SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 24.05.2019

Hoş geldin ortak


Baş­ka­la­rı­nın Ha­ci­vat ta­raf­ta­rın Ka­ra­göz ol­du­ğu bir fut­bol or­ta­mın­da ço­cuk­la­rı­mı­za da bir eğ­len­ce­dir fut­bo­lun sahne al­dı­ğı her ortam. As­lın­da he­pi­mi­zin özel tut­ku­su­dur fut­bol. Se­vinç­le­ri­miz ol­du­ğun­da en büyük acı­la­rı­mız bile si­li­nir ak­lı­mız­dan. Oysa bu tut­ku­muz bazen boş­luk­la­rı da içine ala­bi­li­yor. Tıpkı 25 Ekim Pazar günü Düzce dep­las­ma­nı­na gi­de­me­di­ğim gibi. Hani bazen bu gi­de­me­yiş­le­rin iyi yanı da ol­mu­yor değil. Her ne kadar Baş­kan Ekşi`nin de­di­ği gibi durup du­rur­ken in­sa­nın bir otağı ol­ma­sı gibi. As­lın­da ken­di­si­ni çok iyi ta­nı­rım söy­ler­ken biz­le­re bu lafı ne­den­le­ri­miz­de çok iyi an­la­ma­sın­dan­dır ser­ze­niş­le­ri. 5`inci hafta maç­la­rı­na gir­me­mi­ze ramak kala İstan­bul`un en köklü ta­kım­la­rın­dan Vefa ile oy­na­ya­ca­ğı­mız mü­sa­ba­ka as­lın­da ta­raf­ta­rı­mız açı­sın­dan tam bir vefa ör­ne­ği ola­cak. Kendi fut­bol­cu­su­na küfür et­me­den. Fut­bol üç so­nuç­lu. Ne­ti­ce 90 da­ki­ka so­nun­da. Mü­ca­de­le­si ve ka­zan­ma hır­sı­nı sa­ha­ya iyi fut­bol ile yan­sı­tan takım gülen taraf olur. Ha­ne­sin­de de en avan­taj­lı ne­ti­ce ile ay­rı­lır sa­ha­dan. İyi fut­bol oy­na­mak bazen skora yada takım le­hi­ne yan­sı­mı­yor. Bunu yıl­lar­dır sa­ha­lar­da gör­mek­te­yiz. Fut­bol sa­de­ce mü­ca­de­le eden 22 kişi ile oy­nan­mı­yor. Bir de sa­de­ce sa­ha­nın değil sta­dın tek ha­ki­mi olan ha­kem­le­ri­miz var. Hani ba­zı­la­rı var­dır boş tar­la­lar­da kor­ku­luk ekmek gibi gezer ya da kor­ku­la­rı­na yenik dü­şer­ler. Her şeye rağ­men dü­şer­ler hakim ol­ma­nın ha­mi­yet­siz­li­ği­ne tıpkı ikin­ci haf­ta­da ol­du­ğu gibi.
Geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da ant­re­nö­rü­müz Hasan Ata­lay ile bir söy­le­şi yap­mış­tım. Ken­din­den emin bir o kadar da gü­ven­li bir şe­kil­de bana söy­le­di­ği tek şey Ka­ra­sus­por asla küme düş­mez. İnanın benim dü­şün­cem­de böyle. Oy­na­nan fut­bol belki ta­raf­tar­la­rın be­ğe­ni­si­ni ka­zan­ma­mış ola­bi­lir ama iler­le­yen haf­ta­la­rın bizim le­hi­mi­ze ge­li­şe­ce­ğin­den hiç şüp­hem yok. Ni­te­kim Düzce Bey­köys­por dep­las­ma­nın­dan alı­nan bir puan ge­le­ce­ğin daha da güzel ola­ca­ğı­nın müj­de­si gibi. Biz bun­la­rı ya­zar­ken içi­miz­den gelen ses ile değil gör­dü­ğü­müz doğ­ru­lar üze­ri­ne ya­zı­yo­ruz. Ak­lı­ma gel­miş­ken yaz­mak is­ti­yo­rum, baş­kan ile soh­be­tim oldu. Tah­min et­ti­ği­niz üzere ko­nu­muz el­bet­te Ka­ra­sus­por`du. Baş­kan, ``Ağa­bey sen ben ol bende sen ola­yım, sana sorum şu, son anda ta­kı­mı ku­ru­yor­sun sa­ha­da mü­ca­de­le eden bir fut­bol­cu eki­bin var da­ki­ka­lar iler­le­dik­çe aynı ekibe tür­bin­ler­den küfür ge­li­yor sen olsan ne ya­par­sın`` Benim bu so­ru­ya ya­nı­tım ol­ma­dı. Evet hak­lı­sın baş­kan di­ye­bil­dim. Ancak şöyle bir doğru var ki 22 iki fut­bol­cu­yu ilk defa bir araya ge­tir­mek her ba­ba­yi­ği­din harcı değil. Sa­de­ce ak­tar­ma­lar 36 bin lira tuttu dı­şar­dan gelen fut­bol­cu kar­deş­le­ri­min ka­la­cak yer te­mi­ni. Bu yet­mez, kah­val­tı­la­rı var. Bun­lar başlı ba­şı­na maddi kül­fet. Her şeye rağ­men yak­la­şık 4 yıl­dır yıl­ma­dan mü­ca­de­le eden Yıl­maz Ekşi ve fut­bol­cu­la­rı­na daha ligin ilk haf­ta­la­rın­da hak­sız­lık etmek biz fut­bol se­ver­le­re ya­kış­maz.
İlçe­miz­de mü­ca­de­le eden Süper Ama­tör ve Ama­tör ta­kım­la­rı­mız ligde her ne kadar iniş­li çı­kış­lı bir gra­fik çiz­se­ler de ama­tör ruhun en güzel ör­ne­ği­ni bu sezon Ku­zu­luk Er­soys­por fut­bol­cu­la­rı ve yö­ne­ti­mi gös­te­ri­yor. Sezon ba­şın­da mali kül­fet­le­ri ola­cak­ken ilk hafta alı­nan şok mağ­lu­bi­yet son­ra­sı başta fut­bol­cu kar­deş­le­ri­miz bir araya ge­le­rek ama­tör ruhla Murat Ku­ru­oğ­lu`na ``Sen bizi bı­rak­ma bizde asla ku­lü­bü bı­rak­ma­ya­ca­ğız, hiç­bir maddi bek­len­ti­miz ol­ma­dan`` de­di­ler. işte ger­çek ama­tör ruh bu. Teb­rik­ler ar­ka­daş­lar, ha söy­le­ye­yim Ku­ru­oğ­lu, bu takım küme düş­mez. Ge­le­lim K.Kül­türs­por`un baş­ka­nı Recep Kurt kar­de­şi­mi­ze. Geç­ti­ği­miz sezon Aşağı Ki­raz­cas­por ma­çın­da ra­ki­bi 9 fut­bol­cu ile sa­ha­ya çı­kın­ca örnek bir dav­ra­nış­la kendi ta­kı­mı­nı da 9 kişi ola­rak sa­ha­ya çı­ka­rır. Tabi 90 da­ki­ka so­nun­da sa­ha­dan 1-2 mağ­lup ay­rı­lır. İşte bu dav­ra­nı­şı ülke ba­zın­da ken­di­si­ne fa­irp­lay ödülü ka­zan­dı­rır hem ku­lü­bü­ne hem de il­çe­mi­ze. Te­şek­kür­ler Recep Kurt. Son ola­rak şunu söy­le­mek is­te­rim Bey­köys­por ma­çı­na gi­de­me­dim, ki sa­de­ce ben değil yeni or­ta­ğım Se­la­mi Türk­men de gi­de­me­di. Yazı baş­lı­ğım­da da söy­le­dim, hoş gel­din Ortak. Şen ve esen kalın

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 800