SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 25.08.2019

Hoşgeldin futbol


Bu hafta baş­la­yan ama­tör ligde tüm ta­kım­la­rı­mı­za ba­şa­rı­lar. Sa­ha­lar­da mü­ca­de­le eden fut­bol­cu kar­deş­le­ri­mi­ze sa­kat­lan­ma­dan, ka­za­sız bir ikin­ci devre di­li­yo­rum. Sa­ha­lar her ne kadar çok iyi ol­ma­sa da Sa­kar­ya­lı hakem kar­deş­le­ri­mi­zin yö­ne­ti­mi ligin ikin­ci dev­re­si için bana umut verdi. Uma­rım bu çiz­gi­le­ri­ni sezon so­nu­na kadar devam et­ti­rir­ler. Biz­ler, sa­ha­da en az maddi ma­ne­vi emek veren yö­ne­ti­ci­ler, ant­re­nör­ler hatta ta­kım­la­rı adına mü­ca­de­le eden fut­bol­cu­lar kadar emek ve­ri­yo­ruz. Be­ğe­nir­si­niz ya da be­ğen­mez­si­niz yap­tı­ğı­mız işi. Soğuk, kar kış, yağ­mur, bu­nal­tı­cı sıcak, git­ti­ği­miz her sa­ha­da yine siz­le­rin sesi ol­ma­ya devam edi­yo­ruz. Sağ ol­duk­ça et­ti­re­ce­ğiz. Bazen olu­yor ki ha­ka­ret­le­re maruz ka­lı­yo­ruz. Bazen olu­yor ki tavır ko­yu­yor­su­nuz. Olsun, biz­ler si­ne­ye çe­ke­riz. Küfür edecek kadar kin duy­ma­nız biz­le­ri üzer ama yıl­ma­yız bil­dik­le­ri­mi­zi yaz­mak­tan. Lüt­fen dik­kat ede­lim ağ­zı­mız­dan çıkan cüm­le­le­re. Çıkan o cüm­le­ler bazen de te­la­fi­si ol­ma­yan yola sü­rük­ler biz­le­ri. Kı­sa­ca­sı, Mus­ta­fa Kemal Ata­türk`ün o büyük sözü; `Ben spor­cu­nun zeki çevik ve ah­lak­lı­sı­nı se­ve­rim` hiç kılar bütün bun­la­rı. Ben yine de spor adına hiç kim­se­nin art ni­yet­li ol­ma­dı­ğı­na ina­nan­lar­da­nım. Ligin ikin­ci dev­re­si­nin baş­lan­gı­cın­da süper lig kır­mı­zı ve beyaz gu­rup­la­rın­da iki dok­san da­ki­ka iz­le­me fır­sa­tı bul­dum Ko­ca­ali sen­te­tik sa­ha­da. O soğuk ha­va­lar­da top­lam­da üç gol gör­dü­ğü­müz her iki kuzey der­bi­si fa­vo­ri ta­kım­la­rın ga­li­bi­ye­ti ile bi­ter­ken üç gole karşı 6 puan BAL tec­rü­be­si olan ta­kım­la­rın ha­ne­si­ne ya­zıl­dı. İlk dok­san da­ki­ka K. Gü­vens­por ile Ka­ra­sus­por ara­sın­da oy­nan­dı. Her iki ta­kı­mı­mız da ligin ikin­ci dev­re­si için yap­tık­la­rı trans­fer­ler­le baş­la­dı­lar maça. Özel­lik­le Ka­ra­sus­por`da de­fans­ta oy­na­yan Emir­can ile Di­abe­te`nin per­for­mans­la­rı göz dol­du­rur­ken ye­rin­de trans­fer­ler ola­rak göze çarp­tı­lar. K. Gü­vens­por ye­ni­si Savaş, ikin­ci devre oyuna dahil olur­ken var­lı­ğı ta­kı­mı­na olum­lu yan­sı­dı. Uma­rım bu fut­bol­cu kar­deş­le­rim ta­kım­la­rı­na uyum sağ­la­dık­tan sonra sezon so­nun­da fay­da­lı isim­ler ara­sın­da yer alır­lar. Ka­ra­su Ya­lıs­por ile Ko­ca­alis­por ara­sın­da oy­na­nan maç soğuk ha­va­ya rağ­men her iki ta­kı­mın fut­bol adına mü­ca­de­le­si örnek gös­te­ri­lecek bir şe­kil­de tür­bin­le­re yan­sır­ken Ka­ra­su Ya­lıs­por`un başta yeni ant­re­nö­rü Bey­ler Gökçe`in oy­nat­tı­ğı iyi fut­bol tak­dir edil­di. Ko­ca­alis­por tec­rü­be­si­nin mey­ve­si­ni rakip ka­le­ye iki gol ata­rak dok­san da­ki­ka so­nun­da gös­ter­di. Ben ta­ma­men cen­til­men­lik için­de geçen bu maç için Talip Top­rak, Bey­ler Gökçe, ay­rı­ca Ko­ca­alis­por yö­ne­ti­ci­le­ri­ne te­şek­kür ede­rim. Hele maç so­nun­da asil bir dav­ra­nış­la rakip ta­kı­mın fut­bol­cu­la­rı­na çam sa­kı­zı çoban ar­ma­ğa­nı mi­sa­li pide ayran da­ğı­tıl­ma­sı spor­da­ki en güzel şey olan cen­til­men­li­ğin ör­ne­ğiy­di. Son­ra­dan öğ­ren­dim ki Ko­ca­alis­por yö­ne­ti­mi iç sa­ha­da oy­na­dık­la­rı tüm maç­lar­da rakip ta­kı­mın yö­ne­ti­ci­le­ri ve oyun­cu­la­rı­na aynı ik­ra­mı ya­pı­yor­lar­mış sezon ba­şın­dan beri. Ne di­ye­lim, bize de teb­rik etmek dü­şü­yor. Şen ve esen kalın.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 843