SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

Hayal ve gerçek


Ya­şam­da hayal et­tik­le­ri­miz biz­le­ri ger­çek­le yüz yüze ge­tir­di­ğin­de ma­ale­sef ha­fif­çe kü­se­riz bazen ha­ya­ta… Azi­zi­yes­por Kulüp Baş­ka­nı Reşit Yetim, Genel Kap­tan Şaban Altay, Ant­re­nör Ersin Tür­ker ve Ba­lı­ke­sir’e giden Sa­kar­ya şam­pi­yo­nu U 17 Azi­zi­yes­por fut­bol ta­kı­mı ilk etap maç­la­rın­da hayal ve ger­çek­le yüz­leş­ti­ler. As­lın­da bi­rin­ci ha­yal­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­di­ler Sa­kar­ya li­de­ri ola­rak Ba­lı­ke­sir Gru­bu­na git­ti­ler. İlk teb­ri­ğim il ba­zın­da ha­yal­le­ri ger­çek ol­du­ğu için, ikin­ci teb­ri­ğim ise Ba­lı­ke­sir’de oy­na­dık­la­rı iki maç son­ra­sı edin­dik­le­ri tec­rü­be­le­re. Çok iyi bi­li­yo­rum ki ha­yal­le­ri­ne ka­vu­şa­ma­sa­lar da ge­le­ce­ğin pla­nı­nı şim­di­den yap­tı­lar. Ben Azi­zi­yes­por­lu genç fut­bol­cu­la­rı­nın ta­ma­mı­nın daha önce aile­le­rin­den hiç bu kadar uzak kal­dık­la­rı­nı dü­şün­mü­yo­rum. Her ne kadar U 17 yaş gu­ru­bu ola­rak bil­sek de bir­ço­ğu 15 ila 16 ya­şın­da. Başta he­ye­can, il dışı tec­rü­be­siz­li­ği ve bir de 4 gün­lük sıla has­re­ti ek­le­nin­ce oy­na­dık­la­rı iki maçta sa­ha­dan mağ­lup ay­rıl­ma­la­rı, bana göre bu gibi ye­nil­gi­ler gayet nor­mal bir sonuç. Çünkü ülke ba­zın­da ilk kez böyle bir şam­pi­yo­na­ya git­ti­ler. İyi de fut­bol oy­na­dı­lar fakat hem skor hem de oy­na­dık­la­rı iyi fut­bo­lun kar­şı­lı­ğı­nı ala­ma­ma­nın üzün­tü­sü­nü ya­şa­dı­lar. Se­vin­dik­le­ri taraf ise edin­dik­le­ri tec­rü­be, önü­müz­de­ki se­zon­lar­da ‘daha iyi nasıl olu­ruz’ plan­la­rı­nı yap­ma­la­rı­nı sağ­la­dı. Ben de di­yo­rum ki alın size tec­rü­be. Ba­lı­ke­sir’de 4 gün kal­ma­yı ödül sayın, çok ça­lı­şın ve ka­zan­ma­yı hayal edin. İşte o zaman ger­çek­le yüz yüze ge­lir­si­niz.
Önü­müz­de bir Sa­kar­yas­por kong­re­si var. 30 Ha­zi­ran’da ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor­du. 17 Ha­zi­ran’a alın­dı, şim­di­lik. İsmail Gür­ses ha­ri­cin­de iki aday var kar­şı­mız­da, Cevat Ekşi ve İbra­him Şahin. Sayın Şahin’i ta­nı­mam ama Cevat Ekşi’yi çok iyi ta­nı­rım, ka­tı­lır­sı­nız ya da ka­tıl­maz­sı­nız Sa­kar­yas­por’umuzu şam­pi­yon­lu­ğa ta­şı­ya­cak tek isim. Eğer seçim va­adi­ni bu şe­kil­de açık­la­dıy­sa yapar mı, evet yapar. O kadar emi­nim ki, ar­ka­sın­da ef­sa­ne­mi­zin dün­ya­ca ünlü namı değer Ta­tan­ga­la­rı var. Ülke ge­ne­lin­de nü­fu­su yak­la­şık 350 ila 500 biin bulan Ek­şi­oğ­lu Vakfı var. O yüz­den derim ki Cevat Ekşi şam­pi­yon ya­pa­ca­ğım di­yor­sa yapar. Hiç kim­se­nin bu söz­den kuş­ku­su ol­ma­sın. Unut­ma­dan söy­le­mek­te fayda var, sev­gi­li İsmail Gür­ses’in bu sezon ya da bir ön­ce­ki sezon hiz­met et­me­di­ği­ni dü­şün­mek ken­di­si­ne hak­sız­lık olur ama şu bir ger­çek ki kaçan şam­pi­yon­lu­ğun acısı bir başka. Final ma­çı­na Mer­sin’e giden yak­la­şık 11 bin ta­raf­ta­rın bu acıyı nasıl ya­şa­dık­la­rı­nı çok iyi bilen bi­ri­yim. Bu mü­ba­rek Ra­ma­zan ayın­da, uy­ku­suz, 12 saat yol giden, şam­pi­yon­lu­ğa inan­mış 11 bin Ta­tan­ga’nın hayal kı­rık­lı­ğı ek­le­nin­ce İsmail Gür­ses’e tepki oldu. Kı­sa­ca­sı ya­şa­nan o final acısı unu­tul­ma­dı. İşte bir daha böyle bir acı­nın ya­şan­ma­ma­sı için Ta­tan­ga­lar gibi ben de al­ter­na­tif aday­dan ya­na­yım. Ra­ma­zan Bay­ra­mı’nızı en içten di­lek­le­rim­le kut­lar, Ül­ke­mi­ze barış, huzur ge­tir­me­si te­men­ni­si ile iyi bay­ram­lar di­le­rim. Şen ve esen kalın.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 272