar… Bu kadar gü­zel­lik­le­ri boz­ma­ya hiç­bir fut­bol­cu­nun hakkı yok­tur. Ola­maz da. `Ya­zık­lar olsun` di­yo­rum başka söze gerek yok. Adama sor­maz­lar mı ya kar­de­şim 1 Mart Çar­şam­ba günü ev­le­re şen­lik bir fut­bol oy­na­dı­nız Ka­ra­su`da, şen­lik der­ken an­la­yan an­la­mış­tır ne demek is­te­di­ği­mi. İnsa­nın ak­lı­na ister is­te­mez şu ge­li­yor; siz Ka­ra­sus­por`u Ka­ra­su`da 2-4 yen­di­ği­niz­de maç sonu sizi al­kış­la­dı­lar diye mi Ak­ya­zı`da maç bi­ti­min­de şu­ur­suz­ca sal­dır­dı­nız Ka­ra­su­lu fut­bol­cu­ya. Zan­net­me­yin ki güzel bir şey yap­tı­nız. Ne yap­tı­nızsa ken­di­ni­ze yap­tı­nız. As Ak­ya­zıs­por`a hiç­bir şey ya­pa­ma­dı­nız. O camia siz­den çok büyük ve öyle ka­la­cak­tır. Giy­di­ği­niz o forma size demek ki ağır ge­li­yor. Sa­nı­rım yö­ne­tim bu yap­tı­ğı­nı­zı makul kar­şı­la­ma­ya­cak­tır. Fut­bol, dost­lu­ğun ile­le­bet kal­ma­sı­nı sağ­la­yan bir spor bran­şı­dır. Öyle bir­kaç ki­şi­nin art ni­ye­ti­ne asla boyun eğmez. Benim Ak­ya­zı`daki dost­la­rım, abi­le­rim ben ölene kadar hep ka­la­cak­tır. Çok önem­li fut­bo­la layık olmak, fut­bol­cu­luk. 5 Mart Pazar günü Ka­ra­su Ya­lıs­por ile Ye­şil­yurt Bel­des­por ara­sın­da oy­na­nan ha­ya­ti maç as­lın­da yarım kal­ma­dı. Sa­de­ce 83`üncü da­ki­ka­da tatil edil­di. Çok önem­liy­di maç as­lın­da. Olmak ya da ol­ma­mak gibi. Ye­ni­le­nin kesin küme dü­şe­ce­ği maçta yenik ta­kı­mın maçın son­la­rı­na doğru son çır­pı­nış­la­rıy­dı. Gök­han Kah­ya­cık bu maçın öne­mi­ne göre maç yö­net­ti. Ne di­ye­lim ka­ra­rı öğ­re­ne­ce­ğiz bu hafta için­de. Şen ve esen kalın.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 707