SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.02.2019

İlk kez Kuzey


Ef­sa­ne­miz Sa­kar­yas­por’un ku­ru­luş ta­ri­hi­nin 17 Ha­zi­ran 1965 ol­du­ğu­nu he­pi­miz bi­li­yo­ruz ve 53 yıl­lık ta­ri­hin­de ilk kez Kuzey böl­ge­miz­den bir baş­kan­la ta­nış­tı. Dile kolay, yarım asır­dan fazla zaman. Sev­gi­li Cevat Ekşi kar­de­şi­mi­zin baş­kan­lı­ğın­da ve yö­ne­ti­mi­ne, bir­bi­rin­den de­ğer­li Sa­kar­yas­por sev­da­lı­sı ile yola ko­yul­du. Yine ku­ru­luş ta­ri­hi­miz olan 17 Ha­zi­ran 2018, mü­ba­rek Ra­ma­zan Bay­ra­mı­nın üçün­cü günü bay­ram ta­dın­da… Allah utan­dır­ma­sın. Sezon so­nun­da biz­le­re şam­pi­yon­luk ya­şa­tır­lar ağız ta­dıy­la in­şal­lah. Daha yolun ba­şın­da­lar. Uma­rım aşıl­maz de­ni­len en­gel­le­ri tek tek aşar­lar. Eko­no­mik ola­rak tabii… Bi­ri­le­ri­nin bek­le­di­ği gibi değil. Aşıl­maz de­ni­len o maddi zor­luk­la­rı ilk etap­ta trans­fer yo­lu­nu aça­rak el­bet­te. Kı­sa­ca­sı gö­zü­ken o ki bu zor­luk­la­rın al­tın­dan kal­ka­cak bir yö­ne­tim yap­mış sev­gi­li Cevat Ekşi. Allah şim­di­den yar­dım­cı­la­rı olsun bu me­şak­kat­li yolda. El­bet­te unut­ma­dık, Mer­sin’de oy­na­nan final ma­çı­nı. Kaçan şam­pi­yon­luk yak­la­şık 11 bin Ta­tan­ga’nın çek­ti­ği çi­le­yi. Mü­ba­rek ra­ma­zan ayın­da, kimi oruç­lu kimi se­fe­ri. Bir avuç Af­yon­lu’ya havlu ata­rak geri dö­nü­şü­mü­zü, bit­me­yen bir yol­cu­lu­ğun aka­bin­de ha­yal­le­ri­mi­zin şam­pi­yon­luk adına suya dü­şü­şü­nü. Her şeye rağ­men 17 Ha­zi­ran 2018’i bir milat kabul edi­yo­rum. Yeni he­ye­can, yeni bir sayfa di­ye­rek yi­ti­ri­len o gü­ve­nin tek­rar ka­za­nıl­ma­sı adına… 2018-2019 fut­bol se­zo­nu Sa­kar­yas­por’un şam­pi­yon­luk se­zo­nu olur. Bu şeh­rin in­san­la­rı­nın elin­de artık sa­de­ce Sa­kar­yas­por ka­lı­ver­di. Maddi bi­tiş­le­ri olsa da ma­ne­vi­yat­la­rı­dır Sa­kar­yas­por. Ben sev­gi­li baş­kan Cevat Ekşi ve eki­bi­ne gü­ve­ni­yo­rum. Uma­rım bu dilek ve ar­zu­la­rı­mı­zı sezon bi­ti­min­de he­di­ye eder­ler biz­le­re.
Az da olsa Ka­ra­sus­por di­ye­lim… Baş­kan Hasan Özkan yeni sezon ha­zır­lık­la­rı­nı ligin baş­la­ma­sı­na 3 ay kala baş­lat­tı. Bi­lin­di­ği gibi geç­ti­ği­miz sezon ba­şın­da an­laş­tı­ğı bazı oyun­cu­lar­la lig baş­lar baş­la­maz 5’inci haf­ta­da yol­la­rı­nı ayır­dı. Yani bir yıl ön­ce­si yap­tı­ğı trans­fer­ler­den tec­rü­be ka­za­na­rak 2018-2019 se­zo­nu­na du­yum­lar­la trans­fer değil gö­re­rek bi­le­rek ta­kı­ma ka­zan­dır­ma­ya gay­ret gös­ter­mek­te. Biz buna ‘süt­ten ağ­zı­mız yandı, yo­ğur­du bari üf­le­ye­rek yi­ye­lim’ der­ce­si­ne dik­kat­li di­ye­bi­li­riz. Sezon için­de ku­lüp­te de­vam­lı­lık ka­za­nan bir oyun­cu­lar pro­fi­li ile se­zo­na baş­la­mak is­ti­yor. Bu durum gös­te­ri­yor ki baş­kan Özkan bu ligde tec­rü­be ka­zan­mış. Hedef her za­man­ki gibi ön­ce­lik­le ligde ka­lı­cı olmak ve sonra el­bet­te Ka­ra­su’nun ih­ti­ya­cı olan şam­pi­yon­lu­ğu ya­şat­mak. İnşal­lah bunu ba­şa­rır­lar çünkü o po­tan­si­yel İlçe­miz­de var. Kı­sa­ca­sı il­çe­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren gerek küçük büyük esnaf ge­rek­se iş adam­la­rı­mız hep be­ra­ber el ele sonu şam­pi­yon­luk olan bu yolda yü­rü­rüz. Şen ve esen kalın.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 191