SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 27.05.2019

Hedefimiz olmalı


Henüz iki haf­ta­yı dol­dur­ma­dık, BAL`a yük­se­li­şi­mi­zin gu­ru­ru ve mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­ma­mız­da ama bi­lin­di­ği gibi ya­şa­nan her şey zaman geç­tik­çe ta­ri­he ka­rı­şı­yor. Tek ger­çek var Ka­ra­sus­por ku­rul­du­ğu gün­den bu­gü­ne ya­şan­mış ne varsa 1955`ten bu yana oy­na­yan fut­bol­cu­sun­dan tutun da tür­bin­de­ki ta­raf­ta­rı­na kadar her­ke­sin anısı bel­lek­ler­de­dir mut­la­ka… Ter döken ve rah­me­te göçen fut­bol­cu ağa­bey­le­ri­mi­zi rah­met­le anı­yo­ruz. Allah nur için­de ya­tır­sın. Ya­şa­dı­ğı­mız ger­çek şu ki, 2017-2018 fut­bol se­zo­nu­na yeni bir sayfa aça­rak yola çı­ka­ca­ğız. Bu şam­pi­yon­luk yo­lun­da biz­le­ri se­vin­di­ren başta yö­ne­tim olmak üzere emeği geçen her­ke­se Ka­ra­su adına şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. İyi ya da kötü anı­lar­la bir sezon ya­şan­dı. Sonuç or­ta­da, BAL`dayız. Belki ya­şa­dı­ğı­mız se­zon­da gerek yö­ne­tim ba­zın­da ge­rek­se fut­bol oyu­nun­da ufak tefek arı­za­lar ya­şan­mış ola­bi­lir. Ol­ma­sı da ge­re­kir zaten, yoksa bu ba­şa­rı gel­mez­di. Neyse biz ge­le­ce­ğe ba­ka­lım. Önü­müz­de bir kong­re sü­re­ci var, Mayıs ayı­nın son­la­rı­na doğru. Bil­di­ği­miz ka­da­rıy­la şim­di­lik tek aday Ka­ra­su­mu­za ve Ka­ra­sus­por`umuza gönül ver­miş ve ya­şa­nan ba­şa­rı­da en büyük pay sa­hip­le­rin­den Hasan Özkan. Gönül ister ki bir­kaç aday daha olsun bu yükü sırt­la­ya­cak güçte iş adam­la­rı­mız­dan… Şim­di­lik yok gibi gö­zük­mek­te. As­lın­da bence geç­ti­ği­miz se­zon­da yö­ne­tim­de yer alan oda baş­kan­la­rı­nın bu ya­pı­la­cak kong­re­de asla yer al­ma­ma­la­rı daha uygun. Hiç­bir fay­da­sı­nı gör­me­dik ne maddi nede ma­ne­vi, o yüz­den derim ki taşın al­tı­na elini so­ka­cak yeni isim­ler ol­ma­lı ama mut­la­ka ve mut­la­ka Murat Çelik ke­sin­lik­le ol­ma­lı bu yeni yö­ne­tim­de. Ol­maz­sa ol­ma­zı artık Ka­ra­sus­por`un baş­kan yar­dım­cı­sı Sayın Çelik. Kı­sa­ca­sı ya­pı­la­cak olan kong­re­miz Ka­ra­sus­por`u yeni he­def­le­re ta­şı­ya­cak yeni he­ye­can­lar hatta biraz faz­la­sı­nı söy­le­mek is­ti­yo­rum üçün­cü lige ta­şı­ma­lı ve ya­şat­ma­lı da yeni yö­ne­tim çünkü Ka­ra­su`muz bunu hak edi­yor. Ben şim­di­den yeni olu­şa­cak yö­ne­ti­me ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.
Sa­ğ o­lun ef­sa­ne­ler
Sa­kar­ya si­ya­se­tin baş­ken­ti, Sa­kar­ya fut­bo­lun be­şi­ği. As­lın­da Ta­tan­ga­lar fut­bol se­yir­ci­si­nin baş tacı ve mi­ma­rı. Bunu göz­le­ri­miz­le gör­dük. Tür­bin­de bu­lu­nan yak­la­şık 17 bin ta­raf­tar… Te­le­fon­da ku­la­ğı dost­la­rı ile bu­lu­şan on bin­ler­ce kişi. Yüz bin­le­ri bu­luş­tu­ran fut­bol sev­gi­si­ni ya­şa­dık. 8 Mayıs Pa­zar­te­si günü dep­las­man­da 0-1 yen­di­ği­miz ra­ki­bi­miz Bay­ram­pa­şas­por`du. Mü­te­va­zi bir takım. Bün­ye­sin­de oluş­tur­du­ğu üç fut­bol­cu­su ama­tör lig­den gel­miş. Di­re­nen, sa­va­şan bir takım. Ken­di­le­ri­ni teb­rik etmek lazım. Bir çok tec­rü­be­li fut­bol­cu kar­şı­sın­day­dı­lar. Sonuç iti­ba­rı ile play-off gu­ru­bun­da fi­na­li ya­ka­la­yan ta­kı­mı­mız Sa­kar­ya oldu. Sa­kar­ya Ata­türk sta­dın­da son ma­çı­mı­nız ol­ma­sı do­la­yı­sı ile alı­nan 4-0`lık ga­li­bi­yet he­pi­mi­zi hoş­nut etti. Maç so­nun­da am­bi­yans ola­ğan üs­tüy­dü. Stada son maçın ver­di­ği re­ha­vet­le ta­raf­ta­rı­mı­zın davul zurna eş­li­ğin­de gir­me­si ayrı bir mü­kem­mel­lik. Sanki o am­bi­yans bana şam­pi­yon­luk ga­ran­ti gibi de­dirt­ti. Son­ra­dan duy­dum ki son maç son ha­tı­ra­lar ya­şa­nı­yor Ata­türk sta­dın­da. Bu­yu­run Ta­ran­ga­lar gö­nül­le­ri­niz­ce çı­ka­rın ta­dı­nı, stat sizin başka sö­zü­müz ola­bi­lir mi. Az ve öz an­la­ta­yım, hani çok es­ki­dir sev­gi­li Sezen Aksu`nun bir şar­kı­sı `şimdi bana kay­bo­lan yıl­la­rı­mı ver­se­ler`… Sa­kar­yas­por yö­ne­ti­mi çok daha önce Öz­de­mir Ho­ca­mız ile bu ön­le­mi almış ol­say­dı ya da ted­bi­ri tevdi yap­say­dı sı­kın­tı yaşar mıy­dık ama kader işte şan ve şöh­re­ti ile sev­gi­li­miz, ca­nı­mız Sa­kar­ya­lı­mız Tun­cay`ımı­zın şöh­ret gaf­le­ti­ne de ka­pıl­sa fi­na­le ta­şın­dı. Neyse her şeye rağ­men Sa­kar­yas­por final ta­kı­mı. İki sezon önce ka­çır­dı­ğı fi­na­li Osman Öz­de­mir asla ka­çır­maz. 
Şen ve esen kalın.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 678