SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 27.05.2019

Hoşgeldin Mert


4 Şubat Cu­mar­te­si, hava fut­bol oy­na­mak için mü­kem­mel, Ka­ra­sus­por`un Tü­va­saş De­mirs­por kar­şı­sın­da­ki fut­bo­lu aynı mü­kem­mel­lik­te devam eder­ken so­nuç­tan çok bir Mert Ma­ran­goz (Atom ka­rın­ca)re­si­ta­li iz­le­dik sa­ha­da ve hoş gel­din Mert kar­de­şim. Ligin ilk dev­re­sin­de Hen­deks­por dep­las­ma­nın­da sa­kat­la­nan, yak­la­şık üç ay gibi bir ara­dan sonra muh­te­şem bir dö­nüş­le ara­mız­da olun­ca ga­li­bi­yet de ka­çı­nıl­maz oldu. Ka­ra­sus­por tıpkı sa­hi­li­miz­de­ki azgın dalga mi­sa­li zoru se­vi­yor ve ikin­ci devre zor maç­la­rın üs­te­sin­den ge­li­yor da. Ka­rın­ca­la­rın su iç­ti­ği ır­mak­lar­da adeta bo­ğu­lu­yor tabi. Bu ben­zet­mem ilk devre kay­be­di­len maç­lar için. Cu­mar­te­si günü Ka­ra­su sen­te­tik sa­ha­mız adeta fut­bol kar­na­va­lı­na ben­zer iki mü­sa­ba­ka için ha­zır­dı. Her iki ta­kı­mı­mı­zın ta­raf­tar­la­rı fut­bol şö­le­ni iz­ler­ce­si­ne oy­na­nan iki maç son­ra­sı tas tamam 12 gol iz­le­di­ler. Bu sayı da bir dü­zi­ne­ye eşit du­rum­da. Kı­sa­ca­sı Süper Lig Beyaz ve Kır­mı­zı gu­rup­ta mü­ca­de­le eden tüm ta­kım­la­rı­mız haf­ta­yı ga­li­bi­yet­le ka­pa­tıp 9 puanı ha­ne­le­ri­ne yaz­dır­dı­lar. Bu da ayrı bir ka­zanç tabi il­çe­mi­zin fut­bo­lu adına fakat sö­zü­nü et­me­den ge­çe­me­ye­ce­ğim takım ise Kül­türs­por. Bi­rin­ci Ama­tör Kır­mı­zı Gurup`ta mü­ca­de­le eden yeşil be­yaz­lı eki­bi­miz bu hafta da fark­lı bir ga­li­bi­ye­te imza atar­ken gru­bun­da li­der­li­ği­ni devam et­tir­di. Çok kez yaz­dım. İlçe­miz ger­çek­ten de fut­bo­lu se­vi­yor. Bazen bu sevgi tür­bin­ler­de öl­çü­süz­ce kul­la­nıl­dı­ğı zaman fut­bol sev­gi­si mi­sa­fir ta­kı­mın ant­re­nör­le­ri­ne, fut­bol­cu­la­rı­na ya­pı­lan kü­für­lü te­za­hü­rat ma­ale­sef fut­bo­la olan sev­gi­mi­zi al aşağı edi­yor. Maç son­ra­sı sev­gi­li Meh­met Ali Ça­lış­kan hocam ikin­ci devre yedek ku­lü­be­sin­de fut­bol­cu­la­rı­na ge­rek­li ikaz­la­rı yap­mak için her çık­tı­ğın­da ağıza alın­ma­ya­cak galiz kü­für­ler yedi. Hatta ye­mek­ten öte kü­fü­re doydu. He­pi­niz gör­dü­nüz sa­ha­da mü­ca­de­le eden çok genç bir eki­bi­miz vardı. Bu oyun­cu­la­rı­mın ara­sın­da 3 tane pırıl pırıl 2000 do­ğum­lu genç oyun­cu­la­rı­mı­zın bu ne­ga­tif dav­ra­nış kar­şı­sın­da nasıl bir ruh ha­li­ne gir­di­ği­ni bir dü­şü­nün. Ya­kış­tır­ma­dım bu kü­für­le­ri Ka­ra­sus­por se­yir­ci­si­ne.
Ka­ra­sus­por ligin ikin­ci dev­re­si­ne üç ga­li­bi­yet­le baş­la­dı. Bu da gös­te­ri­yor ki ya­pı­lan trans­fer­ler yerli ye­rin­de. Ta­bi­ri caiz ise cuk otur­muş. İlk dev­re­de­ki oy­na­dı­ğı fut­bol ile ikin­ci devre oy­na­dı­ğı fut­bol ara­sın­da gözle gö­rü­lür bir fark var. Tam bir takım oyunu. Genç ant­re­nör Beh­çet Durak yar­dım­cı­la­rı Recep Eşkin, Fikri Yıl­maz bir de ta­kım­da ağa­bey ol­ma­ya ça­lı­şan kı­sa­ca­sı ku­lü­bün anlam iti­ba­rı ile her şeyi du­ru­mun­da olan Hasan Özkan. İnan­mış­lar sezon so­nun­da şam­pi­yon­lu­ğa ve ben de di­yo­rum ki siz­le­ri bu yolun so­nun­da Allah utan­dır­ma­sın.
Şan şöh­ret yet­mi­yor Sa­kar­yas­por`a. Pazar günü kendi sa­ha­mız­da lider Afyon Afjet ile oy­na­dı­ğı­mız maç­tan ma­ale­sef saha ke­na­rın­da­ki şan ve şöh­ret ye­ter­li ol­ma­yın­ca 1-2 mağ­lup ay­rıl­dık. Oy­nat­ma­dı­ğı­mız, kadro dışı bı­rak­tık­la­rı­mı­zın acı­sı­nı his­set­tik. Yak­la­şık 20 bin ta­raf­ta­rı­mız ile kısa ve net söy­le­mek­te fayda gö­rü­yo­rum Talha, Fer­hat ve neden niçin oy­na­ma­dı­ğı­nı bil­me­di­ğim Can­berk mut­lak su­ret­te tek­rar ka­zan­dı­rıl­ma­lı şam­pi­yon­luk yo­lun­da sek­te­ye uğ­ra­ma­dan diye dü­şü­nü­yo­rum. Şen ve esen kalın.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 716